Pranešimas - A8-0053/2015Pranešimas
A8-0053/2015

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, grindžiama numeriu 112, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB

19.3.2015 - (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)) - ***II

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Olga Sehnalová


Procedūra : 2013/0165(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0053/2015
Pateikti tekstai :
A8-0053/2015
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, grindžiama numeriu 112, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–       atsižvelgdamas į savo poziciją[2] per pirmąjį svarstymą dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0316),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0053/2015),

1.      pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.      pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.      paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.      paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL C 341, 2013 11 21, p. 47.
  • [2]  Priimti tekstai, 2014 2 26, P7_TA(2014) 0154.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse

Nuorodos

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

26.2.2014                     T7-0154/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

12.3.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

16.3.2015

 

 

 

Priėmimo data

17.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Pateikimo data

19.3.2015