BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg

25.3.2015 - (COM(2014)0187 – C8‑0111/2014 – 2014/0107(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Antonio López-Istúriz White


Procedure : 2014/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0063/2015
Indgivne tekster :
A8-0063/2015
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg

(COM(2014)0187 – C8‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0187),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0111/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0063/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Denne forordning finder anvendelse på nye tovbaneanlæg og omfatter delsystemer samt sikkerhedskomponenter, som er nye for Unionens marked, når de bringes i omsætning; dvs. det drejer sig om enten nye delsystemer og sikkerhedskomponenter fremstillet af en i Unionen etableret fabrikant eller delsystemer og sikkerhedskomponenter, det være sig nye eller brugte, som er importeret fra et tredjeland. Denne forordning finder ikke anvendelse på flytning af tovbaneanlæg, der er installeret på Unionens område, eller flytning af delsystemer eller sikkerhedskomponenter, der er indbygget i sådanne anlæg, undtagen hvis disse flytninger indebærer en omfattende ændring af anlægget, som ville kræve administrativ godkendelse.

 

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7) Forordning (EU) nr. […/…] [om markedsovervågning af produkter]16 indfører detaljerede regler for markedsovervågning og kontrol af produkter, der indføres i Unionen fra tredjelande, herunder delsystemer og sikkerhedskomponenter. Forordningen fastsætter også en beskyttelsesklausulprocedure. Medlemsstaterne skal tilrettelægge og gennemføre markedsovervågning, udpege markedsovervågningsmyndigheder og fastlægge deres beføjelser og opgaver. De skal ligeledes oprette generelle og sektorspecifikke markedsovervågningsprogrammer.

udgår

__________________

 

16 EUT L […...].

 

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Anvendelsesområdet for direktiv 2000/9/EF bør bibeholdes. Denne forordning bør finde anvendelse på tovbaneanlæg til personbefordring, der anvendes på feriesteder i bjergene eller i bytrafiksystemer. Tovbaneanlæg er hovedsagelig liftsystemer som f.eks. skinnebundne tovbaner, svævebaner, tovbaner, kabinelifter, stolelifter og slæbelifter. Fremdrift via tove og personbefordringsfunktionen er de væsentlige kriterier, som afgør, hvilke tovbaneanlæg der er omfattet af denne forordning.

(8) Anvendelsesområdet for direktiv 2000/9/EF bør bibeholdes. Denne forordning bør finde anvendelse på tovbaneanlæg til personbefordring, der typisk anvendes på feriesteder eller i bytrafiksystemer. Tovbaneanlæg er hovedsagelig liftsystemer som f.eks. skinnebundne tovbaner, svævebaner, tovbaner, kabinelifter, stolelifter, slæbelifter og andre anlæg til turisme- eller sportsformål. Fremdrift via tove og personbefordringsfunktionen er de væsentlige kriterier, som afgør, hvilke tovbaneanlæg der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Tovtrukne elevatorer, der står lodret eller med hældning, og som permanent betjener fastlagte niveauer i andre bygninger og anlæg end stationerne, er underlagt specifik EU-lovgivning og bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(11) Elevatorer, herunder tovtrukne elevatorer, der står lodret eller med hældning, og som permanent betjener fastlagte niveauer i bygninger og anlæg, og som ikke er i drift mellem tovbanestationer, er underlagt specifik EU-lovgivning og bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Tovbaneanlæg af historisk betydning som defineret i national lovgivning og deres delsystemer og sikkerhedskomponenter bør være udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde. Medlemsstaterne bør sikre et højt niveau af beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og ejendom, hvad angår disse tovbaneanlæg, gennem deres nationale lovgivning, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Forsigtighedsprincippet, som er fastlagt i artikel 191, stk. 2, i TEUF og blandt andet beskrevet i Kommissionens meddelelse af 2. februar 2000 om forsigtighedsprincippet, er et grundlæggende princip for produkters og forbrugeres sikkerhed, og der bør tages behørigt hensyn hertil under fastlæggelse af kriterier for vurdering af sikkerheden af kabelbaneanlæg og deres infrastruktur, delsystemer og sikkerhedskomponenter.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Denne forordning berører ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte de krav, som de anser for nødvendige for så vidt angår jordrettigheder og fysisk planlægning og for at beskytte miljøet og personers, herunder navnlig arbejdstageres, sundhed og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af tovbaneanlæg.

(15) Denne forordning berører ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte de krav, som de anser for nødvendige for så vidt angår jordrettigheder og fysisk planlægning og for at beskytte miljøet og personers, herunder navnlig byggeriarbejderes og operatørers, sundhed og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af tovbaneanlæg.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, i forordning (EF) nr. 765/2008/EF finder anvendelse på delsystemer og sikkerhedskomponenter, der er omfattet af dette direktiv. Denne forordning bør ikke forhindre medlemsstater i at vælge de kompetente myndigheder, der skal udføre disse opgaver.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at tovbaneanlæg kun tages i brug, hvis de opfylder denne forordnings bestemmelser og ved korrekt montering og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed og sikkerhed eller ejendoms sikkerhed.

(20) Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at tovbaneanlæg kun tages i brug, hvis de opfylder denne forordnings bestemmelser og ved korrekt montering og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed eller sikkerhed eller ejendoms sikkerhed.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

(25) Delsystemer og sikkerhedskomponenter skal kunne indbygges i et tovbaneanlæg, forudsat at de gør det muligt at opføre tovbaneanlæg, der opfylder denne forordnings bestemmelser, og som ved korrekt montering og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed og sikkerhed eller ejendoms sikkerhed.

(25) Delsystemer og sikkerhedskomponenter skal kunne indbygges i et tovbaneanlæg, forudsat at de gør det muligt at opføre tovbaneanlæg, der opfylder denne forordnings bestemmelser, og som ved korrekt montering og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed eller sikkerhed eller ejendoms sikkerhed.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) Det er nødvendigt at sikre, at delsystemer og sikkerhedskomponenter fra tredjelande, der kommer ind på EU-markedet, opfylder kravene i denne forordning, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse delsystemer og sikkerhedskomponenter hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelse om, at importørerne skal sikre sig, at det delsystem eller den sikkerhedskomponent, de bringer i omsætning, opfylder kravene i denne forordning, og at de ikke bringer delsystemer og sikkerhedskomponenter i omsætning, der ikke opfylder sådanne krav eller udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelse om, at importørerne skal sikre sig, at der er gennemført overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at der forefindes mærkning af delsystemer og sikkerhedskomponenter samt dokumentation udarbejdet af fabrikanter for at muliggøre kontrol fra de kompetente tilsynsmyndigheders side.

(31) Det er nødvendigt at sikre, at delsystemer og sikkerhedskomponenter fra tredjelande, der kommer ind på EU-markedet, opfylder kravene i denne forordning, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse delsystemer og sikkerhedskomponenter hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelse om, at importørerne skal sikre sig, at det delsystem eller den sikkerhedskomponent, de bringer i omsætning, opfylder kravene i denne forordning, og at de ikke bringer delsystemer og sikkerhedskomponenter i omsætning, der ikke opfylder sådanne krav eller udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelse om, at importørerne skal sikre sig, at der er gennemført overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at der forefindes mærkning af delsystemer og sikkerhedskomponenter samt dokumentation udarbejdet af fabrikanter for at muliggøre kontrol fra de kompetente nationale myndigheders side.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Når en importør bringer et delsystem eller en sikkerhedskomponent i omsætning, bør vedkommende på delsystemet eller sikkerhedskomponenten anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor sikkerhedskomponentens størrelse eller art gør det umuligt at anføre disse oplysninger. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på sikkerhedskomponenten.

(33) Når en importør bringer et delsystem eller en sikkerhedskomponent i omsætning, bør vedkommende på delsystemet eller sikkerhedskomponenten anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes, samt et websted, hvis et sådant er til rådighed. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor sikkerhedskomponentens størrelse eller art gør det umuligt at anføre disse oplysninger. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på sikkerhedskomponenten. I sådanne tilfælde bør oplysningerne angives på emballagen og i de anvisninger, der følger med sikkerhedskomponenten.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Denne forordning bør være begrænset til at fastlægge de væsentlige krav. For at lette vurderingen af overensstemmelsen med disse krav er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om formodning om overensstemmelse for tovbaneanlæg, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder, der er vedtaget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012, når der skal fastsættes detaljerede tekniske specifikationer i disse krav, navnlig for så vidt angår konstruktion, opførelse og drift af tovbaneanlæg.

(37) Denne forordning bør være begrænset til at fastlægge de væsentlige krav. For at lette vurderingen af overensstemmelsen med disse krav er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om formodning om overensstemmelse for tovbaneanlæg, delsystemer og sikkerhedskomponenter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder, der er vedtaget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012, når der skal fastsættes detaljerede tekniske specifikationer i disse krav, navnlig for så vidt angår konstruktion, opførelse og drift af tovbaneanlæg.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed bør alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere alle de EU-retsakter, som finder anvendelse på delsystemer eller sikkerhedskomponenter, være tilgængelige i en enkelt EU-overensstemmelseserklæring.

(41) Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed bør alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere alle de EU-retsakter, som finder anvendelse på delsystemer eller sikkerhedskomponenter, være tilgængelige i en enkelt EU-overensstemmelseserklæring. For at mindske de administrative byrder for de erhvervsdrivende kan en sådan enkelt EU-overensstemmelseserklæring tage form af et dossier bestående af de relevante individuelle overensstemmelseserklæringer.

 

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) Det er nødvendigt at kontrollere, at delsystemer og sikkerhedskomponenter opfylder de væsentlige krav i denne forordning for at beskytte brugere og tredjemand effektivt.

(43) Det er nødvendigt at kontrollere, at delsystemer og sikkerhedskomponenter opfylder de væsentlige krav i denne forordning for at beskytte operatører, brugere og tredjemand effektivt.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) Erfaringerne har vist, at de kriterier, der er fastsat i direktiv 2000/9/EF, og som overensstemmelsesvurderingsorganerne skal opfylde for at blive notificeret til Kommissionen, ikke er tilstrækkelige til at sikre et ensartet højt præstationsniveau for disse organer i hele Unionen. Det er imidlertid afgørende, at alle overensstemmelsesvurderingsorganer udfører deres opgaver på samme niveau og under fair konkurrencebetingelser. Dette kræver, at der fastsættes obligatoriske krav til de overensstemmelsesvurderingsorganer, der ønsker at blive notificeret for at kunne udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver.

(46) Erfaringerne har vist, at de kriterier, der er fastsat i direktiv 2000/9/EF, og som overensstemmelsesvurderingsorganerne skal opfylde for at blive notificeret til Kommissionen, ikke er tilstrækkelige til at sikre et ensartet højt præstationsniveau for bemyndigede organer i hele Unionen. Det er imidlertid afgørende, at alle notificerede organer udfører deres opgaver på samme niveau og under fair konkurrencebetingelser. Dette kræver, at der fastsættes obligatoriske krav til de overensstemmelsesvurderingsorganer, der ønsker at blive notificeret for at kunne udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54) Af konkurrencehensyn er det afgørende, at overensstemmelsesvurderingsorganer anvender overensstemmelsesvurderingsprocedurerne uden at skabe unødvendige byrder for de erhvervsdrivende. Af samme grund og for at sikre, at de erhvervsdrivende behandles ens, må det sikres, at den tekniske anvendelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne er ensartet. Dette kan bedst opnås gennem koordinering og samarbejde mellem overensstemmelsesvurderingsorganerne.

(54) Af konkurrencehensyn er det afgørende, at notificerede organer anvender overensstemmelsesvurderingsmodulerne uden at skabe unødvendige byrder for de erhvervsdrivende. Af samme grund og for at sikre, at de erhvervsdrivende behandles ens, må det sikres, at den tekniske anvendelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne er ensartet. Dette kan bedst opnås gennem koordinering og samarbejde mellem de notificerede organer.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(54a) Direktiv 2000/9/EF indeholder allerede en beskyttelsesklausul, som er nødvendig for at gøre det muligt at anfægte et delsystems eller en sikkerhedskomponents overensstemmelse med kravene. For at øge gennemsigtigheden og begrænse sagsbehandlingstiden er det nødvendigt at forbedre den eksisterende beskyttelsesprocedure med henblik på at gøre den mere effektiv og drage fordel af den sagkundskab, der findes i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 54 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(54b) Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende delsystemer og sikkerhedskomponenter, der udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidligere fase at gribe ind over for sådanne delsystemer og sikkerhedskomponenter.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 56 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(56a) Når spørgsmål vedrørende denne forordning, bortset fra dens gennemførelse eller overtrædelse, behandles, dvs. i en af Kommissionens ekspertgrupper, bør Europa-Parlamentet i overensstemmelse med eksisterende praksis modtage fuld information og dokumentation og en invitation til at deltage i sådanne møder.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57) Det er nødvendigt at fastsætte overgangsordninger, som gør det muligt at gøre delsystemer og sikkerhedskomponenter tilgængelige på markedet og at ibrugtage disse, såfremt de allerede er bragt i omsætning i henhold til direktiv 2000/9/EF.

(57) Det er nødvendigt at fastsætte overgangsordninger, som gør det muligt at gøre delsystemer og sikkerhedskomponenter tilgængelige på markedet og at tage dem i brug, uden at andre krav til produkterne behøver at være opfyldt, såfremt de allerede er bragt i omsætning i henhold til direktiv 2000/9/EF.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(59) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

(59) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de iværksættes. De sanktioner, der fastlægges, bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60) Målene med denne forordning, nemlig at sikre, at tovbaneanlæg opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for brugeres sikkerhed, og samtidig garantere, at det indre marked for delsystemer og sikkerhedskomponenter fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningens omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

(60) Målene med denne forordning, nemlig at sikre, at tovbaneanlæg opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed, og samtidig garantere, at det indre marked for delsystemer og sikkerhedskomponenter fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan derimod på grund af forordningens omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om konstruktion og opførelse af tovbaneanlæg til personbefordring og om tilgængeliggørelse på markedet af og fri bevægelighed for delsystemer og sikkerhedskomponenter til sådanne anlæg.

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om tilgængeliggørelse på markedet og fri bevægelighed for delsystemer og sikkerhedskomponenter til tovbaneanlæg. Den indeholder også bestemmelser om design, konstruktion og ibrugtagning af nye tovbaneanlæg.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Bestemmelserne i denne forordning bygger på forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) traditionelt konstruerede tovtrukne sporvogne

b) Tovbaneanlæg af ældre konstruktion, herunder tovtrukne sporvogne, skinnebundne tovbaner og bjergbaner i henhold til national lovgivning, herunder delsystemer og sikkerhedskomponenter specifikt designet til dem

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) anlæg, der er beregnet til landbrugsformål og til betjening af bjerghytter, og som ikke er beregnet til offentlig transport

c) anlæg, der er beregnet til landbrugs- eller skovbrugsformål

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) tovbaneanlæg til betjening af bjergstationer og bjerghytter, som kun er beregnet til transport af varer og personer med særlig bemyndigelse

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) faste eller mobile indretninger til byfester og fester i forlystelsesparker, hvis formål udelukkende er forlystelse og ikke personbefordring

d) faste eller mobile indretninger, hvis formål udelukkende er forlystelse og adspredelse og ikke personbefordring

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "infrastruktur": den linjeføring, de systemdata og de linjestrukturer og stationer, der planlægges særskilt for det enkelte anlæg og bygges op på anvendelsesstedet, og som er nødvendige for opførelsen og driften af anlægget, herunder fundamenter

 

3) "infrastruktur": de stationer og linjestrukturer, der planlægges særskilt for det enkelte tovbaneanlæg og bygges op på anvendelsesstedet, som tager hensyn til linjeføringen og systemdataene, og som er nødvendige for opførelsen og driften af tovbaneanlægget, herunder fundamenter

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18) "teknisk specifikation": et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et anlæg, infrastruktur, et delsystem eller en sikkerhedskomponent skal opfylde

18) "teknisk specifikation": et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et tovbaneanlæg, infrastruktur, et delsystem eller en sikkerhedskomponent skal opfylde

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24) "tilbagekaldelse": enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et delsystem eller en sikkerhedskomponent, der allerede er indbygget i et tovbaneanlæg, returneres

24) "tilbagekaldelse": enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et delsystem eller en sikkerhedskomponent, der allerede er gjort tilgængelige for konstruktion og opførelse af et tovbaneanlæg, returneres

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at delsystemer og sikkerhedskomponenter kun gøres tilgængelige på markedet, hvis de opfylder kravene i denne forordning.

1. Delsystemer og sikkerhedskomponenter gøres kun tilgængelige på markedet, hvis de opfylder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 9 med henblik på at fastlægge procedurer for at sikre, at delsystemerne og sikkerhedskomponenterne kun indbygges i tovbaneanlæg, hvis de gør det muligt at opføre tovbaneanlæg, der opfylder kravene i denne forordning, og som ved korrekt indbygning og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed og sikkerhed eller for ejendoms sikkerhed.

udgår

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 9 med henblik på at fastlægge procedurer for at sikre, at tovbaneanlæg kun tages i brug, hvis de opfylder kravene i denne forordning og ved korrekt montering og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed og sikkerhed eller for ejendoms sikkerhed.

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 9 med henblik på at fastlægge procedurer for at sikre, at tovbaneanlæg kun tages i brug, hvis de opfylder kravene i denne forordning og ved korrekt montering og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed eller sikkerhed eller for ejendoms sikkerhed.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 9 med henblik på at fastlægge procedurer for at sikre, at delsystemerne og sikkerhedskomponenterne kun indbygges i tovbaneanlæg, hvis de gør det muligt at opføre tovbaneanlæg, der opfylder kravene i denne forordning, og som ved korrekt indbygning og vedligeholdelse samt drift efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed og sikkerhed eller for ejendoms sikkerhed.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Tovbaneanlæg, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf, jf. bilag II.

2. Tovbaneanlæg, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav fastsat i bilag II, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ethvert projekteret anlæg skal underkastes en sikkerhedsanalyse i henhold til bilag III, hvori der skal tages hensyn til samtlige aspekter, der vedrører tovbaneanlæggets og omgivelsernes sikkerhed under konstruktionen, opførelsen og ibrugtagningen, og som skal gøre det muligt at identificere risici, der på grundlag af de indvundne erfaringer vil kunne opstå under driften af tovbaneanlægget.

1. Den ansvarlige for tovbaneanlægget udpeget af en medlemsstat i henhold til national lovgivning udfører en sikkerhedsanalyse af det planlagte tovbaneanlæg eller lader en sådan sikkerhedsanalyse udføre.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Sikkerhedsanalysen skal indgå i en sikkerhedsrapport. Denne rapport skal angive de foranstaltninger, der skal imødegå sådanne risici, og indeholde en liste over de delsystemer og sikkerhedskomponenter, der skal indbygges i tovbaneanlægget.

udgår

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Ved den sikkerhedsanalyse, som kræves for alle tovbaneanlæg, skal der tages hensyn til enhver påtænkt driftsform. Sikkerhedsanalysen skal gennemføres efter en anerkendt eller gennemprøvet metode under hensyntagen til skik og brug på dette område og til tovbaneanlæggets kompleksitet. Formålet med denne sikkerhedsanalyse er at sikre, at der ved konstruktion og opførelse af kabelbaneanlægget tages hensyn til omgivelserne og til de ugunstigste omstændigheder for at sikre, at der opnås en tilfredsstillende sikkerhedsgrad. I sikkerhedsanalysen skal der tages hensyn til samtlige aspekter, der vedrører tovbaneanlæggets og dets eksterne faktorers sikkerhed under konstruktionen, opførelsen og ibrugtagningen, og som skal gøre det muligt at identificere risici, der på grundlag af de indvundne erfaringer vil kunne opstå under driften af tovbaneanlægget.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Sikkerhedsanalysen gælder også sikkerhedsanordningerne og deres indvirkning på tovbaneanlægget og de dermed forbundne delsystemer, som de sætter i gang, med det formål:

 

a) at de kan reagere på et første svigt for derefter enten at forblive i en tilstand, som garanterer sikkerheden, eller i reduceret drift eller i sikkerhedsstop (fail safe), eller

 

b) at de kan være redundante og overvågede, eller

 

c) at sandsynligheden for, at de svigter, kan vurderes, og at deres niveau svarer til niveauet for sikkerhedsanordninger, som opfylder kriterierne i første og andet led.

 

Sikkerhedsanalysen skal tjene som grundlag for opstilling af en fortegnelse over risici og farlige situationer, angive de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå sådanne risici og bestemme listen over de delsystemer og sikkerhedskomponenter, der skal indbygges i kabelbaneanlægget. Resultatet af sikkerhedsanalysen sammenfattes i en sikkerhedsrapport.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre sig, at sikkerhedsanalysen, sikkerhedsrapporten, EU-overensstemmelseserklæringen og de øvrige dokumenter vedrørende delsystemers og sikkerhedskomponenters overensstemmelse samt tovbaneanlæggets egenskaber forelægges for den myndighed, som har kompetence til at godkende tovbaneanlægget. Dokumentationen vedrørende tovbaneanlægget skal også omfatte alle de nødvendige betingelser for og begrænsninger i anvendelsen, samt fuldstændige instruktioner for vedligeholdelse, kontrol, justering og serviceeftersyn af tovbaneanlæg. Disse dokumenter skal opbevares i kopi ved tovbaneanlægget.

2. Den ansvarlige for tovbaneanlægget udpeget af en medlemsstat i henhold til national lovgivning fremlægger sikkerhedsrapporten, jf. artikel 8, EU-overensstemmelseserklæringen og de øvrige dokumenter vedrørende delsystemers og sikkerhedskomponenters overensstemmelse samt tovbaneanlæggets egenskaber for den myndighed eller det organ, som har kompetence til at godkende tovbaneanlægget. Dokumentationen vedrørende tovbaneanlægget skal også omfatte alle de nødvendige betingelser for og begrænsninger i anvendelsen, samt fuldstændige instruktioner for vedligeholdelse, kontrol, justering og serviceeftersyn af tovbaneanlæg. Disse dokumenter skal opbevares i kopi ved tovbaneanlægget.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører de aspekter, som er omfattet af denne forordning, anvende bestemmelserne i stk. 1 til at forbyde, begrænse eller hindre opførelse og ibrugtagning af tovbaneanlæg, der opfylder denne forordnings bestemmelser, og som ved korrekt montering efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed og sikkerhed eller ejendoms sikkerhed.

4. Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører de aspekter, som er omfattet af denne forordning, anvende bestemmelserne i stk. 1 til at forbyde, begrænse eller hindre opførelse og ibrugtagning af tovbaneanlæg, der opfylder denne forordnings bestemmelser, og som ved korrekt montering efter deres bestemmelse ikke udgør en fare for personers sundhed eller sikkerhed eller ejendoms sikkerhed.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Konstaterer en medlemsstat, at et godkendt tovbaneanlæg, som anvendes i overensstemmelse med sin bestemmelse, kan udgøre en fare for personers sundhed og sikkerhed og i givet fald for ejendom, træffer den alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse driftsmulighederne for dette tovbaneanlæg eller forbyde dets drift.

2. Konstaterer en medlemsstat, at et godkendt tovbaneanlæg, som anvendes i overensstemmelse med sin bestemmelse, kan udgøre en fare for personers sundhed eller sikkerhed eller bringe ejendom i fare, træffer den alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse driftsmulighederne for dette tovbaneanlæg eller forbyde dets drift.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal sikre, at hans delsystemer eller sikkerhedskomponenter er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen, og at de er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres.

Fabrikanten skal sikre, at delsystemer eller sikkerhedskomponenter, som den pågældende har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer, ved hjælp af hvilket de kan identificeres.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis dette på grund af sikkerhedskomponentens størrelse eller art ikke er muligt, skal fabrikanten sørge for, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af de anvisninger, der ledsager sikkerhedskomponenten.

Hvis dette på grund af delsystemets eller sikkerhedskomponentens størrelse eller art ikke er muligt, skal fabrikanten sørge for, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen og af de dokumenter, der ledsager delsystemet eller sikkerhedskomponenten.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af delsystemet eller sikkerhedskomponenten, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen og de anvisninger, der ledsager sikkerhedskomponenten. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for brugere og markedsovervågningsmyndigheder letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, samt et websted, hvis et sådant er til rådighed, skal fremgå af delsystemet eller sikkerhedskomponenten, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen og det dokument, der ledsager delsystemet eller sikkerhedskomponenten. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for brugere og markedsovervågningsmyndigheder letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Fabrikanten skal sikre, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten ledsages af EU-overensstemmelseserklæringen, en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for brugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat. En sådan brugsanvisning og sikkerhedsinformation skal være klar og letforståelig.

7. Fabrikanten skal sikre, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten ledsages af en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, en brugsanvisning og sikkerhedsinformation som fastlagt i Bilag II, nr. 7.1.1., på et for brugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat. En sådan brugsanvisning og sikkerhedsinformation skal være klar og letforståelig.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at et delsystem eller en sikkerhedskomponent, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe delsystemet eller sikkerhedskomponenten i overensstemmelse med denne forordning eller om nødvendigt trække det/den tilbage fra markedet eller kalde det/den tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis delsystemet eller sikkerhedskomponenten udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort delsystemet eller sikkerhedskomponenten tilgængelig(t) på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med kravene og de trufne foranstaltninger.

8. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et delsystem eller en sikkerhedskomponent, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe delsystemet eller sikkerhedskomponenten i overensstemmelse med denne forordning eller om nødvendigt trække det/den tilbage fra markedet eller kalde det/den tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis delsystemet eller sikkerhedskomponenten udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort delsystemet eller sikkerhedskomponenten tilgængelig(t) på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med kravene og de trufne foranstaltninger.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere delsystemets eller sikkerhedskomponentens overensstemmelse med denne forordning, på et for denne myndighed letforståeligt sprog. En sådan information eller dokumentation kan gives på papir eller elektronisk. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som delsystemer eller sikkerhedskomponenter, han har bragt i omsætning, udgør.

9. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at konstatere delsystemets eller sikkerhedskomponentens overensstemmelse med denne forordning, på et for denne myndighed letforståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som delsystemer eller sikkerhedskomponenter, han har bragt i omsætning, udgør.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning

a) at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedstilsynsmyndigheder i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Importøren skal, før han bringer et delsystem eller en sikkerhedskomponent i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i artikel 18 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 5 og 6.

Importøren skal, før han bringer et delsystem eller en sikkerhedskomponent i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i artikel 18 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er ledsaget af en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 5 og 6.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af delsystemet eller sikkerhedskomponenten, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen og de anvisninger, der ledsager sikkerhedskomponenten. Kontaktoplysningerne skal angives på et for brugere og markedsovervågningsmyndigheder letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

(3) Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, samt et websted, hvis et sådant er til rådighed, skal fremgå af delsystemet eller sikkerhedskomponenten, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen og et dokument, der ledsager sikkerhedskomponenten. Kontaktoplysningerne skal angives på et for brugere og markedsovervågningsmyndigheder letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for delsystemer eller sikkerhedskomponenter, som han har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med kravene i bilag II i fare.

5. Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for delsystemer eller sikkerhedskomponenter, som han har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II i fare.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med delsystemer og sikkerhedskomponenter forbundne risici, skal importøren med henblik på beskyttelse af brugernes sundhed og sikkerhed på behørigt begrundet anmodning fra de kompetente myndigheder foretage stikprøvekontrol af de delsystemer og de sikkerhedskomponenter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager over delsystemer og sikkerhedskomponenter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne delsystemer og sikkerhedskomponenter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

6. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med delsystemer og sikkerhedskomponenter forbundne risici, skal importøren med henblik på beskyttelse af passagerers, driftspersonalets og tredjemands sundhed og sikkerhed foretage stikprøvekontrol af de delsystemer og de sikkerhedskomponenter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager over delsystemer og sikkerhedskomponenter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne delsystemer og sikkerhedskomponenter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Importøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere delsystemets eller sikkerhedskomponentens overensstemmelse med kravene, på et for denne myndighed letforståeligt sprog. En sådan information eller dokumentation kan gives på papir eller elektronisk. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som delsystemer eller sikkerhedskomponenter, han har bragt i omsætning, udgør.

9. Importøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds anmodning på papir eller elektronisk give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere delsystemets eller sikkerhedskomponentens overensstemmelse med kravene, på et for denne myndighed letforståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som delsystemer eller sikkerhedskomponenter, han har bragt i omsætning, udgør.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributøren skal, før han gør et delsystem eller en sikkerhedskomponent tilgængelig(t) på markedet, kontrollere, at det/den er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for brugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 5 og 6, og artikel 13, stk. 3.

Distributøren skal, før han gør et delsystem eller en sikkerhedskomponent tilgængelig(t) på markedet, kontrollere, at det/den er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for brugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 5 og 6, og artikel 13, stk. 3.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere delsystemets eller sikkerhedskomponentens overensstemmelse med kravene. En sådan information eller dokumentation kan gives på papir eller elektronisk. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som delsystemer eller sikkerhedskomponenter, han har gjort tilgængelige på markedet, udgør.

5. Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at konstatere delsystemets eller sikkerhedskomponentens overensstemmelse med kravene. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som delsystemer eller sikkerhedskomponenter, han har gjort tilgængelige på markedet, udgør.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Delsystemer og sikkerhedskomponenter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf, jf. bilag II.

Delsystemer og sikkerhedskomponenter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav fastsat i Bilag II, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) overensstemmelse på grundlag af fuld kvalitetssikring (modul H) som fastsat i bilag VIII.

c) overensstemmelse på grundlag af fuld kvalitetssikring plus konstruktionsundersøgelse (modul H 1) som fastsat i bilag VIII.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Dokumenter og korrespondance vedrørende overensstemmelsesvurderingen udfærdiges på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ til gennemførelse af de i stk. 2 omhandlede procedurer er etableret, eller på et af dette organ godkendt sprog.

5. Dokumenter og korrespondance vedrørende procedurerne for overensstemmelsesvurderingen udfærdiges på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ til gennemførelse af de i stk. 2 omhandlede procedurer er etableret, eller på et af dette organ godkendt sprog.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag X, indeholde de elementer, der er anført i de relevante overensstemmelsesvurderingsprocedurer i bilag IV-VIII, og løbende ajourføres. Den skal ledsage delsystemet eller sikkerhedskomponenten og oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor delsystemet eller sikkerhedskomponenten bringes i omsætning eller gøres tilgængelig(t) på markedet.

(2) EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag X, indeholde de elementer, der er anført i de relevante overensstemmelsesvurderingsprocedurer i bilag IV-VIII, og ajourføres, når delsystemet eller sikkerhedskomponenten bringes på markedet. Den skal ledsage delsystemet eller sikkerhedskomponenten og oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor delsystemet eller sikkerhedskomponenten bringes i omsætning eller gøres tilgængelig(t) på markedet.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. CE-mærkningen anbringes på delsystemet eller sikkerhedskomponenten eller på mærkepladen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.

1. CE-mærkningen anbringes på delsystemet eller sikkerhedskomponenten eller på mærkepladen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes. Hvis dette ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt som følge af delsystemets eller sikkerhedskomponentens art, anbringes den på emballagen og på den ledsagende dokumentation.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter CE-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrolfasen.

3. Efter CE-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrolfasen. Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes af organet selv eller efter dettes anvisninger af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne skal benytte sig af eksisterende mekanismer til sikring af, at CE-mærkningsordningen anvendes korrekt, og træffe de fornødne foranstaltninger i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer der er bemyndiget til som uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til artikel 18.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer der er bemyndiget til som uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til denne forordning.

 

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal udpege en bemyndigende myndighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågningen af bemyndigede organer, herunder overensstemmelse med artikel 26.

1. Medlemsstaterne skal udpege en bemyndigende myndighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågningen af bemyndigede organer, herunder overensstemmelse med artikel 28.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en juridisk enhed og med de fornødne ændringer overholde kravene i artikel 26, stk. 1-6. Desuden skal det have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter.

3. Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en juridisk person og på tilsvarende vis opfylde kravene i artikel 24. Desuden skal det have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningskrav for bemyndigende myndigheder

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med notifikation skal et bemyndiget organ opfylde kravene i stk. 2-11.

1. I forbindelse med notifikation skal et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene i stk. 2-11.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af dets opgaver i henhold til bilag IV-VIII eller enhver bestemmelse i en national lov, som gennemfører den, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

10. Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i henhold til bilag IV-XII eller enhver bestemmelse i en national lov, som gennemfører det, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overensstemmelsesformodning

Formodning om bemyndigede organers overensstemmelse

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal underrettes om eventuelle efterfølgende relevante ændringer af notifikationen.

6. Den bemyndigende myndighed skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver relevant efterfølgende ændring af notifikationen.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør listen over bemyndigede organer i henhold til denne forordning, herunder de identifikationsnumre, de er blevet tildelt, og de aktiviteter, til hvilke de er notificeret.

Kommissionen offentliggør listen over organer, der er notificeret i henhold til denne forordning, herunder de identifikationsnumre, de er blevet tildelt, og de aktiviteter, for hvilke de er notificeret.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen holder listen ajourført.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 26, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen afhængigt af, i hvor alvorlig grad organet ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

1. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 26, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt i lyset af alvoren af den manglende opfyldelse af kravene eller forpligtelserne. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i første afsnit nævnte gennemførelsesretsakt skal vedtages i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2.

Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis et bemyndiget organ finder, at de væsentlige krav, der er fastsat i bilag II eller i de dertil svarende harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af fabrikanten, skal det anmode fabrikanten om at afhjælpe dette og udsteder ikke en overensstemmelsesattest.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at bemyndigede organers afgørelser kan appelleres.

Bemyndigede organer sikrer, at deres afgørelser kan appelleres.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 36 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningskrav for bemyndigede organer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at der etableres passende koordinering og samarbejde mellem organer, der er notificeret i henhold til denne forordning, og at denne koordinering og dette samarbejde fungerer efter hensigten i form af en sektorspecifik gruppe eller grupper af bemyndigede organer.

Kommissionen sikrer, at der etableres passende koordinering og samarbejde mellem organer, der er notificeret i henhold til denne forordning, og at denne koordinering og dette samarbejde fungerer efter hensigten i form af en koordinationsgruppe bestående af bemyndigede organer, der er notificeret til tovbaneanlæg.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har notificeret, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter deltager i arbejdet i sådanne gruppe(r).

Bemyndigede organer deltager i arbejdet i gruppen, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Kapitel IV a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

KAPITEL IVa

 

OVERVÅGNING AF EU-MARKEDET, KONTROL AF DELSYSTEMER OG SIKKERHEDSKOMPONENTER, DER INDFØRES PÅ EU-MARKEDET, OG EU-BESKYTTELSESPROCEDURE

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38 a

 

Overvågning af EU-markedet og kontrol af delsystemer og sikkerhedskomponenter, der indføres på EU-markedet

 

Artikel 15, stk. 3, samt artikel 16-19 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på delsystemer og sikkerhedskomponenter, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 38 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38b

 

Procedure i tilfælde af delsystemer og sikkerhedskomponenter, der udgør en risiko på nationalt plan

 

1. Hvis en medlemsstats markedsovervågningsmyndigheder har tilstrækkelig grund til at antage, at et delsystem eller en sikkerhedskomponent omfattet af denne forordning udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, skal de foretage en evaluering af det/den pågældende delsystem/sikkerhedskomponent omfattende alle de relevante krav, der er fastlagt i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne i fornødent omfang.

 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med den i første afsnit omhandlede evaluering konstaterer, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten ikke opfylder kravene i denne forordning, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe delsystemet eller sikkerhedskomponenten i overensstemmelse med disse krav eller for at trække delsystemet eller sikkerhedskomponenten tilbage fra markedet eller kalde det/den tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

 

Markedsovervågningsmyndighederne underretter det relevante bemyndigede organ herom.

 

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i andet afsnit af dette stykke omhandlede foranstaltninger.

 

2. Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, skal de underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

 

3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne korrigerende foranstaltninger over for alle de pågældende delsystemer og sikkerhedskomponenter, som han har gjort tilgængelige på markedet i hele Unionen.

 

4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne korrigerende foranstaltninger inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, træffer markedsovervågningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne på det nationale marked, trække dem tilbage fra markedet eller kalde dem tilbage.

 

Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

 

5. De i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det delsystem eller den sikkerhedskomponent, der ikke opfylder kravene, dets/dens oprindelse, arten af den påståede manglende overensstemmelse med kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

 

a) at delsystemet eller sikkerhedskomponenten ikke opfylder kravene vedrørende menneskers sundhed eller sikkerhed eller beskyttelsen af ejendom, eller

 

b) at der er mangler ved de harmoniserede standarder, jf. artikel 17, som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.

 

 

6. De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren i denne artikel, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over vedrørende det pågældende delsystems eller den pågældende sikkerhedskomponents manglende overensstemmelse med kravene, samt, såfremt de ikke er indforstået med den trufne nationale foranstaltning, om deres indsigelser.

 

7. Hvis der ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

 

8. Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger, såsom tilbagetrækning af det pågældende delsystem eller den pågældende sikkerhedskomponent fra markedet.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 38 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38 c

 

Beskyttelsesprocedure på EU-plan

 

1. Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 38b, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats nationale foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at den nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering fastslår Kommissionen, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

 

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til dem samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

 

2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det delsystem eller den sikkerhedskomponent, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være uberettiget, trækker den pågældende medlemsstat denne foranstaltning tilbage.

 

3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og delsystemets eller sikkerhedskomponentens manglende overensstemmelse tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i denne forordnings artikel 38b, stk. 5, litra b), skal Kommissionen anvende den i artikel 11 i forordning (EU), nr. 1025/2012 fastsatte procedure.

 

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 38 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38d

 

Delsystemer og sikkerhedskomponenter, som er i overensstemmelse med kravene, men udgør en risiko for sundheden eller sikkerheden

 

1. Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en evaluering i henhold til artikel 38a, stk. 1, konstaterer, at et delsystem og eller en sikkerhedskomponent, der er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, ikke desto mindre udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, pålægger den de pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten, når det/den bringes i omsætning, ikke længere udgør en sådan risiko, at trække delsystemet eller sikkerhedskomponenten tilbage fra markedet eller at kalde det/den tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som medlemsstaten fastsætter i forhold til risikoens art.

 

2. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes korrigerende foranstaltninger over for alle de berørte delsystemer eller sikkerhedskomponenter, som han har gjort tilgængelige på markedet i hele Unionen.

 

3. Medlemsstaten giver straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, herunder navnlig de nødvendige data til identifikation af det delsystem eller den sikkerhedskomponent, der er tale om, dets/dens oprindelse og forsyningskæde, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

 

4. Kommissionen drøfter straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og foretager en evaluering af den trufne nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej, og foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger.

 

5. Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 38 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38e

 

Formel manglende overensstemmelse med kravene

 

1. Uanset artikel 38b skal en medlemsstat, hvis den konstaterer et af følgende forhold, pålægge den pågældende erhvervsdrivende at bringe den manglende overensstemmelse med kravene til ophør:

 

a) CE-mærkningen er anbragt i strid med artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller med artikel 21 i denne forordning

 

b) der er ikke anbragt CE-mærkning

 

c) identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, hvis et sådant organ deltager i produktionskontrolfasen, er anbragt i strid med artikel 21 eller er ikke anbragt

 

d) EU-overensstemmelseserklæringen ledsager ikke delsystemet eller sikkerhedskomponenten

 

e) der er ikke udarbejdet en EU-overensstemmelseserklæring

 

f) EU-overensstemmelseserklæringen er ikke udarbejdet korrekt

 

g) den tekniske dokumentation mangler eller er ufuldstændig

 

h) de i artikel 11, stk. 6, eller artikel 13, stk. 3, omhandlede oplysninger mangler, er fejlagtige eller ufuldstændige

 

i) et eller flere af de øvrige administrative krav i artikel 11 eller 13 er ikke opfyldt.

 

Hvis den manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1 ikke bringes til ophør, skal den pågældende medlemsstat træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde delsystemets eller sikkerhedskomponentens tilgængeliggørelse på markedet eller sikre, at det/den kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De indførte sanktioner skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

De indførte sanktioner skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Sanktionerne skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, dens varighed, og i givet fald om den er forsætlig. Der tages med sanktionerne desuden hensyn til, om den pågældende erhvervsdrivende tidligere har begået en lignende overtrædelse.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 41 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre ibrugtagningen af tovbaneanlæg, der er omfattet af direktiv 2000/9/EF, og som er i overensstemmelse med direktivet og blev opført før den [den dato, der er nævnt i artikel 43, stk. 2].

Medlemsstaterne må ikke forhindre ibrugtagningen af tovbaneanlæg, der er omfattet af direktiv 2000/9/EF, og som er i overensstemmelse med direktivet og blev monteret før den [den dato, der er nævnt i artikel 43, stk. 2].

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 41 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For sikkerhedskomponenter er attester og godkendelser udstedt i henhold til direktiv 2000/9/EF gyldige i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 42 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XI.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 anvendes artikel 22-38 fra [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

3. Uanset stk. 2 anvendes artikel 22-35 fra [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette bilag fastlægges de væsentlige krav til konstruktion, opførelse og ibrugtagning af tovbaneanlæg, herunder vedligeholdelsestekniske og driftstekniske krav.

I dette bilag fastlægges de væsentlige krav, herunder vedligeholdelsestekniske og driftstekniske krav, til konstruktion, opførelse og ibrugtagning af tovbaneanlæg, samt til delsystemer og sikkerhedskomponenter.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Bilag II – del 4 – nr. 4.2 – nr. 4.2.3 – nr. 4.2.3.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.2.3.3. Alle tovbaneanlæg skal være udstyret med to eller flere bremsesystemer, som hver for sig kan bringe tovbaneanlægget til standsning, og som er således koordineret, at et andet bremsesystem automatisk træder i funktion, hvis det igangværende system ikke længere virker, som det skal. Træktovets sidste bremsesystem skal virke direkte på drivskiven. Disse forskrifter gælder ikke for slæbelifter.

4.2.3.3. Alle tovbaneanlæg skal være udstyret med to eller flere bremsesystemer, som hver for sig kan bringe tovbaneanlægget til standsning, og som er således koordineret, at et andet bremsesystem automatisk træder i funktion, hvis det igangværende system ikke længere virker, som det skal. Anlæggets sidste bremsesystem skal virke så tæt som muligt på træktovet eller en eller flere skiver, herunder drivskiven, eller i køretøjet. Disse forskrifter gælder ikke for slæbelifter.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Bilag III

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG III

udgår

SIKKERHEDSANALYSE

 

Ved den sikkerhedsanalyse, som kræves for alle tovbaneanlæg i henhold til artikel 8, skal der tages hensyn til enhver påtænkt driftsform. Analysen skal gennemføres efter en anerkendt eller gennemprøvet metode under hensyntagen til skik og brug på dette område og til tovbaneanlæggets kompleksitet. Formålet med analysen er også at sikre, at der ved tovbaneanlæggets konstruktion og udformning tages hensyn til omgivelserne og til de ugunstigste omstændigheder for at sikre, at der opnås en tilfredsstillende sikkerhedsgrad.

 

Sikkerhedsanalysen gælder også sikkerhedsanordningerne og deres virkning på tovbaneanlægget og de dermed forbundne delsystemer, som de sætter i gang, med det formål:

 

- at de kan reagere på et første svigt for derefter enten at forblive i en tilstand, som garanterer sikkerheden, eller i reduceret drift eller i sikkerhedsstop (fail safe), eller

 

- at de kan være redundante og overvågede, eller

 

- at sandsynligheden for, at de svigter, kan vurderes, og at deres niveau svarer til niveauet for sikkerhedsanordninger, som opfylder kriterierne i første og andet led.

 

Sikkerhedsanalysen skal tjene som grundlag for opstilling af en fortegnelse over farer og farlige situationer, jf. artikel 8, stk. 1, og af en liste over de i samme artikels stk. 2 omhandlede sikkerhedskomponenter. Resultatet af sikkerhedsanalysen sammenfattes i en sikkerhedsrapport.

 

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EU-typeafprøvning er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor et bemyndiget organ undersøger den tekniske konstruktion af et delsystem eller en sikkerhedskomponent og sikrer og erklærer, at den opfylder kravene i denne forordning.

 

1. EU-typeafprøvning er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor et bemyndiget organ undersøger den tekniske konstruktion af et delsystem eller en sikkerhedskomponent og sikrer og erklærer, at den tekniske konstruktion opfylder de relevante krav i denne forordning.

Begrundelse

Tilpasning til de ”nye retlige rammer”.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. EU-typeafprøvning udføres ved vurdering af egnetheden af delsystemets eller sikkerhedskomponentens tekniske konstruktion gennem undersøgelse af den tekniske dokumentation og den støttedokumentation, der er omhandlet i punkt 3, samt undersøgelse af et prøveeksemplar af hele delsystemet eller sikkerhedskomponenten (produktionstype), der er repræsentativt for den påtænkte produktion.

2. EU-typeafprøvning udføres ved vurdering af egnetheden af delsystemets eller sikkerhedskomponentens tekniske konstruktion gennem undersøgelse af den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3, samt undersøgelse af et prøveeksemplar af hele delsystemet eller sikkerhedskomponenten (produktionstype), der er repræsentativt for den påtænkte produktion.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 4 – underpunkt 4.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.1. undersøge den tekniske dokumentation og støttedokumentationen for at vurdere, om delsystemets eller sikkerhedskomponentens tekniske konstruktion er i orden

4.1. undersøge den tekniske dokumentation for at vurdere, om delsystemets eller sikkerhedskomponentens tekniske konstruktion er i orden

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 4 – underpunkt 4.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.3. hvis fabrikanten har anvendt specifikationerne i de relevante harmoniserede standarder, foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om disse er blevet anvendt korrekt

udgår

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Det bemyndigede organ skal udarbejde en evalueringsrapport om aktiviteterne i henhold til punkt 1.4 og resultatet af disse. Uden at dette berører det bemyndigede organs ansvar over for de bemyndigende myndigheder, må det bemyndigede organ ikke offentliggøre indholdet af denne rapport, hverken helt eller delvist, uden fabrikantens samtykke.

5. Det bemyndigede organ skal udarbejde en evalueringsrapport om aktiviteterne i henhold til punkt 4 og resultatet af disse. Uden at dette berører det bemyndigede organs ansvar over for de bemyndigende myndigheder, må det bemyndigede organ ikke offentliggøre indholdet af denne rapport, hverken helt eller delvist, uden fabrikantens samtykke.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Attesten og bilagene dertil skal indeholde alle relevante oplysninger med henblik på en vurdering af de fremstillede delsystemers eller sikkerhedskomponenters overensstemmelse med den undersøgte type, herunder kontrol under brug.

EU-typeafprøvningsattesten og bilagene dertil skal indeholde alle relevante oplysninger med henblik på en vurdering af de fremstillede beholderes overensstemmelse med den undersøgte konstruktion, herunder kontrol under brug. Attesten skal også angive eventuelle betingelser knyttet til dens udstedelse og være ledsaget af de beskrivelser og tegninger, som er nødvendige for at identificere den godkendte type.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Hvert bemyndiget organ skal orientere sine bemyndigende myndigheder og de øvrige bemyndigede organer om de EU-typeafprøvningsattester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

8. Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om de EU-typeafprøvningsattester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og skal med jævne mellemrum eller efter anmodning stille listen over sådanne attester og/eller eventuelle tillæg hertil, der er blevet afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis et bemyndiget organ nægter at udstede eller tilbagetrækker, suspenderer eller på anden måde begrænser en EU-typeafprøvningsattest, skal det oplyse sine bemyndigende myndigheder og de øvrige bemyndigede organer herom og anføre grundene til sin afgørelse.

Hvert bemyndiget organ skal oplyse de øvrige bemyndigede organer om de EU-typeafprøvningsattester og/eller tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om sådanne attester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 8 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få tilsendt en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne og/eller tillæggene hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af de undersøgelser, som det bemyndigede organ har foretaget. Det bemyndigede organ skal opbevare et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, herunder den dokumentation, som fabrikanten har indgivet, indtil udløbet af attestens gyldighedsperiode.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få tilsendt en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne og/eller tillæggene hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af de undersøgelser, som det bemyndigede organ har foretaget. Det bemyndigede organ skal opbevare et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, herunder den dokumentation, som fabrikanten har indgivet, indtil udløbet af denne attests gyldighedsperiode.

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2.2 og 2.5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende delsystemer eller sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i denne forordning.

1. 1. Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2 og 5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende delsystemer eller sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal ved fremstilling, slutkontrol og prøvning af de pågældende delsystemer eller sikkerhedskomponenter anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem som beskrevet i punkt 2.3 og er underlagt den i punkt 2.4 omhandlede kontrol.

Fabrikanten skal ved fremstilling, slutkontrol og prøvning af de pågældende delsystemer eller sikkerhedskomponenter anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 3 – underpunkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrollen skal indbefatte et besøg på de steder, hvor delsystemerne og sikkerhedskomponenterne er fremstillet, kontrolleret og afprøvet.

udgår

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 5 – underpunkt 5.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen og på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhedskomponent, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de relevante krav i denne forordning. Fabrikanten kan, hvis det bemyndigede organ samtykker heri og på dets ansvar, anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne under fremstillingsprocessen.

5.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen og på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhedskomponent, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.2. Fabrikanten skal udarbejde en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hvert delsystem eller hver sikkerhedskomponent og opbevare den, så den i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken delsystems- eller sikkerhedskomponentsmodel den vedrører.

5.2. Fabrikanten skal udarbejde en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver delsystem- eller sikkerhedskomponentmodel og opbevare den, så den i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken delsystem- eller sikkerhedskomponentmodel den vedrører.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Hvert bemyndiget organ skal orientere sine bemyndigende myndigheder om tilbagetrukne godkendelser af kvalitetsstyringssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille oplysninger om vurdering af kvalitetsstyringssystemer til rådighed for sine bemyndigende myndigheder.

7. Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om udstedte eller tilbagetrukne godkendelser af kvalitetsstyringssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en liste over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser af kvalitetsstyringssystemer til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede, tilbagekaldte eller på anden måde begrænsede godkendelser af kvalitetsstyringssystemer og anføre grundene til sin afgørelse.

Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede, tilbagetrukne eller på anden måde begrænsede godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, med angivelse af grundene til sin afgørelse, samt efter anmodning om udstedte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

 

Det bemyndigede organ skal efter anmodning tilsende Kommissionen og medlemsstaterne en kopi af sine afgørelser om godkendelse af kvalitetssystemer.

 

Det bemyndigede organ skal opbevare en kopi af hver udstedt godkendelse, inklusive bilag og tillæg.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Bilag VI – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af verifikation af delsystemer eller sikkerhedskomponenter er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 3.2, 3.5.1 og 3.6 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de delsystemer eller sikkerhedskomponenter, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 3.3, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i denne forordning.

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af verifikation af delsystemer eller sikkerhedskomponenter er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 3.2, 3.5.1 og 3.6 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de delsystemer eller sikkerhedskomponenter, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 3.3, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Bilag VI – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede delsystemer eller sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeoverensstemmelsesattesten og opfylder kravene i denne forordning.

Fabrikanten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede delsystemer eller sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeoverensstemmelsesattesten og opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1. Fabrikanten indgiver en ansøgning om verifikation af delsystemet eller sikkerhedskomponenten til et bemyndiget organ efter eget valg.

udgår

Ansøgningen skal indeholde:

 

a) fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

 

b) en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ

 

c) alle relevante oplysninger om delsystemet eller sikkerhedskomponenten, som er godkendt under modul B

 

d) den tekniske dokumentation vedrørende den godkendte type og en kopi af EU-typeafprøvningsattesten eller -attesterne

 

e) oplysninger om, hvor delsystemet eller sikkerhedskomponenten (er fremstillet) kan undersøges.

 

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.2 Det bemyndigede organ skal foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at kontrollere, at delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i denne forordning.

Det af fabrikanten valgte bemyndigede organ skal foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at kontrollere, at delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 5 – underpunkt 5.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.2. Der udtages en stikprøve af hvert parti i henhold til kravene i denne forordning. Alle delsystemer eller sikkerhedskomponenter i stikprøven undersøges enkeltvis, og der foretages passende prøvninger som fastsat i den eller de relevante harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at de er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og de relevante krav i denne forordning, og for at fastslå, om partiet kan godkendes eller skal forkastes. Findes der ikke en sådan harmoniseret standard, skal det pågældende bemyndigede organ afgøre, hvilke relevante prøvninger der skal foretages.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 6 – underpunkt 6.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen og på det i punkt 3 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhedskomponent, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de relevante krav i denne forordning.

6.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen og på det i punkt 3 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hver enkelt delsystem- eller sikkerhedskomponentmodel, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.2. Fabrikanten skal udarbejde en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hvert delsystem eller hver sikkerhedskomponent og opbevare den, så den i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket delsystem eller hvilken sikkerhedskomponent den vedrører.

6.2. Fabrikanten skal udarbejde en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hvert delsystem eller hver sikkerhedskomponent og opbevare den, så den i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken delsystem- eller sikkerhedskomponentmodel den vedrører.

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed. Fabrikanten kan også, hvis det i punkt 3 nævnte bemyndigede organ samtykker heri og på dets ansvar, anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne.

Fabrikanten kan også, hvis det i punkt 3 nævnte bemyndigede organ samtykker heri og på dets ansvar, anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne.

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 2 og 5.1 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet.

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 2 og 5.1 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten. En bemyndiget repræsentant kan dog ikke opfylde fabrikantens forpligtelser i punkt 2 og 5.1.

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 4.2, 4.3 og 4.5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende delsystem eller den pågældende sikkerhedskomponent, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 4.4, opfylder kravene i denne forordning.

1. Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 4.2, 4.3 og 4.5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende apparat, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 4.4, opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 3 – underpunkt 3.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1. Fabrikanten indgiver en ansøgning om enhedsverifikation af delsystemet eller sikkerhedskomponenten til et bemyndiget organ efter eget valg.

udgår

Ansøgningen skal indeholde:

 

a) fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

 

b) en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ

 

c) den tekniske dokumentation for delsystemet eller sikkerhedskomponenten i henhold til bilag IX

 

d) oplysninger om, hvor delsystemet eller sikkerhedskomponenten (er fremstillet) kan undersøges.

 

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det bemyndigede organ skal undersøge den tekniske dokumentation for delsystemet eller sikkerhedskomponenten og foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger som fastsat i de relevante harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er i overensstemmelse med de relevante krav i denne forordning. Findes der ikke en sådan harmoniseret standard og/eller teknisk specifikation, skal det bemyndigede organ afgøre, hvilke relevante prøvninger der skal foretages.

Det bemyndigede organ skal undersøge den tekniske dokumentation for delsystemet eller sikkerhedskomponenten og foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger, der er fastsat i de relevante harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer, eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er i overensstemmelse med de relevante krav i denne forordning. Findes der ikke en sådan harmoniseret standard og/eller teknisk specifikation, afgør det bemyndigede organ, hvilke relevante prøvninger der skal foretages.

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afviser det bemyndigede organ at udstede en overensstemmelsesattest, skal det give en detaljeret begrundelse for afslaget og anføre, hvilke afhjælpende foranstaltninger der bør træffes.

udgår

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når fabrikanten igen ansøger om enhedsverifikation af det pågældende delsystem eller den pågældende sikkerhedskomponent, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.

udgår

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning skal det bemyndigede organ tilsende Kommissionen og medlemsstaterne et eksemplar af overensstemmelsesattesten.

udgår

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal kunne stille den tekniske dokumentation og et eksemplar af overensstemmelsesattesten til rådighed for de nationale myndigheder i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning.

Fabrikanten skal kunne stille den tekniske dokumentation og overensstemmelsesattesten til rådighed for de nationale myndigheder i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning.

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Bilag VIII – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OVERENSSTEMMELSESVURDERINGSPROCEDURER FOR DELSYSTEMER OG SIKKERHEDSKOMPONENTER: MODUL H: OVERENSSTEMMELSE PÅ GRUNDLAG AF FULD KVALITETSSIKRING

 

OVERENSSTEMMELSESVURDERINGSPROCEDURER FOR DELSYSTEMER OG SIKKERHEDSKOMPONENTER: MODUL H1: OVERENSSTEMMELSE PÅ GRUNDLAG AF FULD KVALITETSSIKRING PLUS KONSTRUKTIONSUNDERSØGELSE

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Overensstemmelse på grundlag af fuld kvalitetssikring er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2 og 5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende delsystemer eller sikkerhedskomponenter opfylder kravene i denne forordning.

1. Overensstemmelse på grundlag af fuld kvalitetssikring plus konstruktionsundersøgelse er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2 og 5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende delsystemer eller sikkerhedskomponenter opfylder de relevante krav i dette direktiv.

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) alle nødvendige oplysninger om de delsystemer eller sikkerhedskomponenter, der skal fremstilles

udgår

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) oplysninger om, hvor delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne er konstrueret, fremstillet, kontrolleret og afprøvet

udgår

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrollen skal indbefatte et besøg på de steder, hvor delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne er konstrueret, fremstillet, kontrolleret og afprøvet.

udgår

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ud over erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal kontrolholdet have mindst et medlem med erfaring i vurdering på tovbaneanlægsområdet og inden for den pågældende delsystems- eller sikkerhedskomponentteknologi og viden om de gældende krav i denne forordning. Kontrolholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.1, med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at fastslå de gældende krav i denne forordning og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er i overensstemmelse med disse krav.

Ud over erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal kontrolholdet have mindst et medlem med erfaring i vurdering på tovbaneanlægsområdet og inden for den pågældende delsystems- eller sikkerhedskomponentteknologi og viden om de gældende krav i denne forordning. Kontrollen skal indbefatte et besøg på de steder, hvor delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne er konstrueret, fremstillet, kontrolleret og afprøvet. Kontrolholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.1, med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at fastslå de gældende krav i denne forordning og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er i overensstemmelse med disse krav.

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det bemyndigede organ skal meddele fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og en begrundelse for afgørelsen.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne af kontrollen og det begrundede resultat af vurderingen.

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det bemyndigede organ skal underrette fabrikanten om resultatet af evalueringen. I tilfælde af en fornyet vurdering skal det bemyndigede organ meddele fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af vurderingen og en begrundelse for afgørelsen.

Det bemyndigede organ skal meddele fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3.5a. Konstruktionsundersøgelse

 

3.5a.1. Fabrikanten skal indgive en ansøgning om konstruktionsundersøgelse til det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organ.

 

3.5a.2. Ansøgningen skal gøre det muligt at forstå instruments konstruktion, fremstilling og anvendelse samt at vurdere, om de relevante krav i denne forordning er opfyldt.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

a) fabrikantens navn og adresse

 

b) en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ

 

c) den tekniske dokumentation, der er beskrevet i bilag IX.

 

3.5a.3. Det bemyndigede organ skal behandle ansøgningen og, hvis konstruktionen opfylder de krav i denne forordning, der gælder for delsystemer og sikkerhedskomponenter, udstede en EU-konstruktionsundersøgelsesattest til fabrikanten. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelseskonklusionerne, eventuelle betingelser for dens gyldighed og de nødvendige data til identifikation af den godkendte konstruktion. Der kan være et eller flere bilag til attesten.

 

Den pågældende attest og bilagene dertil skal indeholde alle relevante oplysninger med henblik på en vurdering af de fremstillede delsystemers eller sikkerhedskomponenters overensstemmelse med den undersøgte konstruktion, herunder, hvis det er relevant, kontrol under brug.

 

Hvis konstruktionen ikke opfylder de relevante krav i denne forordning, skal det bemyndigede organ afvise at udstede en EU-konstruktionsundersøgelsesattest og oplyse ansøgeren om afslaget og den nærmere begrundelse herfor.

 

3.5a.4. Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som kan indikere, at den godkendte konstruktion måske ikke længere opfylder de relevante krav i denne forordning, og skal beslutte, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald skal det bemyndigede organ underrette fabrikanten herom.

 

Fabrikanten skal underrette det bemyndigede organ, som har udstedt EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, om alle ændringer af den godkendte konstruktion, som kan påvirke overensstemmelsen med forordningens væsentlige krav eller betingelserne for attestens gyldighed. Sådanne ændringer kræver en tillægsgodkendelse fra det bemyndigede organ, der har udstedt EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, i form af et tillæg til den oprindelige EU-konstruktionsundersøgelsesattest.

 

3.5a.5. Hvert bemyndiget organ skal oplyse sin bemyndigende myndighed om de EU-konstruktionsundersøgelsesattester og/eller eventuelle tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og skal regelmæssigt eller efter anmodning stille en liste over attester og/eller eventuelle tillæg hertil, som den har afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

 

Hvert bemyndiget organ skal oplyse de øvrige bemyndigede organer om de EU-konstruktionsundersøgelsesattester og/eller tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om de attester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

 

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få tilsendt en kopi af EU-konstruktionsundersøgelsesattesterne og/eller tillæggene hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af de undersøgelser, som det bemyndigede organ har foretaget.

 

Det bemyndigede organ skal opbevare en kopi af EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, herunder den dokumentation, som fabrikanten har indgivet, indtil udløbet af attestens gyldighedsperiode.

 

3.5a.6. Fabrikanten skal opbevare et eksemplar af EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, så disse dokumenter i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen og på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhedskomponent, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de relevante krav i denne forordning.

5.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen og på det i punkt 3,1 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhedskomponent, som opfylder de relevante krav i denne forordning.

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten kan, hvis det bemyndigede organ samtykker heri og på dets ansvar, anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på delsystemerne eller sikkerhedskomponenterne under fremstillingsprocessen.

udgår

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.2. Fabrikanten skal udarbejde en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hvert delsystem eller hver sikkerhedskomponent og opbevare et eksemplar af den, så den i tredive år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket delsystem eller hvilken sikkerhedskomponent den vedrører.

5.2. Fabrikanten skal udarbejde en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver delsystem- eller sikkerhedskomponentmodel og opbevare et eksemplar af den, så den i 30 år efter, at delsystemet eller sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken delsystem- eller sikkerhedskomponentmodel den vedrører.

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) dokumentationen vedrørende de i punkt 3.5 omhandlede ændringer som godkendt

c) oplysningerne om de i punkt 3.5 omhandlede ændringer, som godkendt

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Bilag X – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) EU-overensstemmelseserklæringen skal ledsage delsystemet eller sikkerhedskomponenten. Erklæringen skal affattes på det eller de samme sprog som den vejledning, der er omhandlet i bilag II, punkt 7.1.1.

udgår

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Bilag X – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

udgår

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Bilag X – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Delsystems-/sikkerhedskomponentmodel (produkt-, parti-, type- eller serienummer).

a) Delsystem/sikkerhedskomponent eller delsystem-/sikkerhedskomponentmodel (produkt, type, parti eller serienummer).

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Bilag X – punkt 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: (henvisning til andre gældende EU-retsakter):

e) Genstanden for attesten, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Bilag X – punkt 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

f) Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Bilag X – punkt 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) identifikation af den person, der har fuldmagt til at forpligte fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant

udgår

BEGRUNDELSE

Generelle bemærkninger

Ordføreren støtter forslaget til forordning om tovbaneanlæg, der er et element i EU’s harmoniseringslovgivning. Forslaget tager sigte på at harmonisere de vilkår, hvorunder delsystemer og sikkerhedskomponenter til tovbaneanlæg bringes i omsætning, og at sikre den frie bevægelighed for disse produkter i EU. Alle sikkerhedskomponenter og delsystemer skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er fastsat i forordningen. Med hensyn til selve tovbaneanlæggene sigter forordningen også på en fuldstændig harmonisering af de væsentlige krav, som de skal overholde. Forordningen skal ophæve og erstatte direktiv 2000/9/EF af 20. marts 2000 om tovbaneanlæg til personbefordring.

Det retlige instrument

Ordføreren er overbevist om, at beslutningen om at erstatte direktivet med en forordning er i overensstemmelse med det generelle politiske mål om at stræbe efter en bedre regulering og forenkle de lovgivningsmæssige rammer. Ændringen tilgodeser behovet for at sikre en ensartet implementering i hele Unionen. Da forordningen tilsigter total harmonisering, har medlemsstaterne ikke lov til at indføre strengere eller supplerende krav i deres nationale lovgivning. Medlemsstaterne vil dog fortsat have beføjelse til at regulere andre aspekter af kabelanlæg såsom arealanvendelse, fysisk planlægning og miljøbeskyttelse. Valget af en forordning må i den henseende hilses velkomment, da man herved undgår unødige gennemførelsesomkostninger, ligesom der fastlægges klare og detaljerede regler, som vil finde ensartet anvendelse i hele EU. Desuden undgår man ved at vælge en forordning risikoen for forskelligartet gennemførelse af bestemmelserne i national ret, som kan føre til forskellige niveauer af sikkerhed og forvride det indre marked. Ordføreren ønsker i den forbindelse at understrege, at spørgsmålet om forskelligartet gennemførelse i national ret blev påpeget som et problem i gennemførelsesrapporten for direktiv 2000/9/EF.

Overensstemmelse med de nye retlige rammer

Ordføreren støtter tilpasningen af bestemmelserne til den varepakke, der blev vedtaget i 2008, og især til afgørelse 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter. I de nye retlige rammer er fastsat de bestemmelser, som er almindeligt anvendt i EU's produktlovgivning. Ordføreren ønsker at fortsætte udvalgets arbejde efter vedtagelsen af ni forslag, som tilsammen udgør "tilpasningspakken". Udkastet til betænkning tilstræber i den forbindelse så vidt muligt at respektere den ordlyd, der blev aftalt mellem lovgivningsmyndighedens parter i den foregående valgperiode. Efter en grundig analyse af forslaget og en omfattende sammenligning med direktiv 2014/29/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet, stiller ordføreren en række ændringsforslag, der tager sigte på at forbedre tekstens sammenhæng med de nye retlige rammer.

Markedsovervågning

Oprindeligt var det planen, at markedsovervågningsbestemmelserne for tovbaneanlæg skulle indgå i den nye forordning om markedsovervågning (forslag til forordning af 13. februar 2013 (COM(2013) 75)). Da dette forslag imidlertid formentlig ikke vil blive vedtaget i tide, var man nødt til at indføje specifikke bestemmelser om markedsovervågning. Ordføreren støtter derfor indføjelsen af et nyt kapitel IV om ”overvågning af EU-markedet, kontrol af delsystemer og sikkerhedskomponenter, der indføres på EU-markedet, og EU-beskyttelsesprocedure”.

Forslagets anvendelsesområde

Ordføreren hilser det velkomment, at forslaget forholder sig til spørgsmålet om rækkevidden af direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg. Som det fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse, der blev positivt vurderet af Parlamentets Enhed for Forudgående Konsekvensanalyse, efterlyser hovedparten af interessenterne først og fremmest juridisk klarhed. I den henseende fremgår det af forslaget, at forordningen skal gælde for tovbaneanlæg til personbefordring og for delsystemer og sikkerhedskomponenter til sådanne anlæg (artikel 2, stk. 1) med visse klare undtagelser (artikel 2, stk. 2). Specifikt hvad angår tovbaneanlæg, der er beregnet til både transport- og fritidsformål, skaber forslaget klarhed. Det præciseres nemlig, at udelukkelsen af tovbaneanlæg, der anvendes til fritidsformål f.eks. ved byfester og i forlystelsesparker, ikke gælder for tovbaneanlæg, der er beregnet til et dobbelt formål. Med hensyn til anlæg af historisk betydning, der ofte er af stor værdi for turismen, bør medlemsstaterne kunne sikre et højt beskyttelsesniveau for sundheden og sikkerheden gennem deres nationale lovgivning.

Delsystemer

Endelig støtter ordføreren tilpasningen af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne for delsystemer til dem, der i forvejen anvendes for sikkerhedskomponenter. Der er i ordførerens øjne ingen gyldig grund til at behandle delsystemer anderledes end sikkerhedskomponenter, idet forskellige fremgangsmåder kan medføre markedsforvridning og forskelsbehandling. Forslaget bibeholder de procedurer for overensstemmelsesvurdering af sikkerhedskomponenter, der blev indført ved direktiv 2000/9/EF, og indfører dem samtidig for delsystemer. Der foretages dog en ajourføring af de pågældende overensstemmelsesvurderingsmoduler, så de svarer til afgørelsen om nye retlige rammer.

PROCEDURE

Titel

Tovbaneanlæg

Referencer

COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)

Dato for høring af EP

27.3.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.4.2014

TRAN

2.4.2014

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

22.7.2014

TRAN

16.7.2014

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Antonio López-Istúriz White

17.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2014

5.2.2015

16.3.2015

 

Dato for vedtagelse

17.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

Dato for indgivelse

25.3.2015