Postup : 2013/0255(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0055/2015

Predkladané texty :

A8-0055/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 12
CRE 28/04/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.64
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0173

NÁVRH PREDBEŽNEJ SPRÁVY     
PDF 281kWORD 234k
18.03.2015
PE 546.675v02-00 A8-0055/2015

o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry

(COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Monica Macovei

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry

(COM(2013)05342013/0255(APP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry(1),

–   so zreteľom na návrh smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať(2),

–   so zreteľom na návrh nariadenia o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535),

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na články 2, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii a na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na uznesenie Rady z 30. novembra 2009 o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 86, 218, 263, 265, 267, 268 a 340,

–   so zreteľom na článok 99 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0055/2015),

A. keďže na základe údajov, ktoré Komisia zozbierala a analyzovala, sa určilo, že podozrenia z podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie vo výške približne 500 miliónov EUR ročne, hoci existujú pádne dôvody domnievať sa, že podvodmi by mohli byť ohrozené finančné prostriedky vo výške až 3 miliardy EUR ročne;

B.  keďže miera obvinení je nízka – približne 31 % za osem rokov od roku 2006 do roku 2013 – v porovnaní s počtom súdnych odporúčaní, ktoré vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pre členské štáty; keďže jedným z cieľov Európskej prokuratúry (EPPO) je vyrovnať tento rozdiel;

C. keďže niektoré členské štáty by mohli byť menej efektívne, pokiaľ ide o odhaľovanie a stíhanie podvodov týkajúcich sa finančných záujmov EÚ, čím by poškodzovali daňovníkov všetkých členských štátov, ktorí prispievajú do rozpočtu Únie;

D.  keďže Parlament vo svojom uznesení z 12. marca 2014 požiadal Radu, aby ho prostredníctvom stáleho toku informácií a nepretržitých konzultácií v širokej miere zapojila do legislatívnej činnosti;

E.  keďže rozdielne jurisdikcie, právne tradície, systémy presadzovania práva a súdne systémy v členských štátoch by nemali brániť boju proti podvodom a trestnej činnosti, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ani ho oslabovať;

F.  keďže terorizmus je financovaný aj z organizovanej trestnej činnosti, keď zločinecké skupiny získavajú finančné prostriedky podvodmi;

G.  keďže v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa umožňuje rozšírenie právomocí EPPO s cieľom zahrnúť závažnú trestnú činnosť, ktorá má cezhraničný rozmer; keďže Rada bude môcť túto možnosť zvážiť, keď sa EPPO zriadi a bude riadne fungovať;

1.   opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie zaoberať sa prioritami v súvislosti so zriadením EPPO a určiť zásady a podmienky, za ktorých môže udeliť svoj súhlas;

2.   opätovne potvrdzuje obsah svojej predchádzajúcej predbežnej správy prijatej v uznesení z 12. marca 2014, a snaží sa ho doplniť a aktualizovať na základe najnovšieho vývoja rokovania Rady;

3.   vyzýva Radu, aby zabezpečila transparentnosť a demokratickú legitimitu tým, že Parlament bude v plnej miere informovať a pravidelne s ním konzultovať; naliehavo žiada Radu, aby náležite zohľadňovala jeho názory, čo je nevyhnutná podmienka na zabezpečenie súhlasu s prijatím nariadenia o EPPO;

4.   pripomína, že EPPO by mala mať právomoc v oblasti trestných činov súvisiacich s podvodmi poškodzujúcimi finančné záujmy Únie; v tejto súvislosti pripomína, že príslušné trestné činy sa musia vymedziť v navrhovanej smernici o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov); vyzýva Radu, pričom uznáva pokrok, ktorý spoluzákonodarcovia dosiahli pri rokovaniach o prijatí smernice o ochrane finančných záujmov, aby obnovila svoje úsilie o dosiahnutie dohody o tejto smernici v záujme zriadenia EPPO;

5.   domnieva sa, že pri vyšetrovaní, trestnom stíhaní a obžalovávaní páchateľov podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie treba uplatňovať inovatívny prístup, aby sa zvýšila účinnosť boja proti podvodom, miera vymáhania a dôvera daňovníkov v inštitúcie EÚ;

6.   považuje za rozhodujúce, aby sa zabezpečilo zriadenie jedinej silnej, nezávislej EPPO, ktorá bude schopná vyšetrovať, trestne stíhať a obžalovávať páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, a domnieva sa, že akékoľvek slabšie riešenie by predstavovalo náklady pre rozpočet Únie;

Nezávislá Európska prokuratúra

7.   zdôrazňuje, že štruktúra EPPO by mala byť úplne nezávislá od národných vlád a inštitúcií EÚ a chránená pred politickým vplyvom a tlakom; vyzýva preto na otvorenosť, objektívnosť a transparentnosť v rámci postupov výberu a vymenúvania hlavného európskeho prokurátora a jeho zástupcov, európskych prokurátorov a delegovaných európskych prokurátorov; domnieva sa, že európsky prokurátor mal byť zamestnaný na plný úväzok, aby sa zabránilo prípadným konfliktom záujmov;

8.   zdôrazňuje význam svojho zapojenia do postupov vymenúvania európskych prokurátorov a navrhuje vyhlásiť otvorené výberové konanie pre uchádzačov, ktorí spĺňajú potrebné kritériá týkajúce sa integrity, odborných znalostí, skúseností a zručností; domnieva sa, že európski prokurátori by mali byť vymenovaní Radou a Parlamentom po vzájomnej dohode vychádzajúc z užšieho zoznamu zostaveného Komisiou, a to na základe hodnotenia nezávislej skupiny odborníkov vybraných spomedzi sudcov, prokurátorov a uznávaných odborníkov v oblasti práva; domnieva sa, že európsky prokurátor by sa mal vymenovať v súlade s tým istým postupom v nadväznosti na vypočutie Parlamentom;

9.   je presvedčený, že členovia kolégia by mali byť odvolaní v nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie na základe žiadosti Rady, Komisie, Parlamentu a/alebo hlavného európskeho prokurátora;

10. zdôrazňuje, že členské štáty musia do postupov vymenúvania delegovaných európskych prokurátorov zapojiť vnútroštátne súdne samosprávne orgány, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi;

11. víta ustanovenie obsiahnuté v texte Rady o podávaní výročnej správy inštitúciám EÚ, aby sa zabezpečilo nepretržité hodnotenie činnosti vykonávanej novým subjektom; vyzýva Radu, aby zabezpečila, že výročná správa bude okrem iného obsahovať podrobnosti týkajúce sa ochoty vnútroštátnych orgánov spolupracovať s EPPO;

Jasné rozdelenie právomocí medzi EPPO a vnútroštátne orgány

12. domnieva sa, že pravidlá upravujúce rozdelenie právomocí medzi EPPO a vnútroštátne orgány by mali byť jasne vymedzené, aby zabránili prípadnej neistote alebo akémukoľvek nesprávnemu výkladu v operačnej fáze: EPPO by mala mať právomoc vyšetrovať a stíhať trestné činy podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie podľa smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva; domnieva sa, že EPPO by mala najprv rozhodnúť, či má v danom prípade kompetencie, a začať vlastné vyšetrovania skôr ako vnútroštátne orgány, aby sa zabránilo paralelným vyšetrovaniam, ktoré sú neefektívne;

13. trvá na tom, aby vnútroštátne orgány vykonávajúce vyšetrovania trestných činov, ktoré môžu patriť do právomoci EPPO, mali povinnosť informovať tento orgán o takýchto vyšetrovaniach; opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby EPPO mala právo prevziať takéto vyšetrovania, ak dospeje k záveru, že je to vhodné, a to v záujme zabezpečenia nezávislosti a efektívnosti tohto orgánu;

14. opakuje, že právomoci Európskej prokuratúry by sa mali rozšíriť aj na trestné činy, ktoré neovplyvňujú finančné záujmy Únie, len v prípade, že budú splnené tieto podmienky:

a)           jednotlivec súbežne pácha trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie aj iné trestné činy a

         b)          trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie prevládajú a iné sú skôr doplnkové a

c)           ostatné trestné činy by nebolo možné ďalej stíhať a trestať, ak by neboli trestne stíhané a súdené spolu s trestnými činmi, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie; domnieva sa tiež, že v prípade sporu medzi EPPO a vnútroštátnymi orgánmi trestného stíhania, pokiaľ ide o výkon právomoci, by EPPO mala na ústrednej úrovni rozhodnúť o tom, ktorý z nich bude vyšetrovať a trestne stíhať; okrem toho sa domnieva, že určenie právomoci v súlade s týmito kritériami by malo byť vždy predmetom súdneho preskúmania;

Efektívna štruktúra pre účinnú správu prípadov

15. považuje za poľutovaniahodné, že namiesto hierarchickej štruktúry, ktorú pôvodne navrhla Komisia, členské štáty zvažujú možnosť kolektívnej štruktúry; v tejto súvislosti sa domnieva, že rozhodnutie o trestnom stíhaní, rozhodnutie o voľbe príslušnej jurisdikcie, rozhodnutie o inom pridelení alebo zamietnutí veci a rozhodnutie o transakciách by mali prijímať senáty na ústrednej úrovni;

16. zdôrazňuje skutočnosť, že senáty by mali zohrávať vedúcu úlohu pri vyšetrovaniach a stíhaniach a zároveň by nemali neobmedzovať svoju činnosť len na koordinačné funkcie, ale mali by dohliadať na prácu delegovaných európskych prokurátorov;

17. vyjadruje znepokojenie nad automatickým prepojením medzi európskym prokurátorom v ústrednom úrade a vecou podanou v jeho členskom štáte vzhľadom na skutočnosť, že by to mohlo spôsobovať zjavné problémy, pokiaľ ide o nezávislosť prokurátorov a rovnomerné prideľovanie vecí;

18. požaduje preto racionálnu organizáciu práce orgánu na centrálnej úrovni; v tejto súvislosti poznamenáva, že systém prideľovania vecí jednotlivým senátom by sa mal riadiť vopred stanovenými a objektívnymi kritériami; taktiež navrhuje, aby sa v neskoršej fáze mohla navrhnúť konkrétna špecializácia senátov;

19. je presvedčený, že potrebné znalosti, skúsenosti a odbornosť, pokiaľ ide o vnútroštátne systémy presadzovania práva, zabezpečia aj pracovníci EPPO v ústrednom úrade;

Vyšetrovacie opatrenia a prípustnosť dôkazov

20. vyzýva zákonodarcu, aby zaručil zjednodušené postupy, prostredníctvom ktorých bude EPPO získavať povolenie na vyšetrovacie opatrenia v cezhraničných veciach, a to v súlade s právnymi predpismi členských štátov, kde sa príslušné opatrenie požaduje a vykonáva; pripomína, že spoluzákonodarcovia sa dohodli na kritériách, podľa ktorých môžu členské štáty požiadať o vyšetrovacie opatrenia na základe zásady vzájomného uznávania podľa smernice 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach; domnieva sa, že rovnaké kritériá by sa mali vzťahovať na vyšetrovacie opatrenia, ktoré má povoľovať EPPO, najmä čo sa týka dôvodov zamietnutia;

21. vyzýva Radu, aby zabezpečila prípustnosť dôkazov, ktoré získa EPPO v rámci Únie pri plnom dodržiavaní príslušných európskych a vnútroštátnych právnych predpisov, pretože je to rozhodujúce pre zabezpečenie účinnosti trestných stíhaní, a to v súlade s článkom 6 ZEÚ, Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o ľudských právach;

22. opätovne pripomína potrebu, aby sa EPPO aktívne usilovala o získanie všetkých relevantných dôkazov, či už obviňujúcich alebo zbavujúcich viny; okrem toho trvá na tom, aby sa podozrivým alebo obvineným osobám v každom vyšetrovaní vedenom EPPO poskytli určité práve týkajúce sa dôkazov, najmä:

a)           podozrivý alebo obvinený by mal mať právo predložiť EPPO dôkazy na zváženie;

b)          podozrivý alebo obvinený by mal mať právo požiadať EPPO o zhromaždenie všetkých dôkazov, ktoré sú relevantné pre vyšetrovania, vrátane menovania znalcov a vypočutia svedkov;

23. vzhľadom na možné viaceré jurisdikcie v prípade cezhraničných trestných činov patriacich do právomoci EPPO považuje za rozhodujúce zabezpečiť, aby európski prokurátori, delegovaní európski prokurátori a vnútroštátne orgány trestného stíhania v plnej miere dodržiavali zásadu ne bis in idem, pokiaľ ide o trestné stíhania súvisiace s trestnými činmi patriacimi do právomoci EPPO;

Prístup k súdnemu preskúmaniu

24. potvrdzuje, že v súvislosti s činnosťou EPPO by sa malo vždy rešpektovať právo na opravný prostriedok, a uznáva tiež, že je potrebné, aby EPPO pracovala efektívne; domnieva sa preto, že akékoľvek rozhodnutie prijaté EPPO by malo podliehať súdnemu preskúmaniu na príslušnom súde; zdôrazňuje, že rozhodnutia prijaté senátmi, ako sú rozhodnutia o výbere jurisdikcie trestného stíhania, zamietnutí alebo inom pridelení veci alebo o transakcii, by mali byť predmetom súdneho preskúmania na súdoch Únie;

25. domnieva sa, že na účely súdneho preskúmania všetkých vyšetrovacích a iných procesných opatrení, ktoré EPPO prijala v rámci výkonu trestného stíhania, by príslušné súdy členských štátov mali EPPO považovať za vnútroštátny orgán;

Súdržná právna ochrana podozrivých alebo obvinených osôb

26. pripomína, že nová prokuratúra by mala svoju činnosť vykonávať pri plnom dodržiavaní práv podozrivých alebo obvinených osôb, ktoré sú zakotvené v článku 6 ZEÚ, článku 16 ZFEÚ a v Charte základných práv Európskej únie a v legislatívnych opatreniach už prijatých na úrovni Únie, ktoré sa týkajú procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní, ako aj ochrany osobných údajov;

27. potvrdzuje, že budúca smernica o právnej pomoci by sa mala rovnako vzťahovať na všetky podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré EPPO vyšetruje alebo trestne stíha; vyzýva členské štáty, aby v čase neexistencie tejto smernice EÚ zabezpečili efektívny prístup k právnej pomoci v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

28. zdôrazňuje, že všetky podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré EPPO vyšetruje alebo trestne stíha, majú právo na ochranu svojich osobných údajov; v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva EPPO, musí podliehať smernici (ES) č. 45/2001; zdôrazňuje, že akékoľvek osobitné ustanovenia o ochrane údajov obsiahnuté v nariadení Rady o zriadení EPPO môže len dopĺňať a podrobnejšie rozpracúvať ustanovenia uvedené v nariadení 2001/45, a to v takom rozsahu, aký je potrebný;

29.  znovu potvrdzuje svoje pevné odhodlanie zriadiť EPPO a uskutočniť reformu Eurojustu tak, ako s tým Komisia počítala v oboch svojich návrhoch; požaduje, aby Komisia upravila odhady, pokiaľ ide o vplyv kolektívnej štruktúry na rozpočet; požaduje objasnenie vzťahov medzi Eurojustom, EPPO a úradom OLAF, aby sa odlíšili ich príslušné úlohy pri ochrane finančných záujmov EÚ; vyzýva Radu a Komisiu, aby v záujme zefektívnenia vyšetrovaní preskúmali možnosti pre dôraznejší integrovaný prístup týchto agentúr;

30. naliehavo vyzýva Radu, aby postupovala podľa týchto odporúčaní, a zdôrazňuje skutočnosť, že uvedené podmienky sú rozhodujúce na to, aby Parlament udelil súhlas s návrhom nariadenia Rady;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

     Prijaté texty, P7_TA(2014)0234.

(2)

     Prijaté texty, P7_TA(2013)0444.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pridaná hodnota Európskej prokuratúry spočíva v tom, že trestné vyšetrovania a stíhania, pokiaľ ide o podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ, bude vykonávať jediný a nezávislý úrad na európskej úrovni, zintenzívni sa stíhanie, zlepší sa vymáhanie a zvýši sa dôvera daňovníkov v európske inštitúcie. Hoci súčasný systém funguje v niektorých členských štátoch dobre, v rámci celej Únie sa v oblasti stíhania a vymáhania finančných prostriedkov ukázal ako dosť neefektívny.

Vo všeobecnosti by zriadenie Európskej prokuratúry malo vychádzať z konkrétnej potreby napraviť súčasný stav, keď za osem rokov (2006 – 2013) dosahovala miera obvinení na základe súdnych odporúčaní, ktoré vydal úrad OLAF, v priemere 31 %. V dôsledku toho bola miera vymáhania peňazí našich občanov nízka, čo je neprijateľná situácia, ktorá si vyžaduje zásadnú zmenu.

Spravodajkyňa by chcela predložiť novú priebežnú správu, v ktorej sa budú uvádzať politické priority Európskeho parlamentu a zdôrazňovať zásady a podmienky, na základe ktorých by Parlament mohol vysloviť súhlas s návrhom zákonodarcu. Od prijatia návrhu Komisie v júli 2013 Európsky parlament preukázal veľký záujem a odhodlanie zúčastniť sa na legislatívnom procese. Vo svojom uznesení z 12. marca 2014 Parlament požiadal Radu, aby ho v širokej miere zapojila do svojej činnosti, a predložil viacero politických návrhov na riešenie niektorých z najzávažnejších prerokúvaných aspektov: štruktúra, nezávislosť, rozhodovací proces, právomoc, nástroje vyšetrovania, prípustnosť dôkazov, súdne preskúmanie, právna ochrana.

Preferencie doteraz vyjadrené v Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci smerujú k vytvoreniu kolektívneho orgánu, ktorý by bol zložený z jedného európskeho prokurátora za každý členský štát pod vedením hlavného prokurátora, a k súbežnej jurisdikcii novej prokuratúry a vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní. Rozhodnutia v tejto veci budú mať pozitívny alebo negatívny vplyv na účinnosť pôsobenia EPPO, ako aj na celkovú pridanú hodnotu nového orgánu Únie.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (26.02.2015)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry

(COM(2013)05342013/0255(APP))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Victor Negrescu

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

Citácie

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci z 3. marca 2014 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry,(1)

Odporúčania

1.  opakuje obsah stanoviska Výboru pre právne veci z 3. marca 2014 a mieni sa zaoberať viacerými ďalšími prvkami, a to aj pokiaľ ide o nový vývoj v rámci rokovania v Rade;

2.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť nezávislosť Európskej prokuratúry, hlavného európskeho prokurátora a jeho zástupcov, európskych prokurátorov a delegovaných európskych prokurátorov, a to aj od akéhokoľvek neprimeraného ovplyvňovania zo strany politických strán, vnútroštátnych politických, správnych alebo súdnych orgánov vrátane európskych inštitúcií; domnieva sa, že post európskeho verejného žalobcu by mal byť postom na plný úväzok;

3.  znovu potvrdzuje svoje pevné odhodlanie zriadiť Európsku prokuratúru a uskutočniť reformu Eurojustu tak, ako to predpokladala Komisia vo svojom návrhu nariadenia o Eurojuste; zároveň je však presvedčený, že reforma Eurojustu by sa mala odložiť, kým Rada neprijme všeobecný prístup k Európskej prokuratúre; vzhľadom na úzku interakciu Európskej prokuratúry a Eurojustu vyžaduje prístup ako k balíku opatrení;

4.  domnieva sa, že by sa mal jednoznačne vymedziť rozsah právomocí Európskej prokuratúry, aby sa zabránilo právnej neistote, pokiaľ ide o trestné činy patriace do jej kompetencie; v tejto súvislosti žiada Radu, aby objasnila kompetencie Eurojustu, Europolu a úradu OLAF, aby všetky orgány zodpovedajúce za ochranu finančných záujmov EÚ jasne poznali a mali vymedzené a odlíšené svoje úlohy;

5.  víta návrh, aby Európska prokuratúra predkladala inštitúciám EÚ výročnú správu s cieľom zabezpečiť transparentnosť a posúdiť hlavné línie jej činnosti, a zdôrazňuje, že by to nemalo slúžiť na ovplyvňovanie budúcej činnosti Európskej prokuratúry zo strany ktorejkoľvek z inštitúcií EÚ;

6.  zdôrazňuje potrebu otvoreného, transparentného a nezávislého výberového postupu pri vymenúvaní európskeho prokurátora a jeho zástupcov a navrhuje vyhlásiť otvorené výberové konanie pre uchádzačov s primeranými odbornými znalosťami, skúsenosťami a zručnosťami, ktorých užší zoznam môže vypracovať Komisia, pričom by títo uchádzači boli následne posúdení nezávislou skupinou odborníkov; navrhujem, aby bol zoznam predbežne vybratých kandidátov predložený Európskemu parlamentu a Rade a aby boli Európsky parlament a Rada splnomocnení rozhodnúť o uskutočnení ďalších pohovorov s uchádzačmi, ktorých mená sú uvedené v zozname; vyzýva preto na plné zapojenie Parlamentu do výberového konania na post európskeho žalobcu a jeho zástupcov, pričom konečné rozhodnutie o vymenovaní prijme Rada so súhlasom Parlamentu;

7.  odporúča, aby Európska prokuratúra venovala osobitnú pozornosť vymenúvaniu európskych prokurátorov a delegovaných európskych prokurátorov a splneniu kritérií týkajúcich sa kvalifikácie, odborných skúseností a nezávislosti pri zabezpečení vyváženého geografického zastúpenia;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európska prokuratúra rovnako dôkladne skúmala a vyšetrovala prípady trestných činov týkajúcich sa poškodzovania finančných záujmov EÚ zo všetkých členských štátov bez ohľadu na akékoľvek geografické faktory, minulé prípady či prieskumy a aby prijala kvalitatívny prístup založený na objektívnych kritériách;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné objasniť, akým spôsobom bude prebiehať účinná spolupráca Európskej prokuratúry so všetkými členskými štátmi;

10. odporúča, aby Európska prokuratúra vynaložila osobitné úsilie zamerané na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy EÚ, so zreteľom na zložitosť tejto problematiky a súvisiacu vysokú mieru nebezpečenstva a škôd; potvrdzuje, že právomoci Európskej prokuratúry by sa mali presne stanoviť, aby bolo možné vopred určiť trestné činy, ktorými sa zaoberá, a jasne rozlíšiť kompetencie Európskej prokuratúry a národných prokurátorov; v tejto súvislosti navrhuje vykonať dôslednú revíziu vymedzení obsiahnutých v článku 13 návrhu Európskej komisie o doplnkovej právomoci s cieľom predísť dvojitému trestnému stíhaniu či právnym medzerám; ďalej navrhuje, aby vyšetrovacie nástroje a opatrenia, ktoré má Európska prokuratúra k dispozícii, boli jednotné, presne vymedzené a zlučiteľné so všetkými právnymi systémami členských štátov s cieľom zabezpečiť vylúčenie snáh páchateľov o získanie výhodnejšieho právneho postavenia;

11. pripomína, že opatrenia a vyšetrovania vykonávané všetkými prokurátormi a zamestnancami Európskej prokuratúry musia byť v plnom súlade s právnymi zásadami, predovšetkým čo sa týka práv podozrivých alebo obvinených osôb, ako je rešpektovanie prezumpcie neviny až do vynesenia konečného neodvolateľného rozsudku, právo na spravodlivý proces, právo odoprieť výpoveď, právo na obhajobu a zásadu ne bis in idem; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prijatie harmonizovaných opatrení týkajúcich sa uznania a prípustnosti dôkazov predložených Európskou prokuratúrou; domnieva sa, že podmienky prípustnosti dôkazov by mali dodržiavať všetky práva, ktoré sú zaručené v Charte základných práv Európskej únie, Európskom dohovore o ľudských právach a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v súlade s článkom 6 Zmluvy o Európskej únii; domnieva sa, že Európska prokuratúra by sa mala aktívne usilovať o získanie všetkých relevantných dôkazov, či už obviňujúcich alebo zbavujúcich viny;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný návrh na zriadenie Európskej prokuratúry obmedzuje pôsobnosť jej právomocí na podvody; vyzýva preto Komisiu, aby po tom, čo bude Európska prokuratúra zriadená, predložila návrh na rozšírenie mandátu prokuratúry tak, aby sa vzťahoval na niektoré kategórie závažnej cezhraničnej trestnej činnosti, ako je organizovaný zločin a terorizmus;

13. vyzýva Radu, aby poskytla podrobné informácie o tom, aký vplyv by mala navrhovaná štruktúra v podobe kolégia na rozpočet EÚ; domnieva sa, že rozhodnutie o voľbe príslušnej jurisdikcie, rozhodnutie o stíhaní, rozhodnutie o zamietnutí prípadu, rozhodnutie o inom pridelení veci a rozhodnutie o transakcii by sa mali prijímať na centrálnej úrovni;

14. potvrdzuje, že v súvislosti s činnosťou Európskej prokuratúry by sa malo vždy rešpektovať právo na opravný prostriedok; domnieva sa preto, že akékoľvek rozhodnutie prijaté európskym prokurátorom by preto malo podliehať súdnemu preskúmaniu pred príslušným súdom; v tejto súvislosti trvá na tom, aby boli rozhodnutia prijaté európskym prokurátorom pred súdnym procesom alebo nezávisle od neho, ako napríklad rozhodnutie o začatí vyšetrovania, o výbere jurisdikcie stíhania, o zamietnutí prípadu alebo transakcie, predmetom súdneho preskúmania na súdoch Únie; zdôrazňuje, že Európska prokuratúra by mala nahrádzať všetky škody podľa vnútroštátneho práva spôsobené nezákonným či nespravodlivým stíhaním;

15. domnieva sa, že okrem výročnej správy Európskej prokuratúry o jej všeobecnej činnosti by nariadenie malo ustanoviť doložku o preskúmaní týkajúcu sa kontroly cieľov zriadenia prokuratúry a dosiahnutých výsledkov, aby sa určili nedostatky a medzery, ktoré treba riešiť.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

16

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu, Viktor Uspaskich

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Krisztina Morvai

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0234.


LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu

predseda

IPOL-COM-CONT D(2015)3294

Pán Claude Moraes

predseda

Výbor pre občianske slobody,

Spravodlivosť a vnútorné veci

ASP 13G205

Európsky parlament

Vec: Aktualizovaná predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)05342013/0255(APP))

Vážený pán Moraes,

obraciam sa na Vás v súvislosti s Vašou ponukou, ktorá sa týka poskytnutia vyjadrenia Výboru pre kontrolu rozpočtu k aktualizovanej predbežnej správe o návrhu na zriadenie EPPO, ktorú pripravuje Váš výbor, aby vyjadril pozíciu Parlamentu v reakcii na aktuálne rokovania vedené členskými štátmi. Rada by som Vám poďakovala za dobrú priebežnú spoluprácu v tejto veci.

Ako sa zdôraznilo v uznesení EP z 12. marca 2014, zriadenie Európskej prokuratúry predstavuje ďalší krok k vytvoreniu európskeho priestoru trestného súdnictva a prispieva k posilňovaniu nástrojov používaných na ochranu finančných záujmov EÚ a boja proti podvodom, čím pomáha posilňovať dôveru daňových poplatníkov v EÚ. Keďže zriadenie EPPO patrí do výlučnej legislatívnej právomoci Rady, výbor CONT vyzýva Radu, aby Parlament v plnej miere zapojila do svojej práce.

Výbor CONT sa domnieva, že treba zabezpečiť, aby EPPO pri svojej činnosti plne rešpektovala a dodržiavala základné práva, ale musí byť tiež prispôsobivým, zefektívneným a účinným subjektom schopným dosahovať maximálne ciele. EPPO by mala byť úplne nezávislá od národných vlád a inštitúcií EÚ a chránená pred akýmkoľvek politickým tlakom a/alebo vplyvom. Takisto by sa mal jednoznačne vymedziť rozsah právomocí EPPO, aby sa zabránilo právnej neistote, pokiaľ ide o trestné činy patriace do jej právomoci. Je nanajvýš dôležité, aby Rada objasnila kompetencie Eurojustu a úradu OLAF, aby všetky tri existujúce orgány zodpovedajúce za ochranu finančných záujmov EÚ mali jasne vymedzené a odlíšené jednotlivé úlohy.

