Postupak : 2014/0107(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0063/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0063/2015

Rasprave :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Glasovanja :

PV 20/01/2016 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0014

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 906kWORD 675k
25.3.2015
PE 537.493v02-00 A8-0063/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žičarama

(COM(2014)0187 – C8‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žičarama

(COM(2014)0187 – C8‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0187),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0111/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0063/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Ova se Uredba primjenjuje na nove žičare i obuhvaća podsustave i sigurnosne komponente koji su novi na tržištu Unije prilikom njihovog stavljanja na tržište. to jest, to su novi podsustavi i sigurnosne komponente koje je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili podsustavi i sigurnosne komponente, novi ili rabljeni, uvezeni iz treće zemlje. Ova Uredba ne primjenjuje se na premještanje žičara ugrađenih na području Unije ili premještanje podsustava ili sigurnosnih komponenti koji su bili ugrađeni u takve žičare, osim u slučajevima kada takvo premještanje podrazumijeva opsežne preinake žičare za koje bi bilo potrebno administrativno odobrenje.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Uredbom (EU) br. […/…] [o nadzoru tržišta proizvoda]16 utvrđuju se detaljna pravila o nadzoru tržišta proizvoda i kontroli proizvoda koji iz trećih zemalja ulaze u Uniju, uključujući podsustave i sigurnosne komponente. Njome se utvrđuje i postupak zaštitne klauzule. Države članice trebale bi organizirati i provoditi nadzor tržišta, imenovati tijela za nadzor tržišta te navesti njihove ovlasti i dužnosti. Trebale bi i uspostaviti opće programe nadzora tržišta i programe specifične za sektor.

Briše se.

__________________

 

16 SL L […...].

 

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Treba zadržati područje primjene Direktive 2000/9/EZ. Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na žičare namijenjene prijevozu osoba koje se upotrebljavaju u planinskim turističkim središtima ili u sustavima gradskog prijevoza. Žičare su uglavnom sustavi žičara, poput uspinjača, visećih žičara, visećih žičara s kabinama, sedežnica i vučnica. Kabelska vuča i funkcija prijevoza osoba bitni su kriteriji za određivanje žičara obuhvaćenih ovom Uredbom.

(8) Treba zadržati područje primjene Direktive 2000/9/EZ. Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na žičare namijenjene prijevozu osoba koje se obično upotrebljavaju u turističkim središtima ili u sustavima gradskog prijevoza. Žičare su uglavnom sustavi dizala, poput uspinjača, visećih žičara, visećih žičara s kabinama, sedežnica, vučnica i drugih žičara koje se upotrebljavaju u turističke ili sportske svrhe. Kabelska vuča i funkcija prijevoza osoba bitni su kriteriji za određivanje žičara obuhvaćenih ovom Uredbom.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Dizala koja pokreće užad, okomita ili kosa, kojima se stalno poslužuju određene razine zgrada i konstrukcija koje nisu stanice podliježu posebnom zakonodavstvu Unije i trebaju se isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

(11) Dizala, uključujući dizala koja pokreće užad, okomita ili kosa, kojima se stalno poslužuju određene razine zgrada i konstrukcija, a koja ne služe za prijevoz među postajama žičare, podliježu posebnom zakonodavstvu Unije i trebaju se isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Žičare povijesne konstrukcije, prema nacionalnom zakonodavstvu, i njihovi podsustavi i sigurnosne komponente, trebaju se izuzeti iz područja primjene ove Uredbe. Države članice trebale bi osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti osoba i imovine s obzirom na te žičare, ako je potrebno preko svog nacionalnog zakonodavstva.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Načelo opreznosti, utvrđeno u članku 191. stavku 2. UFEU-a i opisano, među ostalim, u Komunikaciji Komisije od 2. veljače 2000. o načelu opreznosti, temeljno je načelo za sigurnost proizvoda i sigurnost potrošača i trebalo bi ga uzeti u obzir pri utvrđivanju kriterija za procjenu sigurnosti žičara, njihove infrastrukture, podsustava i sigurnosnih komponenata.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Ova Uredba ne utječe na mogućnost da države članice odrede zahtjeve koje smatraju potrebnima u pogledu uporabe zemljišta i prostornog planiranja kako bi pri upotrebi žičara osigurale zaštitu okoliša i zdravlja i sigurnosti osoba, a posebno radnika.

(15) Ova Uredba ne utječe na mogućnost da države članice odrede zahtjeve koje smatraju potrebnima u pogledu uporabe zemljišta i prostornog planiranja kako bi pri upotrebi žičara osigurale zaštitu okoliša i zdravlja i sigurnosti osoba, a posebno radnika i tehničara.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je razjasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru nad tržištem Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije primjenjuju na podsustave i sigurnosne komponente obuhvaćene ovom Uredbom. Ova Uredba ne bi trebala onemogućiti države članice da odaberu nadležna tijela za obavljanje tih zadaća.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale da se žičare mogu pustiti u uporabu samo ako su u skladu s ovom Uredbom i ako ne mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine, ako se pravilno ugrađuju i održavaju te koriste u skladu s njihovom namjenom.

(20) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale da se žičare mogu pustiti u uporabu samo ako su u skladu s ovom Uredbom i ako ne mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine, ako se pravilno ugrađuju i održavaju te koriste u skladu s njihovom namjenom.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Podsustavi i sigurnosne komponente smiju se ugrađivati u žičare pod uvjetom da omogućuju izgradnju žičara u skladu s ovom Uredbom i koje ne mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine kada se pravilno ugrađuju i održavaju te koriste u skladu s njihovom namjenom.

(25) Podsustavi i sigurnosne komponente smiju se ugrađivati u žičare pod uvjetom da omogućuju izgradnju žičara u skladu s ovom Uredbom i koje ne mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine kada se pravilno ugrađuju i održavaju te koriste u skladu s njihovom namjenom.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Treba osigurati sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenti koji na tržište Unije dolaze iz trećih zemalja sa zahtjevima ove Uredbe, a osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti tih podsustava i sigurnosnih komponenti. Treba donijeti i odredbu prema kojoj su uvoznici dužni osigurati sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenti koje stavljaju na tržište sa zahtjevima ove Uredbe i da ne stavljaju na tržište podsustave i sigurnosne komponente koji nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te da je označavanje podsustava i sigurnosnih komponenti i dokumentacija koju su proizvođači pripremili dostupno za inspekciju nadležnim nadzornim tijelima.

(31) Treba osigurati sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenti koji na tržište Unije dolaze iz trećih zemalja sa zahtjevima ove Uredbe, a osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti tih podsustava i sigurnosnih komponenti. Treba donijeti i odredbu prema kojoj su uvoznici dužni osigurati sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenti koje stavljaju na tržište sa zahtjevima ove Uredbe i da ne stavljaju na tržište podsustave i sigurnosne komponente koji nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te da je označavanje podsustava i sigurnosnih komponenti i dokumentacija koju su proizvođači pripremili dostupno za inspekciju nadležnim nacionalnim tijelima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Pri stavljanju podsustava i sigurnosnih komponenti na tržište svaki bi uvoznik na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti trebao navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Iznimke bi trebale biti predviđene za slučajeve kada to ne dopušta veličina ili vrsta sigurnosne komponente. To uključuje slučajeve kada bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu kako bi stavio svoj naziv i adresu na sigurnosnu komponentu.

(33) Pri stavljanju podsustava i sigurnosnih komponenti na tržište svaki bi uvoznik na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti trebao navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i poštansku adresu na kojoj je dostupan, kao i mrežne stranice ako postoje. Iznimke bi trebale biti predviđene za slučajeve kada to ne dopušta veličina ili vrsta podsustava ili sigurnosne komponente. To uključuje slučajeve kada bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu kako bi stavio svoj naziv i adresu na podsustav ili sigurnosnu komponentu. U tim bi slučajevima podaci trebali biti navedeni na ambalaži i u uputama za upotrebu priloženima uz sigurnosnu komponentu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Ova bi se Uredba trebala ograničiti na izražavanje bitnih zahtjeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim zahtjevima, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti u vezi sa žičarama koje su u skladu s usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 radi izražavanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva, a posebno u vezi s projektiranjem, izgradnjom i radom žičara.

(37) Ova bi se Uredba trebala ograničiti na izražavanje bitnih zahtjeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim zahtjevima, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti u vezi sa žičarama, podsustavima i sigurnosnim komponenatama koji su u skladu s usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 radi izražavanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva, a posebno u vezi s projektiranjem, izgradnjom i radom žičara.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) Kako bi se osigurao učinkoviti pristup informacijama za potrebe nadzora tržišta, sve informacije potrebne za prepoznavanje svih primjenjivih akata Unije o podsustavima ili sigurnosnoj komponenti trebale bi se učiniti dostupnima u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti.

(41) Kako bi se osigurao učinkoviti pristup informacijama za potrebe nadzora tržišta, sve informacije potrebne za prepoznavanje svih primjenjivih akata Unije o podsustavima ili sigurnosnoj komponenti trebale bi se učiniti dostupnima u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje gospodarskih subjekata, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija koju čine odgovarajuće pojedinačne izjave o sukladnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43) Provjera sukladnosti podsustava i sigurnosnih komponenti s bitnim zahtjevima predviđenima ovom Uredbom potrebna je radi pružanja učinkovite zaštite korisnicima i trećim stranama.

(43) Provjera sukladnosti podsustava i sigurnosnih komponenti s bitnim zahtjevima predviđenima ovom Uredbom potrebna je radi pružanja učinkovite zaštite tehničarima, korisnicima i trećim stranama.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46) Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 2000/9/EZ, koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjivati da bi bila prijavljena Komisiji, nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke stope učinkovitosti ovih tijela u cijeloj Uniji. Stoga je bitno da sva tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje funkcije na istoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih uvjeta za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(46) Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 2000/9/EZ, koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji, nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke stope učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Stoga je bitno da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na istoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih uvjeta za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54) U interesu tržišnog natjecanja ključno je da tijela za ocjenjivanje sukladnosti primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima, treba osigurati dosljednost tehničke primjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se može postići primjerenom koordinacijom i suradnjom tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(54) U interesu tržišnog natjecanja ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima, treba osigurati dosljednost tehničke primjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje može postići primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(54a) Direktivom 2000/9/EZ već je predviđen zaštitni postupak koji je neophodan kako bi se omogućilo pobijanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente. Kako bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, neophodno je poboljšati postojeći zaštitni postupak u svrhu povećanja učinkovitosti i oslanjajući se se na stručnost dostupnu u državama članicama.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(54b) Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavještavale o planiranim mjerama u pogledu podsustava i sigurnosnih komponenti koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba. Tijelima za nadzor nad tržištem trebalo bi omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi u pogledu takvih podsustava i sigurnosnih komponenti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(56a) Kada se razmatraju pitanja povezana s ovom Uredbom, a nije riječ o njezinoj provedbi ili kršenju, na primjer u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti sve informacije i dokumentaciju te poziv da prisustvuje tim sastancima.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57) Treba predvidjeti prijelazna rješenja kojima se omogućuje da se podsustavi i sigurnosne komponente koji su već bili stavljeni na tržište u skladu s Direktivom 2000/9/EZ stave na raspolaganje na tržištu ili u uporabu.

(57) Treba predvidjeti prijelazna rješenja kojima se omogućuje da se podsustavi i sigurnosne komponente koji su već bili stavljeni na tržište u skladu s Direktivom 2000/9/EZ stave na raspolaganje na tržištu ili puste u pogon, a da ne trebaju biti sukladni s daljnjim zahtjevima koje proizvod mora ispunjavati.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(59) Države članice trebale bi utvrditi pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenje ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te bi kazne trebale biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće.

(59) Države članice trebale bi utvrditi pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenje ove Uredbe i osigurati njihovu primjenu. Predviđene kazne trebale bi biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60) Budući da cilj ove Uredbe, a to je osigurati da žičare ispunjuju zahtjeve kojima se predviđa visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika pri čemu se istodobno jamči funkcioniranje unutarnjeg tržišta, države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri te se zbog njegova opsega i učinka može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora u Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenoga članka, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(60) Budući da cilj ove Uredbe, a to je osigurati da žičare ispunjavaju zahtjeve kojima se predviđa visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba pri čemu se istodobno jamči funkcioniranje unutarnjeg tržišta za podsustave i sigurnosne komponente, države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri nego ga se, zbog njegova opsega i učinka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora u Europskoj uniji. Ugovora u Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenoga članka, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za projektiranje i izgradnju žičara za prijevoz osoba te za stavljanje na raspolaganje na tržištu i slobodno kretanje podsustava i sigurnosnih komponenti za takva postrojenja.

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za stavljanje na raspolaganje na tržištu i slobodno kretanje podsustava i sigurnosnih komponenti za žičare. Također sadrži i pravila za projektiranje, izgradnju i stavljanje u pogon novih žičara.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Odredbe ove Uredbe temelje se na načelu opreznosti.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) tramvaje tradicionalne konstrukcije, koje pokreće užad;

(b) žičare povijesne konstrukcije, uključujući tramvaje koje pokreće užad, uspinjače i planinske uspinjače, prema nacionalnom zakonodavstvu, uključujući podsustave i sigurnosne komponente posebno projektirane za njih;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) postrojenja za poljoprivredne namjene te za poslugu planinskih skloništa i kuća koja nisu namijenjena javnom prijevozu;

(c) postrojenja za poljoprivredne ili šumarske namjene;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) žičare za opskrbu planinskih skloništa i kuća koje su namijenjene samo za prijenos dobara i posebno ovlaštenih osoba;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) nepokretnu ili prijenosnu opremu koja se koristi na sajmovima i/ili u zabavnim parkovima, te je namijenjena za zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba;

(d) nepokretnu ili prijenosnu opremu koja je isključivo namijenjena za razonodu i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „infrastruktura” znači trasa žičare, sistemski podaci, objekti postaje i uz trasu koji se posebno projektiraju za svako postrojenje i postavljaju na mjestu rada i koji su potrebni za gradnju i rad postrojenja, uključujući temelje;

(3) „infrastruktura” znači objekti postaje i objekti uz trasu koji se posebno projektiraju za svaku žičaru i postavljaju na mjestu rada, a kojima se uzimaju u obzir trasa žičare i sistemski podaci te koji su potrebni za gradnju i rad žičare, uključujući temelje;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) „tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje mora ispuniti postrojenje, infrastruktura, podsustav ili sigurnosna komponenta;

(18) „tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje mora ispuniti žičara, infrastruktura, podsustav ili sigurnosna komponenta;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) „opoziv” znači svaka mjera kojoj je namjena ostvariti vraćanje podsustava ili sigurnosne komponente koji su već ugrađeni u žičaru;

(24) „opoziv” znači svaka mjera kojoj je namjena ostvariti vraćanje podsustava ili sigurnosne komponente koji su već dostupni za projektiranje i gradnju žičare;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se podsustavi i sigurnosne komponente mogu staviti na raspolaganje na tržištu samo ako ispunjuju zahtjeve ove Uredbe.

(1) Podsustavi i sigurnosne komponente stavljaju se na raspolaganje na tržištu samo ako ispunjuju zahtjeve ove Uredbe.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 9. radi utvrđivanja postupaka kojima se osigurava da se sigurnosne komponente i podsustavi ugrađuju u žičare samo uz uvjet da omogućuju izgradnju žičara u skladu s ovom Uredbom i koja ne mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine kada se pravilno ugrađuju i održavaju te koriste u skladu s njihovom namjenom.

Briše se.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 9. radi utvrđivanja postupaka kojima se osigurava da se žičare puštaju u uporabu samo ako su u skladu s ovom Uredbom i koje ne mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine kada se pravilno ugrađuju i održavaju te koriste u skladu s njihovom namjenom.

(1) Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 9. radi utvrđivanja postupaka kojima se osigurava da se žičare puštaju u uporabu samo ako su u skladu s ovom Uredbom i koje ne mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine kada se pravilno ugrađuju i održavaju te koriste u skladu s njihovom namjenom.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 9. radi utvrđivanja postupaka kojima se osigurava ugradnja sigurnosnih komponenti i podsustava u žičare samo ako je time omogućena izgradnju žičara u skladu s ovom Uredbom i koji, ako se pravilno ugrade, održavaju i koriste u skladu s njihovom namjenom, ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost osoba ili sigurnost imovine.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Za žičare koje su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zahtjevima koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelom normi iz Priloga II.

(2) Za žičare koje su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zahtjevima navedenim u Prilogu II. koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sva planirana postrojenja podliježu sigurnosnoj analizi kako je određena u Prilogu III., a koja obuhvaća sve sigurnosne aspekte žičare i njezina okruženja u kontekstu projektiranja, izvedbe i puštanja u uporabu te omogućuje, na temelju prethodnih iskustava, utvrđivanje rizika koji se mogu pojaviti tijekom rada.

1. Osoba odgovorna za žičaru, koju država članica imenuje u skladu s nacionalnim pravom, provodi sigurnosnu analizu planirane žičare ili osigurava njezinu provedbu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sigurnosna analiza uključuje se u sigurnosno izvješće. U izvješću se preporučuju mjere predviđene za rješavanje takvih rizika, a koje uključuje popis podsustava i sigurnosnih komponenti koji se ugrađuju u žičaru.

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) U sigurnosnoj analizi koju je potrebno provesti za svaku žičaru uzimaju se u obzir svi predviđeni načini rada. Sigurnosna analiza obavlja se u skladu s priznatom ili utvrđenom metodom i pritom se uzimaju u obzir najnovija tehnologija i kompleksnost žičare o kojoj je riječ. Cilj te sigurnosne analize je osigurati da se pri projektiranju i konfiguraciji žičare uzimaju u obzir lokalno okruženje i najnepovoljnije situacije kako bi se osigurali zadovoljavajući sigurnosni uvjeti. Tom se sigurnosnom analizom obuhvaćaju svi sigurnosni aspekti žičare i njezini vanjski faktori u kontekstu projektiranja, izvedbe i puštanja u uporabu te se omogućuje, na temelju prethodnih iskustava, utvrđivanje rizika koji se mogu pojaviti tijekom rada žičare.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Sigurnosnom analizom također se obuhvaćaju i sigurnosni uređaji te njihov utjecaj na žičaru i povezane podsustave koje oni pokreću kako bi:

 

(a) bili u mogućnosti reagirati na otkrivene početne smetnje ili kvar, te tako ili ostati u stanju u kojem je zajamčena sigurnost, ili nastaviti u nižem režimu rada ili se sigurno zaustaviti

 

(b) bili zalihosni i pod nadzorom ili

 

(c) bili takvi da se može ocijeniti vjerojatnost njihovog kvara te da su kvalitete koja je jednaka onoj sigurnosnih uređaja koji ispunjavaju kriterije iz prve i druge alineje.

 

Sigurnosna analiza koristi se za sastavljanje popisa rizika i opasnih situacija, davanje preporuka u pogledu predviđenih mjera za rješavanje tih rizika i utvrđivanje popisa podsustava i sigurnosnih komponenti koje treba ugraditi u žičare. Rezultat sigurnosne analize uvrštava se u sigurnosno izvješće.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice osiguravaju dostavu sigurnosne analize, sigurnosnog izvješća, EU izjave o sukladnosti i ostalih dokumenata koji se odnose na sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenti kao i dokumentaciju o značajkama žičara tijelu nadležnom za odobrenje žičare. Dokumentacija koja se odnosi na žičaru obuhvaća i potrebne uvjete, uključujući ograničenja rada, kao i sve pojedinosti o nadzoru servisiranja, prilagodbama i održavanju. Primjerak tih dokumenata čuva se uz žičaru.

2. Osoba odgovorna za žičaru, koju država članica imenuje u skladu s nacionalnim pravom, podnosi sigurnosno izvješće iz članka 8., EU izjavu o sukladnosti i ostale dokumente koji se odnose na sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenti kao i dokumentaciju o značajkama žičara tijelu nadležnom za odobrenje žičare. Dokumentacija koja se odnosi na žičaru obuhvaća i potrebne uvjete, uključujući ograničenja rada, kao i sve pojedinosti o nadzoru servisiranja, prilagodbama i održavanju. Primjerak tih dokumenata čuva se uz žičaru.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Države članice ne koriste se odredbama iz stavka 1. da bi na temelju aspekata obuhvaćenih ovom Uredbom zabranile, ograničavale ili ometale izgradnju i puštanje u pogon žičara u skladu s ovom Uredbom koje ne predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje osoba ili imovine kada se pravilno ugrađuju i koriste u skladu s njihovom namjenom.

(4) Države članice ne koriste se odredbama iz stavka 1. da bi na temelju aspekata obuhvaćenih ovom Uredbom zabranile, ograničavale ili ometale izgradnju i puštanje u pogon žičara u skladu s ovom Uredbom koje ne predstavljaju rizik za sigurnost ili zdravlje osoba ili imovine kada se pravilno ugrađuju i koriste u skladu s njihovom namjenom.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Ako utvrdi da bi odobrena žičara koja se upotrebljava u skladu s njezinom namjenom moglo ugroziti sigurnost i zdravlje osoba i, ovisno o slučaju, sigurnost imovine, država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila uvjete rada žičare ili zabranila njezin rad.

(2) Ako utvrdi da bi odobrena žičara koja se upotrebljava u skladu s njezinom namjenom mogla ugroziti sigurnost ili zdravlje osoba, ili ugroziti sigurnost imovine, država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila uvjete rada žičare ili zabranila njezin rad.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođači osiguravaju da su njihovi podsustavi ili sigurnosne komponente popraćene EU izjavom o sukladnosti te da su na njima označeni vrsta, serija, serijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski element.

Proizvođači osiguravaju da su na podsustavima ili sigurnosnim komponentama koje su stavili na tržište označeni vrsta, serija, serijski broj kojima se omogućuje njihova identifikacija.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada to ne dopušta veličina ili vrsta sigurnosne komponente, proizvođači osiguravaju da su tražene informacije navedene na ambalaži ili uputama za upotrebu priloženima uz sigurnosnu komponentu.

Kada to ne dopušta veličina ili vrsta podsustava ili sigurnosne komponente, proizvođači osiguravaju da su tražene informacije navedene na ambalaži i u dokumentima priloženima uz podsustav ili sigurnosnu komponentu.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Proizvođači na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti navode svoj naziv, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži i u uputama uz sigurnosnu komponentu. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta, a određuje ga predmetna država članica.

(6) Proizvođači na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti navode svoj naziv, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni te mrežnu stranicu ako postoji ili, ako to nije moguće, na ambalaži i u dokumentu uz podsustav ili sigurnosnu komponentu. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta, a određuje ga predmetna država članica.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Proizvođači osiguravaju da su uz podsustav ili sigurnosnu komponentu priložene EU izjava o sukladnosti, upute i sigurnosne obavijesti, na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači, a određuje ga predmetna država članica. Takve su upute i sigurnosne obavijesti jasne i razumljive.

(7) Proizvođači osiguravaju da su uz podsustav ili sigurnosnu komponentu priloženi primjerak EU izjave o sukladnosti, upute i sigurnosne obavijesti kako je utvrđeno u Prilogu II., točki 7.1.1. na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači, a određuje ga predmetna država članica. Takve su upute i sigurnosne obavijesti jasne i razumljive.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta koje su stavili na tržište nisu u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju potrebne popravne mjere kako bi podsustav ili sigurnosnu komponentu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavljaju rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su ih stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

(8) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta koje su stavili na tržište nisu u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju popravne mjere kako bi podsustav ili sigurnosnu komponentu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavljaju rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su ih stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente s ovom Uredbom, na jeziku koje to tijelo bez poteškoća razumije. Moguće je dostaviti podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavljaju podsustavi ili sigurnosne komponente koje su stavili na tržište.

(9) Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu u papirnatom ili elektroničkom obliku dostavljaju sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente s ovom Uredbom, na jeziku koje to tijelo bez poteškoća razumije. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavljaju podsustavi ili sigurnosne komponente koje su stavili na tržište.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) da EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor u razdoblju od 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište;

(a) da EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor nad tržištem u razdoblju od 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije stavljanja podsustava ili sigurnosne komponente na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s člankom 18. Oni osiguravaju da je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju, da su podsustav ili sigurnosna komponenta popraćeni EU izjavom o sukladnosti, označeni oznakom CE i da su im priložene upute i sigurnosne obavijesti te da je proizvođač ispunio zahtjeve utvrđene člankom 11. stavcima 5. i 6.

Prije stavljanja podsustava ili sigurnosne komponente na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti naveden u članku 18. Oni osiguravaju da je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju, da su podsustav ili sigurnosna komponenta popraćeni primjerkom EU izjave o sukladnosti, označeni oznakom CE i da su im priložene upute i sigurnosne obavijesti te da je proizvođač ispunio zahtjeve utvrđene člankom 11. stavcima 5. i 6.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Uvoznici na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti navode svoj naziv, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži i u uputama uz sigurnosnu komponentu. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta, a određuje ga predmetna država članica.

(3) Uvoznici na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti navode svoj naziv, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni te mrežnu stranicu ako postoji ili, ako to nije moguće, na ambalaži i u dokumentu priloženom uz podsustav ili sigurnosnu komponentu. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta, a određuje ga predmetna država članica.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Uvoznici osiguravaju, dok je podsustav ili sigurnosna komponenta pod njihovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njihovu sukladnost sa zahtjevima utvrđenima Prilogom II.

(5) Uvoznici osiguravaju, dok je podsustav ili sigurnosna komponenta pod njihovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njihovu sukladnost s bitnim zahtjevima utvrđenima Prilogom II.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Ako to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavljaju podsustav ili sigurnosna komponenta, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost korisnika, uvoznici na opravdan zahtjev nadležnih tijela ispituju uzorke podsustava ili sigurnosnih komponenata koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih podsustava ili sigurnosnih komponenata i njihova opoziva te o svakom takvom nadzoru obavješćuju distributere.

(6) Ako to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavljaju podsustav ili sigurnosna komponenta, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost putnika, tehničkog osoblja i trećih strana, uvoznici ispituju uzorke podsustava ili sigurnosnih komponenata koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih podsustava ili sigurnosnih komponenata i njihova opoziva te o svakom takvom nadzoru obavješćuju distributere.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Moguće je dostaviti podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju podsustavi ili sigurnosne komponente koje su stavili na tržište.

(9) Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu u papirnatom ili elektroničkom obliku sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosnih komponenti na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju podsustavi ili sigurnosne komponente koje su stavili na tržište.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije nego što omoguće dostupnost podsustava ili sigurnosne komponente na tržištu, distributeri provjeravaju da su podsustav ili sigurnosna komponenta označeni oznakom CE i popraćeni EU izjavom o sukladnosti, uputama i sigurnosnim obavijestima na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači, a određuje ga predmetna država članica te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 11. stavaka 5. i 6. i članka 13. stavka 3.

Prije nego što omoguće dostupnost podsustava ili sigurnosne komponente na tržištu, distributeri provjeravaju da su podsustav ili sigurnosna komponenta označeni oznakom CE i popraćeni primjerkom EU izjave o sukladnosti, uputama i sigurnosnim obavijestima na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači, a određuje ga predmetna država članica te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 11. stavaka 5. i 6. i članka 13. stavka 3.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributer tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente. Moguće je dostaviti podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri s njim surađuju u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju podsustav ili sigurnosna komponenta koju su stavili na tržište.

(5) Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju u papirnatom ili elektroničkom obliku sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri s njim surađuju u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju podsustav ili sigurnosna komponenta koju su stavili na tržište.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za podsustave ili sigurnosne komponente koje su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zahtjevima koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelom normi iz Priloga II.

Za podsustave ili sigurnosne komponente koji su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga II. koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelom normi.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete (Modul H) iz Priloga VIII.

(c) sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete s pregledom projektnog rješenja (Modul H 1) iz Priloga VIII.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Zapisi i prepiska koji se odnose na ocjenjivanje sukladnosti sastavljaju se na službenom jeziku (ili više njih) države članice u kojoj prijavljeno tijelo koje provodi postupke iz stavka 2. ima nastan ili na jeziku koji to tijelo prihvati.

(5) Zapisi i prepiska koji se odnose na postupke ocjenjivanja sukladnosti sastavljaju se na službenom jeziku (ili više njih) države članice u kojoj prijavljeno tijelo koje provodi postupke iz stavka 2. ima nastan ili na jeziku koji to tijelo prihvati.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) EU izjava o sukladnosti ima strukturu obrasca utvrđenog Prilogom X. i sadržava elemente određene u odgovarajućim postupcima ocjenjivanja sukladnosti utvrđenima Prilozima IV. do VIII. te se redovito ažurira. Prilaže se podsustavu ili sigurnosnoj komponenti i prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije su tržište podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni ili na čijem su tržištu stavljeni na raspolaganje.

(2) EU izjava o sukladnosti ima strukturu obrasca utvrđenog Prilogom X. i sadržava elemente određene u odgovarajućim modulima utvrđenima Prilozima IV. do VIII. te se ažurira kada se podsustav ili sigurnosna komponenta stavi na tržište. Prilaže se podsustavu ili sigurnosnoj komponenti i prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište ili stavljeni na raspolaganje.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Oznaka CE stavlja se na podsustav ili sigurnosnu komponentu ili na njihovu natpisnu pločicu tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.

(1) Oznaka CE stavlja se na podsustav ili sigurnosnu komponentu ili na njihovu natpisnu pločicu tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili nije zajamčeno zbog same vrste podsustava ili sigurnosne komponente, oznaka se stavlja na pakiranje i u popratne dokumente.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Uz oznaku CE nalazi se identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje.

(3) Uz oznaku CE nalazi se identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje. Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputama, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi osigurale ispravnu primjenu režima kojim se uređuje stavljanje oznake CE i poduzimaju potrebne mjere u slučaju nepravilne uporabe te oznake.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice prijavljuju Komisiji i ostalim državama članicama tijela koja su odgovorna za provođenje zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s člankom 18.

Države članice prijavljuju Komisiji i ostalim državama članicama tijela koja su odgovorna za provođenje zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor prijavljenih tijela, uključujući sukladnost s člankom 26.

(1) Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor prijavljenih tijela, uključujući sukladnost s člankom 28.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U slučaju kada tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na neki drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili nadzor iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, to tijelo ima pravnu osobnost i ispunjuje mutatis mutandis zahtjeve utvrđene člankom 26. stavcima 1. do 6. Povrh toga, ono na raspolaganju ima aranžmane kojima se osigurava od odgovornosti koje proizlaze iz njegovih djelatnosti.

(3) U slučaju kada tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na neki drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili nadzor iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, to tijelo ima pravnu osobnost i ispunjuje mutatis mutandis zahtjeve utvrđene člankom 24. Povrh toga, ono na raspolaganju ima aranžmane kojima se osigurava od odgovornosti koje proizlaze iz njegovih djelatnosti.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 25. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze obavješćivanja tijela koja provode prijavljivanje

Obveza obavješćivanja za tijela koja provode prijavljivanje

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Za potrebe prijavljivanja prijavljeno je tijelo obvezno udovoljiti zahtjevima utvrđenima stavcima 2. do 11.

(1) Za potrebe prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obvezno je udovoljiti zahtjevima utvrđenima stavcima 2. do 11.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuvaju poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri provođenju zadaća u skladu s Prilozima IV. do VIII. ili bilo kojom odredbom nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj se provode njegove djelatnosti. Vlasnička su prava zaštićena.

(10) Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuvaju poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri provođenju zadaća u skladu s Prilozima IV. do VIII. ili bilo kojom odredbom nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj se provode njegove djelatnosti. Vlasnička su prava zaštićena.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 27. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pretpostavka sukladnosti

Pretpostavka o sukladnosti prijavljenih tijela

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Komisija i ostale države članice obavješćuju se o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

(6) Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih na temelju ove Uredbe, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i djelatnosti za koje su prijavljena.

Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih na temelju ove Uredbe, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i djelatnosti za koje su prijavljena.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija osigurava redovito ažuriranje navedenog popisa.

Komisija osigurava redovito ažuriranje popisa.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne ispunjuje zahtjeve utvrđene člankom 26. ili da ne ispunjuje svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje po potrebi ograničuje, ukida ili povlači prijavu ovisno o težini neudovoljavanja navedenim zahtjevima ili neispunjivanja navedenih obveza. Ono o tome bez odgađanja obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

(1) Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne ispunjuje zahtjeve utvrđene člankom 26. ili da ne ispunjuje svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje ograničuje, ukida ili povlači prijavu po potrebi, ovisno o težini neudovoljavanja navedenim zahtjevima ili neispunjavanja navedenih obveza. Ono o tome bez odgađanja obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbeni akt iz podstavka 1. donosi se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2.

Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne udovoljava bitnim zahtjevima utvrđenima Prilogom II. ili odgovarajućim usklađenim normama ili tehničkim specifikacijama, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće popravne mjere te ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

(3) Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne udovoljava bitnim zahtjevima utvrđenima Prilogom II. ili odgovarajućim usklađenim normama ili tehničkim specifikacijama, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće popravne mjere te ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Prijavljena tijela osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na svoje odluke.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 36. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze prijavljenih tijela u pogledu obavješćivanja

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih u skladu s ovom Uredbom te pravilno upravljanje u obliku sektorske skupine, odnosno skupina prijavljenih tijela.

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih u skladu s ovom Uredbom te pravilno upravljanje u obliku koordinacijske skupine prijavljenih tijela za žičare.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile, izravno ili preko imenovanih zastupnika, sudjeluju u radu te skupine ili tih skupina.

Prijavljena tijela izravno ili preko imenovanih zastupnika sudjeluju u radu te skupine.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Poglavlje IV.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE IV.a

 

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA PODSUSTAVA I SIGURNOSNIH KOMPONENTI KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE TE ZAŠTITNI POSTUPAK U UNIJI

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 38.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.a

 

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola podsustava i sigurnosnih komponenti koji ulaze na tržište Unije

 

Članak 15. stavak 3. i članci 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na podsustave i sigurnosne komponente obuhvaćene ovom Uredbom.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 38.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.b

 

Postupak rukovanja podsustavima ili sigurnosnim komponentama koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

 

1. Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta koji su obuhvaćeni ovom Uredbom predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, provode ocjenjivanje s obzirom na podsustav ili sigurnosnu komponentu u pitanju kako bi utvrdili ispunjavaju li sve relevantne zahtjeve iz ove Uredbe. Odgovarajući gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor nad tržištem.

 

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da podsustav ili sigurnosna komponenta nisu u skladu sa zahtjevima ove Uredbe, zahtijevaju da određeni gospodarski subjekt bez odgode poduzme sve odgovarajuće popravne mjere kako bi se podsustav ili sigurnosna komponenta uskladili s tim zahtjevima, kako bi ih povukli s tržišta ili opozvali u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

 

Tijela za nadzor tržišta u skladu s tim obavješćuju relevantno prijavljeno tijelo.

 

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

 

2. Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

 

3. Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih popravnih mjera u pogledu svih podsustava i sigurnosnih komponenti koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

 

Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće popravne mjere u razdoblju navedenom u drugom podstavku prvog stavka, tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila dostupnost podsustava ili sigurnosnih komponenti na svojim nacionalnim tržištima, povukla podsustav ili sigurnosnu komponentu s tržišta ili ih opozvala.

 

Tijela za nadzor tržišta o tim mjerama bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice.

 

5. Informacije iz stavka 4. drugog podstavka uključuju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke nužne za identifikaciju podsustava ili sigurnosne komponente koji nisu u skladu sa zahtjevima, podrijetlo podsustava ili sigurnosne komponente, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente relevantnog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno naznačuju je li nesukladnost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

 

(a) činjenice da podsustav ili sigurnosna komponenta ne ispunjavaju zahtjeve povezane sa zdravljem ili sigurnošću osoba ili zaštitom imovine; ili

 

(b) nedostataka u usklađenim normama iz članka 17. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

 

6. Države članice, osim države članice koja je pokrenula postupak u skladu s ovim člankom, bez odlaganja izvješćuju Komisiju i druge države članice o svim usvojenim mjerama i o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje se odnose na nesukladnost podsustava ili sigurnosne komponente u pitanju i o svojim primjedbama u slučaju neslaganja s usvojenom nacionalnom mjerom.

 

7. Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. ni država članica niti Komisija ne ulože prigovor na privremenu mjeru koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom.

 

8. Države članice osiguravaju da se bez odlaganja poduzmu odgovarajuće restriktivne mjere koje se odnose na dotični podsustav ili sigurnosnu komponentu, poput povlačenja podsustava ili sigurnosne komponente s tržišta.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 38.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.c

 

Zaštitni postupak Unije

 

1. Ako se nakon završetka postupka iz članka 38.b stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjere koje je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da su nacionalne mjere u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija odlučuje o tome je li nacionalna mjera opravdana.

 

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima kao i odgovarajućem gospodarskom subjektu ili subjektima.

 

2. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju mjere potrebne kako bi osigurale povlačenje nesukladnog podsustava ili sigurnosne komponente sa svojeg tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači tu mjeru.

 

3. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost podsustava ili sigurnosne komponente pripisuje nedostacima usklađenih normi iz točke (b) članka 38.b stavka 5. ove Uredbe, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 38.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.d

 

Sukladni podsustavi ili sigurnosne komponente koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost

 

1. Ako država članica nakon ocjenjivanja u skladu s člankom 38.a stavkom 1. ustanovi da podsustav ili sigurnosna komponenta, iako su sukladni s ovom Uredbom, predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, država članica od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva da poduzme odgovarajuće mjere kako bi zajamčio da taj podsustav ili sigurnosna komponenta nakon stavljanja na tržište više ne predstavljaju rizik, da se podsustav ili sigurnosnu komponentu povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

 

2. Gospodarski subjekt osigurava provođenje popravnih mjera u pogledu svih predmetnih podsustava ili sigurnosnih komponenti koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

 

3. Država članica odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedene informacije uključuju sve dostupne detalje, posebno podatke nužne za identifikaciju predmetnog podsustava ili sigurnosne komponente, podrijetla i opskrbnog lanca podsustava ili sigurnosne komponente, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

 

4. Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te procjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija donosi odluku o tome je li nacionalna mjera opravdana i prema potrebi predlaže prikladne mjere.

 

5. Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima kao i odgovarajućem gospodarskom subjektu ili subjektima.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 38.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.e

 

Službena nesukladnost

 

1. Ne dovodeći u pitanje članak 38.b, država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da ukloni nesukladnost kada ustanovi jedno od sljedećeg:

 

(a) oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 21. ove Uredbe;

 

(b) oznaka CE nije stavljena;

 

(c) identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje nije stavljen u skladu s člankom 21. ili nije stavljen;

 

(d) EU izjava o sukladnosti nije priložena podsustavu ili sigurnosnoj komponenti;

 

(e) EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

 

(f) EU izjava o sukladnosti nije ispravno sastavljena;

 

(g) tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna.

 

(h) informacije iz članka 11. stavka 6. ili članka 13. stavka 3. nedostaju, netočne su li nepotpune;

 

(i)nije ispunjen neki drugi administrativni zahtjev iz članka 11. ili članka 13.

 

2. Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na tržište podsustava ili sigurnosne komponente ili kako bi osigurala njihov opoziv ili povlačenje s tržišta.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predviđene kazne moraju biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće.

Predviđene kazne moraju biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće. Pri određivanju kazne uzima se u obzir ozbiljnost, trajanje i, po potrebi, namjera kršenja. Osim toga, pri određivanju kazne uzima se u obzir to je li dotični gospodarski subjekt već počinio slično kršenje.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne sprečavaju puštanje u pogon žičara obuhvaćenih Direktivom 2000/9/EZ koje su u skladu s tom Direktivom i koje su izgrađene prije [datum iz članka 43. stavka 2.].

Države članice ne sprečavaju puštanje u pogon žičara obuhvaćenih Direktivom 2000/9/EZ koje su u skladu s tom Direktivom i koje su ugrađene prije [datum iz članka 43. stavka 2.].

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za sigurnosne komponente potvrde i odobrenja koji su izdani u skladu s Direktivom 2000/9/EZ vrijede u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage shvaćaju se kao upućivanja na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga X.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage shvaćaju se kao upućivanja na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XI.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od stavka 2., članci 22. i 38. primjenjuju se od [šest mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].

Odstupajući od stavka 2., članci 22. i 35. te članak 39. i članak 40. stavak 3. primjenjuju se od [šest mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U ovom se Prilogu utvrđuju bitni zahtjevi, uključujući tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektiranje, izgradnju i puštanje u uporabu žičara.

U ovom se Prilogu utvrđuju bitni zahtjevi, uključujući tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektiranje, izgradnju i puštanje u uporabu žičara te koji se primjenjuju na podsustave i sigurnosne komponente.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 4. – točka 4.2. – podtočka 4.2.3. – podtočka 4.2.3.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.2.3.3. U svim žičarama postoje dva ili više sustava kočenja od kojih svaki može zaustaviti žičaru, a koji su međusobno usklađeni tako da automatski zamijene aktivni sustav kada njegova učinkovitost postane neodgovarajuća. Zadnji sustav kočenja vučnog užeta djeluje izravno na pogonski kotač. Ove se odredbe ne primjenjuju na vučnice.

4.2.3.3. U svim žičarama postoje dva ili više sustava kočenja od kojih svaki može zaustaviti žičaru, a koji su međusobno usklađeni tako da automatski zamijene aktivni sustav kada njegova učinkovitost postane neodgovarajuća. Zadnji sustav kočenja žičare djeluje što bliže vučnom užetu ili na jedan koloturnik ili nekoliko koloturnika uključujući pogonski kotač, ili u vozilu. Ove se odredbe ne primjenjuju na vučnice.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Prilog III.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PRILOG III.

Briše se.

SIGURNOSNA ANALIZA

 

U sigurnosnoj analizi koju je potrebno provesti za svaku žičaru na temelju članka 8. uzimaju se u obzir svi predviđeni načini rada. Analiza se obavlja u skladu s priznatom ili utvrđenom metodom i pritom se u obzir uzimaju najnovija tehnologija i kompleksnost predmetne žičare. Cilj je ujedno osigurati da se pri projektiranju i konfiguraciji žičare uzimaju u obzir lokalna okolina i najnepovoljnije situacije kako bi se osigurali zadovoljavajući sigurnosni uvjeti.

 

Sigurnosnom analizom se također obuhvaćaju i sigurnosni uređaji te njihov utjecaj na žičaru i povezane podsustave koje oni pokreću kako bi:

 

– mogli reagirati na otkriveni početni kvar ili ispad, te tako ili ostati u stanju u kojem je zajamčena sigurnost ili nastaviti u nižem režimu rada ili se pouzdano zaustaviti

 

– bili zalihosni i pod nadzorom, ili

 

– bili takvi da se može ocijeniti vjerojatnost njihovog ispada te takve kvalitete koja je jednakovrijedna onoj sigurnosnih uređaja koji ispunjavaju kriterije iz prve i druge alineje.

 

Sigurnosna analiza mora se primijeniti radi sastavljanja popisa rizika i opasnih situacija u skladu s člankom 8. stavkom 1. te utvrđivanja popisa sigurnosnih komponenti iz njezinog članka 8. stavka 2. Rezultat sigurnosne analize sažeto se prikazuje u sigurnosnom izvješću.

 

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. EU tipsko ispitivanje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo ispituje tehničku izvedbu podsustava ili sigurnosne komponente te provjerava i potvrđuje da ispunjuje zahtjeve ove Uredbe.

1. EU tipsko ispitivanje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo ispituje tehničku izvedbu podsustava ili sigurnosne komponente te provjerava i potvrđuje da se tehničkom izvedbom ispunjavaju zahtjevi ove Uredbe koji se na nju primjenjuju.

Obrazloženje

Alignment to NLF

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. EU tipsko ispitivanje provodi se ocjenjivanjem prikladnosti tehničke izvedbe podsustava ili sigurnosne komponente pregledom tehničke dokumentacije i popratne dokumentacije iz točke 3., pregledom uzorka koji je reprezentativan za predviđenu proizvodnju cijelog podsustava ili sigurnosne komponente (proizvodni tip).

2. EU tipsko ispitivanje provodi se ocjenjivanjem prikladnosti tehničke izvedbe podsustava ili sigurnosne komponente pregledom tehničke dokumentacije iz točke 3., pregledom uzorka koji je reprezentativan za predviđenu proizvodnju cijelog podsustava ili sigurnosne komponente (proizvodni tip).

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 4. – podtočka 4.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.1. pregledava tehničku dokumentaciju i popratnu dokumentaciju kako bi ocijenilo prikladnost tehničke izvedbe podsustava ili sigurnosne komponente;

4.1. pregledava tehničku dokumentaciju kako bi ocijenilo prikladnost tehničke izvedbe podsustava ili sigurnosne komponente;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 4. – podtočka 4.3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.3. ako je proizvođač primijenio specifikacije odgovarajućih usklađenih normi, provodi sve potrebne preglede i ispitivanja ili osigurava njihovo provođenje kako bi provjerilo jesu li pravilno primijenjene;

Briše se.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o ocjeni u kojem su navedene aktivnosti provedene u skladu s točkom 1,4. i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje svoje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća u cijelosti ili djelomično samo uz suglasnost proizvođača.

5. Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o ocjeni u kojem su navedene aktivnosti provedene u skladu s točkom 4. i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje svoje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća u cijelosti ili djelomično samo uz suglasnost proizvođača.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potvrda i njezini prilozi sadržavaju sve važne informacije kojima se omogućuje ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih podsustava i sigurnosnih komponenti s ispitanim tipom te nadzor tijekom korištenja.

EU potvrda o tipskom ispitivanju i njezini prilozi sadržavaju sve važne informacije kojima se omogućuje ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih podsustava i sigurnosnih komponenti s ispitanim tipom te nadzor tijekom korištenja. Također navodi sve uvjete pod kojima se može izdati, a prilažu joj se opisi i nacrti potrebni za identifikaciju odobrenog tipa.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Sva prijavljena tijela obavješćuju svoja tijela koja provode prijavljivanje i druga prijavljena tijela o potvrdama o EU pregledu tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je izdalo.

8. Svako prijavljeno tijelo obavješćuje tijelo koje je izvršilo njegovu prijavu o EU potvrdama o tipskom ispitivanju i/ili svim dodacima uz te potvrde koje je to tijelo izdalo ili povuklo te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis takvih odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijavljeno tijelo koje odbije izdati ili povuče, ukine ili na drugi način ograniči EU potvrdu o tipskom ispitivanju o tome mora obavijestiti tijela koja su izvršila njegovu prijavu i ostala prijavljena tijela, uz navođenje razloga za svoju odluku.

Svako prijavljeno tijelo izvješćuje druga prijavljena tijela o potvrdama o EU potvrdama o tipskom ispitivanju i/ili svim njihovim dodacima koje je odbilo, povuklo, suspendiralo ili na drugi način ograničilo i, na zahtjev, o takvim potvrdama i/ili njihovim dodacima koje je izdalo.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija, države članice i ostala prijavljena tijela na zahtjev mogu dobiti primjerak EU potvrda o tipskom ispitivanju i dodatke uz te potvrde. Komisija i države članice na zahtjev mogu dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate ispitivanja koja je provelo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo do isteka valjanosti potvrde čuva primjerak EU potvrde o tipskom ispitivanju, njezine priloge i dodatke te tehničku dokumentaciju s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač.

Komisija, države članice i ostala prijavljena tijela na zahtjev mogu dobiti primjerak EU potvrda o tipskom ispitivanju i dodatke uz te potvrde. Komisija i države članice na zahtjev mogu dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate ispitivanja koja je provelo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo do isteka valjanosti te potvrde čuva primjerak EU potvrde o tipskom ispitivanju, njezine priloge i dodatke te tehničku dokumentaciju s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnog postupka dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjuje obveze utvrđene u točkama 2,2. i 2,5., a kojim jamči i potvrđuje, na vlastitu odgovornost, da su dotični podsustavi ili sigurnosne komponente sukladni s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te da ispunjuju zahtjeve ove Uredbe koji se na njih odnose.

1. Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnog postupka dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjuje obveze utvrđene u točkama 2. i 5., a kojim jamči i potvrđuje, na vlastitu odgovornost, da su dotični podsustavi ili sigurnosne komponente sukladni s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te da ispunjuju zahtjeve ove Uredbe koji se na njih odnose.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač primjenjuje odobreni sustav kvalitete u proizvodnji, konačnom ispitivanju proizvoda i testiranju dotičnih podsustava ili sigurnosnih komponenti kako je utvrđeno u točki 2,3. te je podložan nadzoru kako je utvrđeno u točki 2,4.

Proizvođač primjenjuje odobreni sustav kvalitete u proizvodnji, konačnom ispitivanju proizvoda i testiranju dotičnih podsustava ili sigurnosnih komponenti kako je utvrđeno u točki 3. te je podložan nadzoru kako je utvrđeno u točki 4.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 3. – podtočka 3.3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Revizija uključuje obilazak radnih prostora u kojima se podsustavi ili sigurnosne komponente proizvode, provjeravaju i ispituju.

Briše se.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 5. – podtočka 5.1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.1. Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenoga u točki 3.1., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni podsustav ili sigurnosnu komponentu koji su u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Uredbe. Ako je prijavljeno tijelo suglasno, na njegovu odgovornost proizvođač na podsustave ili sigurnosne komponente za vrijeme postupka proizvodnje može staviti identifikacijski broj tog prijavljenog tijela.

5.1. Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenoga u točki 3.1., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni podsustav ili sigurnosnu komponentu koji su u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 5. – podtočka 5.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki podsustav ili sigurnosnu komponentu te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište. EU izjava o sukladnosti služi za identifikaciju modela podsustava ili sigurnosne komponente za koji je sastavljena.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model podsustava ili sigurnosne komponente te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište. EU izjava o sukladnosti služi za identifikaciju modela podsustava ili sigurnosne komponente za koji je sastavljena.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoja tijela koja provode prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete te periodično ili na zahtjev tim tijelima dostavlja informacije o ocjenjivanjima sustava kvalitete.

7. Svako prijavljeno tijelo obavješćuje tijelo koje je izvršilo njegovu prijavu o odobrenjima sustava kvalitete koje je izdalo ili povuklo, te je također obvezno, periodično ili na zahtjev, tijelu koje provodi prijavljivanje staviti na raspolaganje popis odobrenja sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili na drugi način ograničilo.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koje je odbilo, ukinulo, povuklo ili na drugi način ograničilo navodeći razloge za svoju odluku.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje ostala tijela koja izvršavaju prijavu o odobrenjima sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo, povuklo ili na neki drukčiji način ograničilo navodeći razloge za svoju odluku te, na zahtjev, o odobrenjima sustava kvalitete koje je izdalo.

 

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

 

Prijavljeno tijelo čuva primjerak svake odluke o odobrenju koju je izdalo, njezinih priloga i dodataka.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sukladnost s tipom na temelju provjere podsustava ili sigurnosne komponente dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojem proizvođač ispunjuje obveze utvrđene točkama 3.2., 3.5.1. i 3.6., a kojim jamči i potvrđuje na svoju vlastitu odgovornost da su dotični podsustavi ili sigurnosne komponente, koji podliježu odredbama točke 3.3., u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te da zadovoljavaju zahtjeve ove Uredbe.

1. Sukladnost s tipom na temelju provjere podsustava ili sigurnosne komponente dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojem proizvođač ispunjuje obveze utvrđene točkama 3.2., 3.5.1. i 3.6., a kojim jamči i potvrđuje na svoju vlastitu odgovornost da su dotični podsustavi ili sigurnosne komponente, koji podliježu odredbama točke 3.3., u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te da zadovoljavaju zahtjeve ove Uredbe koji se na njih primjenjuju.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se procesom proizvodnje i njegovim nadzorom zajamčila sukladnost proizvedenih podsustava ili sigurnosnih komponenata s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju kao i sa zahtjevima ove Uredbe.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se procesom proizvodnje i njegovim nadzorom zajamčila sukladnost proizvedenih podsustava ili sigurnosnih komponenata s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju kao i sa zahtjevima ove Uredbe koji se na njih primjenjuju.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 3. – podtočka 3.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.1. Proizvođač prijavljenom tijelu po svom izboru podnosi zahtjev za provjeru podsustava ili sigurnosne komponente.

Briše se.

Zahtjev sadrži:

 

(a) naziv i adresu proizvođača i, ako zahtjev podnosi ovlašteni zastupnik, njegov naziv i adresu;

 

(b) pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu;

 

(c) sve važne informacije o podsustavima ili sigurnosnim komponentama odobrenima u skladu s modulom B;

 

(d) tehničku dokumentaciju odobrenog tipa i primjerak (primjerke) EU potvrde (potvrda) o tipskom ispitivanju;

 

(e) podatke o radnom prostoru na kojem se podsustav ili sigurnosna komponenta (proizvodi) može pregledati;

 

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijavljeno tijelo provodi prikladne preglede i ispitivanja ili osigurava njihovu provedbu kako bi provjerilo sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenata s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te s prikladnim zahtjevima ove Uredbe.

3.2. Prijavljeno tijelo koje je odabrao proizvođač provodi prikladne preglede i ispitivanja kako bi provjerilo sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenata s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te s prikladnim zahtjevima ove Uredbe.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 5. – podtočka 5.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.2. Iz svake se serije nasumično odabire uzorak u skladu sa zahtjevima ove Uredbe. Svi podsustavi ili sigurnosne komponente u uzorku zasebno se pregledavaju dok se odgovarajuća ispitivanja utvrđena u relevantnim usklađenim normama i/ili tehničkim specifikacijama, ili njima ekvivalentna ispitivanja, provode kako bi se osigurala njihova sukladnost s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe. Ako takva usklađena norma ne postoji, prijavljeno tijelo odlučuje o odgovarajućim ispitivanjima koje je potrebno provesti.

5.2. Iz svake se serije nasumično odabire uzorak u skladu sa zahtjevima ove Uredbe. Svi podsustavi ili sigurnosne komponente u uzorku zasebno se pregledavaju dok se odgovarajuća ispitivanja utvrđena u relevantnim usklađenim normama i/ili tehničkim specifikacijama, ili njima ekvivalentna ispitivanja, provode kako bi se osigurala njihova sukladnost s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe i kako bi se utvrdilo hoće li uzorak biti prihvaćen ili odbijen. Ako takva usklađena norma ne postoji, prijavljeno tijelo odlučuje o odgovarajućim ispitivanjima koje je potrebno provesti.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 6. – podtočka 6.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.1. Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenog u točki 3., identifikacijski broj tog tijela na svaki podsustav ili sigurnosnu komponentu koji su u skladu s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te koji zadovoljavaju primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

6.1. Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenoga tijela navedenoga u točki 3., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni model podsustava ili sigurnosne komponente koji su u skladu s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 6. – podtočka 6.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.2. Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki podsustav ili sigurnosnu komponentu te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište. EU potvrda o sukladnosti služi za identifikaciju podsustava ili sigurnosne komponente za koji je sastavljena.

6.2. Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki podsustav ili sigurnosnu komponentu te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište. EU izjava o sukladnosti služi za identifikaciju modela podsustava ili sigurnosne komponente za koji je sastavljena.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 6. – podtočka 6.2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjerak EU potvrde o sukladnosti mora biti dostupan na zahtjev. Ako je prijavljeno tijelo navedeno u točki 3. suglasno, na njegovu odgovornost proizvođač na podsustave i sigurnosne komponente može staviti identifikacijski broj prijavljenog tijela.

Ako je prijavljeno tijelo navedeno u točki 3. suglasno, na njegovu odgovornost proizvođač na podsustave i sigurnosne komponente može staviti identifikacijski broj prijavljenog tijela.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlašteni zastupnik može ispuniti obveze proizvođača utvrđene u točkama 2. i 5.1., u svoje ime te pod svojom odgovornošću, pod uvjetom da su one označene u punomoći.

Ovlašteni zastupnik može ispuniti obveze proizvođača utvrđene u točkama 2. i 5.1., u svoje ime te pod svojom odgovornošću, pod uvjetom da su one označene u punomoći. Ovlašteni predstavnik ne smije ispuniti obveze proizvođača utvrđene u točkama 2. i 5.1.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sukladnost na temelju zasebne provjere jest postupak ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjuje obveze utvrđene točkama 4.2., 4.3. i 4.5., te kojim jamči i potvrđuje na svoju vlastitu odgovornost da je podsustav ili sigurnosna komponenta koji podliježu odredbama točke 4.4. u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

1. Sukladnost na temelju zasebne provjere jest postupak ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjuje obveze utvrđene točkama 4.2., 4.3. i 4.5., te kojim jamči i potvrđuje na svoju vlastitu odgovornost da je podsustav ili sigurnosna komponenta koji podliježu odredbama točke 4.4. u skladu sa zahtjevima ove Uredbe koji se na njih primjenjuju.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 3. – podtočka 3.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.1. Proizvođač prijavljenom tijelu po svom izboru podnosi zahtjev za zasebnu provjeru podsustava ili sigurnosne komponente.

Briše se.

Zahtjev sadrži:

 

(a) naziv i adresu proizvođača i, ako zahtjev podnosi ovlašteni zastupnik, njegov naziv i adresu;

 

(b) pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu;

 

(c) tehničku dokumentaciju za podsustav ili sigurnosnu komponentu u skladu s Prilogom IX.;

 

(d) podatke o radnom prostoru na kojem se podsustav ili sigurnosna komponenta (proizvodi) može pregledati;

 

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.2. Prijavljeno tijelo pregledava tehničku dokumentaciju podsustava ili sigurnosnih komponenata i provodi odgovarajuće preglede i ispitivanja, utvrđene u relevantnim usklađenim normama i/ili tehničkim specifikacijama, odnosno jednakovrijednim ispitivanjima, kako bi provjerilo sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe ili osigurava njihovo provođenje. Ako takve usklađene norme i/ili tehničke specifikacije ne postoje, prijavljeno tijelo odlučuje o odgovarajućim ispitivanjima koja je potrebno provesti.

3.2. Prijavljeno tijelo pregledava tehničku dokumentaciju podsustava ili sigurnosnih komponenata i provodi odgovarajuće preglede i ispitivanja, utvrđene u relevantnim usklađenim normama i/ili tehničkim specifikacijama, odnosno jednakovrijednim ispitivanjima, kako bi provjerilo sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe ili osigurava njihovo provođenje. Ako takve usklađene norme i/ili tehničke specifikacije ne postoje, prijavljeno tijelo odlučuje o odgovarajućim ispitivanjima koja je potrebno provesti.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako prijavljeno tijelo odbije izdati potvrdu o sukladnosti, ono je dužno to odbijanje podrobno obrazložiti i navesti popravne mjere koje je potrebno poduzeti.

Briše se.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako proizvođač ponovno podnese zahtjev za zasebnu provjeru dotičnog podsustava ili sigurnosne komponente, taj zahtjev podnosi istom prijavljenom tijelu.

Briše se.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak potvrde o sukladnosti.

Briše se.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i primjerak potvrde o sukladnosti dostupne za inspekciju nacionalnim tijelima trideset godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište.

Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i potvrdu o sukladnosti dostupne za inspekciju nacionalnim tijelima trideset godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – zaglavlje

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI ZA PODSUSTAVE I SIGURNOSNE KOMPONENTE: MODUL H: SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETE

POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI ZA PODSUSTAVE I SIGURNOSNE KOMPONENTE: MODUL H1: SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETE I PREGLEDA PROJEKTNOG RJEŠENJA

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti prilikom kojeg proizvođač ispunjuje obveze utvrđene točkama 2. i 5., a kojim jamči i potvrđuje na svoju vlastitu odgovornost da dotični podsustavi i sigurnosne komponente ispunjuju zahtjeve ove Uredbe.

1. Sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete s pregledom projektnog rješenja dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti prilikom kojeg proizvođač ispunjuje obveze utvrđene točkama 2. i 5., a kojim jamči i potvrđuje na svoju vlastitu odgovornost da dotični podsustavi i sigurnosne komponente ispunjuju zahtjeve ove Uredbe koji se primjenjuju na njih.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) sve potrebne informacije o podsustavima ili sigurnosnim komponentama koji će se proizvesti;

Briše se.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) podatke o radnom prostoru u kojem se podsustavi ili sigurnosne komponente projektiraju, proizvode, pregledavaju i ispituju;

Briše se.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 3. – podtočka 3.3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Revizija uključuje obilazak radnih prostora u kojima se podsustavi ili sigurnosne komponente projektiraju, proizvode, provjeravaju i ispituju.

Briše se.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 3. – podtočka 3.3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom, revizorski tim mora imati barem jednog člana koji ima iskustvo u ocjenjivanju u području žičara i tehnologija dotičnih podsustava ili sigurnosnih komponenata te poznavanje primjenjivih zahtjeva ove Uredbe. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju navedenu u točki 3.1. s ciljem provjere sposobnosti proizvođača da odredi primjenjive zahtjeve ove Uredbe te da provede potrebne preglede u smislu osiguranja sukladnosti podsustava ili sigurnosnih komponenti s tim zahtjevima.

Osim iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom, revizorski tim mora imati barem jednog člana koji ima iskustvo u ocjenjivanju u području žičara i tehnologija dotičnih podsustava ili sigurnosnih komponenata te poznavanje primjenjivih zahtjeva ove Uredbe. Revizija uključuje obilazak radnih prostora u kojima se podsustavi ili sigurnosne komponente projektiraju, proizvode, provjeravaju i ispituju. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju navedenu u točki 3.1. s ciljem provjere sposobnosti proizvođača da odredi primjenjive zahtjeve ove Uredbe te da provede potrebne preglede u smislu osiguranja sukladnosti podsustava i sigurnosnih komponenti s tim zahtjevima.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 3. – podtočka 3.3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijavljeno tijelo o svojoj odluci obavješćuje proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest sadržava zaključke o reviziji i obrazloženu odluku o ocjeni.

O odluci se obavješćuju proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik. Obavijest sadržava zaključke o reviziji i obrazloženu odluku o ocjeni.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 3. – podtočka 3.5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ono obavješćuje proizvođača o rezultatima ocjenjivanja. U slučaju ponovnog ocjenjivanja, prijavljeno tijelo obavješćuje proizvođača o svojoj odluci. Obavijest sadržava zaključke o ocjeni i obrazloženu odluku o ocjeni.

Ono obavješćuje proizvođača o svojoj odluci. Obavijest sadržava zaključke o ocjeni i obrazloženu odluku o ocjeni.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 3. – podtočka 3.5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.5a. Pregled projektnog rješenja

 

3.5a.1. Proizvođač podnosi zahtjev za ispitivanje projektnog rješenja prijavljenom tijelu iz točke 3.1.

 

3.5a.2. Zahtjevom se omogućuje razumijevanje projektiranja, proizvodnje i načina rada podsustava ili sigurnosne komponente te ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe koji se na nju odnose.

 

On obuhvaća:

 

(a) naziv i adresu proizvođača;

 

(b) pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu;

 

(c) tehničku dokumentaciju kako je opisano u prilogu IX.

 

3.5a.3. Prijavljeno tijelo pregledava zahtjev i, ako je projektno rješenje sukladno zahtjevima ove Uredbe koji se primjenjuju na podsustav ili sigurnosnu komponentu, ono izdaje proizvođaču EU potvrdu o pregledu projektnog rješenja. Ta potvrda sadrži ime i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, uvjete (ako ih ima) valjanosti potvrde i potrebne podatke za identifikaciju odobrenja projektnog rješenja. Ta potvrda može imati jedan prilog ili više njih.

 

Potvrda i njezini prilozi sadrže sve odgovarajuće informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih podsustava ili sigurnosnih komponenti s pregledanim projektiranjem koje treba procijeniti te po potrebi za nadzor tijekom korištenja.

 

Ako projektno rješenje ne ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive, prijavljeno tijelo ne izdaje EU potvrdu o pregledu projektnog rješenja te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

 

3.5a.4. Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreno projektno rješenje možda više ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe te odlučuje iziskuju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

 

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje je izdalo EU potvrdu o pregledu projektnog rješenja o svim izmjenama odobrenog rješenja koje mogu utjecati na sukladnost s ključnim zahtjevima ove Uredbe ili na uvjete za valjanost potvrde. Za takve izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj EU potvrdi o pregledu projektnog rješenja koje izdaje prijavljeno tijelo koje je izdalo navedenu potvrdu.

 

3.5a.5. Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o EU potvrdama o pregledu projektnog rješenja i/ili svim njihovim dodacima koje je izdalo ili povuklo te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

 

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o EU potvrdi o pregledu projektnog rješenja i/ili svim njezinim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

 

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak EU potvrda o pregledu projektnog rješenja i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo prijavljeno tijelo.

 

Prijavljeno tijelo zadržava primjerak EU potvrde o pregledu projektnog rješenja, njezinih priloga i dodataka kao i tehničkog dosjea s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač, do isteka valjanosti potvrde.

 

3.5a.6. Proizvođač primjerak EU potvrde o pregledu projektnog rješenja, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom drži na raspolaganju državnim tijelima tijekom 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 5. – podtočka 5.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.1. Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenoga u točki 3.1., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni podsustav ili sigurnosnu komponentu koji su u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju te zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

5.1. Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenoga u točki 3.1., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni podsustav ili sigurnosnu komponentu koji zadovoljavaju primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 5. – podtočka 5.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je prijavljeno tijelo suglasno, na njegovu odgovornost proizvođač na podsustave ili sigurnosne komponente za vrijeme postupka proizvodnje može staviti identifikacijski broj tog prijavljenog tijela.

Briše se.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 5. – podtočka 5.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki podsustav ili sigurnosnu komponentu te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište. EU izjava o sukladnosti služi za identifikaciju podsustava ili sigurnosne komponente za koje je sastavljena.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model podsustava ili sigurnosne komponente te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište. EU izjava o sukladnosti služi za identifikaciju modela podsustava ili sigurnosne komponente za koji je sastavljena.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 6. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) dokumentaciju o izmjeni navedenu u točki 3.5., kako je odobrena;

(c) podatke o izmjeni navedenoj u točki 3.5., kako je odobrena,

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog X. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) EU izjava o sukladnosti prilaže se podsustavu ili sigurnosnoj komponenata. Sastavlja se na istom jeziku ili jezicima kao i priručnik iz točke 7.1.1. Priloga II.

Briše se.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog X. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) EU izjava o sukladnosti sadržava sljedeće elemente:

Briše se.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog X. – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) model podsustava/sigurnosne komponente (proizvod, serija, tip ili serijski broj);

(a) podsustav/sigurnosnu komponentu ili model podsustava/sigurnosne komponente (proizvod, tip, serija ili serijski broj);

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog X. – točka 2. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: (upotrijebljena upućivanja na druge akte Unije):

(e) Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog X. – točka 2. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) Upućivanja na mjerodavne primijenjene usklađene norme ili upućivanja na specifikacije u odnosu na koje se izjavljuje sukladnost:

(f) Upućivanja na mjerodavne primijenjene usklađene norme ili upućivanja na druge tehničke specifikacije u odnosu na koje se izjavljuje sukladnost:

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog X. – točka 2. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) identitet osobe ovlaštene za potpisivanje u ime proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika;

Briše se.


EXPLANATORY STATEMENT

General observations

Your Rapporteur supports the proposal for a Regulation on cableway installations which is an example of Union harmonisation legislation. The proposal sets out to harmonise the conditions of placing on the market of subsystems and safety components for cable installations and to ensure the free movement of these products in the EU. All safety components and subsystems will have to be designed and manufactured in compliance with the essential requirements provided for by the Regulation. With regard to the cableway installations, the Regulation also foresees total harmonisation of the essential requirements to which they must comply. The Regulation shall repeal and replace Directive 2000/9/EC of 20 March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons.

Legal instrument

Your Rapporteur is convinced that the change of legal instrument from a Directive to a Regulation is in line with the general political commitment to strive for better regulation and to simplify the regulatory environment. The change takes into account the need to ensure a uniform implementation throughout the Union. As the Regulation foresees total harmonisation, Member States are not allowed to impose more stringent or additional requirements in their national legislation. Member States will however remain competent to regulate other aspects relating to cable installations such as land-use, regional planning and environmental protection. The choice for a Regulation is welcome in this regard as it will avoid unnecessary transposition costs and impose clear and detailed rules which will become applicable in a uniform manner throughout the Union. Furthermore, opting for a Regulation avoids the risk of diverging transposition which can lead to different levels of safety protection and distort the internal market. In this regard your Rapporteur wishes to point out that the issue of diverging transposition was identified as problem in the implementation Report of Directive 2000/9/EC.

Consistency with the NLF

Your Rapporteur supports the alignment of the provisions to the goods package adopted in 2008 and in particular to the Decision EC 768/2008 on a common framework for the marketing of products. The framework set out by the NLF consists of provisions which are commonly used in EU product legislation. Your Rapporteur wishes to continue the work of this committee following the adoption of nine proposals which together form the "alignment package". In this regard the draft Report strives to respect, where possible, the wording that was agreed between co-legislators during the previous legislature. After careful analysis of the proposal and a comprehensive comparison with Directive 2014/29/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels, your Rapporteur proposes several amendments aiming to improve the consistency of the text with the NLF.

Market surveillance

Originally, it was foreseen that the provisions on market surveillance for cableway installations would be addressed by the new Regulation on Market Surveillance (Proposal for a Regulation of 13 February 2013 (COM(2013) 75 final)). As this proposal will most likely not be adopted in time, specific rules on market surveillance had to be inserted. Your Rapporteur therefore supports the inclusion of a new Chapter IV on Union Market Surveillance, Control of Subsystems and Safety Components entering the Union market and Union Safeguard Procedure.

Scope of the proposal

Your Rapporteur welcomes the fact that the proposal addresses the issue concerning the scope of Directive 2000/9/EC relating to cableway installations. As established in the impact assessment, which was positively evaluated by Parliament's Ex-Ante Impact Assessment Unit, a majority of stakeholders identify enhanced legal clarity as a primary objective. In this regard the proposal foresees that it shall be applicable to cableway installations designed to transport persons and to subsystems and safety components for such installations (Article 2 para.1) and clearly lists the exclusions (Article 2 para. 2). In particular with regard to cableway installations designed for both transport and leisure purposes, the proposal brings clarity. The exclusion of cableway installations used for leisure purposes in fairgrounds or amusement parks shall not apply to cableway installations that are intended for a dual function. With regard to historical installations, which often have a high level of touristic interest, Member States should be able to ensure a high level of protection of health and safety through their national legislation.

Subsystems

Finally, your Rapporteur supports the alignment of the conformity assessment procedures available for subsystems with those already used for safety components. For your Rapporteur there is no valid reason to treat subsystems differently than safety components as divergent approaches could create market distortions and differences of treatment. The proposal keeps the conformity assessment procedures for safety components provided for by Directive 2000/9/EC Directive and introduces them for subsystems. The corresponding conformity assessment modules however are updated with the NLF Decision.


POSTUPAK

Naslov

Žičare

Referentni dokumenti

COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.3.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

2.4.2014

TRAN

2.4.2014

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

22.7.2014

TRAN

16.7.2014

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Antonio López-Istúriz White

17.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2014

5.2.2015

16.3.2015

 

Datum usvajanja

17.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

Datum podnošenja

25.3.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti