Postup : 2013/0165(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0053/2015

Predkladané texty :

A8-0053/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0099

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 163kWORD 68k
19.3.2015
PE 549.389v02-00 A8-0053/2015

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Olga Sehnalová

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2013(1),

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0316),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0053/2015),

1.      schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 47.

(2)

Prijaté texty z 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.


POSTUP

Názov

Zavedenie palubného systému eCall

Referenčné čísla

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

26.2.2014                     T7-0154/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

12.3.2015

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.3.2015

 

 

 

Dátum prijatia

17.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

26

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Dátum predloženia

19.3.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia