Procedūra : 2014/0197(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0060/2015

Pateikti tekstai :

A8-0060/2015

Debatai :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 15/12/2015 - 4.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 725kWORD 303k
24.3.2015
PE 546.867v03-00 A8-0060/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai

(COM(2014) 0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Goffredo Maria Bettini

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai

(COM(2014) 0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0386),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0039/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0060/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Reglamente (EB) Nr. 1215/2009 nenumatyta galimybė laikinai sustabdyti išskirtinių prekybos priemonių taikymą tais atvejais, kai naudos gavėjai šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia pagrindinius žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principus. Todėl tikslinga nustatyti tokią galimybę siekiant užtikrinti, kad būtų galima imtis skubių veiksmų, jeigu kurioje nors iš Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių arba su juo susijusių šalių ir teritorijų būtų šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami pagrindiniai žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principai.

(2) Reglamente (EB) Nr. 1215/2009 nenumatyta galimybė laikinai sustabdyti išskirtinių prekybos priemonių taikymą tais atvejais, kai naudos gavėjai šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia pagrindinius žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principus. Todėl tikslinga nustatyti tokią galimybę siekiant užtikrinti, kad būtų galima imtis skubių veiksmų, jeigu kurioje nors iš Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių arba su juo susijusių šalių ir teritorijų būtų šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami pagrindiniai žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principai. Siekiant pažangos stojimo procese būtina laikytis demokratijos ir teisinės valstybės principų, žmogaus teisių ir mažumų apsaugos nuostatų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios buvo sudaryti stabilizacijos ir asociacijos susitarimai su visomis susijusiomis Vakarų Balkanų šalimis, išskyrus Bosniją ir Hercegoviną bei Kosovą3. 2013 m. birželio mėn. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Kosovu.

(5) Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios buvo sudaryti stabilizacijos ir asociacijos susitarimai su visomis susijusiomis Vakarų Balkanų šalimis, išskyrus Bosniją ir Hercegoviną bei Kosovą3. 2014 m. gegužės mėn. buvo užbaigtos derybos dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Kosovu ir 2014 m. liepos mėn. susitarimas buvo parafuotas.

______________

_______________

3 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

3 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Pakeitimas   3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Tačiau Bosnija ir Hercegovina kol kas nesutiko pritaikyti Laikinuoju susitarimu suteiktų prekybos koncesijų, kad būtų atsižvelgta į tradiciškai lengvatinę Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą. Tuo atveju, jei priimant šį reglamentą Europos Sąjunga ir Bosnija ir Hercegovina nebus pasirašiusios ir pradėjusios laikinai taikyti susitarimo dėl prekybos koncesijų pritaikymo, kaip nustatyta Stabilizacijos ir asociacijos susitarime ir Laikinajame susitarime, Bosnijai ir Hercegovinai suteiktų lengvatų taikymas turėtų būti sustabdytas 2016 m. sausio 1 d. Bosnijai ir Hercegovinai bei Europos Sąjungai pasirašius ir pradėjus laikinai taikyti susitarimą dėl Laikinajame susitarime nustatytų prekybos koncesijų pritaikymo, šios lengvatos turėtų būti vėl taikomos,

(7) Tačiau Bosnija ir Hercegovina kol kas nesutiko pritaikyti Laikinuoju susitarimu suteiktų prekybos koncesijų, kad būtų atsižvelgta į tradiciškai lengvatinę Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą. Tuo atveju, jei priimant šį reglamentą Europos Sąjunga ir Bosnija ir Hercegovina nebus pasirašiusios ir pradėjusios laikinai taikyti susitarimo dėl prekybos koncesijų pritaikymo, kaip nustatyta Stabilizacijos ir asociacijos susitarime ir Laikinajame susitarime, Bosnijai ir Hercegovinai suteiktų lengvatų taikymas turėtų būti sustabdytas 2016 m. sausio 1 d. Bosnijai ir Hercegovinai bei Europos Sąjungai pasirašius ir pradėjus laikinai taikyti susitarimą dėl Laikinajame susitarime nustatytų prekybos koncesijų pritaikymo, šios lengvatos turėtų būti vėl taikomos, Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos ir Komisija turėtų dėti daug daugiau pastangų, kad iki 2016 m. sausio 1 d. ir laikantis Laikinojo susitarimo būtų rastas abiems pusėms priimtinas sprendimas, ypač tarptautinės prekybos srityje,

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Būtina atsižvelgti į atitinkamų Vakarų Balkanų šalių ir teritorijų daromą nuolatinę pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje ir Kroatijos įstojimą į Sąjungą ir su tuo susijusį poreikį pritaikyti Laikinąjį susitarimą su Bosnija ir Hercegovina. Šiame kontekste taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad Sąjunga yra tvirtai įsipareigojusi remti Bosnijos ir Hercegovinos ES perspektyvą, kaip nustatyta 2014 m. gruodžio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadose. Tose išvadose dar kartą pakartota, kad Bosnijos ir Hercegovinos politinė vadovybė turi įtvirtinti integracijai į ES būtinas reformas į visų atitinkamų institucijų darbą ir kad visais valdžios lygmenimis reikia užtikrinti funkcionalumą ir veiksmingumą tam, kad Bosnija ir Hercegovina galėtų pasirengti būsimai narystei ES,

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) Europos Sąjunga lieka įsipareigojusi remti Bosnijos ir Hercegovinos europinę perspektyvą ir tikisi, kad šalies politiniai vadovai tęs reformas, kuriomis skatinamos veikiančios institucijos ir užtikrinamos vienodos teisės trims šalį sudarančioms tautoms ir visiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:

 

„(14a) Siekiant užtikrinti tinkamą demokratinę šio reglamento taikymo priežiūrą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl būtinų I ir II priedų pakeitimų ir techninių patikslinimų, kai iš dalies pakeičiami Kombinuotosios nomenklatūros kodai ir TARIC poskyriai, dėl būtinų patikslinimų suteikus prekybos lengvatas pagal kitus Europos Sąjungos ir šalių bei teritorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, susitarimus ir priimant sprendimą sustabdyti lengvatų taikymą pagal šį reglamentą, jei nesilaikoma sąlygos dėl veiksmingo administracinio bendradarbiavimo siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, sąlygos gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, taip pat sąlygos įgyvendinti veiksmingas ekonomines reformas ir bendradarbiauti regioniniu lygmeniu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija turėtų išsamiai informuoti apie susitikimų su nacionaliniais ekspertais, vykusių rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius aktus, rezultatus ir pateikti turimus dokumentus.

Atsižvelgdama į tai ir naudodamasi ankstesne patirtimi kitose politikos srityse, Komisija turėtų užtikrinti tinkamą Europos Parlamento dalyvavimą tam, kad jam būtų sukurtos kiek įmanoma geresnės deleguotųjų aktų priežiūros ateityje sąlygos;“

Pagrindimas

Nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, jis buvo kelis kartus iš dalies pakeistas. Deleguotųjų aktų naudojimas buvo įtvirtintas priėmus Reglamentą Nr. 1336/2011, tačiau į jį nebuvo įtraukta konstatuojamoji dalis, kurioje būtų paaiškintas deleguotųjų aktų naudojimas. Pranešėjas siūlo naudoti deleguotuosius aktus ir kitais atvejais siekiant užtikrinti tinkamą demokratinę priežiūrą Komisijai taikant pagrindinį reglamentą. Tai turėtų būti aiškiai nurodyta atitinkamoje konstatuojamojoje dalyje, vadovaujantis Bendru sutarimu dėl deleguotųjų aktų naudojimo, dėl kurio susitarė Parlamentas ir Taryba.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009

2 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1a) 2 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

3. Tuo atveju, jeigu šalis ar teritorija nesilaiko 1 arba 2 dalių, Komisija, pasinaudodama teise priimti įgyvendinimo aktus, gali visiškai ar iš dalies sustabdyti susijusios šalies ar teritorijos teisę naudotis šiame reglamente numatytomis lengvatomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. Tuo atveju, jeigu šalis ar teritorija nesilaiko 1 dalies a arba b punkto, Komisija, pasinaudodama teise priimti įgyvendinimo aktus, gali visiškai ar iš dalies sustabdyti susijusios šalies ar teritorijos teisę naudotis šiame reglamente numatytomis lengvatomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

6 pakeitime pranešėjas siūlo taikyti deleguotųjų aktų procedūrą lengvatų taikymo sustabdymo atveju, jei nesilaikoma sąlygos dėl veiksmingo administracinio bendradarbiavimo siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, sąlygos gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, taip pat sąlygos įgyvendinti veiksmingas ekonomines reformas ir bendradarbiauti regioniniu lygmeniu. Todėl 2 straipsnio 3 dalis turėtų būti iš dalies pakeista, kad šiais trim atvejais nebūtų naudojami įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009

7 straipsnio c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) 7 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

(c) visiškai arba iš dalies sustabdyti atitinkamos šalies ar teritorijos teisę gauti išmokas pagal šį reglamentą, jeigu ta šalis ar teritorija nesilaiko šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose ir 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo taikyti deleguotųjų aktų procedūrą lengvatų taikymo sustabdymo atveju, jei nesilaikoma sąlygos dėl veiksmingo administracinio bendradarbiavimo siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, sąlygos gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, taip pat sąlygos įgyvendinti veiksmingas ekonomines reformas ir bendradarbiauti regioniniu lygmeniu. Pranešėjas mano, kad Komisijos veiksmų laisvė šiais trimis atvejais yra per plati ir kad yra būtinas teisės aktų leidėjų dalyvavimas. (Taip pat žr. Aiškinamąją dalį.)

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1c) 10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

1. Jei Komisija nustato, kad yra pakankamai medžiagos, įrodančios šalių ir teritorijų, nurodytų 1 straipsnyje, sukčiavimą arba kad jos neužtikrina kilmės įrodymų norint verifikuoti reikalaujamo administracinio bendradarbiavimo, arba kad labai išaugo eksportas į Bendriją ir jis viršija normalius gamybos ir eksporto pajėgumus, arba kad nesilaikoma 2 straipsnio 1 dalies nuostatų, ji gali imtis priemonių, sustabdančių visas šiuo reglamentu numatytas priemones arba jų dalį trims mėnesiams, jei ji pirma:

1. Jei Komisija nustato, kad yra pakankamai medžiagos, įrodančios šalių ir teritorijų, nurodytų 1 straipsnyje, sukčiavimą arba kad jos neužtikrina kilmės įrodymų norint verifikuoti reikalaujamo administracinio bendradarbiavimo, arba kad labai išaugo eksportas į Bendriją ir jis viršija normalius gamybos ir eksporto pajėgumus, arba kad nesilaikoma 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatų, ji gali imtis priemonių, sustabdančių visas šiuo reglamentu numatytas priemones arba jų dalį trims mėnesiams, jei ji pirma:

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą naudoti deleguotuosius aktus dėl lengvatų taikymo sustabdymo, kai dalyvaujančioji šalis ar teritorija nesilaiko sąlygų dėl veiksmingo administracinio bendradarbiavimo siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, taip pat sąlygos gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, turėtų būti atitinkamai pakeista apsaugos nuostata dėl laikino lengvatų taikymo sustabdymo priimant įgyvendinimo aktus.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo bendrosios aplinkybės

ES ir Vakarų Balkanų šalių prekyba liberalizuota pagal daugelį Stabilizacijos ir asociacijos susitarimų (SAS), o Bosnijos ir Hercegovinos atveju – pagal Laikinąjį susitarimą. Be to, Kosovas (kuris dar nėra pasirašęs SAS) ir visas regionas gali naudotis autonominėmis prekybos priemonėmis, kurias ES taiko nuo 2000 m. Šios vienašalės lengvatos suteikia Vakarų Balkanų šalims galimybę neribotai be muito į ES įvežti beveik visus produktus. Priešingai nei SAS atveju, kai lengvatas suteikia kiekviena susitarimo šalis, autonominės prekybos priemonės yra vienpusis lengvatinis režimas, skirtas Vakarų Balkanų šalimis. Tarifų liberalizavimo pagal Stabilizacijos ir asociacijos susitarimus ir lengvatų, suteiktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1215/2009, taikymo apimtis skiriasi, ypač žemės ūkio produktų atveju. Žemės ūkio produktams pagal autonomines prekybos priemones taikomas didesnis liberalizavimo lygis nei pagal Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir (arba) Laikinąjį susitarimą.

Svarstomu Komisijos pasiūlymu į pagrindinį Reglamentą (EB) Nr. 1215/2009 siūloma įtraukti tokius tris svarbiausius pakeitimus:

1. Dabartinių lengvatų taikymo pratęsimas iki 2020 m. pabaigos

Pratęsimo tikslas – suteikti šalims naudos gavėjoms papildomo laiko, kad jos galėtų suderinti pagrindiniu reglamentu joms suteiktas lengvatas su Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu ir (arba) Laikinuoju susitarimu suteiktomis lengvatomis.

2. Nuostatos dėl žmogaus teisių įtraukimas į autonominių prekybos priemonių reglamentą

Ši nuostata suteikia galimybę laikinai sustabdyti lengvatų taikymą tais atvejais, jei kuri nors šalis naudos gavėja šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia pagrindinius žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principus.

3. Galimybė nuo 2016 m. sausio 1 d. laikinai sustabdyti autonominių prekybos priemonių taikymą Bosnijai ir Hercegovinai

Po to, kai 2013 m. liepos 1 d. Kroatija įstojo į ES, Bosnija ir Hercegovina dar nesutiko pritaikyti Laikinojo susitarimo, kad būtų atsižvelgta į tradicinę lengvatinę Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą (VELPS), kuris abi šalis siejo iki 2013 m. liepos 1 d. Taigi lengvatinėmis kvotomis, dėl kurių buvo susitarta 2008 m. pagal Laikinąjį susitarimą su 27 ES valstybėmis narėmis, šiuo metu naudojasi 28 valstybės narės (pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“). ES metodika, taikoma keičiant prekybos susitarimus po įvykusio ES plėtros etapo, nustatyta remiantis tradicinės prekybos tarp naujosios ES valstybės narės ir šalies, pasirašiusios prekybos susitarimą su ES, koncepcija. Visos Vakarų Balkanų šalys VELPS narės, išskyrus Bosniją ir Hercegoviną, pritarė šiai metodikai ir užbaigė derybas, kad jų susitarimai su ES būtų atitinkamai pakeisti.

Po trijų derybų raundų su Bosnija ir Hercegovina susitarti nepavyko. Priešingai ES metodikai, Bosnija ir Hercegovina mano, kad savo teikiamų lengvatų ji negali padidinti iki tradicinės prekybos lygio. Pasak Bosnijos ir Hercegovinos, tai būtų įmanoma tik tuo atveju, jeigu ES pasiūlytų papildomų koncesijų.

Atsižvelgdama į susidariusią padėtį be išeities ir žalą ES komerciniams interesams, Komisija siūlo nustatyti, kad automatinių prekybos priemonių taikymas Bosnijai ir Hercegovinai nebūtų pratęsiamas automatiškai, bet turėtų priklausyti nuo to, ar Bosnija ir Hercegovina pritars ES metodikai dėl Laikinojo susitarimo pritaikymo. Kai Bosnija ir Hercegovina ir ES susitars, pasirašys ir pradės laikinai taikyti susitarimą dėl prekybos koncesijų pritaikymo, lengvatų taikymas Bosnijai ir Hercegovinai bus atnaujintas.

Sąlygos, suteikiančios teisę naudotis lengvatomis

Pagrindiniame reglamente, būtent jo 2 straipsnio 1 dalyje, nustatytos kelios sąlygos, suteikiančios teisę naudotis lengvatinių tarifų priemonėmis:

a) ši teisė suteikiama, jei gaminiai atitinka sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtį, kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2454/93;

b) naudos gavėjai nenustato naujų muitų arba panašaus poveikio rinkliavų ES kilmės produktams;

c) naudos gavėjai veiksmingai administraciniu lygiu bendradarbiauja su Bendrija, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui.

Svarstomu Komisijos pasiūlymu įvedama ketvirtoji sąlyga, t. y. nuostata dėl žmogaus teisių. Taigi teisė naudotis lengvatinėmis priemonėmis suteikiama taip pat su sąlyga, kad:

d) naudos gavėjai nevykdo šiurkščių ir sistemingų žmogaus teisių, įskaitant pagrindines darbo teises, pagrindinių demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų.

Be to, pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta dar viena sąlyga, suteikianti teisę naudotis lengvatomis: šalių naudos gavėjų pasirengimas įgyvendinti veiksmingas ekonomines reformas ir bendradarbiauti regioniniu lygmeniu su kitomis Vakarų Balkanų šalimis, ypač steigiant laisvąsias prekybos zonas.

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį, jei nesilaikoma kurios nors iš pirmiau nurodytų sąlygų, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktus pagal nagrinėjimo procedūrą, sustabdyti (visiškai arba iš dalies) lengvatinių priemonių taikymą.

Siūlomi pakeitimai

Deleguotieji aktai

Vienas iš pagrindinių pranešėjo pasiūlytų pakeitimų tikslų – vietoj įgyvendinimo aktų naudoti deleguotuosius aktus, kai priimamas sprendimas dėl lengvatų taikymo sustabdymo tais atvejais, jei nesilaikoma 2 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose ir 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, t. y.:

2 straipsnio 1 dalis:

c) šalys naudos gavėjos veiksmingai administraciniu lygiu bendradarbiauja su Bendrija, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui,

d) 1 straipsnyje nurodytos šalys ir teritorijos užtikrina, kad jose nebūtų šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiamos žmogaus teisės, įskaitant pagrindines darbo teises, pagrindiniai demokratijos ir teisinės valstybės principai (įtraukta į svarstomą Komisijos pasiūlymą)

2 straipsnio 2 dalis:

šalys naudos gavėjos yra pasirengusios įgyvendinti veiksmingas ekonomines reformas ir bendradarbiauti regioniniu lygmeniu su kitomis Vakarų Balkanų šalimis, ypač steigiant laisvąsias prekybos zonas.

Rinkdamiesi tarp deleguotųjų aktų (SESV 290 straipsnis) ir įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis), teisės aktų leidėjai kaip į pagrindinį kriterijų turėtų atsižvelgti į Komisijai suteiktą veiksmų laisvę, ypač atkreipiant dėmesį į atitinkamą politikos vertinimo taikymo sritį.

Pranešėjas mano, kad Komisija, priimdama sprendimą dėl lengvatų taikymo sustabdymo dėl pirmiau nurodytų priežasčių, turi didelę veiksmų laisvę, kuri apima daug daugiau nei pagrindinio teisės akto nuostatų vykdymą remiantis objektyviu vertinimu, būtent dėl šių priežasčių:

•       pagrindiniame reglamente nenurodyti tikslūs kriterijai, kuriais remiantis būtų galima įvertinti, ar buvo laikomasi pirmiau nurodytų sąlygų, todėl bet kuriuo atveju tai yra subjektyvus vertinimas, kuris peržengia paprasto įgyvendinimo ribas;

•       pagal 2 straipsnio 3 dalį sustabdymo priemonių taikymo sritis nėra aiškiai apibrėžta (lengvatos sustabdomos visiškai ar iš dalies) ir nepateikiama tikslių kriterijų, kaip nustatyti jų taikymo sritį;

•       be to, 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisija gali sustabdyti lengvatinių priemonių taikymą, t. y. Komisija taip pat gali nuspręsti nesustabdyti lengvatų taikymo.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad pirmiau nurodytų trijų aplinkybių derinys suteikia Komisijai itin didelę veiksmų laisvę, kuria ji gali naudotis priimdama sprendimą sustabdyti lengvatų taikymą. Tai reiškia, kad vertinimas yra subjektyvus ir peržengia įgyvendinimo ribas. Todėl toks sprendimas turėtų būti priimamas naudojant deleguotuosius aktus, nes tai leistų užtikrinti tinkamą teisės aktų leidėjų priežiūrą.

Komisijos veiksmų laisvė atsižvelgiant į kitas pagrindinio reglamento nuostatose nustatytas sąlygas yra labiau apribota, vertinimo kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar laikomasi šių sąlygų, yra kur kas objektyvesni nei 2 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose ir 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų atveju. Todėl pranešėjas mano, kad įgyvendinimo aktų naudojimas tais atvejais yra priimtinas.

Be to, pranešėjas į pagrindinį reglamentą įtraukia konstatuojamąją dalį, kurioje paaiškinamas deleguotųjų aktų naudojimas. Nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, jis buvo kelis kartus iš dalies pakeistas. Deleguotųjų aktų naudojimas buvo įtvirtintas priėmus Reglamentą Nr. 1336/2011, tačiau į jį nebuvo įtraukta konstatuojamoji dalis, kurioje būtų paaiškintas deleguotųjų aktų naudojimas. Pranešėjas siūlo naudoti deleguotuosius aktus ir kitais atvejais siekiant užtikrinti tinkamą demokratinę priežiūrą Komisijai taikant pagrindinį reglamentą. Tai turėtų būti aiškiai nurodyta atitinkamoje konstatuojamojoje dalyje, vadovaujantis Bendru sutarimu dėl deleguotųjų aktų naudojimo, dėl kurio susitarė Parlamentas ir Taryba.

Kiti pakeitimai

ES ir Bosnija ir Hercegovina raginamos susitarti su ES dėl Laikinojo susitarimo pritaikymo Kroatijai įstojus į ES, siekiant išvengti lengvatų Bosnijai ir Hercegovinai taikymo sustabdymo nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pranešėjas taip pat mano, kad reikia dar kartą atkreipti dėmesį į Vakarų Balkanų šalių padarytą pažangą siekiant glaudesnės integracijos į ES, taip pat į neseniai priimtas Tarybos išvadas dėl Bosnijos ir Hercegovinos.

Išvados

Svarbiausias pranešėjo pasiūlytų pakeitimų tikslas – patvirtinti tikrą ir tvirtą ES įsipareigojimą siekti tolesnės šalių ir teritorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, integracijos į ES, suteikiant vienašales prekybos lengvatas. Integracijos į ES procesas šalims, kurios jame dalyvavo, buvo neabejotinai sudėtingas, tačiau kaip paaiškėjo – tai pati veiksmingiausia priemonė siekiant užtikrinti šio regiono stabilumą. Atsižvelgiant į tai, tokias koncesijas ar galimą jų taikymo sustabdymą reikia vertinti kaip paskatą kuo greičiau įgyvendinti politines, socialines ir ekonomines reformas, įtvirtintas Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, kurios yra būtinos tam, kad Vakarų Balkanų šalys įvykdytų Kopenhagos kriterijus ir acquis communautaire. Šiuo tikslu pranešėjas primygtinai ragina Bosniją ir Hercegoviną pritaikyti Laikinąjį susitarimą prie lengvatinės prekybos su Kroatija po to, kai pastaroji 2013 m. liepos 1 d. įstojo į Europos Sąjungą, ir taip pat ragina susitarimo šalis atsižvelgti į abipusius interesus, kad būtų pasiektas ES valstybėms narėms ir VELPS narėms priimtinas susitarimas.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išskirtinės prekybos priemonės, skirtos Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir jų taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas

Nuorodos

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.6.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

3.7.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

3.7.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Goffredo Maria Bettini

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2014

24.2.2015

19.3.2015

 

Priėmimo data

19.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Viviane Reding, Matteo Salvini, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli

Pateikimo data

24.3.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika