Eljárás : 2013/0165(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0053/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0053/2015

Viták :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Szavazatok :

PV 28/04/2015 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0099

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 156kWORD 69k
19.3.2015
PE 549.389v02-00 A8-0053/2015

a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(05130/3/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Olga Sehnalová

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(05130/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05130/3/2015 – C8–0063/2015),

–       tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 19-i véleményére(1),

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0316) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–       tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0053/2015),

1.      egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.      megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.      utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.      utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 341., 2013.11.21., 47. o.

(2)

Elfogadott szövegek, 2014.2.26., P7_TA(2014)0154.


ELJÁRÁS

Cím

A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése

Hivatkozások

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

26.2.2014                     T7-0154/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

12.3.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.3.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Benyújtás dátuma

19.3.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat