ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии

  25.3.2015 - (COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD)) - ***I

  Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  Докладчик: Антонио Лопес-Истурис Уайт


  Процедура : 2014/0107(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0063/2015
  Внесени текстове :
  A8-0063/2015
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии

  (COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0187),

  –       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0111/2014),

  –       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –       като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0063/2015),

  1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) Настоящият регламент се прилага за нови въжени линии и обхваща подсистеми и предпазни устройства, които са нови за пазара на Съюза към момента на пускането им на пазара; това са или нови подсистеми и предпазни устройства, произведени от производител, установен в Съюза или подсистеми и предпазни устройства, внесени от трета държава, независимо дали са нови или втора употреба. Настоящият регламент не се прилага за преместването на въжени линии, монтирани върху територията на Европейския съюз или за преместването на подсистеми или предпазни устройства, които са включени в тези инсталации, с изключение на случаите, когато това преместване налага голяма промяна на инсталацията, за което би било необходимо административно разрешение.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) С Регламент (ЕС) № […/…] [относно надзора на пазара на продукти]16 се предвиждат подробни правила за надзора на пазара и проверките на продуктите, въвеждани в Съюза от трети държави, включително подсистемите и предпазните устройства. В него е предвидена и процедура по предпазна клауза. Държавите членки трябва да организират и осъществяват надзора на пазара, да определят органите за надзор на пазара и да установят техните правомощия и задължения. Те трябва също така да създадат общи и секторни програми за надзор на пазара.

  заличава се

  __________________

   

  16 ОВ L […...].

   

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Обхватът на Директива 2000/9/ЕО следва да се запази. Настоящият регламент следва да се прилага към въжените линии за превоз на хора в планинските туристически курорти или в обществения транспорт. Въжените линии са основно лифтови системи, като наземната въжена железница (фуникуляр), въздушните въжени линии, висящите въжени линии, кабинните и седалковите линии и скивлековете. Осигуряването на тягата чрез въже и превозът на пътници са основните критерии за определяне на въжените линии в обхвата на настоящия регламент.

  (8) Обхватът на Директива 2000/9/ЕО следва да се запази. Настоящият регламент следва да се прилага към въжените линии, обикновено използвани за превоз на хора в туристическите курорти или в обществения транспорт. Въжените линии са основно лифтови системи, като наземната въжена железница (фуникуляр), въздушните въжени линии, (висящите въжени линии, кабинните и седалковите линии) и скивлековете, както и други съоръжения за туристически и спортни цели. Осигуряването на тягата чрез въже и превозът на пътници са основните критерии за определяне на въжените линии в обхвата на настоящия регламент.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Въжените асансьори, независимо дали са вертикални или наклонени, които са предназначени за постоянно обслужване на отделните нива на сгради и постройки, различни от гари, са предмет на специално законодателство на Съюза и следва да се изключат от обхвата на настоящия регламент.

  (11) Асансьорите, включително въжените асансьори, независимо дали са вертикални или наклонени, които са предназначени за постоянно обслужване на отделните нива на сгради и постройки и не функционират между станции на въжените линии, са предмет на специално законодателство на Съюза и следва да се изключат от обхвата на настоящия регламент.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 11 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11a) Въжените линии, чиято конструкция има историческо значение, както са определени от националното право, и техните подсистеми и предпазни устройства следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Държавите членки следва да гарантират висока степен на защита на здравето и безопасността на хората и на имуществото, свързани с тези въжени линии, ако е необходимо чрез националното си законодателство.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 14 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14a) Принципът на предохранителните мерки, определен в член 191, параграф 2 от ДФЕС и посочен, наред с другото, в съобщението на Комисията от 2 февруари 2000 г. относно принципа на предохранителните мерки, е основен принцип за безопасността на продуктите и безопасността на потребителите и следва да бъде отчитан надлежно при определяне на критериите за оценяване на безопасността на въжените линии и тяхната инфраструктура, подсистеми и предпазни устройства.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки да определят изисквания, които считат за необходими с оглед на земеползването, регионалното благоустройство и опазването на околната среда и защитата на здравето и безопасността на хората и по-конкретно на работниците при използване на въжени линии.

  (15) Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки да определят изисквания, които считат за необходими с оглед на земеползването, регионалното благоустройство и опазването на околната среда и защитата на здравето и безопасността на хората и по-конкретно на работниците и операторите при използване на въжени линии.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 19 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19a) С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола върху продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат по отношение на попадащите в обхвата на настоящия регламент подсистеми и предпазни устройства. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20) Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че въжените линии се пускат в действие само ако отговарят на изискванията от настоящия регламент и не е възможно да застрашат здравето и безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно монтирани, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  (20) Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че въжените линии се пускат в действие само ако отговарят на изискванията от настоящия регламент и не е възможно да застрашат здравето или безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно монтирани, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 25

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (25) Следва да е възможно подсистемите и предпазните устройства да се вграждат във въжените линии, при условие че дават възможност за изграждане на въжени линии, отговарящи на настоящия регламент, и не е възможно да застрашат здравето и безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно монтирани, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  (25) Следва да е възможно подсистемите и предпазните устройства да се вграждат във въжените линии, при условие че дават възможност за изграждане на въжени линии, отговарящи на настоящия регламент, и не е възможно да застрашат здравето или безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно монтирани, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 31

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (31) Необходимо е да се гарантира, че подсистемите и предпазните устройства от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящия регламент и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези подсистеми и предпазни устройства. По тази причина следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че подсистемата или предпазното устройство, което пускат на пазара, отговаря на изискванията от настоящия регламент и че не пускат на пазара подсистеми и предпазни устройства, при които не са спазени тези изисквания или които представляват риск. Следва да се предвиди също така, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на подсистемата и предпазното устройство и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на органите за надзор с оглед на проверка.

  (31) Необходимо е да се гарантира, че подсистемите и предпазните устройства от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящия регламент и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези подсистеми и предпазни устройства. По тази причина следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че подсистемата или предпазното устройство, което пускат на пазара, отговаря на изискванията от настоящия регламент и че не пускат на пазара подсистеми и предпазни устройства, при които не са спазени тези изисквания или които представляват риск. Следва да се предвиди също така, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на подсистемата и предпазното устройство и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на компетентните национални органи с оглед на проверка.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 33

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (33) При пускане на пазара на подсистема или предпазно устройство всеки вносител следва да посочва върху подсистемата или предпазното устройство името си, регистрираното търговско наименование или регистрираната си търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на предпазното устройство не позволява това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името и адреса си върху предпазното устройство.

  (33) При пускане на пазара на подсистема или предпазно устройство всеки вносител следва да посочва върху подсистемата или предпазното устройство името си, регистрираното търговско наименование или регистрираната си търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с него, както и интернет страница при наличност. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на подсистемата или предпазното устройство не позволява това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името и адреса си върху подсистемата или предпазното устройство. В тези случаи информацията следва да бъде посочвана върху опаковката и в указанията, придружаващи предпазното устройство.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 37

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (37) Настоящият регламент следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания. За да се улесни оценяването на съответствието с тези изисквания, е необходимо да се предвиди презумция за съответствие на въжените линии, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 с цел определяне на подробните технически спецификации на тези изисквания, особено по отношение на проектирането, изграждането и експлоатацията на въжените линии.

  (37) Настоящият регламент следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания. За да се улесни оценяването на съответствието с тези изисквания, е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие на въжените линии, подсистемите и предпазните устройства, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 с цел определяне на подробните технически спецификации на тези изисквания, особено по отношение на проектирането, изграждането и експлоатацията на въжените линии.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Съображение 41

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (41) За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза за дадена подсистема или предпазно устройство, следва да е налична в една ЕС декларация за съответствие.

  (41) За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза за дадена подсистема или предпазно устройство, следва да е налична в една ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за стопанските субекти, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни декларации за съответствие.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 43

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (43) Необходима е проверка на съответствието на подсистемите и предпазните устройства със съществените изисквания по настоящия регламент, за да се осигури ефективна защита за ползвателите и третите лица.

  (43) Необходима е проверка на съответствието на подсистемите и предпазните устройства със съществените изисквания по настоящия регламент, за да се осигури ефективна защита за операторите, ползвателите и третите лица.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Съображение 46

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (46) Опитът показа, че критериите, установени в Директива 2000/9/ЕО, които трябва да се изпълняват от органите за оценяване на съответствието, за да бъдат нотифицирани на Комисията, не са достатъчни, за да гарантират еднакво високи резултати от работата на тези органи в целия Съюз. От съществено значение е обаче всички органи за оценяване на съответствието да предоставят услуги с еднакво качество и в условията на лоялна конкуренция. Това изисква установяването на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

  (46) Опитът показа, че критериите, установени в Директива 2000/9/ЕО, които трябва да се изпълняват от органите за оценяване на съответствието, за да бъдат нотифицирани на Комисията, не са достатъчни, за да гарантират еднакво високи резултати от работата на нотифицираните органи в целия Съюз. От съществено значение е обаче всички нотифицирани органи да предоставят услуги с еднакво качество и в условията на лоялна конкуренция.. Това изисква установяването на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Съображение 54

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (54) В интерес на конкурентоспособността е от първостепенно значение органите за оценяване на съответствието да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури последователност в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между органите за оценяване на съответствието.

  (54) В интерес на конкурентоспособността е от първостепенно значение нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури последователност в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Съображение 54 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (54a) В Директива 2000/9/ЕО вече се предвижда предпазна процедура, която е необходима, за да даде възможност за оспорване на съответствието на подсистема или предпазно устройство. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за провеждане е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Съображение 54 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (54б) Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани относно планираните мерки по отношение на подсистемите и предпазните устройства, представляващи риск за здравето и безопасността на хората. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара, в сътрудничество със съответните стопански субекти, да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива подсистеми и предпазни устройства.

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Съображение 56 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (56a) Когато се разглеждат въпроси, свързани с настоящият регламент, които не се отнасят до неговото прилагане или до нарушения, напр. в експертна група на Комисията, Европейският парламент следва в съответствие със съществуващата практика да получи пълна информация и документация, както и покана да присъства на заседанията.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Съображение 57

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (57) Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, съгласно които да са възможни предоставянето на пазара и пускането в действие на подсистемите и предпазните устройства, които вече са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 2000/9/ЕО.

  (57) Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, съгласно които да са възможни предоставянето на пазара и пускането в действие, без да е необходимо те да съответстват на допълнителни изисквания за продукти, на подсистемите и предпазните устройства, които вече са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 2000/9/ЕО.

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Съображение 59

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (59) Държавите членки следва да установят система от санкции при нарушаване на настоящия регламент и да гарантират прилагането им. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  (59) Държавите членки следва да установят система от санкции при нарушаване на настоящия регламент и да гарантират тяхното налагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Съображение 60

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (60) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира, че въжените линии отговарят на изискванията с оглед на висока степен на защита на здравето и безопасността на ползвателите, като едновременно с това се създадат предпоставките за функциониране на вътрешния пазар на подсистеми и предпазни устройства, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

  (60) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира, че въжените линии отговарят на изискванията с оглед на висока степен на защита на здравето и безопасността на лицата, като едновременно с това се създадат предпоставките за функциониране на вътрешния пазар на подсистеми и предпазни устройства, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но по-скоро поради мащаба и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  С настоящия регламент се определят правилата за проектирането и изграждането на въжените линии, предназначени за превоз на хора, и за предоставянето на пазара и свободното движение на подсистеми и предпазни устройства за тези въжени линии.

  С настоящия регламент се определят правилата за предоставянето на пазара и свободното движение на подсистеми и предпазни устройства за въжени линии. Той съдържа също така правила относно проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на нови въжени линии.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 1а

   

  Разпоредбите на настоящия регламент се основават на принципа на предохранителните мерки.

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) въжените трамваи с традиционна конструкция;

  б) въжените линии, чиято конструкция има историческо значение, включително въжените трамваи, наземните въжени железници (фуникуляр) и зъбчати железници, както са определени от националното право, включително подсистемите и предпазните устройства, специално предназначени за тях;

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) съоръженията, които са предназначени за селскостопански цели и за обслужване на планински заслони и хижи и които не са предназначени за превоз на хора;

  в) съоръженията, които са предназначени за селскостопански цели или за целите на горското стопанство;

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва) въжени линии за обслужване на планински заслони, предназначени единствено за превоз на стоки и на конкретно оправомощени лица;

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) монтираните на място или подвижните съоръжения, използвани на панаири и/или в увеселителни паркове, предназначени само за развлечение, а не за превоз на хора;

  г) монтираните на място или подвижните съоръжения, предназначени изключително за увеселителни и развлекателни цели, а не за превоз на хора;

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 3 – точка 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) „инфраструктура“ е проектираната специално за всяка въжена линия и изградена на място инфраструктура, която включва общия план на разположението, данни за системата, станции и конструкции по дължината на трасето, които са необходими за изграждането и експлоатацията на въжената линия, включително и фундаментите;

  (3) „инфраструктура“ е проектираната специално за всяка въжена линия и изградена на място инфраструктура, която отчита общия план на разположението и данните за системата, станции и конструкции по дължината на трасето, които са необходими за изграждането и експлоатацията на въжената линия, включително и фундаментите;

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 3 – точка 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) „техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определена въжена линия, инфраструктура, подсистема или предпазно устройство;

  (18) „техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за дадена въжена линия, инфраструктура, подсистема или предпазно устройство;

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 3 – точка 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24) „изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на подсистема или предпазно устройство, което вече е било вградено във въжена линия;

  (24) „изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на подсистема или предпазно устройство, които вече са била предоставени на разположение за проектирането и изграждането на въжена линия;

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че подсистемите и предпазните устройства се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията от настоящия регламент.

  (1) Подсистемите и предпазните устройства се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията от настоящия регламент.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) В съответствие с член 9 държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да определят процедурите, които гарантират, че подсистемите и предпазните устройства се вграждат във въжени линии само ако са необходими за изграждане на въжени линии, отговарящи на изискванията от настоящия регламент, и не е възможно да застрашат здравето и безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно вградени, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  заличава се

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) В съответствие с член 9 държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да определят процедурите, които гарантират, че въжените линии се пускат в действие само ако отговарят на изискванията от настоящия регламент и не е възможно да застрашат здравето и безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно монтирани, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  (1) В съответствие с член 9 държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да определят процедурите, които гарантират, че въжените линии се пускат в действие само ако отговарят на изискванията от настоящия регламент и не е възможно да застрашат здравето или безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно монтирани, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a) В съответствие с член 9 държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да определят процедурите, които гарантират, че подсистемите и предпазните устройства се вграждат във въжени линии само ако са необходими за изграждане на въжени линии, отговарящи на изискванията от настоящия регламент, и не е възможно да застрашат здравето или безопасността на хората или опазването на вещите, когато са правилно вградени, поддържани и експлоатирани по предназначението си.

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Счита се, че въжените линии, които отговарят на хармонизираните стандарти или части от тях, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, изпълняват съществените изисквания, обхванати от тези стандарти или части от тях и определени в приложение IІ.

  (2) Счита се, че въжените линии, които отговарят на хармонизираните стандарти или части от тях, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, изпълняват определените в приложение IІ съществени изисквания, обхванати от тези стандарти или части от тях.

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Всички предвидени за изграждане въжени линии подлежат на анализ за безопасност съгласно приложение III, който обхваща всички аспекти на безопасността на въжената линия и на заобикалящата я околна среда при проектирането, изграждането и пускането в действие и който дава възможност да се определят въз основа на опита рисковете, които е възможно да се появят по време на експлоатация на въжената линия.

  1. Лицето, посочено от държава членка съгласно националното ѝ законодателство като носещо отговорност за въжената линия, извършва анализ за безопасност на предвидената за изграждане въжена линия или осигурява извършването на такъв анализ за безопасност.

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Анализът за безопасност се включва в доклад за безопасност, в който се представят препоръки за планираните мерки за предотвратяване на тези рискове и се съдържа списък на подсистемите и предпазните устройства за вграждане във въжената линия.

  заличава се

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) При анализа на безопасността, изискван за всяка въжена линия, се взема под внимание всеки предвиден работен режим. Анализът на безопасността се извършва в съответствие с признат или установен метод и в него се отчита текущото най-високо равнище на техниката и сложността на съответната въжена линия. Целта на анализа на безопасността е да се гарантира, че в проекта и конфигурацията на въжената линия се вземат под внимание местната околна среда и най-неблагоприятните ситуации, за да се осигурят задоволителни условия на безопасност. Анализът на безопасността обхваща всички аспекти на безопасността на въжената линия и на свързаните с нея външни фактори в контекста на проектирането, изграждането и пускането в действие и дава възможност да се определят въз основа на опита рисковете, които е възможно да се появят по време на експлоатация на въжената линия.

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 2 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2б) Анализът обхваща и предпазните устройства и тяхното въздействие върху въжената линия и свързаните с тях подсистеми, които те привеждат в действие, така че:

   

  a) те да могат да реагират на първоначално открита повреда или неизправност, за да останат или в състояние, гарантиращо безопасност, или в режим на слабо натоварване, или в състояние на надеждно действие за осигуряване на безопасност в случай на повреда (fail-safe);

   

  б) те да бъдат запазени в резерва и наблюдавани; или

   

  в) да са изработени така, че да бъде взета предвид вероятността от неизправност и да са равностойни на предпазни устройства, които отговарят на критериите по първо и второ тире.

   

  Анализът за безопасност се използва за изготвянето на списък на рисковете и опасните ситуации, за отправяне на препоръки относно планираните мерки за предотвратяване на тези рискове и за определяне на списъка на подсистемите и предпазните устройства, които трябва да се вградят във въжената линия. Резултатът от анализа за безопасност се включва в доклад за безопасност.

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Държавите членки предприемат необходимото, за да се представят пред органа, отговарящ за одобряване на въжената линия, анализът за безопасност, докладът за безопасност, ЕС декларацията за съответствие и другите документи във връзка със съответствието на подсистемите и предпазните устройства, както и документацията относно характеристиките на въжената линия. Документацията във връзка с въжената линия включва и необходимите условия, в това число и ограниченията при експлоатацията, и пълно описание на надзора при обслужването, регулирането и поддържането на въжената линия. Копие от тези документи се съхранява на съответната въжена линия.

  2. Лицето, посочено от държава членка съгласно националното ѝ законодателство като носещо отговорност за въжената линия, представя предвидения в член 8 доклад за безопасност, ЕС декларацията за съответствие и другите документи във връзка със съответствието на подсистемите и предпазните устройства, както и документацията относно характеристиките на въжената линия, на органа или образуванието, отговарящ/о за одобряване на въжената линия. Документацията във връзка с въжената линия включва и необходимите условия, в това число и ограниченията при експлоатацията, и пълно описание на надзора при обслужването, регулирането и поддържането на въжената линия. Копие от тези документи се съхранява на съответната въжена линия.

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) На основание на разпоредбите по параграф 1 държавите членки не забраняват, ограничават или възпрепятстват поради съображения във връзка с аспектите, които са в обхвата на настоящия регламент, изграждането и пускането в действие на въжените линии, които отговарят на настоящия регламент и не представляват риск за здравето и безопасността на хората или за вещите, когато са правилно монтирани по предназначението си.

  (4) На основание на разпоредбите по параграф 1 държавите членки не забраняват, ограничават или възпрепятстват поради съображения във връзка с аспектите, които са в обхвата на настоящия регламент, изграждането и пускането в действие на въжените линии, които отговарят на настоящия регламент и не представляват риск за здравето или безопасността на хората или за вещите, когато са правилно монтирани по предназначението си.

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Ако държава членка установи, че е възможно одобрена въжена линия, използвана по предназначението си, да застраши здравето и безопасността на хората, а в зависимост от случая — опазването на вещите, тя взима всички целесъобразни мерки, за да ограничи условията за експлоатация на въжената линия или за да забрани експлоатацията ѝ.

  (2) Ако държава членка установи, че е възможно одобрена въжена линия, използвана по предназначението си, да застраши здравето или безопасността на хората или да застраши опазването на вещите, тя взима всички целесъобразни мерки, за да ограничи условията за експлоатация на въжената линия или за да забрани експлоатацията ѝ.

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите гарантират, че техните подсистеми или предпазни устройства са придружени от ЕС декларацията за съответствие и имат нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация.

  Производителите гарантират, че подсистемите или предпазните устройства, които те са пуснали на пазара, имат нанесен тип, партиден или сериен номер, който позволява тяхната идентификация.

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато размерът или естеството на предпазното устройство не позволява, производителите гарантират, че необходимата информация е представена върху опаковката или в инструкциите, които придружават предпазното устройство.

  Когато размерът или естеството на подсистемата или на предпазното устройство не позволява, производителите гарантират, че необходимата информация е представена върху опаковката и в документите, които придружават подсистемата или предпазното устройство.

  Изменение  47

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, върху подсистемата или предпазното устройство или, когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в инструкциите, които придружават предпазното устройство. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка са на език, който е лесно разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара и е определен от съответната държава членка.

  (6) Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, както и интернет страница, когато тя е налична, върху подсистемата или предпазното устройство или, когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документа, който придружава подсистемата или предпазното устройство. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка са на език, който е лесно разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара и е определен от съответната държава членка.

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) Производителите гарантират, че подсистемата или предпазното устройство се придружава от ЕС декларацията за съответствие и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за ползвателите и е определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация за безопасност са ясни, разбираеми и понятни.

  (7) Производителите гарантират, че подсистемата или предпазното устройство се придружава от копие на ЕС декларацията за съответствие и от инструкции и информация за безопасност, както е определено в точка 7.1.1 от Приложение II, на език, който е лесно разбираем за ползвателите и е определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация за безопасност са ясни, разбираеми и понятни.

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Производители, които считат или имат основание да считат, че дадена подсистема или предпазно устройство, което са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат подсистемата или предпазното устройство в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато подсистемата или предпазното устройство представлява риск, производителите информират незабавно компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили подсистемата или предпазното устройство на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  (8) Вносителите, които считат или имат основание да считат, че дадена подсистема или предпазно устройство, което са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат коригиращи мерки, за да приведат подсистемата или предпазното устройство в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато подсистемата или предпазното устройство представлява риск, производителите информират незабавно компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили подсистемата или предпазното устройство на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Производителите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието с настоящия регламент на подсистемата или предпазното устройство, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация могат да се представят на хартия или в електронна форма. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с подсистемите или предпазните устройства, които те са пуснали на пазара.

  (9) Производителите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартия или в електронна форма цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието с настоящия регламент на подсистемата или предпазното устройство, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с подсистемите или предпазните устройства, които те са пуснали на пазара.

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор в продължение на 30 години, след като подсистемата или предпазното устройство е пуснато на пазара;

  a) да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 30 години, след като подсистемата или предпазното устройство е пуснато на пазара;

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди да пуснат една подсистема или предпазно устройство на пазара, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието по член 18 е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че подсистемата или предпазното устройство е придружено от ЕС декларацията за съответствие, е нанесена маркировката „СЕ“, че е придружено от инструкциите и информацията за безопасност и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 11, съответно параграфи 5 и 6.

  Преди да пуснат една подсистема или предпазно устройство на пазара, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 18, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че подсистемата или предпазното устройство е придружено от копие на ЕС декларацията за съответствие, е нанесена маркировката „СЕ“, че е придружено от инструкциите и информацията за безопасност и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 11, параграфи 5 и 6.

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, върху подсистемата или предпазното устройство или, когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в инструкциите, които придружават предпазното устройство. Данните за връзка са на език, който е лесно разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара и е определен от съответната държава членка.

  (3) Върху подсистемата или предпазното устройство вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, както и интернет страница, когато тя е налична, или, когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава подсистемата или предпазното устройство. Данните за връзка са на език, който е лесно разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара и е определен от съответната държава членка.

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Вносителите гарантират, че докато отговорят за дадена подсистема или предпазно устройство, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията, посочени в приложение ІІ.

  (5) Вносителите гарантират, че докато отговорят за дадена подсистема или предпазно устройство, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с основните изисквания, посочени в приложение ІІ.

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Вносителите, когато това се счита за уместно предвид свързаните с подсистемата или предпазното устройство рискове, с оглед на защитата на здравето и безопасността на ползвателите, провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара подсистеми или предпазни устройства, провеждат разследване и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващи на изискванията подсистеми или предпазни устройства и изземвания на подсистеми или предпазни устройства, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

  (6) Вносителите, когато това се счита за уместно предвид свързаните с подсистемата или предпазното устройство рискове, с оглед на защитата на здравето и безопасността на пътниците, обслужващия персонал и третите страни, провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара подсистеми или предпазни устройства, провеждат разследване и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващи на изискванията подсистеми или предпазни устройства и изземвания на подсистеми или предпазни устройства, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Вносителите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена подсистема или предпазно устройство, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация могат да се представят на хартия или в електронна форма. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с подсистемите или предпазните устройства, които те са пуснали на пазара.

  (9) Вносителите, при искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартия или в електронна форма цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена подсистема или предпазно устройство, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с подсистемите или предпазните устройства, които те са пуснали на пазара.

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди да предоставят дадена подсистема или предпазно устройство на пазара, дистрибуторите проверяват дали на подсистемата или предпазното устройство е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е придружено от ЕС декларацията за съответствие и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за ползвателите, както е определен от съответната държава членка, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени в член 11, параграфи 5 и 6 и член 13, параграф 3.

  Преди да предоставят дадена подсистема или предпазно устройство на пазара, дистрибуторите проверяват дали на подсистемата или предпазното устройство е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е придружено от копие на ЕС декларацията за съответствие и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за ползвателите, както е определен от съответната държава членка, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени в член 11, параграфи 5 и 6 и член 13, параграф 3.

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Дистрибуторите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена подсистема или предпазно устройство. Тази информация и документация могат да се представят на хартия или в електронна форма. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с подсистемата или предпазното устройство, което те са предоставили на пазара.

  (5) Дистрибуторите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартия или в електронна форма цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена подсистема или предпазно устройство. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с подсистемата или предпазното устройство, което те са предоставили на пазара.

  Изменение  59

  Предложение за регламент

  Член 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Подсистемите и предпазните устройства, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на съществените изисквания, обхванати от тези стандарти или части от тях, установени в приложение ІІ.

  Подсистемите и предпазните устройства, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на определените в приложение ІІ съществени изисквания, обхванати от тези стандарти или части от тях.

  Изменение  60

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството (модул H) по приложение VIIІ.

  в) съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта (модул H 1) по приложение VIIІ.

  Изменение  61

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Записите и кореспонденцията във връзка с оценяването на съответствието се изготвят на официалния(ите) език(ци) на държавата членка, където е установен органът, който извършва процедурите за оценяване на съответствието по параграф 2, или на език, приет от този орган.

  (5) Записите и кореспонденцията във връзка с процедурите за оценяване на съответствието се изготвят на официалния(ите) език(ци) на държавата членка, където е установен органът, който извършва процедурите за оценяване на съответствието по параграф 2, или на език, приет от този орган.

  Изменение  62

  Предложение за регламент

  Член 19 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, установен в приложение Х, съдържа елементите, посочени в съответните процедури за оценяване на съответствието по приложение IV — VІІІ, и се актуализира редовно. Тя придружава подсистемата или предпазното устройство и се превежда на езика(ците), изискван(и) от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя подсистемата или предпазното устройство.

  (2) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, установен в приложение Х, съдържа елементите, посочени в съответните модули по приложение IV — VІІІ, и се актуализира при пускането на пазара на подсистемата или на предпазното устройство. Тя придружава подсистемата или предпазното устройство и се превежда на езика(ците), изискван(и) от държавата членка, в която се пуска или предоставя подсистемата или предпазното устройство.

  Изменение  63

  Предложение за регламент

  Член 21 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Маркировката „CE“ се нанася върху самата подсистема или предпазно устройство или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима.

  (1) Маркировката „CE“ се нанася върху самата подсистема или предпазно устройство или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на подсистемата или на предпазното устройство, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.

  Изменение  64

  Предложение за регламент

  Член 21 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, който участва в етапа на производствения контрол.

  (3) Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, който участва в етапа на производствения контрол. Идентификационният номер на нотифицирания орган се полага от самия орган или, по негови указания, от производителя или от негов упълномощен представител.

  Изменение  65

  Предложение за регламент

  Член 21 – параграф 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) Държавите членки се основават на съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима за маркировката „СЕ“ и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

  Изменение  66

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно член 18.

  Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящия регламент.

  Изменение  67

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително съответствието с разпоредбите на член 26.

  (1) Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително съответствието с разпоредбите на член 28.

  Изменение  68

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценката, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е правен субект и отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 26, параграфи 1 — 6. Освен това този орган разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

  (3) Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценката, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е правен субект и отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 24. Освен това този орган разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

  Изменение  69

  Предложение за регламент

  Член 25 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

  Задължение за предоставяне на информация за нотифициращите органи

  Изменение  70

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) За целите на нотификацията, нотифицираните органи отговарят на изискванията, установени в параграфи 2 — 11.

  (1) За целите на нотификацията органите за оценяване на съответствието отговарят на изискванията, установени в параграфи 2 — 11.

  Изменение  71

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложения ІV — VІІІ или съгласно разпоредба от националното законодателство по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

  (10) Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложения ІV — VІІІ или съгласно разпоредба от националното законодателство по неговото прилагане, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

  Изменение  72

  Предложение за регламент

  Член 27 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Презумпция за съответствие

  Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

  Изменение  73

  Предложение за регламент

  Член 30 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Комисията и другите държави членки се нотифицират за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

  (6) Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

  Изменение  74

  Предложение за регламент

  Член 31 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията прави обществено достояние списъка с органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.

  Комисията прави обществено достояние списъка с нотифицираните съгласно настоящия регламент органи, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.

  Изменение  75

  Предложение за регламент

  Член 31 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията осигурява актуализирането на този списък.

  Комисията осигурява актуализирането на списъка.

  Изменение  76

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в член 26, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

  (1) Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в член 26, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията по целесъобразност и в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

  Изменение  77

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 4 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Актовете за изпълнение по първа алинея се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2.

  Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2.

  Изменение  78

  Предложение за регламент

  Член 34 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания, предвидени в приложение ІІ или в съответстващите хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

  (Не се отнася до българския текст)

  Изменение  79

  Предложение за регламент

  Член 35

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки гарантират, че съществува процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

  Нотифицираните органи гарантират, че съществува процедура за обжалване на техните решения.

  Изменение  80

  Предложение за регламент

  Член 36 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

  Задължения за предоставяне на информация относно нотифицираните органи

  Изменение  81

  Предложение за регламент

  Член 38 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, под формата на секторна група или групи на нотифицирани органи.

  Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, под формата на координационна група на нотифицирани органи за въжените линии.

  Изменение  82

  Предложение за регламент

  Член 38 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава/такива група/групи, пряко или чрез определени представители.

  Нотифицираните органи участват в работата на тази група пряко или чрез определени представители.

  Изменение  83

  Предложение за регламент

  Глава IVa (новa)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ГЛАВА IVа

   

  НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОДСИСТЕМИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

  Изменение  84

  Предложение за регламент

  Член 38 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 38a

   

  Надзор на пазара на Съюза и контрол върху подсистемите и предпазните устройства, които се въвеждат на пазара на Съюза

   

  Член 15, параграф 3 и членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат за подсистемите и предпазните устройства, които попадат в обхвата на настоящия регламент.

  Изменение  85

  Предложение за регламент

  Член 38 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 38б

   

  Процедура на национално равнище при подсистеми или предпазни устройства, представляващи риск,

   

  1. Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателни причини да считат, че дадена подсистема или предпазно устройство, обхванати от разпоредбите на настоящия регламент, представляват риск за здравето или безопасността на хората, те извършват оценка по отношение на съответната подсистема или предпазно устройство и тази оценка обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящия регламент. За тази цел съответните стопански субекти сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

   

  Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че подсистемата или предпазното устройство не отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от съответния стопански субект да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе подсистемата или предпазното устройство в съответствие с тези изисквания, да изтегли подсистемата или предпазното устройство от пазара, или да ги изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

   

  Органите за надзор на пазара надлежно информират съответния нотифициран орган.

   

  Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

   

  2. В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали от стопанския субект да предприеме.

   

  Стопанският субект гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички подсистеми и предпазни устройства, които той предоставя на пазара в целия Съюз.

   

  Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на подсистемите или на предпазните устройства на националния им пазар или за изтеглянето на подсистемата или на предпазното устройство от този пазар, или за неговото изземване.

   

  Органите за надзор на пазара без забавяне информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

   

  Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите подсистеми или предпазни устройства, произхода на подсистемата или предпазното устройство, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

   

  a) подсистемата или предпазното устройство не отговарят на изискванията, свързани със здравето и безопасността на лицата или опазването на собствеността; или

   

  б) недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 17, на които се основава презумпцията за съответствие.

   

  Държавите членки, различни от държавата членка, започнала процедурата по настоящия член, информират незабавно Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на подсистемата или предпазното устройство, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

   

  Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена във втората алинея на параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.

   

  Държавите членки гарантират, че по отношение на подсистемата или предпазното устройство са предприети незабавно подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на съответните подсистеми или предпазни устройства от пазара.

  Изменение  86

  Предложение за регламент

  Член 38 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 38в

   

  Предпазна процедура на Съюза

   

  Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 38б, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и извършва оценка на националната мярка. Въз основа на резултатите от това оценяване Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

   

  Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) стопански субект(и).

   

  2. Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващата подсистема или на несъответстващото предпазно устройство, и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.

   

  3. Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на подсистемата или на предпазното устройство се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 38б, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

  Изменение  87

  Предложение за регламент

  Член 38 г (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 38г

   

  Съответстващи подсистеми или предпазни устройства, които представляват риск за здравето или безопасността

   

  1. Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 38а, параграф 1, установи, че въпреки че дадена подсистема или дадено предпазно устройство е в съответствие с настоящата директива, то (тя) представлява риск за здравето или безопасността на хората, тя изисква от съответния стопански субект да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че при пускането на пазара на съответната подсистема или съответното предпазно устройство, тя(то) вече няма да представлява такъв риск, да изтегли подсистемата или предпазното устройство от пазара или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

   

  2. Стопанският субект гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни подсистеми или предпазни устройства, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

   

  3. Държавата членка незабавно информира Комисията и останалите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на съответната подсистема или съответното предпазно устройство, произхода и веригата на доставка на подсистемата или на предпазното устройство, естеството на съществуващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки.

   

  4. Комисията започва незабавно консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява предприетите на национално равнище мерки. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

   

  5. Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) стопански субект(и).

  Изменение  88

  Предложение за регламент

  Член 38 д (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 38д

   

  Формално несъответствие

   

  1. Без да се нарушават разпоредбите на член 38б, когато дадена държава членка направи някоя от следните констатации, тя изисква от съответния стопански субект да прекрати засегнатото несъответствие:

   

  a) маркировката "СЕ" е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 21 от настоящия регламент;

   

  б) маркировката „СЕ“ не е нанесена;

   

  в) идентификационният номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол, е нанесен в нарушение на член 21 или не е нанесен;

   

  г) ЕС декларацията за съответствие не придружава подсистемата или предпазното устройство;

   

  д) декларацията на ЕС за съответствие не е съставена;

   

  е) декларацията на ЕС за съответствие не е съставена правилно;

   

  ж) техническата документация не е налице или не е пълна;

   

  з) информацията, посочена в член 11, параграф 6 или в член 13, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

   

  и)не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 11 или член 13.

   

  Ако несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка взема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предлагането на подсистемата или предпазното устройство на пазара, или да осигури изземването им или изтеглянето им от пазара.

  Изменение  89

  Предложение за регламент

  Член 40 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

  Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Санкциите са съобразени с тежестта, продължителността и по целесъобразност, умишления характер на нарушението. Освен това санкциите отчитат дали съответният стопански субект и преди е извършвал подобно нарушение.

  Изменение  90

  Предложение за регламент

  Член 41 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки не възпрепятстват пускането в действие на въжени линии в обхвата на Директива 2000/9/ЕО, които отговарят на изискванията на посочената директива и са изградени преди [датата по член 43, параграф 2].

  Държавите членки не възпрепятстват пускането в действие на въжени линии в обхвата на Директива 2000/9/ЕО, които отговарят на изискванията на посочената директива и са инсталирани преди [датата по член 43, параграф 2].

  Изменение  91

  Предложение за регламент

  Член 41 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  За предпазните устройства, сертификатите и решенията за одобрение, издадени съгласно Директива 2000/9/ЕО, са валидни съгласно настоящия регламент.

  Изменение  92

  Предложение за регламент

  Член 42 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Препратките към отменената директива се считат за препратки към настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение X.

  Препратките към отменената директива се считат за препратки към настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение ХІ.

  Изменение  93

  Предложение за регламент

  Член 43 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Чрез дерогация от параграф 2 членове 22 — 38 се прилагат от [шест месеца след влизането в сила].

  Чрез дерогация от параграф 2, членове 22 — 35 и членове 39 и 40, параграф 3 се прилагат от [шест месеца след влизането в сила].

  Изменение  94

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В настоящото приложение са определени съществените изисквания, включително изискванията за пригодността за поддържане и функционална пригодност, приложими при проектиране, изграждане и пускане в действие на въжените линии.

  В настоящото приложение са определени съществените изисквания, включително изискванията за пригодността за поддържане и функционална пригодност, приложими при проектиране, изграждане и пускане в действие на въжените линии и приложими за подсистемите и предпазните устройства.

  Изменение  95

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 4 – точка 4.2 – точка 4.2.3 – точка 4.2.3.3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.2.3.3. Във всички въжени линии трябва да има две или повече спирачни системи, всяка от които да може да спре линията, и те трябва да са координирани по такъв начин, че автоматично една от тях да замени активната система, когато нейната ефективност стане недостатъчна. Последната спирачна система на теглещото въже трябва да действа директно върху задвижващата шайба. Тези разпоредби не се отнасят за скивлековете.

  4.2.3.3. Във всички въжени линии трябва да има две или повече спирачни системи, всяка от които да може да спре линията, и те трябва да са координирани по такъв начин, че автоматично една от тях да замени активната система, когато нейната ефективност стане недостатъчна. Последната спирачна система на съоръжението действа във възможно най-голяма близост до теглещото въже или върху една или няколко шайби, включително задвижващата шайба или в превозното средство. Тези разпоредби не се отнасят за скивлековете.

  Изменение  96

  Предложение за регламент

  Приложение ІII

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ III

  заличава се

  АНАЛИЗ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

   

  При анализа за безопасност съгласно член 8 за всяка въжена линия се взема под внимание всеки предвиден работен режим. Анализът трябва да се извършва в съответствие с признат или установен метод и да отчита текущото състояние на нивото на техниката и сложността на съответната въжена линия. Целта е да се осигури, че проектът и конфигурацията на въжената линия вземат под внимание местната околна среда и най-неблагоприятните ситуации, за да се осигурят задоволителни условия на безопасност.

   

  Анализът обхваща и предпазните устройства и тяхното въздействие върху въжената линия и свързаните с тях подсистеми, които те привеждат в действие, така че:

   

  – да могат да реагират на установена първоначална повреда или неизправност, като останат в състояние, осигуряващо безопасност, в режим на слабо натоварване или в състояние на надеждно действие за осигуряване на безопасност в случай на повреда;

   

  – да са осигурени с резерв от предпазни устройства и да са под контрол, или

   

  – да са изработени така, че да бъде взета предвид вероятността от неизправност и да са равностойни на предпазни устройства, които отговарят на критериите по първо и второ тире.

   

  Анализът за безопасност трябва да се използва, за да се състави списък на рисковете и опасните ситуации по член 8, параграф 1, както и да се определи списъкът на предпазните устройства съгласно член 8, параграф 2. Резултатът от анализа за безопасност се обобщава в доклад за безопасност.

   

  Изменение  97

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на подсистема или предпазно устройство и проверява и удостоверява, че подсистемата или предпазното устройство отговаря на изискванията на настоящия регламент.

  1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на подсистема или предпазно устройство и проверява и удостоверява, че техническият проект отговаря на изискванията на настоящия регламент и се прилага по отношение на него.

  Обосновка

  Привеждане в съответствие с НЗР

  Изменение  98

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. ЕС изследване на типа се извършва като оценка на пригодността на техническия проект на подсистемата или предпазното устройство чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 3 с изследване на образец от крайната подсистема или предпазно устройство, който е представителен за предвиденото производство (изследване на типа произведен продукт).

  2. ЕС изследване на типа се извършва като оценка на пригодността на техническия проект на подсистемата или предпазното устройство чрез изследване на техническата документация по точка 3 с изследване на образец от крайната подсистема или предпазно устройство, който е представителен за предвиденото производство (изследване на типа произведен продукт).

  Изменение  99

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 4 – точка 4.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.1. изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на подсистемата или предпазното устройство;

  4.1. изследва техническата документация, за да оцени пригодността на техническия проект на подсистемата или предпазното устройство;

  Изменение  100

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 4 – точка 4.3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.3. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали, ако производителят е приложил спецификациите от съответните хармонизирани стандарти, те са били правилно приложени;

  заличава се

  Изменение  101

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 1.4, и получените резултати. Без оглед на задълженията си по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.

  5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и получените резултати. Без оглед на задълженията си по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.

  Изменение  102

  Предложение за регламент

  Приложение IV – раздел 6 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените подсистеми и предпазни устройства да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.

  Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените подсистеми и предпазни устройства да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация. Този сертификат съдържа условията, при които е издаден и се придружава от необходимите описания и чертежи за идентифициране на одобрения тип.

  Изменение  103

  Предложение за регламент

  Приложение IV – раздел 8 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  8. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи и останалите нотифицирани органи за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал.

  8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на такива сертификати и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

  Изменение  104

  Предложение за регламент

  Приложение IV – раздел 8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Нотифициран орган, който отказва да издаде или отнема, спира действието или по друг начин ограничава сертификат за ЕС изследване на типа, съответно информира нотифициращите си органи и останалите нотифицирани органи, като мотивира решението си.

  Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване, и за тези сертификати и/или допълненията към тях, които е издал.

  Изменение  105

  Предложение за регламент

  Приложение IV – раздел 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

  Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на този сертификат.

  Изменение  106

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2.2 и 2.5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че подсистемите или предпазните устройства са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че подсистемите или предпазните устройства са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  Изменение  107

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола и изпитването на крайните подсистеми или предпазни устройства, както е определено в точка 2.3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 2.4.

  Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола и изпитването на крайните подсистеми или предпазни устройства, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

  Изменение  108

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Одитът включва посещение в помещенията, където се произвеждат, проверяват и изпитват подсистемите или предпазните устройство, с цел извършване на оценка.

  заличава се

  Изменение  109

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 5 – точка 5.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер върху всяка отделна подсистема или предпазно устройство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент. Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху подсистемите или предпазните устройства идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

  5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер върху всяка отделна подсистема или предпазно устройство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  110

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 5 – точка 5.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всяка подсистема или предпазно устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела подсистема или предпазно устройство, за който е съставена.

  5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на подсистема или предпазно устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела подсистема или предпазно устройство, за който е съставена.

  Изменение  111

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 7 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване им предоставя информация във връзка с оценки на системи по качеството.

  7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

  Изменение  112

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 7 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им, оттеглил или по друг начин е ограничил, като мотивира решението си.

  Всеки нотифициран орган  информира останалите  нотифицирани органи  за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им, оттеглил или  по друг начин е ограничил, и при поискване, за издадените одобрения на системи по качеството,  като мотивира решението си.

   

  При поискване нотифицираният орган предоставя на Комисията и на държавите членки копие от издадените одобрения за системи по качеството.

   

  Нотифицираният орган съхранява копие от всяко издадено решение за одобрение, неговите приложения и допълнения към него.

  Изменение  113

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Съответствие с типа въз основа на проверка на подсистемата или предпазното устройство е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 3.2, 3.5.1 и 3.6, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните подсистеми или предпазни устройства, за които се прилагат разпоредбите на точка 3.3, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент.

  1. Съответствие с типа въз основа на проверка на подсистемата или предпазното устройство е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 3.2, 3.5.1 и 3.6, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните подсистеми или предпазни устройства, за които се прилагат разпоредбите на точка 3.3, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  Изменение  114

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите подсистеми или предпазни устройства с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящия регламент.

  Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите уреди или устройства с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  Изменение  115

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 3 – точка 3.1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.1. Производителят подава заявление за проверка на неговата подсистема или предпазно устройство до нотифициран орган по свой избор.

  заличава се

  Това заявление включва:

   

  a) името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

   

  б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

   

  в) цялата информация, свързана с одобрените съгласно модул В подсистеми или предпазни устройства,

   

  г) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата (сертификатите) за ЕС изследване на типа,

   

  д) подробна информация за помещенията, където може да се изследва (се произвежда) подсистемата или предпазното устройство.

   

  Изменение  116

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 3 – точка 3.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.2 Нотифицираният орган извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на подсистемите или предпазните устройства с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и със съответните изисквания на настоящия регламент.

   

  3.2 Нотифицираният орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на подсистемите или предпазните устройства с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  117

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 5 – точка 5.2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.2. От всяка партида се взима извадка на случаен принцип в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Всички подсистеми или предпазни устройства от една извадка се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти) и/или технически спецификации, или се извършват равностойни изпитвания с цел да се осигури тяхното съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с приложимите изисквания на настоящия регламент, за да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  5.2. От всяка партида се взима извадка на случаен принцип в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Всички подсистеми или предпазни устройства от една извадка се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти) и/или технически спецификации, или се извършват равностойни изпитвания с цел да се осигури тяхното съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с приложимите изисквания на настоящия регламент и да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  Изменение  118

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 6 – точка 6.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3, идентификационния му номер върху всяка отделна подсистема или предпазно устройство, което е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  6.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3, идентификационния му номер върху всеки отделен модел на подсистема или на предпазно устройство, което е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  119

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 6 – точка 6.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всяка подсистема или предпазно устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира подсистемата или предпазното устройство, за което е съставена.

  6.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всяка подсистема или предпазно устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела подсистема или предпазно устройство, за който е съставена.

  Изменение  120

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 6 – точка 6.2 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя при поискване. Ако нотифицираният орган по точка 3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху подсистемите или предпазните устройства и идентификационния номер на нотифицирания орган.

  Ако нотифицираният орган по точка 3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху подсистемите или предпазните устройства и идентификационния номер на нотифицирания орган.

  Изменение  121

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 8 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задълженията на производителя по точки 2 и 5,1 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

  Задълженията на производителя по точки 2 и 5,1 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието. Задълженията на производителя по точки 2 и 5.1 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

  Изменение  122

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по точки 4.2, 4.3 и 4.5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответната подсистема или предпазно устройство, за което се прилагат разпоредбите на точка 4.4, е в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

  1. Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по точки 4.2, 4.3 и 4.5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответният уред, за който се прилагат разпоредбите на точка 4.4, е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, приложими към него.

   

  Изменение  123

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 3 – точка 3.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.1. Производителят подава заявление за проверка на единичен продукт от подсистема или предпазно устройство до нотифициран орган по свой избор.

  заличава се

  Това заявление включва:

   

  a) името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

   

  б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

   

  в) техническата документация за подсистемата или предпазното устройство съгласно приложение ІХ,

   

  г) подробна информация за помещенията, където може да се изследва (се произвежда) подсистемата или предпазното устройство.

   

  Изменение  124

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 3 – точка 3.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.2 Нотифицираният орган изследва техническата документация за подсистемата или предпазното устройство и извършва или възлага извършването на подходящите изследвания и изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, или равностойни изпитвания, за да осигури съответствието на подсистемата или предпазното устройство с приложимите изисквания на настоящия регламент. При липса на такъв хармонизиран стандарт и/или техническа спецификация нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  Нотифицираният орган изследва техническата документация за подсистемата или предпазното устройство и извършва или възлага извършването на подходящите изследвания и изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, или равностойни изпитвания, за да извърши проверка на съответствието на подсистемата или предпазното устройство с приложимите изисквания на настоящия регламент. При липса на такъв хармонизиран стандарт и/или техническа спецификация нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  Изменение  125

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 3 – точка 3.2 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато нотифицираният орган откаже да издаде сертификат за съответствие, той посочва подробно мотивите за отказа и коригиращите мерки, които е необходимо да бъдат предприети.

  заличава се

  Изменение  126

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 3 – точка 3.2 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато производителят отново подава заявление за проверка на единичен продукт от съответната подсистема или предпазно устройство, той подава заявлението пред същия нотифициран орган.

  заличава се

  Изменение  127

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 3 – точка 3.2 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  При поискване нотифицираният орган предоставя на Комисията и държавите членки копие от сертификата за съответствие.

  заличава се

  Изменение  128

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 3 – точка 3.2 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителят съхранява техническата документация и копие от сертификата за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара.

  Производителят съхранява техническата документация и сертификата за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара.

  Изменение  129

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОДСИСТЕМИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА: МОДУЛ H: СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

  ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОДСИСТЕМИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА: МОДУЛ H1: СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО С ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЕКТА

  Изменение  130

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че подсистемите или предпазните устройства отговарят на изискванията на настоящия регламент.

  1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че подсистемите или предпазните устройства отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  Изменение  131

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) цялата необходима информация за подсистемите или предпазните устройства, които ще се произвеждат,

  заличава се

  Изменение  132

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) подробна информация за помещенията, в които подсистемите или предпазните устройства се проектират, произвеждат, проверяват и изпитват,

  заличава се

  Изменение  133

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Одитът включва посещение в помещенията, където се проектират, произвеждат, проверяват и изпитват подсистемите или предпазните устройства, с цел извършване на оценка.

  заличава се

  Изменение  134

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 3 – точка 3.3 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на тези въжени линии и с познания за технологията на съответните подсистеми или предпазни устройства, както и познания за приложимите изисквания на настоящия регламент. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящия регламент и да проведе необходимите изследвания, с цел да осигури съответствието на подсистемите или предпазните устройства с тези изисквания.

  В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на тези въжени линии и с познания за технологията на съответните подсистеми или предпазни устройства, както и познания за приложимите изисквания на настоящия регламент. Одитът включва посещение в помещенията, където се проектират, произвеждат, проверяват и изпитват подсистемите или предпазните устройства, с цел извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящия регламент и да проведе необходимите изследвания, с цел да осигури съответствието на подсистемите или предпазните устройства с тези изисквания.

  Изменение  135

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 3 – точка 3.3 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Нотифицираният орган съобщава решението си на производителя или упълномощения му представител. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

  Решението се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

  Изменение  136

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 3 – точка 3.5 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Той съобщава на производителя резултата от оценката. В случай на ново оценяване той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното оценяване и мотивирано решение относно него.

  Той уведомява производителя за своето решение. Това уведомление включва заключенията от извършеното оценяване и мотивирано решение относно него.

  Изменение  137

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 3 – точка 3.5 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3.5a. Изследване на проекта

   

  3.5a.1. Производителят подава заявление за изследване на проекта до нотифицирания орган по точка 3.1.

   

  3.5a.2. Заявлението позволява да бъдат разбрани проектът, производството и действието на подсистемата или предпазното устройство и да бъде извършена оценка на съответствието с изискванията на настоящия регламент, приложими към него.

   

  Тя включва:

   

  a) името и адреса на производителя;

   

  б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

   

  в) техническата документация, както е описана в приложение ІХ.

   

  3.5a.3. Нотифицираният орган разглежда заявлението и когато проектът отговаря на изискванията на настоящия регламент, приложими към подсистемата или предпазното устройство, той издава на производителя сертификат за ЕС изследване на проекта. Този сертификат съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения проект. Този сертификат може да съдържа едно или повече приложения.

   

  Този сертификат и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените подсистеми и предпазни устройства да бъде оценено спрямо изследвания проект и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация, в случаите когато това е приложимо.

   

  В случай че проектът не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, нотифицираният орган отказва да издаде ЕС сертификат за изследване на проекта и информира заявителя, като подробно мотивира отказа си.

   

  3.5a.4. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният проект може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган информира производителя.

   

  Производителят информира нотифицирания орган, издал сертификата за ЕС изследване на проекта, за всички промени на одобрения проект, които могат да повлияят на съответствието на продукта със съществените изисквания на настоящия регламент или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение от нотифицирания орган, издал сертификата за ЕС изследване на проекта, под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на проекта.

   

  3.5a.5. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване му предоставя списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

   

  Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на проекта и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

   

  Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на проекта и/или от допълненията към тях. При поискване, Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.

   

  Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на проекта, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

   

  3.5a.6. Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на проекта, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара.

  Изменение  138

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 5 – точка 5.1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер върху всяка отделна подсистема или предпазно устройство, което отговаря на типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер върху всяка отделна подсистема или предпазно устройство, която (което) отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  139

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 5 – точка 5.1 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху подсистемите или предпазните устройства идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

  заличава се

  Изменение  140

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 5 – точка 5.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всяка подсистема или предпазно устройство и съхранява копие от нея на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира подсистемата или предпазното устройство, за което е съставена.

  5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на подсистема или на предпазно устройство и съхранява копие от нея на разположение на националните органи в продължение на 30 години след пускането на подсистемата или предпазното устройство на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на подсистемата или на предпазното устройство, за (която) което е съставена.

  Изменение  141

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 6 – подточка в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) документацията относно одобрените изменения по точка 3.5,

  в) информацията относно одобрените изменения по точка 3.5;

  Изменение  142

  Предложение за регламент

  Приложение X – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) ЕС декларацията за съответствие придружава подсистемата или предпазното устройство. Тя се изготвя на същия език (същите езици) като този на ръководството по точка 7.1.1 от приложение II.

  заличава се

  Изменение  143

  Предложение за регламент

  Приложение X – точка 2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) ЕС декларацията за съответствие съдържа следното:

  заличава се

  Изменение  144

  Предложение за регламент

  Приложение X – точка 2 – подточка а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) модел на подсистемата/предпазното устройство (продукт, партида, тип или сериен номер);

  a) Подсистемата/предпазното устройство или модел на подсистемата/предпазното устройство (продукт, тип, партида или сериен номер);

  Изменение  145

  Предложение за регламент

  Приложение X – точка 2 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация: (позоваване на други приложени актове на Съюза);

  д) Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация

  Изменение  146

  Предложение за регламент

  Приложение X – точка 2 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) позоваване на съответните използвани хармонизирани стандарти или позоваване на спецификациите, по отношение на които се декларира съответствие:

  е) Позоваване на използваните съответни хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

  Изменение  147

  Предложение за регламент

  Приложение X – точка 2 – буква з

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) идентификация на лицето, оправомощено да подписва от името на производителя, или негов упълномощен представител;

  заличава се

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Общи бележки

  Докладчикът подкрепя предложението за регламент относно въжените линии, което е пример за хармонизирането на законодателството на Съюза. Предложението има за цел да хармонизира условията за пускане на пазара на подсистемите и предпазните устройства за въжените линии, както и да се гарантира свободното движение на тези продукти в ЕС. Всички предпазни устройства и подсистеми, ще трябва да бъдат проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания, предвидени в регламента. По отношение на въжените линии, в регламента се предвижда също така пълно хармонизиране на основните изисквания, на които те трябва да отговарят. Този регламент отменя и заменя Директива 2000/9/ЕО от 20 март 2000 г. относно въжените линии за превоз на хора.

  Правен инструмент

  Докладчикът е убеден, че промяната на правния инструмент от директива на регламент е в съответствие с общия политически ангажимент за стремеж към по-добро регулиране и опростяване на регулаторната среда. Промяната взима предвид необходимостта да се осигури еднакво изпълнение в целия Съюз. Тъй като регламентът предвижда цялостна хармонизация, на държавите членки не се разрешава да налагат по-строги или допълнителни изисквания в националното си законодателство. Държавите членки обаче ще продължат да бъдат компетентни по отношение на уреждането на други аспекти във връзка с кабелните инсталации като земеползването, регионалното благоустройство и опазването на околната среда. Изборът на регламент се приветства в това отношение, тъй като ще се избегнат излишните разходи по транспониране и ще бъдат наложени ясни и подробни правила, които ще станат приложими по еднакъв начин в целия Съюз. Освен това, с избора на регламент се избягва рискът от различия в транспонирането, което може да доведе до различна степен на защита на безопасността и да нарушат функционирането на вътрешния пазар. В тази връзка докладчикът би искал да изтъкне, че въпросът за разнородното транспониране беше определен като проблем в доклада за изпълнението на Директива 2000/9/ЕО.

  Съгласуваност с проекта за НЗР

  Докладчикът подкрепя привеждането в съответствие на разпоредбите на пакета от законодателни актове за стоките, приет през 2008 г., и по-специално с Решение ЕО 768/2008 относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти. Рамката, установена с новата законодателна рамка (НЗР) се състои от разпоредби, които обичайно се използват в законодателството на ЕС в областта на продуктите. Вашият докладчик би желал да продължи работата на тази комисия след приемането на девет предложения, които заедно образуват „пакета за привеждане в съответствие“. Във връзка с това проектът на доклад се стреми да спазва, когато това е възможно, текстът, по който е постигнато споразумение между съзаконодателите по време на предишния парламентарен мандат. След внимателен анализ на предложението и подробното сравнение с Директива 2014/29/ЕС относно хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане, докладчикът предлага няколко изменения, които имат за цел да подобрят последователността на текста в съответствие с НЗР.

  Наблюдение на пазара

  Първоначално беше предвидено, че във връзка с разпоредбите относно надзора на пазара на въжените линии ще бъдат предприети мерки чрез нов регламент относно надзора на пазара (предложение за регламент от 13 февруари 2013 г. (COM(2013) 75 окончателен). Тъй като настоящото предложение най-вероятно няма да бъде прието навреме, трябва да бъдат добавени специфични правила относно надзора на пазара. По тази причина докладчикът подкрепя добавянето на нова глава IV относно надзора на пазара на Съюза, контрол върху подсистемите и предпазните устройства, които навлизат на пазара на Съюза и предпазна процедура на Съюза.

  Обхват на предложението

  Докладчикът приветства факта, че предложението разглежда въпроса относно обхвата на Директива 2000/9/ЕО във връзка с въжените линии. Както е установено в оценката на въздействието, което бе положително оценено от Отдела на ЕП за предварителна оценка на въздействието, мнозинството от заинтересованите страни посочват наличието на по-голяма правна яснота като основна цел. В тази връзка предложението предвижда, че то се прилага към въжените линии, предназначени за превоз на хора, и към подсистемите и предпазните устройства за тези въжени линии (член 2, параграф 1) и в него ясно се посочват изключенията (член 2, параграф. 2). Предложението внася яснота по-специално по отношение на въжените линии, предназначени едновременно и за превоз на хора, и за развлечение. Изключването на въжените линии, използвани за развлечение на панаири или в увеселителни паркове, не се прилага към въжените линии, които са с двойно предназначение. По отношение на историческите инсталации, които често имат висока степен на туристически интерес, държавите членки следва да бъдат в състояние да гарантират висока степен на защита на здравето и безопасността чрез националното си законодателство.

  Подсистеми

  На последно място, докладчикът подкрепя привеждането в съответствие на наличните процедури за оценяване на съответствието на подсистемите с тези, които вече се използват за предпазните устройства. За докладчика няма основателна причина подсистемите да се третират по различен начин от предпазните устройства, тъй като различните подходи могат да създадат нарушения на пазара и разлики в третирането. В предложението са запазени процедурите за оценяване на съответствието на предпазните устройства по Директива 2000/9/ЕО, като те се въвеждат и за подсистемите. Въпреки това, съответните модули за оценка на съответствието са актуализирани с Решението за новата законодателна рамка.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Въжени линии

  Позовавания

  COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  27.3.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  2.4.2014

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  2.4.2014

  TRAN

  2.4.2014

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ITRE

  22.7.2014

  TRAN

  16.7.2014

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Antonio López-Istúriz White

  17.7.2014

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  3.12.2014

  5.2.2015

  16.3.2015

   

  Дата на приемане

  17.3.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  35

  1

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

  Дата на внасяне

  25.3.2015