ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

25.3.2015 - (COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White


Διαδικασία : 2014/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0063/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0063/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

(COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0187),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0111/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0063/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις νέες εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και καλύπτει τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τα οποία είναι νέα στην αγορά της Ένωσης όταν τοποθετούνται στην αγορά· δηλαδή, είτε είναι νέα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που έχουν παραχθεί από κατασκευαστή εγκατεστημένο στην Ένωση είτε είναι υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, νέα ή μεταχειρισμένα, εισηγμένα από τρίτη χώρα. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην αλλαγή τοποθεσίας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που έχουν εγκατασταθεί στην επικράτεια της Ένωσης ή υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που ενσωματώθηκαν σε τέτοιες εγκαταστάσεις, εκτός εάν η αλλαγή τοποθεσίας συνεπάγεται σημαντική τροποποίηση της εγκατάστασης για την οποία απαιτείται διοικητική άδεια.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […/...] [σχετικά με την εποπτεία της αγοράς των προϊόντων]16 ορίζει τους αναλυτικούς κανόνες για την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. Επίσης ορίζει διαδικασία ρήτρας διασφάλισης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διοργανώνουν και να διενεργούν την εποπτεία της αγοράς, να ορίζουν αρχές εποπτείας της αγοράς και να διευκρινίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα τους. Επίσης πρέπει να καταρτίζουν γενικά και τομεακά προγράμματα εποπτείας της αγοράς.

διαγράφεται

__________________

 

16 ΕΕ L […...].

 

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/9/ΕΚ πρέπει να διατηρηθεί. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων σε τουριστικούς σταθμούς που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο ή σε εγκαταστάσεις συγκοινωνιακών δικτύων πόλεων. Οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα είναι κυρίως μεταφορικά συστήματα όπως σχοινοσιδηρόδρομοι, συρματόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι, τηλεκαμπίνες, τηλεκαθίσματα και τηλεσκί. Τα ουσιώδη κριτήρια προσδιορισμού των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι η έλξη από συρματόσχοινα και η λειτουργία μεταφοράς επιβατών.

(8) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/9/ΕΚ πρέπει να διατηρηθεί. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων, κατά κανόνα σε τουριστικούς σταθμούς ή σε εγκαταστάσεις συγκοινωνιακών δικτύων πόλεων. Οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα είναι κυρίως μεταφορικά συστήματα όπως σχοινοσιδηρόδρομοι, συρματόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι, τηλεκαμπίνες, τηλεκαθίσματα, τηλεσκί και άλλες εγκαταστάσεις για τουριστικούς και αθλητικούς σκοπούς. Τα ουσιώδη κριτήρια προσδιορισμού των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι η έλξη από συρματόσχοινα και η λειτουργία μεταφοράς επιβατών.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι ανελκυστήρες που λειτουργούν με συρματόσχοινα σε κάθετη ή επικλινή επιφάνεια και εξυπηρετούν σε μόνιμη βάση συγκεκριμένα επίπεδα (ορόφους) κτιρίων και κατασκευών, αλλά όχι σταθμών, υπόκεινται σε ειδική ενωσιακή νομοθεσία και πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(11) Οι ανελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν με συρματόσχοινα σε κάθετη ή επικλινή επιφάνεια και εξυπηρετούν σε μόνιμη βάση συγκεκριμένα επίπεδα (ορόφους) κτιρίων και κατασκευών, και δεν χρησιμοποιούνται μεταξύ σταθμών με συρματόσχοινα, υπόκεινται σε ειδική ενωσιακή νομοθεσία και πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Οι ιστορικής κατασκευής εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, όπως ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, και τα συναφή υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών που αφορούν αυτές τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, εφόσον απαιτείται, μέσω του εθνικού δικαίου.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14a) Η αρχή της προφύλαξης, όπως ορίζεται με το άρθρο 191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και περιγράφεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την αρχή της προφύλαξη, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την ασφάλεια των προϊόντων και για την ασφάλεια των καταναλωτών και θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα και των υποδομών, των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας τους.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν τις απαιτήσεις που κρίνουν αναγκαίες όσον αφορά τη χρήση γης, τη χωροταξία και τη διασφάλιση της προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, και ειδικότερα των εργαζομένων, κατά τη χρήση εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα.

(15) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν τις απαιτήσεις που κρίνουν αναγκαίες όσον αφορά τη χρήση γης, τη χωροταξία και τη διασφάλιση της προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, και ειδικότερα των εργαζομένων και των χειριστών, κατά τη χρήση εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύουν για τα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα τίθενται σε λειτουργία μόνο εάν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών όταν είναι εγκαταστημένες και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

(20) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα τίθενται σε λειτουργία μόνο εάν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών όταν είναι εγκαταστημένες και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Θα πρέπει να επιτρέπεται η ενσωμάτωση υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων σε εγκατάσταση με συρματόσχοινα υπό τον όρο ότι καθίσταται δυνατή η κατασκευή εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό και που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών όταν είναι εγκατεστημένα και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

(25) Θα πρέπει να επιτρέπεται η ενσωμάτωση υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας σε εγκατάσταση με συρματόσχοινα υπό τον όρο ότι καθίσταται δυνατή η κατασκευή εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό και που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών όταν είναι εγκατεστημένα και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα συγκεκριμένα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί η υποχρέωση των εισαγωγέων να εξασφαλίζουν ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι δεν διαθέτουν στην αγορά υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχουν κίνδυνο. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η υποχρέωση των εισαγωγέων να εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων εποπτικών αρχών για λόγους ελέγχου.

(31) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα συγκεκριμένα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί η υποχρέωση των εισαγωγέων να εξασφαλίζουν ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι δεν διαθέτουν στην αγορά υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχουν κίνδυνο. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η υποχρέωση των εισαγωγέων να εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για λόγους ελέγχου.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Όταν διατίθεται στην αγορά υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να επισημαίνει στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας την επωνυμία του, εμπορική ονομασία ή κατατεθέν σήμα και ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία είναι προσβάσιμος. Πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Τούτο περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνομα και τη διεύθυνσή του επί του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας.

(33) Όταν διατίθεται στην αγορά υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να επισημαίνει στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας την επωνυμία του, εμπορική ονομασία ή κατατεθέν σήμα και ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία είναι προσβάσιμος, καθώς και έναν ιστότοπο, εφόσον υπάρχει. Πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Τούτο περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνομα και τη διεύθυνσή του επί του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες θα πρέπει να επισημαίνονται στη συσκευασία και στις συνοδευτικές οδηγίες του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση των ουσιωδών απαιτήσεων. Προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις, είναι απαραίτητη η παροχή τεκμηρίου συμμόρφωσης για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 για τους σκοπούς διατύπωσης αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων, ειδικά όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα.

(37) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση των ουσιωδών απαιτήσεων. Προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις, είναι απαραίτητη η παροχή τεκμηρίου συμμόρφωσης για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 για τους σκοπούς διατύπωσης αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων, ειδικά όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό όλων των εφαρμοστέων πράξεων της Ένωσης όσον αφορά ένα υποσύστημα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια ενιαία ενωσιακή δήλωση συμμόρφωσης.

(41) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό όλων των εφαρμοστέων πράξεων της Ένωσης όσον αφορά ένα υποσύστημα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια ενιαία ενωσιακή δήλωση συμμόρφωσης. Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους οικονομικούς φορείς, αυτή η ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Ο έλεγχος συμμόρφωσης υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι απαραίτητος προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική προστασία των χρηστών και τρίτων.

(43) Ο έλεγχος συμμόρφωσης υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι απαραίτητος προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική προστασία των χειριστών, των χρηστών και τρίτων.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46) Η πείρα έχει δείξει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται στην οδηγία 2000/9/ΕΚ και τα οποία πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης για να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, δεν επαρκούν για την εξασφάλιση ενιαίου υψηλού επιπέδου επίδοσης των εν λόγω οργανισμών σε όλη την Ένωση. Ωστόσο, είναι ουσιαστικό όλοι οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο ίδιο επίπεδο και σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό υποχρεωτικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιθυμούν να κοινοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(46) Η πείρα έχει δείξει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται στην οδηγία 2000/9/ΕΚ και τα οποία πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης για να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, δεν επαρκούν για την εξασφάλιση ενιαίου υψηλού επιπέδου επίδοσης των κοινοποιημένων οργανισμών σε όλη την Ένωση. Ωστόσο, είναι ουσιαστικό όλοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο ίδιο επίπεδο και σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό υποχρεωτικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιθυμούν να κοινοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54) Για λόγους ανταγωνιστικότητας έχει καθοριστική σημασία να εφαρμόζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης τις διαδικασίες χωρίς περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Για τον ίδιο λόγο, και για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια στην τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(54) Για λόγους ανταγωνιστικότητας έχει καθοριστική σημασία να εφαρμόζουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης χωρίς περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Για τον ίδιο λόγο, και για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια στην τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία των κοινοποιημένων οργανισμών.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(54α) Η οδηγία 2000/9/ΕΚ προβλέπει ήδη μια διαδικασία διασφάλισης που είναι αναγκαία για να παρέχεται η δυνατότητα αμφισβήτησης της συμμόρφωσης υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία διασφάλισης έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(54β) Το ισχύον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερωθούν για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που παρουσιάζουν κίνδυνο όσον αφορά την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα σε σχέση με αυτά τα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(56α) Όταν εξετάζονται, π.χ. από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, ζητήματα που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό, εκτός της εφαρμογής ή τυχόν παράβασής του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, να λαμβάνει πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση και να καλείται να παραστεί στις σχετικές συνεδριάσεις.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα μεταβατικό καθεστώς που να επιτρέπει τη διαθεσιμότητα στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2000/9/ΕΚ.

(57) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα μεταβατικό καθεστώς που να επιτρέπει τη διαθεσιμότητα στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία, χωρίς την ανάγκη συμμόρφωσης με περαιτέρω απαιτήσεις προϊόντος, υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2000/9/ΕΚ.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(59) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(59) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60) Αφού ο στόχος της παρούσας οδηγίας –δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα πληρούν τις απαιτήσεις που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των χρηστών, ενώ παράλληλα εγγυώνται τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας– δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, ως εκ τούτου, λόγω του εύρους και των συνεπειών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(60) Αφού ο στόχος της παρούσας οδηγίας –δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα πληρούν τις απαιτήσεις που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, ενώ παράλληλα εγγυώνται τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας– δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω του εύρους και των συνεπειών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων, καθώς και για τη διαθεσιμότητα στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διαθεσιμότητα στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα. Επίσης, περιέχει κανόνες για τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία νέων εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) σχοινοτροχιοδρόμους παραδοσιακής κατασκευής·

β) ιστορικής κατασκευής εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, συμπεριλαμβανομένων σχοινοτροχιοδρόμων, σχοινοσιδηροδρόμων και ορεινών σιδηροδρόμων, όπως ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτές·

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) εγκαταστάσεις που προορίζονται για γεωργικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση ορεινών καταφυγίων και καταλυμάτων, που δεν προορίζονται για τη μαζική μεταφορά προσώπων·

γ) εγκαταστάσεις που προορίζονται για γεωργικούς σκοπούς ή σκοπούς δασοκομίας·

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για την εξυπηρέτηση ορεινών καταφυγίων και καταλυμάτων που προορίζονται μόνο για τη μεταφορά αγαθών και ειδικά εξουσιοδοτημένων προσώπων·

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εγκατεστημένους ή κινητούς εξοπλισμούς για χρήση σε πανηγύρια και λούνα παρκ και/ή εγκαταστάσεις σε πάρκα ψυχαγωγίας, οι οποίες υπηρετούν την ψυχαγωγία, και δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων·

δ) εγκατεστημένους ή κινητούς εξοπλισμούς που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για ψυχαγωγία και διασκέδαση και δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων·

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) «υποδομή»: η χάραξη γραμμών, τα συστημικά στοιχεία, οι δομικές κατασκευές των σταθμών και οι κατασκευές κατά μήκος της διαδρομής που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κάθε εγκατάσταση και ανεγείρονται επί τόπου και απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων,

(3) «υποδομή»: οι δομικές κατασκευές των σταθμών και οι κατασκευές κατά μήκος της διαδρομής που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κάθε εγκατάσταση με συρματόσχοινα, ανεγείρονται επί τόπου, λαμβάνουν υπόψη τη χάραξη γραμμών και τα δεδομένα του συστήματος και απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης με συρματόσχοινα, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων,

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, της υποδομής, του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας,

(18) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης με συρματόσχοινα, της υποδομής, του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας,

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας που έχει ήδη ενσωματωθεί σε εγκατάσταση με συρματόσχοινα,

(24) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας που έχει ήδη διατεθεί για τη σχεδίαση και την κατασκευή εγκατάστασης με συρματόσχοινα,

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(1) Τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τον προσδιορισμό των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας ενσωματώνονται σε εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα μόνο εφόσον επιτρέπουν την κατασκευή εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών, εφόσον είναι εγκαταστημένα και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

διαγράφεται

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τον προσδιορισμό των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα τίθενται σε λειτουργία μόνο εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντα κανονισμού και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών εφόσον είναι εγκατεστημένες και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

(1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τον προσδιορισμό των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα τίθενται σε λειτουργία μόνο εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντα κανονισμού και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών εφόσον είναι εγκατεστημένες και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τον προσδιορισμό των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας ενσωματώνονται σε εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα μόνο εφόσον επιτρέπουν την κατασκευή εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών, εφόσον είναι εγκαταστημένα και συντηρούνται κατάλληλα και λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

(2) Οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε σχέδιο εγκατάστασης υπόκειται σε ανάλυση ασφαλείας όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές της ασφάλειας της εγκατάστασης με συρματόσχοινα και το περιβάλλον της στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, και η οποία επιτρέπει να επισημανθούν, βάσει της κεκτημένης πείρας, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης με συρματόσχοινα.

1. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση με συρματόσχοινα, που καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια ανάλυσης της ασφάλειας της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης με συρματόσχοινα.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η ανάλυση ασφαλείας περιλαμβάνεται σε έκθεση ασφαλείας. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και περιλαμβάνει κατάλογο των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που πρόκειται να ενσωματωθούν σε εγκατάσταση με συρματόσχοινα.

διαγράφεται

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η ανάλυση ασφαλείας που απαιτείται για κάθε εγκατάσταση με συρματόσχοινα λαμβάνει υπόψη κάθε προβλεπόμενο τρόπο λειτουργίας. Η ανάλυση ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη ή καθιερωμένη μέθοδο και σε αυτήν λαμβάνονται υπόψη το τρέχον επίπεδο της τεχνολογίας και η πολυπλοκότητα της εξεταζόμενης εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Σκοπός αυτής της ανάλυσης ασφαλείας είναι να εξασφαλιστεί ότι στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εγκατάστασης με συρματόσχοινα συνυπολογίζονται οι τοπικές περιβαλλοντικές και οι πλέον αντίξοες συνθήκες προκειμένου να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες ασφαλείας. Η ανάλυση ασφαλείας καλύπτει όλες τις πτυχές της ασφάλειας της εγκατάστασης με συρματόσχοινα και τους εξωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο της σχεδίασης, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, και επιτρέπει να επισημανθούν, βάσει της κεκτημένης πείρας, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης με συρματόσχοινα.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Η ανάλυση ασφαλείας αφορά ιδίως τα συστήματα ασφαλείας και τα αποτελέσματά τους στην εγκατάσταση με συρματόσχοινα και τα συναφή υποσυστήματα που ενεργοποιούνται από αυτά, ώστε:

 

α) να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν στην πρώτη ανιχνευόμενη βλάβη ή αστοχία, ούτως ώστε να παραμένουν σε κατάσταση διατήρησης της ασφαλείας, είτε σε κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας, είτε σε ασφαλή κατάσταση κατά την αστοχία («fail safe»),

 

β) να τηρούν την αρχή της πλεοναστικότητας και να επιτηρούνται, ή

 

γ) να έχουν χαρακτηριστικά τέτοια ώστε η πιθανότητα αστοχίας τους να είναι δυνατό να εκτιμηθεί και το επίπεδό της να είναι συγκρίσιμο με το επίπεδο που επιτυγχάνουν τα συστήματα ασφαλείας που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση.

 

H ανάλυση ασφαλείας χρησιμοποιείται για να καταρτιστεί κατάλογος των κινδύνων και των επικινδύνων καταστάσεων, να προταθούν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και για να καθοριστεί ο κατάλογος των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας τα οποία θα ενσωματωθούν στην εγκατάσταση με συρματόσχοινα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής περιλαμβάνονται σε έκθεση ασφαλείας.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανάλυση ασφαλείας, η έκθεση ασφαλείας, η δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ και άλλα έγγραφα σχετικά με τη συμμόρφωση των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, καθώς και ο φάκελος που αφορά τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης με συρματόσχοινα να υποβάλλονται στην αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση της εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Στον φάκελο που αφορά την εγκατάσταση με συρματόσχοινα περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων των περιορισμών λειτουργίας, καθώς και αναλυτικές λεπτομέρειες για την παροχή υπηρεσιών εποπτείας, προσαρμογής και συντήρησης της εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων διατηρούνται στην εγκατάσταση με συρματόσχοινα.

2. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση με συρματόσχοινα, που καθορίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλλει την έκθεση ασφαλείας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8, τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και άλλα έγγραφα σχετικά με τη συμμόρφωση των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, καθώς και τον φάκελο που αφορά τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης με συρματόσχοινα στην αρχή ή στον φορέα που είναι αρμόδιος για την έγκριση της εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Στον φάκελο που αφορά την εγκατάσταση με συρματόσχοινα περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων των περιορισμών λειτουργίας, καθώς και αναλυτικές λεπτομέρειες για την παροχή υπηρεσιών εποπτείας, προσαρμογής και συντήρησης της εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων διατηρούνται στην εγκατάσταση με συρματόσχοινα.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειμένου να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρακωλύσουν, για λόγους που σχετίζονται με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών, όταν έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τον προορισμό τους.

(4) Τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειμένου να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρακωλύσουν, για λόγους που σχετίζονται με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή την ασφάλεια των αγαθών, όταν έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μια εγκατάσταση με συρματόσχοινα που έχει λάβει άδεια και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της, θέτει ενδεχομένως σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίσει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης της εγκατάστασης με συρματόσχοινα ή να απαγορεύσει τη λειτουργία της.

(2) Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μια εγκατάσταση με συρματόσχοινα που έχει λάβει άδεια και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της, θέτει ενδεχομένως σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αγαθών, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίσει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης της εγκατάστασης με συρματόσχοινα ή να απαγορεύσει τη λειτουργία της.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τους συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ότι φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τα οποία έχουν διαθέσει στην αγορά φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες παρέχονται στη συσκευασία ή στις συνοδευτικές οδηγίες του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας.

Όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες παρέχονται στη συσκευασία και στα έγγραφα που συνοδεύουν το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι κατασκευαστές σημειώνουν επί του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία και στις συνοδευτικές οδηγίες του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες και από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

(6) Οι κατασκευαστές σημειώνουν επί του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους, καθώς και έναν ιστότοπο, εφόσον υπάρχει, ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία και στο έγγραφο που συνοδεύει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες και από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και από οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος. Αυτές οι οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

(7) Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και από οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ σημείο 7.1.1, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος. Αυτές οι οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα υποσύστημα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, τα αποσύρουν ή τα ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχουν καταστήσει διαθέσιμο το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

(8) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα υποσύστημα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, τα αποσύρουν ή τα ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχουν καταστήσει διαθέσιμο το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας με τον παρόντα κανονισμό, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Οι εν λόγω πληροφορίες και τεκμηρίωση μπορεί να παρέχονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που έχουν διαθέσει στην αγορά.

(9) Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας με τον παρόντα κανονισμό, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας επί 30 έτη από τη διάθεση στην αγορά του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας·

α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς επί 30 έτη από τη διάθεση στην αγορά του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας·

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτού διαθέσουν υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας στην αγορά οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 18. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τεχνική τεκμηρίωση, ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, ότι φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφοι 5 και 6 αντίστοιχα.

Προτού διαθέσουν υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας στην αγορά οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 18. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τεχνική τεκμηρίωση, ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ότι φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφοι 5 και 6.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι εισαγωγείς σημειώνουν επί του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία και στις συνοδευτικές οδηγίες του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες και από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

(3) Οι εισαγωγείς σημειώνουν επί του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους, καθώς και έναν ιστότοπο, εφόσον υπάρχει, ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του και σε ένα έγγραφο που συνοδεύει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες και από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή τους με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας του παραρτήματος ΙΙ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών, με βάση δεόντως τεκμηριωμένο αίτημα των αρμόδιων αρχών, δοκιμές με δειγματοληψία στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που έχουν καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, αν κρίνεται αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες για το μη συμμορφούμενο υποσύστημα ή το μη συμμορφούμενο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και τις ανακλήσεις του εν λόγω υποσυστήματος ή του εν λόγω κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις τυχόν έρευνές τους.

(6) Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας επιβατών, χειριστών και τρίτων, δοκιμές με δειγματοληψία στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που έχουν καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, αν κρίνεται αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες για το μη συμμορφούμενο υποσύστημα ή το μη συμμορφούμενο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και τις ανακλήσεις του εν λόγω υποσυστήματος ή του εν λόγω κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις τυχόν έρευνές τους.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι εν λόγω πληροφορίες και τεκμηρίωση μπορεί να παρέχονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που έχουν διαθέσει στην αγορά.

(9) Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των αρχών αυτών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα υποσύστημα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας στην αγορά, επαληθεύουν ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο φέρει τη σήμανση CE και ότι συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και από οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 13 παράγραφος 3.

Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα υποσύστημα ή ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο φέρει τη σήμανση CE και ότι συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και από οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 13 παράγραφος 3.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Οι εν λόγω πληροφορίες και τεκμηρίωση μπορεί να παρέχονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

(5) Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη αυτών, όπως ορίζεται στο παράρτημα IΙ.

Τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος IΙ που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη αυτών.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας (Ενότητα Η), που ορίζεται στο παράρτημα VΙΙI.

γ) συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση της σχεδίασης (Ενότητα Η 1), που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙI.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης συντάσσονται στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός ο επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον εν λόγω οργανισμό.

(5) Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης συντάσσονται στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός ο επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον εν λόγω οργανισμό.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορίζει το παράρτημα Χ και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήματα IV έως VIII και επικαιροποιείται συνεχώς. Συνοδεύει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμο το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.

(2) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορίζει το παράρτημα Χ και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στις σχετικές ενότητες οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήματα IV έως VIII και επικαιροποιείται όταν το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας τοποθετείται στην αγορά. Συνοδεύει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμο το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

(1) Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν δικαιολογείται λόγω της φύσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, τοποθετείται στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής.

(3) Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής. Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού τοποθετείται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE, και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι σύμφωνα με το άρθρο 18.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη ορίζουν μία κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 26.

(1) Τα κράτη μέλη ορίζουν μία κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική υπηρεσία, ο οργανισμός στον οποίο εκχωρήθηκαν ή ανατέθηκαν με άλλο τρόπο τα εν λόγω καθήκοντα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο και να συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 έως 6. Επιπροσθέτως, αυτός ο οργανισμός διαθέτει την υποδομή για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.

(3) Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική υπηρεσία, ο οργανισμός στον οποίο εκχωρήθηκαν ή ανατέθηκαν με άλλο τρόπο τα εν λόγω καθήκοντα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο και να συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 24. Επιπροσθέτως, αυτός ο οργανισμός διαθέτει την υποδομή για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, ο κοινοποιημένος οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.

(1) Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα παραρτήματα IV έως VIII ή σχετική εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Τεκμήριο συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για κάθε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση της κοινοποίησης.

(6) Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται από την κοινοποιούσα αρχή για κάθε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση της κοινοποίησης.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου αυτού.

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Όταν μια κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 26 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αναλόγως.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 39 παράγραφος 2.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη διαδικασίας προσφυγής κατά των αποφάσεων κοινοποιημένων οργανισμών.

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ύπαρξη διαδικασίας προσφυγής κατά των αποφάσεών τους.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη μορφή τομεακής ομάδας ή τομεακών ομάδων των κοινοποιημένων οργανισμών.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη μορφή ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες της/των εν λόγω ομάδας(-ων), απευθείας ή διά διορισθέντων αντιπροσώπων.

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή διά διορισθέντων αντιπροσώπων.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVα

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38α

 

Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και έλεγχος των υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης

 

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38β

 

Διαδικασία που εφαρμόζεται για τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

 

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν αξιολόγηση σε σχέση με το συγκεκριμένο υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, η οποία καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομι κοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

 

Όταν, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, απαιτούν αμέσως από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να θέσει το υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης χρονι κής περιόδου, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό.

 

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

2. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική τους επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που απαίτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.

 

3. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε σχέση με όλα τα οικεία υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.

 

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην εθνική αγορά, να αποσύρουν το υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.

 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, χωρίς καθυστέρηση, τα μέτρα αυτά.

 

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, την προέλευση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, τη φύση της καταγγελλόμενης μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

 

α) το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή την προστασία των αγαθών· ή

 

β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 17 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

 

6. Τα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που έλαβαν και τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη μη συμμόρφωση του συγκεκριμένου υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, και, σε περίπτωση διαφωνίας με το εγκριθέν εθνικό μέτρο, τις αντιρρήσεις τους.

 

7. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

 

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση κατάλληλα περιοριστικά μέτρα, όπως η απόσυρση υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας από την αγορά, όσον αφορά το συγκεκριμένο υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38γ

 

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

 

1. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 38β παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

 

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

 

2. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας αποσύρονται από την εθνική τους αγορά και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

 

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 38β παράγραφος 5 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38γ

 

Συμμορφούμενα υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια

 

1. Εάν, αφού προβεί σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 38α παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι παρότι ένα υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον κίνδυνο αυτό, να αποσύρει το υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, όπως αυτό ορίζει.

 

2. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε σχέση με όλα τα συγκεκριμένα υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.

 

3. Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των ληφθέντων εθνικών μέτρων.

 

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα δέοντα μέτρα.

 

5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38ε

 

Τυπική μη συμμόρφωση

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38β, όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ένα από τα ακόλουθα, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:

 

α) η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού·

 

β) η σήμανση CE δεν έχει τοποθετηθεί·

 

γ) ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 21 ή δεν έχει τεθεί·

 

δ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν συνοδεύει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας·

 

ε) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·

 

στ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά·

 

ζ) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης·

 

η) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6 ή το άρθρο 13 παράγραφος 3 λείπουν, είναι ψευδείς ή ελλιπείς·

 

θ) δεν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 ή στο άρθρο 13.

 

2. Όταν η μη συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξακολουθεί να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά ή να εξασφαλίσει ότι αυτό ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις καθορίζονται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, κατά περίπτωση, τον εσκεμμένο χαρακτήρα της παράβασης. Επιπλέον, κατά την επιβολή κυρώσεων συνεκτιμάται κατά πόσο ο αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια παράβαση.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν να τίθενται στη λειτουργία οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που καλύπτονται από την οδηγία 2000/9/ΕΚ οι οποίες συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία και κατασκευάστηκαν πριν από [την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2].

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν να τίθενται στη λειτουργία οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που καλύπτονται από την οδηγία 2000/9/ΕΚ οι οποίες συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία και εγκαταστάθηκαν πριν από [την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2].

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όσον αφορά τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού τα πιστοποιητικά και οι αποφάσεις έγκρισης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/9/ΕΚ.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι αποτελούν αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα Χ.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι αποτελούν αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα XI.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα άρθρα 22 έως 38 ισχύουν από [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα άρθρα 22 έως 35 και τα άρθρα 29 έως 40 παράγραφος 3 ισχύουν από [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – ενότητα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν παράρτημα ορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της συντηρησιμότητας και της εκμεταλλευσιμότητας, που ισχύουν για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα.

Το παρόν παράρτημα ορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας συντήρησης και της λειτουργικότητας, που ισχύουν για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα και για τα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – ενότητα 4 – σημείο 4.2 – επιμέρους σημείο 4.2.3 – περίπτωση 4.2.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.2.3.3. Σε όλες τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, η πέδηση επιτυγχάνεται με δύο ή περισσότερα συστήματα, τα οποία είναι δυνατόν το καθένα να προκαλέσουν τη στάση και τα οποία συνδυάζονται κατά τρόπο ώστε να αντικαθιστούν αυτομάτως το εν ενεργεία σύστημα, όταν η αποτελεσματικότητά του καθίσταται ανεπαρκής. Το τελευταίο σύστημα πέδησης του συρματόσχοινου έλξης πρέπει να ενεργεί άμεσα επί της τροχαλίας κίνησης. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση τηλεσκί.

4.2.3.3. Σε όλες τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, η πέδηση επιτυγχάνεται με δύο ή περισσότερα συστήματα, τα οποία είναι δυνατόν το καθένα να προκαλέσουν τη στάση και τα οποία συνδυάζονται κατά τρόπο ώστε να αντικαθιστούν αυτομάτως το εν ενεργεία σύστημα, όταν η αποτελεσματικότητά του καθίσταται ανεπαρκής. Η εγκατάσταση του τελευταίου συστήματος πέδησης βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο συρματόσχοινο έλξης, ή πάνω σε μία ή περισσότερες τροχαλίες, συμπεριλαμβανομένης της τροχαλίας κίνησης. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση τηλεσκί.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

διαγράφεται

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Η ανάλυση ασφαλείας που απαιτείται για κάθε εγκατάσταση με συρματόσχοινα σύμφωνα με το άρθρο 8 πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε προβλεπόμενο τρόπο λειτουργίας. Η ανάλυση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη ή καθιερωμένη μέθοδο και σ' αυτήν να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της τεχνολογίας και η περιπλοκότητα της εξεταζόμενης εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Σκοπός είναι επίσης να εξασφαλισθεί ότι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της σκοπούμενης εγκατάστασης με συρματόσχοινα, θα συνυπολογίζονται οι τοπικές περιβαλλοντικές και οι πλέον αντίξοες συνθήκες προκειμένου να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες ασφαλείας.

 

Η ανάλυση ασφαλείας αφορά ιδίως τα συστήματα ασφαλείας και τα αποτελέσματά τους στην εγκατάσταση με συρματόσχοινα και τα συναφή υποσυστήματα που ενεργοποιούνται από αυτά, ώστε:

 

– να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν στην πρώτη ανιχνευόμενη βλάβη ή αστοχία, ούτως ώστε να παραμένουν σε κατάσταση διατήρησης της ασφαλείας, είτε σε κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας, είτε σε στάση («fail safe»),

 

– να τηρούν την αρχή της πλεοναστικότητας («redundancy») και να επιτηρούνται, ή

 

– να έχουν χαρακτηριστικά τέτοια ώστε η πιθανότητα αστοχίας τους να είναι δυνατό να εκτιμηθεί και το επίπεδό της να είναι συγκρίσιμο με το επίπεδο που επιτυγχάνουν τα συστήματα ασφαλείας που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση.

 

Η ανάλυση ασφαλείας χρησιμοποιείται για να καταρτισθεί απογραφή των κινδύνων και των επικινδύνων καταστάσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και για να καθοριστεί ο κατάλογος των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής πρέπει να συνοψίζονται σε έκθεση ασφαλείας.

 

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – ενότητα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εξέταση τύπου ΕΕ αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό σχεδιασμό ενός υποσυστήματος ή ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

1. Η εξέταση τύπου ΕΕ αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό σχεδιασμό ενός υποσυστήματος ή ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και επαληθεύει και πιστοποιεί ότι ο τεχνικός σχεδιασμός πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτόν.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με ΝΝΠ.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IVενότητα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται ως αξιολόγηση της καταλληλότητας της τεχνικής σχεδίασης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας μέσω της εξέτασης της τεχνικής τεκμηρίωσης και των παραστατικών που αναφέρονται στο σημείο 3, και περιλαμβάνει επίσης εξέταση δείγματος, αντιπροσωπευτικού της προγραμματισμένης παραγωγής, από το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας (τύπος παραγωγής).

2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται ως αξιολόγηση της καταλληλότητας του τεχνικού σχεδιασμού του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας μέσω της εξέτασης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο σημείο 3, και περιλαμβάνει επίσης εξέταση δείγματος, αντιπροσωπευτικού της προγραμματισμένης παραγωγής, από το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας (τύπος παραγωγής).

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – ενότητα 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του υποσυστήματος ή το κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας·

4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας·

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – ενότητα 4 – σημείο 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.3. αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής εφάρμοσε τις προδιαγραφές των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, αυτές εφαρμόστηκαν ορθά·

διαγράφεται

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – ενότητα 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 1.4, καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή.

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4, καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή.

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IVενότητα 6 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πιστοποιητικό και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασθέντων υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία.

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασθέντων υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία. Επίσης, αναφέρει τυχόν προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοσή του και συνοδεύεται από τις περιγραφές και τα σχέδια που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IVενότητα 8 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις κοινοποιούσες αρχές του και τους λοιπούς κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τυχόν προσθήκες πιστοποιητικών που έχει εκδώσει.

8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχει απορρίψει, αναστείλει ή περιορίσει με άλλο τρόπο.

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IVενότητα 8 –παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κοινοποιημένος οργανισμός που αρνείται να εκδώσει ή που ανακαλεί, αναστέλλει ή με άλλον τρόπο περιορίζει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ πρέπει να ενημερώνει σχετικά τις κοινοποιούσες αρχές του και τους λοιπούς κοινοποιημένους οργανισμούς, αιτιολογώντας την απόφασή του.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχει απορρίψει, ανακαλέσει, αναστείλει ή περιορίσει με άλλο τρόπο και, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με τα εν λόγω πιστοποιητικά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά.

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IVενότητα 8 –παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή των σχετικών προσθηκών. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον κατασκευαστή, έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή των σχετικών προσθηκών. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον κατασκευαστή έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού αυτού.

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Vενότητα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2.2 και 2.5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που εφαρμόζονται σε αυτά.

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που εφαρμόζονται σε αυτά.

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Vενότητα 2 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή των σχετικών υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, όπως ορίζεται στο σημείο 2.3, και υπόκειται σε επιτήρηση κατά το σημείο 2.4.

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή των σχετικών υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, όπως ορίζεται στο σημείο 3, και υπόκειται σε επιτήρηση κατά το σημείο 4.

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονται, επιθεωρούνται και δοκιμάζονται τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας.

διαγράφεται

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – ενότητα 5 – σημείο 5.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.1. Ο κατασκευαστής θέτει την απαιτούμενη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε μεμονωμένο υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Αν συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός, και υπ’ ευθύνη του, ο κατασκευαστής μπορεί να επιθέτει τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας κατά τη διαδικασία κατασκευής.

5.1. Ο κατασκευαστής θέτει την απαιτούμενη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε μεμονωμένο υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – ενότητα 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 30 έτη από τη χρονική στιγμή διάθεσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το μοντέλο υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας για το οποίο έχει συνταχθεί.

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 30 έτη από τη διάθεση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το μοντέλο υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Τροπολογία  111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Vενότητα 7 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις κοινοποιούσες αρχές του σχετικά με ανακληθείσες εγκρίσεις συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και, ανά περιόδους ή κατόπιν αιτήματος, διαθέτει στις κοινοποιούσες αρχές του πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις του συστήματος ποιοτικού ελέγχου.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει, και περιοδικά ή κατόπιν αίτησης θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Τροπολογία  112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Vενότητα 7 –παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους λοιπούς κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με εγκρίσεις συστήματος ποιοτικού ελέγχου τις οποίες έχει αρνηθεί, αναστείλει, ανακαλέσει ή με άλλον τρόπο περιορίσει, αιτιολογώντας την απόφασή του.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει απορρίψει, αναστείλει, ανακαλέσει ή κατ’ άλλο τρόπο περιορίσει, αιτιολογώντας την απόφασή του και, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει.

 

Κατόπιν αίτησης, ο κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντίγραφο της απόφασης ή των αποφάσεων έγκρισης συστημάτων ποιότητας.

 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί αντίγραφο κάθε εκδοθείσας απόφασης έγκρισης, των παραρτημάτων και των προσθηκών της.

Τροπολογία  113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 3.2, 3.5.1 και 3.6 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα οικεία υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 3.3, είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 3.2, 3.5.1 και 3.6 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα οικεία υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του σημείου 3.3, είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που εφαρμόζονται σε αυτά.

Τροπολογία  114

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που εφαρμόζονται σε αυτά.

Τροπολογία  115

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του αίτηση για την επαλήθευση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας που εφαρμόζει.

διαγράφεται

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,

 

β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,

 

γ) όλες τις συναφείς πληροφορίες για το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που έχει εγκριθεί δυνάμει της ενότητας Β,

 

δ) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του/των πιστοποιητικού/-ών εξέτασης τύπου ΕΕ,

 

ε) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις όπου (κατασκευάζεται) μπορεί να εξεταστεί το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.

 

Τροπολογία  116

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει τις ενδεδειγμένες έρευνες και δοκιμές ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή τους προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση των υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας με τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός που επιλέγεται από τον κατασκευαστή διεξάγει τις ενδεδειγμένες έρευνες και δοκιμές, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση των υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας με τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  117

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 5 – σημείο 5.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.2. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όλα τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που συνιστούν το δείγμα εξετάζονται μεμονωμένα και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως προβλέπει(-ουν) το (τα) εναρμονισμένο(-α) σχετικό(-ά) πρότυπο(α) και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού προκειμένου να αποφασιστεί η αποδοχή ή η απόρριψη της παρτίδας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός αποφασίζει τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.

5.2. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όλα τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που συνιστούν το δείγμα εξετάζονται μεμονωμένα και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως προβλέπει(-ουν) το (τα) εναρμονισμένο(-α) σχετικό(-ά) πρότυπο(α) και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και να αποφασιστεί η αποδοχή ή η απόρριψη της παρτίδας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός αποφασίζει τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.

Τροπολογία  118

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 6 – σημείο 6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.1. Ο κατασκευαστής θέτει την απαιτούμενη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε μεμονωμένο υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

6.1. Ο κατασκευαστής θέτει την απαιτούμενη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε μεμονωμένο μοντέλο υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον εγκεκριμένο τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  119

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 30 έτη από τη χρονική στιγμή διάθεσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας για το οποίο έχει συνταχθεί.

6.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 30 έτη από τη διάθεση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το μοντέλο υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Τροπολογία  120

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Εφόσον συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3, και υπ’ ευθύνη του, ο κατασκευαστής μπορεί να επιθέτει επίσης στα υποσυστήματα ή στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού.

Εφόσον συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3, και υπ’ ευθύνη του, ο κατασκευαστής μπορεί να επιθέτει επίσης στα υποσυστήματα ή στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού.

Τροπολογία  121

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIενότητα 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5,1 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5,1 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5.1.

Τροπολογία  122

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIIενότητα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 4.2, 4.3 και 4.5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 4.4 είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  123

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – ενότητα 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του αίτηση για την εξακρίβωση ανά μονάδα του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας.

