Procedure : 2013/0165(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0053/2015

Ingediende teksten :

A8-0053/2015

Debatten :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0099

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 149kWORD 63k
19.3.2015
PE 549.389v02-00 A8-0053/2015

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG

(05130/3/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Olga Sehnalová

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG

(05130/3/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05130/3/2015 – C8‑0063/2015),

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 2013(1),

–       gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0316),

–       gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0053/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.      constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.      verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 341 van 21.11.2013, blz. 47.

(2)

Aangenomen teksten van 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.


PROCEDURE

Titel

Ingebruikname van het eCall-boordsysteem

Document- en procedurenummers

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

26.2.2014                     T7-0154/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

12.3.2015

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

16.3.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

17.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Datum indiening

19.3.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid