RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

24.3.2015 - (COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Goffredo Maria Bettini


Procedură : 2014/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0386),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0039/2014),

-      având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8–0060/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu prevede nicio posibilitate de a suspenda temporar acordarea unor măsuri comerciale excepționale în cazul unor violări grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept de către beneficiari. Este necesar să se introducă această posibilitate, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide în cazul în care încălcările grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept vor apărea în una dintre țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de Uniunea Europeană.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu prevede nicio posibilitate de a suspenda temporar acordarea unor măsuri comerciale excepționale în cazul unor violări grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept de către beneficiari. Este necesar să se introducă această posibilitate, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide în cazul în care încălcările grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept vor apărea în una dintre țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de Uniunea Europeană. Pentru a obține progrese în procesul de aderare sunt necesare respectarea principiilor democratice, a statului de drept, a drepturilor omului și protecția minorităților..

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) De la lansarea procesului de stabilizare și asociere, au fost încheiate acorduri de stabilizare și asociere între Uniune și toate țările în cauză din Balcanii de Vest, exceptând Bosnia și Herțegovina și Kosovo3. În iunie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo.

(5) De la lansarea procesului de stabilizare și asociere, au fost încheiate acorduri de stabilizare și asociere între Uniune și toate țările în cauză din Balcanii de Vest, exceptând Bosnia și Herțegovina și Kosovo3. În mai 2014, au fost încheiate negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo, iar Acordul a fost parafat în iulie 2014.

______________

_______________

3 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

3 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

Amendamentul   3

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Cu toate acestea, Bosnia și Herțegovina încă nu a acceptat să adapteze concesiile comerciale acordate în temeiul acordului interimar pentru a ține seama de comerțul tradițional preferențial între Croația și Bosnia și Herțegovina, în cadrul Acordului central european de comerț liber (CEFTA). În cazul în care, în momentul adoptării prezentului regulament, un acord privind adaptarea concesiilor comerciale prevăzute în Acordul de stabilizare și de asociere și în acordul interimar nu a fost semnat și aplicat cu titlu provizoriu de către Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina, preferințele acordate Bosniei și Herțegovinei ar trebui să fie suspendate începând cu 1 ianuarie 2016. În momentul în care Bosnia și Herțegovina și Uniunea Europeană vor fi semnat și aplicat cu titlu provizoriu un acord privind adaptarea concesiilor comerciale din cadrul Acordului interimar, aceste preferințe ar trebui să fie restabilite.

(7) Cu toate acestea, Bosnia și Herțegovina încă nu a acceptat să adapteze concesiile comerciale acordate în temeiul acordului interimar pentru a ține seama de comerțul tradițional preferențial între Croația și Bosnia și Herțegovina, în cadrul Acordului central european de comerț liber (CEFTA). În cazul în care, în momentul adoptării prezentului regulament, un acord privind adaptarea concesiilor comerciale prevăzute în Acordul de stabilizare și de asociere și în acordul interimar nu a fost semnat și aplicat cu titlu provizoriu de către Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina, preferințele acordate Bosniei și Herțegovinei ar trebui să fie suspendate începând cu 1 ianuarie 2016. În momentul în care Bosnia și Herțegovina și Uniunea Europeană vor fi semnat și aplicat cu titlu provizoriu un acord privind adaptarea concesiilor comerciale din cadrul Acordului interimar, aceste preferințe ar trebui să fie restabilite. Autoritățile din Bosnia și Herțegovina și Comisia ar trebui să își dubleze eforturile pentru a găsi, înainte de 1 ianuarie 2016 și în conformitate cu acordul interimar, o soluție acceptabilă de ambele părți, mai ales în ceea ce privește comerțul transfrontalier,

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Este necesar să se țină seama de progresele constante în direcția dobândirii statutului de membru al UE de către țările și teritoriile din Balcanii de Vest, precum și de aderarea Croației la Uniunea Europeană și , în consecință, necesitatea de a adapta Acordul interimar cu Bosnia și Herțegovina. În acest context, este de asemenea necesar să se țină seama de angajamentul clar al Uniunii față de perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovinei, după cum se menționează în concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 decembrie 2014. În aceste concluzii, a fost reiterată necesitatea ca liderii politici din Bosnia și Herțegovina să integreze reformele necesare pentru integrarea în UE în activitatea tuturor instituțiilor relevante, precum și necesitatea de a asigura funcționalitatea și eficiența, la toate nivelurile de guvernare, pentru ca Bosnia și Herțegovina să se pregătească pentru aderarea la UE în viitor,

 

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Uniunea Europeană își menține angajamentul de a sprijini perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovinei și se așteaptă ca conducerea politică a țării să continue reformele ce vizează promovarea unor instituții funcționale, precum și asigurarea egalității în drepturi a celor trei popoare constituente și a tuturor cetățenilor din Bosnia și Herțegovina.

Amendamentul 6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

Considerentul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent:

 

„(14a) Pentru a permite un control democratic adecvat al aplicării prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificările și adaptările tehnice necesare la anexele I și II, ca urmare a modificării codurilor CN și a subdiviziunilor TARIC, în ceea ce privește modificările necesare ca urmare a acordării de preferințe comerciale în temeiul altor acorduri dintre Uniune și țările și teritoriile aflate sub incidența prezentului regulament și în ceea ce privește suspendarea beneficiilor în conformitate cu prezentul regulament în caz de nerespectare a condiției cooperării administrative eficiente pentru a preveni frauda, a condiției respectării drepturilor omului și a principiilor statului de drept, precum și a condiției de a se angaja în reforme economice eficace și într-o cooperare la nivel regional. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

În cadrul lucrărilor sale pentru pregătirea și punerea în aplicare a actelor delegate, Comisia ar trebui să furnizeze informații și documente complete cu privire la reuniunile sale cu experții naționali. În acest sens, Comisia ar trebui să garanteze că Parlamentul European este implicat în mod corespunzător, pe baza celor mai bune practici rezultate din experiențele anterioare din alte politici, pentru a crea cele mai bune condiții posibile pentru controlul actelor delegate exercitat de Parlamentul European în viitor.”

 

Justificare

De la adoptarea sa, Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 a făcut obiectul mai multor modificări. Utilizarea actelor delegate a fost introdusă prin Regulamentul nr. 1336/2011, care însă nu a cuprins un considerent în care să se explice utilizarea actelor delegate. Raportorul propune utilizarea actelor delegate în alte cauze, în vederea asigurării unei supravegheri democratice adecvate a aplicării regulamentului de bază de către Comisie. Acest lucru ar trebui să fie stabilit în mod clar într-un considerent corespunzător, în conformitate cu Înțelegerea comună privind utilizarea actelor delegate, încheiată între Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

Articolul 2 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a. La articolul 2, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(3) În cazul în care o țară sau un teritoriu nu respectă alineatul (1) sau (2), Comisia poate suspenda, în totalitate sau în parte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dreptul țării sau teritoriului în cauză la beneficiile acordate în temeiul prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (4).

(3) În cazul în care o țară sau un teritoriu nu respectă dispozițiile de la literele (a) sau (b) din alineatul (1), Comisia poate suspenda, în totalitate sau în parte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dreptul țării sau teritoriului în cauză la beneficiul acordat în temeiul prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (4).

Justificare

La amendamentul 6, raportorul propune să se aplice procedura actelor delegate pentru suspendarea preferințelor în caz de nerespectare a condiției cooperării administrative eficiente pentru a preveni frauda, a condiției respectării drepturilor omului și a principiilor statului de drept, precum și a condiției de a se angaja în reforme economice eficace și cooperare regională. Prin urmare, articolul 2 alineatul (3) trebuie modificat astfel încât să excludă utilizarea actelor de punere în aplicare în aceste trei cazuri.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

Articolul 7 – litera c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La articolul 7, se adaugă următoarea literă:

 

(c) suspendarea, în totalitate sau parțială, a dreptului țării sau teritoriului în cauză la beneficiile acordate în temeiul prezentului regulament, în caz de nerespectare de către acea țară sau acel teritoriu a condițiilor stabilite la literele (c) și (d) din articolul 2 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament.

Justificare

Raportorul propune să se aplice procedura actelor delegate pentru suspendarea preferințelor în caz de nerespectare a condiției cooperării administrative eficiente pentru a preveni frauda, a condiției respectării drepturilor omului și a principiilor statului de drept, precum și a condiției de a se angaja în reforme economice eficace și cooperare regională. Raportorul consideră că marja de apreciere de care dispune Comisia în aceste trei cazuri este prea amplă și că este necesară implicarea colegiuitorilor. (A se vedea și expunerea de motive.)

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

Articolul 10 – alineatul 1 – teza introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1c. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică după cum urmează:

(1) Atunci când Comisia consideră suficiente elementele de probare a fraudei sau a lipsei obligației de prestare a cooperării administrative necesară scopurilor verificării probei de origine sau de creștere masivă a exporturilor spre Comunitate peste nivelul producției și al capacităților de export obișnuite sau de nerespectare a dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) de către țările și teritoriile menționate la articolul 1, ea poate lua măsuri de suspendare totală sau parțială a regimurilor prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă de trei luni, sub rezerva ca, în prealabil:

(1) Atunci când Comisia consideră suficiente elementele de probare a fraudei sau a lipsei obligației de prestare a cooperării administrative necesară scopurilor verificării probei de origine sau de creștere masivă a exporturilor spre Comunitate peste nivelul producției și al capacităților de export obișnuite sau de nerespectare a dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) literele (a) și (b) de către țările și teritoriile menționate la articolul 1, ea poate lua măsuri de suspendare totală sau parțială a regimurilor prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă de trei luni, sub rezerva ca, în prealabil:

Justificare

Având în vedere utilizarea propusă a actelor delegate pentru suspendarea preferințelor în caz de nerespectare a condițiilor unei cooperări administrative eficiente pentru a preveni frauda, precum și a condiției privind respectarea drepturilor omului și a principiilor statului de drept de către țara sau teritoriul participant, clauza de salvgardare privind suspendarea temporară a preferințelor prin intermediul unor acte de punere în aplicare ar trebui modificată în consecință.

EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii Comisiei

Schimburile comerciale dintre UE și țările din Balcanii de Vest au fost liberalizate printr-o serie de acorduri de stabilizare și asociere (SAA) și un acord interimar (IA) în cazul Bosniei și Herțegovinei. În plus, Kosovo (care nu are încă propriul SAA) și întreaga regiune beneficiază de măsuri comerciale autonome (ATM), pe care UE le acordă începând din 2000. Aceste preferințe unilaterale permit un acces scutit de taxe vamale pe termen nelimitat în UE pentru majoritatea produselor. Contrar ASA - în care taxele preferențiale sunt acordate de fiecare parte -, ATM constituie un regim preferențial unilateral în favoarea Balcanilor de Vest. Domeniul de aplicare al liberalizării tarifelor în temeiul SAA și preferințele acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 diferă, în special în ceea ce privește produsele agricole. Nivelul sau liberalizarea produselor agricole în cadrul regimului ATM este mai mare decât în temeiul regimului SAA/IA.

Propunerea Comisiei aflată în studiu propune trei modificări principale la

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009:

1. Prelungirea actualelor preferințe până la sfârșitul anului 2020:

Obiectivul prelungirii este de a oferi țărilor beneficiare un interval de timp suplimentar pentru a alinia preferințele în temeiul regulamentului de bază cu cele prevăzute de SAA/IA.

2. Introducerea așa-numitei clauze „a drepturilor omului” în Regulamentul ATM

Această clauză permite suspendarea preferințelor în caz de încălcări grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept de către oricare dintre țările beneficiare.

3. Posibila suspendare a ATM pentru Bosnia-Herțegovina (BiH) începând de la 1 ianuarie 2016

Ca urmare a aderării Croației la UE la 1 iulie 2013, Bosnia și Herțegovina nu a acceptat încă să adapteze Acordul interimar pentru a ține seama de schimburile comerciale tradiționale preferențiale dintre Croația și Bosnia și Herțegovina în cadrul Acordul central european de comerț liber (CEFTA) care lega cele două țări înainte de 1 iulie 2013. Ca urmare, contingentele preferențiale convenite în 2008 în Acordul interimar pentru 27 state membre ale UE sunt în prezent utilizate de 28 de state membre (pe baza principiului „primul venit, primul servit”). Metodologia UE de modificare a acordurilor sale comerciale după ce a avut loc o extindere a UE este stabilită pe baza conceptului comerțului tradițional dintre noul membru al UE și țara care are acordul comercial cu UE. Toate țările din Balcanii de Vest membre ale CEFTA, cu excepția Bosniei și Herțegovinei, au convenit la această metodologie și au încheiat negocierile de modificare a acordurilor pe care le au cu UE.

După trei runde de negocieri cu Bosnia și Herțegovina, nu s-a putut ajunge la niciun acord. Contrar metodologiei UE, Bosnia și Herțegovina consideră că nu a putut să-și mărească preferința sa pentru volumul comerțului tradițional. Potrivit Bosniei și Herțegovinei, aceasta s-ar fi putut realiza numai în cazul în care UE ar fi oferit și alte concesii.

Ca urmare a acestui impas și a atingerii aduse intereselor comerciale ale UE, Comisia propune ca o prelungire a ATM-urilor în Bosnia și Herțegovina să nu fie automată, ci să depindă de acceptarea, de către BiH, a metodologiei UE referitoare la adaptarea acordului interimar. Odată ce Bosnia și Herțegovina și UE cad de acord, semnează și aplică cu titlu provizoriu un acord privind adaptarea concesiilor comerciale, preferințele pentru BiH vor fi restabilite.

Condițiile de acordare a regimurilor preferențiale

Regulamentul de bază stabilește, și anume la articolul 2 alineatul (1), mai multe condiții de acordare a regimurilor preferențiale:

a) respectarea definiției pentru „produse originare”, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

b) abținerea din partea beneficiarilor de la a introduce noi drepturi vamale sau taxe cu efect echivalent cu privire la produsele originare din UE;

c) participarea beneficiarilor la o cooperare administrativă eficientă cu Comunitatea, cu scopul de a preveni orice risc de fraudă.

Prin propunerea supusă examinării, Comisia introduce o a patra condiție, așa-numita „clauză a drepturilor omului”. Dreptul de a beneficia de regimurile preferențiale este, prin urmare, condiționat și de:

d) abținerea beneficiarilor de la a se implica în încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, principiilor fundamentale ale democrației și statului de drept.

În plus, articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază cuprinde încă o condiție de acordare a dreptului la preferințe - gradul de pregătire a țărilor beneficiare de a se angaja în reforme economice efective și într-o cooperare regională cu alte țări din Balcanii de Vest, în special prin instituirea de zone de liber schimb.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază, în cazul nerespectării uneia dintre condițiile de mai sus, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare, să suspende (în întregime sau în parte), dreptul de a beneficia de aranjamentele preferențiale.

Modificări propuse:

Acte delegate:

Unul dintre scopurile principale ale modificărilor propuse de raportor este de a înlocui utilizarea actelor de punere în aplicare cu acte delegate pentru decizia de suspendare a preferințelor în cazul nerespectării condițiilor stabilite la articolul 2 alineatul (1) literele (c) și (d) și la articolul 2 alineatul (2), și anume:

Articolul 2 alineatul (1):

c) participarea beneficiarilor la o cooperare administrativă eficientă cu Comunitatea, cu scopul de a preveni orice risc de fraudă

d) abținerea țărilor și teritoriilor menționate în articolul 1 de la a se implica în încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, principiilor fundamentale ale democrației și statului de drept (introdusă de propunerea Comisiei în curs de examinare).

Articolul 2 alineatul (2):

„gradul de pregătire a țărilor beneficiare de a se angaja în reforme economice efective și într-o cooperare regională cu alte țări din Balcanii de Vest, în special prin instituirea de zone de liber schimb”.

În momentul optării între actele delegate (articolul 290 din TFUE) și actele de punere în aplicare (articolul 291 din TFUE), colegiuitorii ar trebui să țină seama, ca principal criteriu, de marja de apreciere acordată Comisiei, luând în considerare, în special, sfera de aplicare a evaluării politicilor în cauză.

Raportorul consideră că Comisia, în luarea deciziei de suspendare a preferințelor pentru motivele descrise anterior, are o importantă marjă de apreciere, care depășește cu mult o simplă executare a dispozițiilor din actul de bază pe baza unei evaluări obiective, și anume pentru următoarele motive:

•       criteriile precise de evaluare a respectării condițiilor menționate anterior nu sunt stabilite în actul de bază și, prin urmare, atrag după sine, în mod inevitabil, o apreciere subiectivă care depășește simpla punere în aplicare;

•       potrivit articolului 2 alineatul (3), sfera de aplicare a suspendării nu este clar definită (preferințele se suspendă în întregime sau parțial), fără a avea criterii precise privind modul de stabilire a sferei de aplicare a suspendării;

•       articolul 2 alineatul (3) prevede că Comisia poate suspenda regimurile preferențiale - astfel, Comisia poate, de asemenea, să decidă să nu suspende preferințele.

Raportorul consideră că o combinație a celor trei considerații de mai sus determină o marjă semnificativă de apreciere de care dispune Comisia pentru a decide suspendarea preferințelor. Aceasta implică o apreciere subiectivă și depășește limitele punerii în aplicare. Prin urmare, o astfel de decizie ar trebui să fie adoptată prin intermediul unor acte delegate care să asigure supravegherea adecvată de către colegiuitori.

Marja de apreciere cu privire la condiții le prevăzute în alte dispoziții din regulamentul de bază este mai limitată, criteriile de evaluare a respectării acestor condiții fiind mult mai obiective, ca în cazul condițiilor stabilite la articolul 2 alineatul (1) literele (c) și (d) și la articolul 2 alineatul (2). Prin urmare, raportorul este convins că utilizarea actelor de punere în aplicare este acceptabilă în aceste cazuri.

În plus, raportorul introduce în regulamentul de bază un considerent care explică utilizarea actelor delegate. De la adoptarea sa, Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 a făcut obiectul mai multor modificări. Utilizarea actelor delegate a fost introdusă prin Regulamentul nr. 1336/2011, care însă nu a cuprins un considerent în care să se explice utilizarea actelor delegate. Raportorul propune utilizarea actelor delegate în alte cauze, în vederea asigurării unei supravegheri democratice adecvate a aplicării regulamentului de bază de către Comisie. Acest lucru ar trebui să fie stabilit în mod clar într-un considerent corespunzător, în conformitate cu Înțelegerea comună privind utilizarea actelor delegate, încheiată între Parlamentul European și Consiliu.

Alte modificări:

Raportorul îndeamnă UE și BiH să depună eforturi pentru încheierea unui acord în ceea ce privește adaptarea Acordului interimar cu UE în urma aderării Croației, pentru a evita suspendarea preferințelor pentru BiH începând cu 1 ianuarie 2016.

Raportorul consideră necesar să reitereze progresele înregistrate de țările din Balcanii de Vest în integrarea mai profundă cu UE, precum și concluziile recente ale Consiliului cu privire la Bosnia și Herțegovina.

.

Concluzii:

Obiectivul principal al amendamentelor propuse de raportor este de a confirma angajamentul real și profund al UE față de viitoarea integrare europeană țărilor și teritoriilor care fac obiectul prezentului regulament prin acordarea de preferințe comerciale unilaterale. Procesul de integrare în UE a fost, fără îndoială, un proces dificil pentru țările care l-au parcurs, dar s-a dovedit a fi instrumentul cel mai eficace pentru stabilitatea regiunii. În această perspectivă, astfel de concesii sau posibila lor suspendare trebuie să fie considerată ca un imbold pentru a accelera reformele politice și socioeconomice subliniate în „Pactul pentru creștere”, indispensabile îndeplinirii, de către țările din Balcanii de Vest, a cerințelor prevăzute în criteriile de la Copenhaga și în acquis-ul comunitar. În acest scop, raportorul îndeamnă Bosnia-Herțegovina să adapteze acordul interimar pentru schimburi comerciale preferențiale cu Croația în urma aderării acesteia din urmă la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013 și, în același timp, invită părțile să țină seama de interesele reciproce pentru a ajunge la un acord satisfăcător, atât pentru statele membre ale UE, cât și pentru membrii CEFTA.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (11.3.2015)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

Raportor pentru aviz: Cristian Dan Preda

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ar trebui salutată propunerea Comisiei privind extinderea măsurilor comerciale autonome în favoarea țărilor și teritoriilor din Balcanii de Vest participante la procesul de stabilizare și de asociere (PSA) pentru încă cinci ani, până la 31 decembrie 2020. Acest regim comercial preferențial a contribuit la o creștere a exporturilor țărilor din Balcanii de Vest către UE. În 2013, UE a fost cel mai important partener comercial al regiunii, atât în ceea ce privește importurile (72,7%), cât și exporturile (81,8%). Împreună cu acordurile bilaterale în vigoare, aceste preferințe comerciale sprijină integrarea economică cu UE și promovează, așadar, stabilitatea politică și progresul economic în întreaga regiune. Aceste măsuri ar trebui, de asemenea, privite în contextul mai larg al politicilor noastre privind țările din Balcanii de Vest, obiectivul nostru principal fiind acela de a le apropia de UE.

Propunerea Comisiei urmărește, de asemenea, să elimine o deficiență existentă în Regulamentul nr. 1215/2009, și anume absența unei clauze referitoare la drepturile omului, care să facă posibilă suspendarea preferințelor comerciale în cazul încălcării principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept în țările și teritoriile PSA. Această idee trebuie salutată, ca o aplicare practică a articolului 21 alineatul (1) din TUE și ca o concretizare a obligației de a integra aspectele legate de drepturile omului în acțiunea externă a UE, dar formularea propunerilor Comisiei nu este, în opinia raportorului, pe deplin satisfăcătoare. Ar fi preferabilă o formulare pozitivă a acestei clauze, în conformitate cu criteriile de la Copenhaga. În plus, dacă pragul stabilit pentru activarea acestei clauze este prea ridicat, ea ar putea deveni inoperabilă. Raportorul ar dori să sublinieze că, în calitate de colegiuitor și parte a autorității bugetare, precum și ținând cont de rolul său major în țările implicate în procesul de aderare la UE, Parlamentul European are dreptul de a-și exercita pe deplin prerogativele, dacă urmează să se adopte o decizie de suspendare a preferințelor comerciale. Într-o perspectivă mai largă, raportorul consideră necesară mai multă claritate și consecvență în modul în care sunt redactate clauzele privind drepturile omului în cadrul regimurilor de preferințe comerciale autonome.

În sfârșit, propunerea Comisiei ține cont de faptul că Bosnia și Herțegovina nu a acceptat încă să adapteze concesiile comerciale acordate în cadrul acordului interimar cu UE privind comerțul și aspectele legate de comerț în urma aderării Croației. Dacă nu se ajunge la un acord în această privință până la sfârșitul anului, preferințele acordate Bosniei și Herțegovina în temeiul prezentului regulament ar putea fi suspendate începând cu 1 ianuarie 2016.

Raportorul ar dori, însă, să sublinieze că suspendarea preferințelor comerciale pentru Bosnia și Herțegovina ar trebui considerată un stimulent pentru soluționarea actualului dezacord cu UE în ceea ce privește adaptarea acordului interimar. Raportorul speră ca noile autorități din Bosnia și Herțegovina să profite de impulsul pozitiv dat de adoptarea, la 15 decembrie 2014, de către Consiliul Afaceri Externe a noii abordări a UE privind această țară, pentru a soluționa și această chestiune restantă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu prevede nicio posibilitate de a suspenda temporar acordarea unor măsuri comerciale excepționale în cazul unor violări grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept de către beneficiari. Este necesar să se introducă această posibilitate, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide în cazul în care încălcările grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept vor apărea în una dintre țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de Uniunea Europeană.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu prevede nicio posibilitate de a suspenda temporar acordarea unor măsuri comerciale excepționale în cazul unor violări ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept de către beneficiari. Este necesar să se introducă această posibilitate, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide în cazul în care încălcările principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept vor apărea în una dintre țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de Uniunea Europeană. Pentru a obține progrese în procesul de aderare sunt necesare respectarea principiilor democratice, a statului de drept, a drepturilor omului și protecția minorităților.

Justificare

Deoarece țările care doresc aderarea la UE trebuie să respecte criteriile de la Copenhaga, este important să se introducă o clauză care să garanteze că se pot lua măsuri în caz de încălcări grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, ale democrației și ale statului de drept. O astfel de clauză ar trebui extinsă pentru a include standarde de bază în materie de muncă și de mediu, astfel încât să se promoveze și să se protejeze drepturile omului și principiile dezvoltării durabile și pentru a ajuta țările să se alinieze la acquis-ul UE.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) De la lansarea procesului de stabilizare și asociere, au fost încheiate acorduri de stabilizare și asociere între Uniune și toate țările în cauză din Balcanii de Vest, exceptând Bosnia și Herțegovina și Kosovo3. În iunie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo.

(5) De la lansarea procesului de stabilizare și asociere, au fost încheiate acorduri de stabilizare și asociere între Uniune și toate țările în cauză din Balcanii de Vest, exceptând Bosnia și Herțegovina și Kosovo3. În mai 2014, negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo au fost încheiate și Acordul a fost parafat în iulie 2014.

______________

_______________

3 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

3 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Instituțiile nou alese din Bosnia și Herțegovina ar trebui să profite de oportunitatea oferită de noua abordare politică a UE față de Bosnia și Herțegovina și să încheie acordul privind adaptarea Acordului de stabilizare și de asociere și Acordul interimar, ținând seama de aderarea Croației la UE și de păstrarea comerțului tradițional preferențial.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

,,(d) angajamentului țărilor și al teritoriilor menționate în articolul 1 de a nu se implica în încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv ale convențiilor de bază privind drepturile în materie de muncă, ale principiilor fundamentale ale democrației și ale statului de drept.”

,,(d) respectării principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectării principiului statului de drept de către țările și teritoriile menționate în articolul 1.”

PROCEDURĂ

Titlu

Măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

Referințe

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

3.7.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

3.7.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Cristian Dan Preda

22.9.2014

Examinare în comisie

24.2.2015

 

 

 

Data adoptării

9.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

15

21

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicolas Bay, Reinhard Bütikofer, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Gabrielius Landsbergis, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eric Andrieu

PROCEDURĂ

Titlu

Măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

Referințe

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)

Data prezentării la PE

26.6.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

3.7.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

3.7.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Goffredo Maria Bettini

3.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2014

24.2.2015

19.3.2015

 

Data adoptării

19.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Viviane Reding, Matteo Salvini, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli

Data depunerii

24.3.2015