διαγράφεται

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,

 

β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,

 

γ) τον τεχνικό φάκελο για το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ,

 

δ) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις όπου (κατασκευάζεται) μπορεί να εξεταστεί το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας.

 

Τροπολογία  124

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – ενότητα 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει, τον τεχνικό φάκελο για το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, που ορίζονται στις ισχύουσες εναρμονισμένες προδιαγραφές και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή τις αντίστοιχες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ή αναθέτει σε τρίτο την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο και/ή τεχνική προδιαγραφή, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο για το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, που ορίζονται στις ισχύουσες εναρμονισμένες προδιαγραφές και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή τις αντίστοιχες δοκιμές, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ή αναθέτει σε τρίτο την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο και/ή τεχνική προδιαγραφή, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.

Τροπολογία  125

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – ενότητα 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, οφείλει να εκθέσει λεπτομερώς τους λόγους της άρνησης και να προσδιορίσει τα αναγκαία διορθωτικά μέσα .

διαγράφεται

Τροπολογία  126

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – ενότητα 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η νέα αίτηση του κατασκευαστή για εξακρίβωση ανά μονάδα του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας υποβάλλεται στον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία  127

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – ενότητα 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που χορηγεί ο κοινοποιημένος οργανισμός.

διαγράφεται

Τροπολογία  128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – ενότητα 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής φυλάσσει στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, καθώς και τον τεχνικό φάκελο για χρονικό διάστημα 30 ετών από τη χρονική στιγμή διάθεσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά.

Ο κατασκευαστής φυλάσσει στη διάθεση των εθνικών αρχών το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τον τεχνικό φάκελο για χρονικό διάστημα 30 ετών από τη διάθεση του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά.

Τροπολογία  129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIIIτίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ Η1: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Τροπολογία  130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIIIενότητα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση της σχεδίασης είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

Τροπολογία  131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που πρόκειται να κατασκευαστούν,

διαγράφεται

Τροπολογία  132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις όπου τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, επιθεωρούνται και δοκιμάζονται,

διαγράφεται

Τροπολογία  133

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, επιθεωρούνται και δοκιμάζονται τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας.

διαγράφεται

Τροπολογία  134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτός από την πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με την ενδεδειγμένη πείρα αξιολόγησης στον σχετικό τομέα των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα και στη συγκεκριμένη τεχνολογία των υποσυστημάτων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, καθώς και γνώσεις ως προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

Εκτός από την πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με την ενδεδειγμένη πείρα αξιολόγησης στον σχετικό τομέα των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα και στη συγκεκριμένη τεχνολογία των υποσυστημάτων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, καθώς και γνώσεις ως προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, επιθεωρούνται και δοκιμάζονται τα υποσυστήματα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία  135

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κοινοποιημένος οργανισμός γνωστοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

Τροπολογία  136

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 3 – σημείο 3.5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Στην περίπτωση νέας αξιολόγησης, γνωστοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση έγκρισης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός γνωστοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση έγκρισης.

Τροπολογία  137

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 3 – σημείο 3.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3.5α. Εξέταση της σχεδίασης

 

3.5α.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση εξέτασης της σχεδίασης στον κοινοποιημένο οργανισμό που αναφέρεται στο σημείο 3.1.

 

3.5α.2. Η αίτηση επιτρέπει την κατανόηση της σχεδίασης, της κατασκευής και της λειτουργίας του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, καθώς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για αυτά.

 

Περιλαμβάνει:

 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή·

 

β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,

 

γ) τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΧ.

 

3.5a.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την αίτηση και, εφόσον η σχεδίαση πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, χορηγεί στον κατασκευαστή ενωσιακό πιστοποιητικό εξέτασης της σχεδίασης. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της εξέτασης, τους (τυχόν) όρους υπό τους οποίους ισχύει και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση της εγκεκριμένης σχεδίασης. Στο εν λόγω πιστοποιητικό μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

 

Το πιστοποιητικό και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που επιτρέπουν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασθέντων υποσυστημάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας προς την εξεταζόμενη σχεδίαση και τον έλεγχο εν λειτουργία, κατά περίπτωση.

 

Στην περίπτωση που η σχεδίαση δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει ενωσιακό πιστοποιητικό εξέτασης σχεδίασης και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογώντας λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού.

 

3.5α.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες προκύπτει ότι η εγκεκριμένη σχεδίαση μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και, αφετέρου, ορίζει αν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά.

 

Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει εκδώσει το ενωσιακό πιστοποιητικό εξέτασης της σχεδίασης, οποιαδήποτε μετατροπή της εγκεκριμένης σχεδίασης που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή προς τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση – από τον κοινοποιημένο οργανισμό που χορήγησε το ενωσιακό πιστοποιητικό εξέτασης της σχεδίασης – υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό ενωσιακό πιστοποιητικό εξέτασης της σχεδίασης.

 

3.5α.5. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα ενωσιακά πιστοποιητικά εξέτασης της σχεδίασης και/ή τις προσθήκες τους που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει, και, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του τον κατάλογο των πιστοποιητικών και/ή των προσθηκών τους που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή κατ’ άλλο τρόπο περιορισθεί.

 

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα ενωσιακά πιστοποιητικά εξέτασης σχεδίασης και/ή τις προσθήκες τους που έχει απορρίψει, αναστείλει ή κατ’ άλλο τρόπο περιορίσει, και, εφόσον του ζητηθεί, τα πιστοποιητικά και/ή τις προσθήκες τους που έχει χορηγήσει.

 

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, κατόπιν αίτησης, να λάβουν αντίγραφο των ενωσιακών πιστοποιητικών εξέτασης της σχεδίασης και/ή των σχετικών προσθηκών. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του ενωσιακού πιστοποιητικού εξέτασης της σχεδίασης, των παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον κατασκευαστή, έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού.

 

3.5a.6. Ο κατασκευαστής φυλάσσει στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του ενωσιακού πιστοποιητικού εξέτασης της σχεδίασης, των παραρτημάτων του, και των προσθηκών του καθώς και τον τεχνικό φάκελο για χρονικό διάστημα 30 ετών από την ημερομηνία διάθεσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά.

Τροπολογία  138

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.1. Ο κατασκευαστής θέτει την απαιτούμενη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε μεμονωμένο υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

5.1. Ο κατασκευαστής θέτει την απαιτούμενη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε μεμονωμένο υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  139

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αν συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός, και υπ’ ευθύνη του, ο κατασκευαστής μπορεί να επιθέτει τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού στο υποσύστημα ή στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας κατά τη διαδικασία κατασκευής.

διαγράφεται

Τροπολογία  140

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε υποσύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και φυλάσσει αντίγραφο αυτής στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 30 έτη από τη χρονική στιγμή διάθεσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας για το οποίο έχει συνταχθεί.

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και φυλάσσει αντίγραφο αυτής στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 30 έτη από τη χρονική στιγμή διάθεσης του υποσυστήματος ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει το μοντέλο υποσυστήματος ή κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Τροπολογία  141

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – ενότητα 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) την τεκμηρίωση σχετικά με την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη,

γ) τις πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη,

Τροπολογία  142

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Xενότητα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ συνοδεύει το υποσύστημα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας. Η δήλωση αυτή συντάσσεται στην ίδια γλώσσα ή στις ίδιες γλώσσες με τις αντίστοιχες του φύλλου οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο 7.1.1.

διαγράφεται

Τροπολογία  143

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – ενότητα 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πρέπει να περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:

διαγράφεται

Τροπολογία  144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – ενότητα 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Μοντέλο υποσυστήματος/κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας (προϊόν, παρτίδα, τύπος ή σειριακός αριθμός).

α) Υποσύστημα/κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας ή μοντέλο υποσυστήματος/κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας (προϊόν, τύπος, παρτίδα ή σειριακός αριθμός).

Τροπολογία  145

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – ενότητα 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: (αναφορά στις άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης που εφαρμόζονται):

ε) Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης

Τροπολογία  146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – ενότητα 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιούνται ή μνεία των προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

στ) Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιούνται ή μνεία των άλλων τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

Τροπολογία  147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα X – ενότητα 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του.

διαγράφεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικές παρατηρήσεις

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, η οποία αποτελεί παράδειγμα της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Η πρόταση αποσκοπεί στην εναρμόνιση των όρων τοποθέτησης στην αγορά υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, και στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών στην ΕΕ. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και τα υποσυστήματα θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, ο κανονισμός προβλέπει επίσης την πλήρη εναρμόνιση των ουσιωδών απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται. Ο κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 2000/9/ΕΚ, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων.

Νομικό μέσο

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η επιλογή του κανονισμού, αντί της οδηγίας, ως νομικού μέσου είναι σύμφωνη με τη γενική πολιτική δέσμευση για βελτίωση της νομοθεσίας και απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος. Με την αλλαγή αυτή λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός προβλέπει πλήρη εναρμόνιση, τα κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν αυστηρότερες ή πρόσθετες απαιτήσεις στις εθνικές τους νομοθεσίες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι αρμόδια για τη ρύθμιση άλλων ζητημάτων σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, όπως η χρήση γης, η χωροταξία και η προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή της μορφής του κανονισμού είναι ευπρόσδεκτη, δεδομένου ότι θα αποφευχθεί το περιττό κόστος μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και θα θεσπιστούν σαφείς και λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, με την επιλογή αυτή αποφεύγεται ο κίνδυνος πιθανών αποκλίσεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας της ασφάλειας και σε στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι η έκθεση εφαρμογής της οδηγίας 2000/9/ΕΚ χαρακτηρίζει προβληματικό το γεγονός ότι παρατηρούνται αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Συμβατότητα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ΝΝΠ)

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ευθυγράμμιση των διατάξεων με τη δέσμη νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα που εγκρίθηκε το 2008, και ιδίως με την απόφαση 768/2008/ΕΚ για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων. Το ΝΝΠ περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που χρησιμοποιούνται συχνά στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα προϊόντα. Ο εισηγητής επιθυμεί να συνεχίσει το έργο της αρμόδιας επιτροπής έπειτα από την έγκριση των εννέα προτάσεων που συναποτελούν τη «δέσμη ευθυγράμμισης». Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο έκθεσης επιδιώκεται η τήρηση της διατύπωσης που είχε συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όπου αυτό είναι δυνατό. Έπειτα από προσεκτική ανάλυση της πρότασης και ολοκληρωμένη σύγκρισή της με την οδηγία 2014/29/ΕΕ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης, ο εισηγητής προτείνει σειρά τροπολογιών οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συμβατότητας του κειμένου με το ΝΝΠ.

Εποπτεία της αγοράς

Αρχικά είχε προβλεφθεί η ένταξη των διατάξεων σχετικά με την εποπτεία της αγοράς για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα στον νέο κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (πρόταση κανονισμού της 13ης Φεβρουαρίου 2013 (COM(2013)75 τελικό). Καθότι η πρόταση αυτή πιθανότατα δεν θα εγκριθεί εγκαίρως, προκύπτει η ανάγκη να προστεθούν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με την εποπτεία της αγοράς. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής υποστηρίζει τη συμπερίληψη ενός νέου κεφαλαίου IV σχετικά με την εποπτεία της αγοράς της Ένωσης, τον έλεγχο των υποσυστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και την ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης.

Πεδίο εφαρμογής της πρότασης

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόταση αντιμετωπίζει το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2000/9/ΕΚ σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα. Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου, η οποία αξιολογήθηκε θετικά από την Μονάδα εκ των Προτέρων Εκτίμησης Αντικτύπου του Κοινοβουλίου, η πλειονότητα των ενδιαφερομένων μερών θεωρεί πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της νομικής σαφήνειας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων και τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τέτοιου είδους εγκαταστάσεων (άρθρο 2 παράγραφος 1), και αναφέρει σαφώς τις εξαιρέσεις (άρθρο 2 παράγραφος 2). Ειδικότερα, ενισχύεται η σαφήνεια όσον αφορά τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που έχουν σχεδιαστεί τόσο για μεταφορά προσώπων όσο και για ψυχαγωγία. Η εξαίρεση των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία σε πανηγύρια και λούνα παρκ δεν ισχύει για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που προορίζονται για διπλή λειτουργία. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ιστορικής κατασκευής, οι οποίες συχνά παρουσιάζουν υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας.

Υποσυστήματα

Τέλος, ο εισηγητής υποστηρίζει την ευθυγράμμιση των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται για τα υποσυστήματα με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ήδη χρησιμοποιούνται για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας. Κατά τον εισηγητή δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να αντιμετωπίζονται τα υποσυστήματα διαφορετικά από τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, δεδομένου ότι οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις στην αγορά και σε διαφορετική μεταχείριση. Η πρόταση διατηρεί τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που προβλέπονταν στην οδηγία 2000/9/ΕΚ, και τις καθιερώνει και για τα υποσυστήματα. Ωστόσο, οι αντίστοιχες ενότητες σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης επικαιροποιούνται σύμφωνα με την απόφαση ΝΝΠ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.3.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

2.4.2014

TRAN

2.4.2014

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

22.7.2014

TRAN

16.7.2014

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Antonio López-Istúriz White

17.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2014

5.2.2015

16.3.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

Ημερομηνία κατάθεσης

25.3.2015