Okrem toho požadujeme, aby vyšetrovacie nástroje a opatrenia dostupné EPPO boli jednotné, jasne vymedzené a zlučiteľné s právnymi nástrojmi členských štátov, v ktorých sa majú vykonávať. Pravidlá pre prípustnosť dôkazov a ich hodnotenie v súlade s článkom 30 návrhu Komisie musia byť jasné a jednotne uplatňované v každej jurisdikcii, na ktorú sa vzťahuje právomoc EPPO, a to v plnom súlade s procesnými zárukami.

Okrem toho výbor CONT žiada, aby organizačný model EPPO na ústrednej úrovni mal k dispozícii primerané zručnosti, skúsenosti a znalosti, aby tí, ktorí sú povinní viesť vyšetrovania, mali potrebné zručnosti na riadenie takýchto vyšetrovaní v právnych systémoch príslušných členských štátov.

Poznamenávame, že v Rade sa väčšina členských štátov domnieva, že zriadenie kolégia európskych prokurátorov by bola najvhodnejšia štruktúra na zabezpečenie toho, aby bola k dispozícii potrebná úroveň zručností a skúseností pri výkone vyšetrovaní. Obávame sa však toho, že táto štruktúra by mohla spôsobiť stratu nezávislosti alebo viesť k neefektívnosti v rámci úradu, a preto sme znepokojení diskusiami o štruktúre a právomociach úradu, ktoré v Rade prebiehajú.

Vítame zámer Rady udeliť EPPO a členským štátom súbežnú právomoc vyšetrovať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ, čo pomôže zabezpečiť, aby sa vyšetrovania uskutočňovali na príslušnej úrovni.

Výbor CONT žiada výbor LIBE, aby vyzval Radu na dodržiavanie týchto zásad:

 otvorené a transparentné výberové konanie na vymenovanie európskych prokurátorov s plným zapojením Parlamentu do výberového konania na hlavného európskeho prokurátora a jeho zástupcov, aby sa úrad stal skutočne európskym orgánom a bola zabezpečená jeho nezávislosť od národných vlád;

 postúpenie vecí medzi prokurátormi podľa odborných znalostí;

 zriadenie decentralizovanej štruktúry, ako to navrhuje Komisia, ktorá umožňuje európskym delegovaným prokurátorom začať a viesť vyšetrovania v ich alebo inom členskom štáte, čím sa umožní, aby vyšetrovania zostali vo vnútroštátnych systémoch trestného stíhania, zatiaľ čo EPPO je informovaná úradom prokurátora vždy, keď sa začne vyšetrovanie; takto sa zabráni problémom, s ktorými sa v súčasnosti stretáva úrad OLAF, ktorý sa musí spoliehať na orgány členských štátov, že mu poskytnú určité informácie, aby mohol plniť svoju funkciu;

 a napokon s cieľom zaručiť efektívnosť EPPO dôkazy, ktoré zhromaždil úrad, musia byť prípustné pred súdmi členských štátov a v plnom súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo vyšetrovanie, ako aj s jej vlastnými pravidlami stanovenými v nariadení.

Vyjadrujeme hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že návrh o zriadení EPPO nesprevádza ani návrh na zriadenie Európskeho trestného súdu ako osobitného súdu pri Všeobecnom súde podľa článku 257 ZFEÚ, ani návrh na európsky rámec procesného práva. Výbor, ktorému predsedám, žiada Radu, aby tieto návrhy preskúmala.

Okrem toho výbor CONT považuje za potrebné, aby boli úradníci EÚ postavení na rovnakú úroveň ako občania Únie, a preto požaduje primeranú zmenu článku 11 písm. a) Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj článku 19 služobného poriadku Únie, čo by umožnilo okamžité konanie Európskej prokuratúry.

Výbor v rovnakom duchu žiada, aby návrh na zriadenie EPPO bol v plnom súlade so súčasným legislatívnym návrhom, ktorým sa stanovujú spoločné minimálne pravidlá týkajúce sa práva na predbežnú právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní (2013/0409 (COD)).

Rokovania v Rade budeme aj naďalej pozorne sledovať a pevne veríme, že pri práci na návrhu predbežnej správy budete môcť zohľadniť naše požiadavky.

S pozdravom,

Dr. Inge Gräßle


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

13

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janice Atkinson, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia