ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trošu ceļu iekārtām

25.3.2015 - (COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Antonio López-Istúriz White


Procedūra : 2014/0107(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0063/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0063/2015
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trošu ceļu iekārtām

(COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0187),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0111/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8–0063/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Šo regulu piemēro jaunām trošu ceļu iekārtām, un tā attiecas uz apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām, kas ir jaunas Savienības tirgū, kad tās tiek laistas tirgū; tas nozīmē, ka tās ir vai nu jaunas apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, ko izgatavojis ražotājs, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai jaunas vai lietotas apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, ko ieved no trešās valsts. Šo regulu nepiemēro Savienības teritorijā uzstādītu trošu ceļu iekārtu pārvietošanai vai šādās iekārtās iekļautu apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu pārvietošanai, izņemot gadījumus, kad šāda pārvietošana nozīmē iekārtas būtiskas izmaiņas, kurām būtu nepieciešama administratīva atļauja.

Grozījums Nr.   2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Regulā (ES) Nr. […/…] [par ražojumu tirgus uzraudzību]16 ir sīki izstrādāti noteikumi par tirgus uzraudzību un par to ražojumu kontroli, kuri Savienībā ienāk no trešām valstīm, tostarp par apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu kontroli. Tajā ir noteikta arī drošības klauzulas procedūra. Dalībvalstīm jāorganizē un jāveic tirgus uzraudzība, jāieceļ tirgus uzraudzības iestādes un jānosaka to pilnvaras un pienākumi. Tāpat tām arī jāizveido vispārīgas un nozarei pielāgotas tirgus uzraudzības programmas.

 

svītrots

__________________

 

16 OV L […].

 

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Direktīvas 2000/9/EK darbības joma būtu jāsaglabā. Šī regula būtu jāpiemēro trošu ceļu iekārām, kuras projektētas cilvēku pārvadāšanai augstkalnu kūrortos vai pilsētas sabiedriskajā transportā. Trošu ceļu iekārtas galvenokārt ir liftu sistēmas, piemēram, funikuleru dzelzceļi, trošu vilkmes gaisa ceļi, trošu vagoni, pusvagoni, pacēlājkrēsli un slēpotāju vilcēji-pacēlāji. Vilkme ar trosi un pasažieru pārvadāšanas funkcija ir galvenie kritēriji, kas nosaka, vai uz trošu ceļu iekārtām attiecas šīs regulas noteikumi.

(8) Direktīvas 2000/9/EK darbības joma būtu jāsaglabā. Šī regula būtu jāpiemēro trošu ceļu iekārām, kuras projektētas cilvēku pārvadāšanai un parasti tiek izmantotas augstkalnu kūrortos vai pilsētas sabiedriskajā transportā. Trošu ceļu iekārtas galvenokārt ir liftu sistēmas, piemēram, funikuleru dzelzceļi, trošu vilkmes gaisa ceļi, trošu vagoni, pusvagoni, pacēlājkrēsli, slēpotāju vilcēji-pacēlāji un citas iekārtas tūrisma vai sporta mērķiem. Vilkme ar trosi un pasažieru pārvadāšanas funkcija ir galvenie kritēriji, kas nosaka, vai uz trošu ceļu iekārtām attiecas šīs regulas noteikumi.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Trošu piedziņas liftiem, vai tie būtu vertikāli vai slīpi, kuri pastāvīgi apkalpo noteiktus ēku un būvju stāvus, kas nav stacijas, piemēro īpašus Savienības tiesību aktus un tie būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(11) Liftiem, tostarp trošu piedziņas liftiem, vai tie būtu vertikāli vai slīpi, kuri pastāvīgi apkalpo noteiktus ēku un būvju stāvus un kuri netiek izmantoti starp trošu ceļu stacijām, piemēro īpašus Savienības tiesību aktus un tie būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Vēsturiskas trošu ceļu iekārtas, kas noteiktas valsts tiesību aktos, un to apakšsistēmas un drošības elementi būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Attiecībā uz šādām trošu ceļu iekārtām dalībvalstīm būtu jānodrošina personu veselības, drošuma un īpašuma augsta līmeņa aizsardzība, vajadzības gadījumā izmantojot valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b) Piesardzības princips, kas paredzēts LESD 191. panta 2. apakšpunktā un cita starpā galvenajos vilcienos izklāstīts Komisijas 2000. gada 2. februāra paziņojumā par piesardzības principu, ir viens no ražojumu un patērētāju drošības garantēšanas pamatprincipiem, kas pilnībā jāņem vērā, nosakot kritērijus trošu ceļu iekārtu un to infrastruktūras, apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu drošības novērtēšanai.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Šī regula neskar dalībvalstu tiesības noteikt prasības, kuras tās uzskata par nepieciešamām attiecībā uz zemes izmantošanu, reģionālo plānošanu un lai nodrošinātu vides un cilvēku, jo īpaši darbinieku, kas lieto trošu ceļu iekārtas, veselības un drošības aizsardzību.

(15) Šī regula neskar dalībvalstu tiesības noteikt prasības, kuras tās uzskata par nepieciešamām attiecībā uz zemes izmantošanu, reģionālo plānošanu un lai nodrošinātu vides un cilvēku, jo īpaši darbinieku un operatoru, kas lieto trošu ceļu iekārtas, veselības un drošības aizsardzību.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir nepieciešams precizēt, ka Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un tādu produktu kontroli, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām, kurām piemēro šo regulu. Šai regulai nevajadzētu radīt šķēršļus dalībvalstīm, tām izraugoties kompetentās iestādes šo uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka trošu ceļu iekārtas nodod ekspluatācijā vienīgi tad, ja tās atbilst šai regulai un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

(20) Dalībvalstīm būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka trošu ceļu iekārtas nodod ekspluatācijā vienīgi tad, ja tās atbilst šai regulai un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību vai drošību vai īpašuma drošību.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas būtu jāatļauj uzstādīt trošu ceļu iekārtās vienīgi tad, ja tās ļauj izbūvēt trošu ceļu iekārtas, kas atbilst šai regulai un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

(25) Apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas būtu jāatļauj uzstādīt trošu ceļu iekārtās vienīgi tad, ja tās ļauj izbūvēt trošu ceļu iekārtas, kas atbilst šai regulai un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, neapdraud cilvēku veselību vai drošību vai īpašuma drošību.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31) Jānodrošina, lai trešo valstu apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kas tiek ievesta Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas prasībām un jo īpaši lai ražotāji šīm apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām būtu veikuši pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem būtu jāpārliecinās, vai apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, un vai viņi nelaiž tirgū apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kuras šādām prasībām neatbilst vai kuras rada apdraudējumu. Būtu arī jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un vai apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas marķējums un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama kompetentajām uzraudzības iestādēm pārbaudes veikšanai.

(31) Jānodrošina, lai trešo valstu apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kas tiek ievesta Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas prasībām un jo īpaši lai ražotāji šīm apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām būtu veikuši pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem būtu jāpārliecinās, vai apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, un vai viņi nelaiž tirgū apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kuras šādām prasībām neatbilst vai kuras rada apdraudējumu. Būtu arī jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un vai apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas marķējums un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama kompetentajām valsts iestādēm pārbaudes veikšanai.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Laižot tirgū apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu, ikvienam importētājam vajadzētu uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas norādīt savu vārdu, reģistrēto nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, ko izmantot saziņai. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad drošības sastāvdaļas izmērs vai veids to neatļauj. Tas ietver arī gadījumus, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz drošības sastāvdaļas norādītu savu nosaukumu un adresi.

(33) Laižot tirgū apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu, ikvienam importētājam vajadzētu uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas norādīt savu vārdu, reģistrēto nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kā arī tīmekļa vietni, ja tāda ir, ko izmantot saziņai. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas izmērs vai veids to neatļauj. Tas ietver arī gadījumus, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas norādītu savu nosaukumu un adresi. Šādos gadījumos minētā informācija būtu jānorāda uz iepakojuma un drošības sastāvdaļai pievienotajās instrukcijās.

 

Grozījums  13

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37) Šajā regulā būtu jāparedz noteikt vienīgi būtiskās prasības. Lai veicinātu atbilstības novērtēšanu minētajām prasībām, ir jāparedz to trošu ceļu iekārtu atbilstības prezumpcija, kuras atbilst saskaņotajiem standartiem, ko nolūkā formulēt detalizētas šo prasību tehniskās specifikācijas jo īpaši attiecībā uz trošu ceļu iekārtu projektēšanu, būvniecību un darbību pieņem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012.

(37) Šajā regulā būtu jāparedz noteikt vienīgi būtiskās prasības. Lai veicinātu atbilstības novērtēšanu minētajām prasībām, ir jāparedz to trošu ceļu iekārtu, apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstības prezumpcija, kuras atbilst saskaņotajiem standartiem, ko nolūkā formulēt detalizētas šo prasību tehniskās specifikācijas jo īpaši attiecībā uz trošu ceļu iekārtu projektēšanu, būvniecību un darbību pieņem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012.

Grozījums  14

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41) Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkiem, informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu visus apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā.

(41) Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkiem, informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu visus apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu uzņēmēju administratīvo slogu, minētā vienotā ES atbilstības deklarācija var būt dokumentu kopa, kurā iekļautas atsevišķas attiecīgās atbilstības deklarācijas.

Grozījums  15

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43) Lai lietotājiem un trešām personām nodrošinātu efektīvu aizsardzību, ir nepieciešams pārbaudīt apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību šajā regulā paredzētajām būtiskajām prasībām.

(43) Lai operatoriem, lietotājiem un trešām personām nodrošinātu efektīvu aizsardzību, ir nepieciešams pārbaudīt apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību šajā regulā paredzētajām būtiskajām prasībām.

Grozījums  16

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46) Pieredze liecina, ka Direktīvā 2000/9/EK noteiktie kritēriji, kuriem atbilstības novērtēšanas struktūrām jāatbilst, lai par tām paziņotu Komisijai, nav pietiekami, lai nodrošinātu šo struktūru vienlīdz augsta līmeņa sniegumu visā Savienībā. Tomēr ir svarīgi, lai visas atbilstības novērtēšanas struktūras veiktu savas funkcijas vienādā līmenī un taisnīgas konkurences apstākļos. Tādēļ jānosaka obligātās prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, lai varētu sniegt atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

(46) Pieredze liecina, ka Direktīvā 2000/9/EK noteiktie kritēriji, kuriem atbilstības novērtēšanas struktūrām jāatbilst, lai par tām paziņotu Komisijai, nav pietiekami, lai nodrošinātu paziņoto struktūru vienlīdz augsta līmeņa sniegumu visā Savienībā. Tomēr ir svarīgi, lai visas paziņotās struktūras veiktu savas funkcijas vienādā līmenī un taisnīgas konkurences apstākļos. Tādēļ jānosaka obligātās prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, lai varētu sniegt atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

Grozījums  17

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54) Konkurētspējas labad ir svarīgi, lai atbilstības novērtēšanas struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot lieku slogu uzņēmējiem. Tā paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem, jānodrošina konsekventa atbilstības novērtēšanas procedūru tehniskā piemērošana. Vislabāk to var panākt ar atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp atbilstības novērtēšanas struktūrām.

(54) Konkurētspējas labad ir svarīgi, lai paziņotās struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot lieku slogu uzņēmējiem. Tā paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem, jānodrošina konsekventa atbilstības novērtēšanas procedūru tehniskā piemērošana. Vislabāk to var panākt ar atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp paziņotajām struktūrām.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(54a) Direktīvā 2000/9/EK jau ir paredzēta drošības procedūra, kas nepieciešama, lai dotu iespēju apstrīdēt apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību. Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu procedūras laiku, ir jāuzlabo esošā drošības procedūra, padarot to efektīvāku un izmantojot tajā dalībvalstīm pieejamās specializētās zināšanas.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

54.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(54b) Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai. Tai būtu arī jāļauj tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādām apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

56.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(56a) Kad ar šo regulu saistītus jautājumus, izņemot jautājumus par tās īstenošanu vai neievērošanu, izskata Komisijas ekspertu grupā, Eiropas Parlamentam saskaņā ar pastāvošo praksi būtu jāsaņem pilnīga informācija un dokumentācija un uzaicinājums apmeklēt šādas sanāksmes.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57) Jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu darīt pieejamas tirgū vai nodot ekspluatācijā apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kas jau ir laistas tirgū saskaņā ar Direktīvu 2000/9/EK.

(57) Jāparedz pārejas pasākumi, kas, neradot nepieciešamību ievērot turpmākas prasības produktiem, ļautu darīt pieejamas tirgū vai nodot ekspluatācijā apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kas jau ir laistas tirgū saskaņā ar Direktīvu 2000/9/EK.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(59) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai tie tiktu īstenoti. Sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

 

(59) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai tie tiktu īstenoti. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(60) Tā kā šīs regulas mērķi — proti, nodrošināt, ka trošu ceļu iekārtas atbilst prasībām, kuras nodrošina augstu lietotāju aizsardzības un drošības līmeni, vienlaikus garantējot apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu iekšējā tirgus darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, un tādējādi rīcības mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(60) Tā kā šīs regulas mērķi — proti, nodrošināt, ka trošu ceļu iekārtas atbilst prasībām, kuras nodrošina augstu cilvēku veselības aizsardzības un drošības līmeni, vienlaikus garantējot apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu iekšējā tirgus darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet drīzāk rīcības mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula paredz noteikumus par trošu ceļa iekārtu, kas paredzētas cilvēku pārvadāšanai, projektēšanu un būvniecību, darīšanu pieejamu tirgū un šādu iekārtu apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu brīvu apriti.

Šī regula paredz noteikumus par trošu ceļa iekārtu darīšanu pieejamu tirgū un trošu ceļa iekārtu apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu brīvu apriti. Tajā ietverti arī noteikumi par jaunu trošu ceļa iekārtu projektēšanu, būvniecību un nodošanu ekspluatācijā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Šīs regulas noteikumu pamatā ir piesardzības princips.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) tradicionālās uzbūves trošu piedziņas tramvajiem,

(b) vēsturiskām trošu ceļu iekārtām, tostarp trošu piedziņas tramvajiem, funikulieru dzelzceļiem un klinšu dzelzceļiem, kas noteikti valsts tiesību aktos, ieskaitot apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kas ir tiem īpaši paredzētas;

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) iekārtām, kuras izmanto lauksaimniecības mērķiem vai kuras paredzētas kalnu patvērumu vai būdu apkalpošanai, bet ne cilvēku pārvadāšanai;

(c) iekārtām, kuras izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības mērķiem;

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) tādām trošu ceļu iekārtām kalnu patvērumu un būdu apkalpošanai, kas paredzētas tikai preču un speciāli pilnvarotu personu pārvadāšanai;

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) stacionārām vai pārvietojamām iekārtām, ko izmanto gadatirgos un/vai atrakciju parkos, kas ir paredzētas vienīgi izklaidēšanai un nevis kā līdzeklis cilvēku pārvadāšanai,

(d) stacionārām vai pārvietojamām iekārtām, kas ir paredzētas vienīgi izklaidēšanai un izpriecām un nevis kā līdzeklis cilvēku pārvadāšanai,

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) “infrastruktūra” ir noteiktai vietai projektētu un izbūvētu trošu ceļu iekārtu izkārtojums, sistēmas dati, stacijas elementi un trošu ceļu elementi, tā ir nepieciešama iekārtas būvniecībai un ekspluatācijai, tostarp pamati;

(3) “infrastruktūra” ir noteiktai vietai projektētu un izbūvētu trošu ceļu iekārtu stacijas elementi un trošu ceļu elementi, kuros ņemts vērā sistēmas izkārtojums un dati un kuri ir nepieciešami trošu ceļa iekārtas būvniecībai un ekspluatācijai, tostarp pamati;

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

3. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) “tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām iekārtai, infrastruktūrai, apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai ir jāatbilst;

(18) “tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām trošu ceļa iekārtai, infrastruktūrai, apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai ir jāatbilst;

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

3. pants – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) “atsaukšana” ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu, kas jau uzstādīta trošu ceļu iekārtā;

(24) “atsaukšana” ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu, kas jau darīta pieejama trošu ceļu iekārtas projektēšanai un būvniecībai;

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas tiek darītas pieejamas tirgū tikai tad, ja tās atbilst šīs regulas prasībām.

(1) Apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas tiek darītas pieejamas tirgū tikai tad, ja tās atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Dalībvalstis saskaņā ar 9. pantu veic visu nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu procedūras, kas nodrošina, ka apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas trošu ceļu iekārtās iebūvē vienīgi tad, ja tie ļauj izbūvēt trošu ceļu iekārtas, kuras atbilst šīs regulas prasībām un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

svītrots

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Dalībvalstis saskaņā ar 9. pantu veic visu attiecīgos pasākumus, lai noteiktu procedūras, kas nodrošina, ka trošu ceļu iekārtas nodod ekspluatācija vienīgi tad, ja tās atbilst šīs regulas prasībām un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

(1) Dalībvalstis saskaņā ar 9. pantu veic visu attiecīgos pasākumus, lai noteiktu procedūras, kas nodrošina, ka trošu ceļu iekārtas nodod ekspluatācija vienīgi tad, ja tās atbilst šīs regulas prasībām un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību vai drošību vai īpašuma drošību.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Dalībvalstis saskaņā ar 9. pantu veic visu nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu procedūras, kas nodrošina, ka apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas trošu ceļu iekārtās iekļauj vienīgi tad, ja tās ļauj izbūvēt trošu ceļu iekārtas, kuras atbilst šīs regulas prasībām, un ja, pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Tiek pieņemts, ka trošu ceļu iekārtas, kuras atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atbilst II pielikumā minētajām būtiskajam prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

(2) Tiek pieņemts, ka trošu ceļu iekārtas, kuras atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atbilst II pielikumā paredzētajām būtiskajam prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Visām plānotajām iekārtām veic III pielikumā noteikto drošības novērtējumu, kas skar visus trošu ceļas iekārtas un tās apkārtnes drošības aspektus attiecībā uz projektēšanu, izbūvi un nodošanu ekspluatācijā un ļauj, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, noskaidrot, kāda ir apdraudējuma iespējamība trošu ceļu iekārtas ekspluatācijas laikā.

1. Persona, kas ir atbildīga par trošu ceļu iekārtu un ko noteikusi dalībvalsts atbilstīgi valsts tiesību aktiem, veic plānotās trošu ceļu iekārtas drošības novērtējumu vai organizē šāda novērtējuma veikšanu.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Drošības novērtējumu iekļauj drošības pārskatā. Šajā pārskatā iekļauj paredzētos pasākumus šo apdraudējumu novēršanai un ietver arī trošu ceļu iekārtā iekļaujamo apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu sarakstu.

svītrots

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Katras trošu ceļu ierīces drošības novērtējumā izskata visus paredzētos iekārtas lietošanas veidus. Drošības novērtējumu veic pēc atzītas vai ierastas metodes un ņem vērā jaunākos sasniegumus un attiecīgās trošu ceļu iekārtas sarežģītību. Šāda drošības novērtējuma mērķis ir nodrošināt, ka trošu ceļu iekārtas projektā un konfigurācijā ir ņemti vērā vietējie apstākļi un visnelabvēlīgākās situācijas, lai garantētu pienācīgu drošību. Drošības novērtējums ietver visus trošu ceļu iekārtas un ārējos drošības aspektus attiecībā uz projektēšanu, izbūvi un nodošanu ekspluatācijā un ļauj, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, noskaidrot, kāda ir apdraudējuma iespējamība trošu ceļu iekārtas ekspluatācijas laikā.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b) Drošības novērtējums attiecas arī uz aizsargierīcēm un to ietekmi uz trošu ceļu iekārtu un ar to saistītajām apakšsistēmām, lai pārliecinātos, ka:

 

(a) drošības ierīces spēj reaģēt uz sākotnēji konstatēto traucējumu vai kļūmi, lai saglabātu stāvokli, kas garantē drošību, vai pārietu uz darbošanos mazāk aktīvā režīmā vai bezatteices stāvoklī;

 

 

(b) drošības ierīces ir ar vairākkārtēju aizsardzību un uzraudzību vai

 

(c) drošības ierīces ļauj novērtēt traucējumu varbūtību un atbilst drošības līmenim, kas ir līdzvērtīgs tam, ko var panākt ar drošības ierīcēm, kuras atbilst pirmā un otrā ievilkuma prasībām.

 

Drošības novērtējumu izmanto, lai sagatavotu risku un bīstamu situāciju sarakstu, lai ieteiktu šādu risku risināšanai paredzētos pasākumus un lai noteiktu trošu ceļu iekārtā iekļaujamo apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu sarakstu. Drošības novērtējuma rezultātu iekļauj drošības ziņojumā.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka drošības novērtējumu, drošības pārskatu, ES atbilstības deklarāciju un citus dokumentus attiecībā uz apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību, kā arī dokumentācija attiecībā uz trošu ceļu iekārtu raksturlielumiem iesniedz iestādei, kas atbild par trošu ceļu iekārtas apstiprināšanu. Trošu ceļu iekārtas dokumentācijā iekļauj arī vajadzīgos priekšnosacījumus, tostarp ekspluatācijas ierobežojumus, un sīku informāciju par trošu ceļu iekārtas apkalpošanas uzraudzību, regulēšanu un apkopi. Šo dokumentu kopiju glabā trošu ceļu iekārtā.

2. Persona, kas ir atbildīga par trošu ceļu iekārtu un ko noteikusi dalībvalsts atbilstīgi valsts tiesību aktiem, iesniedz 8. pantā minēto drošības pārskatu, ES atbilstības deklarāciju un citus dokumentus attiecībā uz apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību, kā arī dokumentācija attiecībā uz trošu ceļu iekārtu raksturlielumiem iesniedz iestādei vai struktūrai, kas atbild par trošu ceļu iekārtas apstiprināšanu. Trošu ceļu iekārtas dokumentācijā iekļauj arī vajadzīgos priekšnosacījumus, tostarp ekspluatācijas ierobežojumus, un sīku informāciju par trošu ceļu iekārtas apkalpošanas uzraudzību, regulēšanu un apkopi. Šo dokumentu kopiju glabā trošu ceļu iekārtā.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Dalībvalstis 1. punktā minētos noteikumus neizmanto, lai, pamatojoties uz šīs regulas aspektiem, aizliegtu, ierobežotu vai kavētu tādu trošu ceļu iekārtu būvniecību un nodošanu ekspluatācijā, kuras atbilst šīs regulas prasībām un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

(4) Dalībvalstis 1. punktā minētos noteikumus neizmanto, lai, pamatojoties uz šīs regulas aspektiem, aizliegtu, ierobežotu vai kavētu tādu trošu ceļu iekārtu būvniecību un nodošanu ekspluatācijā, kuras atbilst šīs regulas prasībām un, ja pareizi uzstādot, apkopjot un ekspluatējot atbilstoši paredzētajam izmantojumam, tās neapdraud cilvēku veselību vai drošību vai īpašuma drošību.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Ja dalībvalsts konstatē, ka apstiprinātā trošu ceļu iekārta, ko lieto atbilstīgi paredzētajam mērķim, var apdraudēt cilvēku drošību un veselību un, atkarībā no apstākļiem, īpašuma drošību, tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu trošu ceļu iekārtas izmantošanu.

(2) Ja dalībvalsts konstatē, ka apstiprinātā trošu ceļu iekārta, ko lieto atbilstīgi paredzētajam mērķim, var apdraudēt cilvēku drošību vai veselību vai apdraudēt īpašuma drošību, tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu trošu ceļu iekārtas izmantošanu.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotāji nodrošina, ka to apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām ir pievienota ES atbilstības deklarācija un ka tām ir piestiprināts tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements.

Ražotāji nodrošina, ka to apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām, kuras tie laiduši tirgū, ir piestiprināts tipa, partijas vai sērijas numurs to identifikācijai.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas izmēri vai veids to nepieļauj, ražotāji nodrošina, ka nepieciešamā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai instrukcijā, kas pievienota drošības sastāvdaļai.

Ja apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas izmēri vai veids to nepieļauj, ražotāji nodrošina, ka nepieciešamā informācija ir norādīta uz iepakojuma un dokumentos, kas pievienoti apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Ražotāji uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai drošības sastāvdaļai pievienotajā instrukcijā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformāciju norāda valodā, ko lietotāji un tirgus uzraudzības iestādes spēj viegli saprast, un to nosaka attiecīgā dalībvalsts.

(6) Ražotāji uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kā arī tīmekļa vietni, ja tāda ir, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai pievienotā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformāciju norāda valodā, ko lietotāji un tirgus uzraudzības iestādes spēj viegli saprast, un to nosaka attiecīgā dalībvalsts.

 

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ražotāji nodrošina, lai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai būtu pievienota ES atbilstības deklarācija un instrukcijas, un drošības informācija lietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Šādas instrukcijas un drošības informācija ir skaidra, saprotama un nepārprotama.

(7) Ražotāji nodrošina, lai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai būtu pievienota ES atbilstības deklarācijas kopija un instrukcijas, un drošības informācija, kā norādīts II pielikuma 7.1.1. punktā, lietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Šādas instrukcijas un drošības informācija ir skaidra, saprotama un nepārprotama.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

11. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ražotāji, kuri uzskata vai kuriem ir iemesls uzskatīt, ka apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, ko tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties īsteno nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību vai pēc vajadzības to atsauktu vai izņemtu no tirgus. Turklāt, ja apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

(8) Ražotāji, kuri uzskata vai kuriem ir iemesls uzskatīt, ka apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, ko tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties īsteno korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību vai pēc vajadzības to atsauktu vai izņemtu no tirgus. Turklāt, ja apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

11. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību šai regulai. Minēto informāciju un dokumentāciju var sniegt papīra vai elektroniskā veidā. Ražotāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, ko viņi laiduši tirgū.

(9) Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā veidā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību šai regulai. Ražotāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, ko viņi laiduši tirgū.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū 30 gadus glabāt valsts uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

(a) pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū 30 gadus glabāt valsts tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, kā noteikts 18. pantā. Tie nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis tehnisko dokumentāciju, lai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai būtu pievienota ES atbilstības deklarācija, lai tai būtu CE zīme un pievienota instrukcija un drošības informācija, un lai ražotājs būtu izpildījis attiecīgi 11. panta 5. un 6. punkta prasības.

Pirms apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, kas minēta 18. pantā. Tie nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis tehnisko dokumentāciju, lai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai būtu pievienota ES atbilstības deklarācijas kopija, lai tai būtu CE zīme un pievienota instrukcija un drošības informācija, un lai ražotājs būtu izpildījis 11. panta 5. un 6. punkta prasības.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Importētāji uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas vai, ja tas nav iespējams, uz tās iepakojuma un drošības sastāvdaļai pievienotajās instrukcijās norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi saziņas vajadzībām. Kontaktinformāciju norāda lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

(3) Importētāji uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas vai, ja tas nav iespējams, uz tās iepakojuma un drošības sastāvdaļai pievienotā dokumentā norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto prečzīmi un pasta adresi saziņas vajadzībām, kā arī tīmekļvietni, ja tāda ir. Kontaktinformāciju norāda lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Importētāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļu, uzglabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi neapdraudētu tās atbilstību II pielikuma prasībām.

(5) Importētāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļu, uzglabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi neapdraudētu tās atbilstību II pielikumā noteiktajām būtiskajām prasībām.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas radīto apdraudējumu, importētāji lietotāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā un pēc pienācīgi pamatota kompetento iestāžu pieprasījuma veic tirgū pieejamo apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības par neatbilstīgām apakšsistēmām vai drošības sastāvdaļām un atsauc šādas apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, kā arī pastāvīgi informē izplatītājus par šādu uzraudzību.

(6) Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas radīto apdraudējumu, importētāji pasažieru, apkalpojošā personāla un trešo personu veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības par neatbilstīgām apakšsistēmām vai drošības sastāvdaļām un atsauc šādas apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, kā arī pastāvīgi informē izplatītājus par šādu uzraudzību.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

13. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību. Minēto informāciju un dokumentāciju var sniegt papīra vai elektroniskā veidā. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, ko viņi laiduši tirgū.

(9) Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji šai iestādei viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā veidā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, ko viņi laiduši tirgū.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai ir CE zīme, ka tai ir pievienota ES atbilstības deklarācija, kā arī instrukcijas un drošības informācija lietotājiem saprotamā valodā, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši 11. panta 5. un 6. punkta un 13. panta 3. punkta prasības.

Pirms apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai ir CE zīme, ka tai ir pievienota ES atbilstības deklarācijas kopija, kā arī instrukcijas un drošības informācija lietotājiem saprotamā valodā, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši 11. panta 5. un 6. punkta un 13. panta 3. punkta prasības.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību. Minēto informāciju un dokumentāciju var sniegt papīra vai elektroniskā veidā. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, ko viņi darījuši pieejamu tirgū.

(5) Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji papīra vai elektroniskā veidā sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, ko viņi darījuši pieejamu tirgū.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiek pieņemts, ka apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kuras atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atbilst II pielikumā minētajām būtiskajām prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu (H modulis), kā izklāstīts VIII pielikumā.

(c) atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi (H 1 modulis), kā izklāstīts VIII pielikumā.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Dokumentu sagatavošanu un saraksti saistībā ar atbilstības novērtēšanu veic tās dalībvalsts valsts valodā(-ās), kurā struktūra, kas veic 2. punktā noteiktās procedūras, veic uzņēmējdarbību vai šai struktūrai pieņemamā valodā.

(5) Dokumentu sagatavošanu un saraksti saistībā ar atbilstības novērtēšanas procedūrām veic tās dalībvalsts valsts valodā(-ās), kurā struktūra, kas veic 2. punktā noteiktās procedūras, veic uzņēmējdarbību vai šai struktūrai pieņemamā valodā.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) ES atbilstības deklarācijai ir X pielikumā norādītā parauga struktūra, tajā ir elementi, kas norādīti attiecīgajās atbilstības novērtēšanas procedūrās, kas noteiktas IV līdz VIII pielikumā, un tā tiek pastāvīgi atjaunināta. To pievieno apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai un tulko valodā vai valodās, ko pieprasījusi dalībvalsts, kurā apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu laiž tirgū vai dara pieejamu tirgū.

(2) ES atbilstības deklarācijai ir X pielikumā norādītā parauga struktūra, tajā ir elementi, kas norādīti attiecīgajos moduļos, kas noteikti IV līdz VIII pielikumā, un tā tiek pastāvīgi atjaunināta. To pievieno apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai un tulko valodā vai valodās, ko pieprasījusi dalībvalsts, kurā apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu laiž tirgū vai dara pieejamu tirgū.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai vai iekļauj tās datu plāksnē.

(1) CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai vai iekļauj tās datu plāksnē. Ja tas nav iespējams vai attaisnojams apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas īpatnību dēļ, to uzliek uz iepakojuma un norāda pavaddokumentos.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) CE zīmei seko tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās ražošanas kontroles posmā.

(3) CE zīmei seko tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās ražošanas kontroles posmā. Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati struktūra vai pēc tās norādījumiem to uzliek ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

21. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Dalībvalstis izmanto esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kuras ir pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar 18. pantu.

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kuras ir pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par tādu procedūru izveidi un veikšanu, kuras vajadzīgas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 26. pantam.

(1) Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par tādu procedūru izveidi un veikšanu, kuras vajadzīgas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 28. pantam.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu struktūrai, kura nav valsts iestāde, šī struktūra ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 26. panta 1. līdz 6. punkta prasībām. Turklāt šāda struktūra ir spējīga uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

(3) Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu struktūrai, kura nav valsts iestāde, šī struktūra ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 24. panta prasībām. Turklāt šāda struktūra ir spējīga uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņojošo iestāžu pienākums sniegt informāciju

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Lai paziņoto struktūru varētu paziņot, tai jāatbilst šā panta 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

(1) Lai atbilstības novērtēšanas struktūru varētu paziņot, tai jāatbilst 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

26. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kura iegūta, veicot savus pienākumus, uz kuriem attiecas IV līdz VIII pielikums vai valstu tiesību aktu noteikumi, kuri to īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieņēmums par atbilstību

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

30. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo par visām attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

(6) Paziņojošā iestāde Komisiju un pārējās dalībvalstis informē par visām attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija dara publiski pieejamu sarakstu ar atbilstīgi šai regulai paziņotajām struktūrām, tām piešķirtajiem identifikācijas numuriem un darbībām, kurām tās ir paziņotas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija nodrošina minētā saraksta atjaunināšanu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 26. panta prasībām vai nespēj pildīt savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā paziņotā struktūra neatbilst prasībām vai nespēj pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

33. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis II pielikumā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās noteiktās būtiskās prasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus korektīvos pasākumus, un neizdod atbilstības sertifikātu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

35. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama pārsūdzības procedūra attiecībā uz paziņotās struktūras lēmumiem.

Paziņotās struktūras nodrošina, lai būtu pieejama pārsūdzības procedūra attiecībā uz to lēmumiem.

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņoto struktūru pienākums sniegt informāciju

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo regulu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota nozares paziņoto struktūru grupas vai grupu veidā.

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo regulu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota trošu ceļu iekārtu paziņoto struktūru koordinācijas grupas veidā.

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalītos minētās grupas vai grupu darbā.

Paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalās minētās grupas darbā.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

IVa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IVa NODAĻA

 

SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO APAKŠSISTĒMU UN DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU KONTROLE, KURAS NOKĻŪST SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.a pants

 

Savienības tirgus uzraudzība un to apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu kontrole, kuras nokļūst Savienības tirgū

 

Uz šajā regulā minētajām apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punkts un 16. līdz 29. pants.

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

38.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.b pants

 

Procedūra darbībām ar apakšsistēmām vai drošības sastāvdaļām, kuras rada apdraudējumu valsts līmenī

 

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, uz ko attiecas šī regula, rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai, tās veic novērtējumu saistībā ar attiecīgo apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu, aptverot visas šajā regulā noteiktās attiecīgās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

 

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa neatbilst šīs regulas prasībām, tās nekavējoties prasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visas atbilstīgās koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

 

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

 

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

 

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtēšanas rezultātiem un par pasākumiem, ko tās pieprasījušas veikt uzņēmējam.

 

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām apakšsistēmām vai drošības sastāvdaļām, kuras tas darījis pieejamas tirgū Savienībā.

 

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa tiek darīta pieejama valsts tirgū, lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu.

 

Par minētajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

 

5. Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas identificēšanai, datus par apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas izcelsmi, paziņotās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

 

(a) apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas neatbilstība prasībām, kas saistītas ar cilvēku veselību vai drošību vai īpašuma aizsardzību, vai

 

(b) trūkumi 17. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

 

6. Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar attiecīgās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

 

7. Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punkta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav izteikusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

 

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas izņemšana no tirgus.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

38.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.c pants

 

Savienības drošības procedūra

 

1. Ja, pabeidzot 38.b panta 3. un 4. punktā izklāstīto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veikto pasākumu vai Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija lemj par to, vai valsts pasākums ir pamatots.

 

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

 

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas izņemšanu no sava tirgus, un par to attiecīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts attiecīgo pasākumu atceļ.

 

3. Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas neatbilstība ir attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos standartos, kas minēti šīs regulas 38.b panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

 

 

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

38.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.d pants

 

Atbilstīgas apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, kas apdraud veselību vai drošību

 

1. Ja dalībvalsts pēc 38.a panta 1. punktā paredzētās novērtēšanas konstatē, ka, lai gan apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa atbilst šai direktīvai, tā apdraud cilvēku veselību vai drošību, tā pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī attiecīgā apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, kad tā tiek laista tirgū, vairs nerada šo apdraudējumu, vai lai proporcionāli apdraudējumam to izņemtu no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts noteiktajā pienācīgajā termiņā.

 

2. Uzņēmējs nodrošina, ka tiek veikts koriģējošs pasākums saistībā ar visām attiecīgajām apakšsistēmām vai drošības sastāvdaļām, kuras viņš darījis pieejamas tirgū Savienībā.

 

3. Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus attiecīgās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas identifikācijai, datus par apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā apdraudējuma veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

 

4. Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākumi ir pamatoti vai nē, un attiecīgā gadījumā ierosina veikt piemērotus pasākumus.

 

5. Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

38.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.e pants

 

Formāla neatbilstība

 

1. Neskarot 38.b pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

 

(a) CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs regulas 21. pantu;

 

(b) CE zīme nav uzlikta;

 

(c) tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās ražošanas kontroles posmā, ir uzlikts, pārkāpjot 21. pantu, vai tas nav uzlikts;

 

(d) apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai nav pievienota ES atbilstības deklarācija;

 

(e) nav sagatavota ES atbilstības deklarācija;

 

(f) ES atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

 

(g) tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

 

(h) informācija, kas minēta 11. panta 6. punktā vai 13. panta 3. punktā, nav norādīta, tā ir nepatiesa vai nepilnīga;

 

(i) nav izpildīta kāda cita administratīvā prasība, kas noteikta 11. vai 13. pantā.

 

2. Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tās atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas. Nosakot sankcijas, tiek ņemta vērā pārkāpuma nopietnība, ilgums un attiecīgā gadījumā tas, vai šis pārkāpums ir izdarīts ar nolūku. Turklāt, nosakot sankcijas, ņem vērā to, vai attiecīgais uzņēmējs jau iepriekš izdarījis līdzīgu pārkāpumu.

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē to, ka tiek nodota ekspluatācijā trošu ceļu iekārtas, uz ko attiecas Direktīva 2000/9/EK, kuras atbilst minētās direktīvas prasībām un ir izbūvētas līdz [43. panta 2. punktā minētajam datumam].

Dalībvalstis nekavē to, ka tiek nodota ekspluatācijā trošu ceļu iekārtas, uz ko attiecas Direktīva 2000/9/EK, kuras atbilst minētās direktīvas prasībām un ir uzstādītas līdz [43. panta 2. punktā minētajam datumam].

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Attiecībā uz drošības sastāvdaļām sertifikāti un apstiprināšanas lēmumi, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2000/9/EK, ir derīgi attiecībā uz šo regulu.

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar X pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar XI pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no 2. punkta, 22. līdz 38. pantu piemēro no [seši mēneši pēc stāšanās spēkā].

Atkāpjoties no 2. punkta, 22. līdz 35. pantu un 39. pantu un 40. pantu 3. punktu piemēro no [seši mēneši pēc stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo pielikumu nosaka būtiskās prasības, tostarp apkopes un lietošanas prasības, kas attiecas uz trošu ceļu iekārtu projektēšanu, izbūvi un nodošanu ekspluatācijā.

Ar šo pielikumu nosaka būtiskās prasības, tostarp apkopes un lietošanas prasības, kas attiecas uz trošu ceļu iekārtu projektēšanu, izbūvi un nodošanu ekspluatācijā un kas piemērojamas apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām.

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

II pielikums – 4. daļa – 4.2. punkts – 4.2.3. apakšpunkts – 4.2.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.2.3.3. Visām trošu ceļu iekārtām ir divas vai vairākas bremžu sistēmas, un katra no tām var apstādināt trošu ceļu iekārtu, bremžu sistēmu darbība ir saskaņota, lai automātiski aizstātu aktīvo sistēmu, ja tās darbība ir nepietiekama. Velkošās troses pēdējā bremžu sistēma iedarbojas tieši uz piedziņas trīsi. Šis nosacījums neattiecas uz slēpotāju vilcējiem.

4.2.3.3. Visām trošu ceļu iekārtām ir divas vai vairākas bremžu sistēmas, un katra no tām var apstādināt trošu ceļu iekārtu, bremžu sistēmu darbība ir saskaņota, lai automātiski aizstātu aktīvo sistēmu, ja tās darbība ir nepietiekama. Iekārtas pēdējā bremžu sistēma ir pēc iespējas tuvāk velkošajai trosei vai vienam vai vairākiem trīšiem, cita starpā arī piedziņas trīsim, vai transportlīdzeklī. Šis nosacījums neattiecas uz slēpotāju vilcējiem.

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

III PIELIKUMS

svītrots

DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS

 

Katras trošu ceļu ierīces drošības novērtējumā, kas noteikts 8. pantā, iekļauj visus paredzētos iekārtas lietošanas veidus. Novērtējumu veic pēc atzītas vai ierastas metodes un ņem vērā jaunākos sasniegumus un attiecīgās trošu ceļu iekārtas sarežģītību. Tā mērķis ir nodrošināt, ka trošu ceļu iekārtas projektā un konfigurācijā ir ņemti vērā vietējie apstākļi un visnelabvēlīgākās situācijas, lai garantētu pienācīgu drošību.

 

Drošības novērtējums attiecas arī uz aizsargierīcēm un to ietekmi uz trošu ceļu iekārtu un ar to saistītajām apakšsistēmām, lai pārliecinātos, ka:

 

– drošības ierīces var reaģēt uz sākotnēji konstatēto traucējumu vai kļūmi un saglabā stāvokli, kas garantē drošību, ja nepieciešams pāriet uz darbošanos mazāk aktīvā režīmā vai bezatteices stāvoklī,

 

– drošības ierīces ir ar divkāršu aizsardzību un uzraudzību vai

 

– drošības ierīces ļauj novērtēt to traucējumu varbūtību un atbilst drošības līmenim, kas ir līdzvērtīgs tam, ko var panākt ar drošības ierīcēm, kuras atbilst pirmā un otrā ievilkuma prasībām.

 

Drošības novērtējumu izmanto, lai sagatavotu riska situāciju un apdraudējumu sarakstu saskaņā ar 8. panta 1. punktu un 8. panta 2. punktā minēto drošības sastāvdaļu sarakstu. Drošības novērtējumu iekļauj drošības pārskatā.

 

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā struktūra pārbauda apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas tehnisko projektu un verificē un apstiprina, ka tas atbilst šīs regulas prasībām.

1. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā struktūra pārbauda apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas tehnisko projektu un verificē un apstiprina, ka tehniskais projekts atbilst šīs regulas prasībām, kuras uz to attiecas.

Pamatojums

Saskaņošana ar jauno tiesisko regulējumu (JTR).

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. ES tipa pārbaudi veic ar apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas tehniskā projekta atbilstības novērtējumu, pārbaudot 3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un apstiprinošus pierādījumus, kā arī paraugu, kas ir reprezentatīvs paredzētās produkcijas, visas apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas paraugs (produkcijas tips).

2. ES tipa pārbaudi veic ar apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas tehniskā projekta atbilstības novērtējumu, pārbaudot 3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, kā arī paraugu, kas ir reprezentatīvs paredzētās produkcijas, visas apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas paraugs (produkcijas tips).

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 4. punkts – 4.1 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas tehniskā projekta atbilstību;

4.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju, lai novērtētu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas tehniskā projekta atbilstību;

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 4. punkts – 4.3 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.3. gadījumos, kad ražotājs ir piemērojis attiecīgo saskaņoto standartu specifikācijas, veic atbilstīgas pārbaudes un testus (vai nodrošina to veikšanu), lai konstatētu, vai tās ir pareizi piemērotas;

svītrots

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Paziņotā struktūra izstrādā novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 1.4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā struktūra drīkst pilnīgi vai daļēji izpaust šā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

5. Paziņotā struktūra izstrādā novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā struktūra drīkst pilnīgi vai daļēji izpaust šā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību pārbaudītajam tipam un kas ļauj veikt pārbaudi ekspluatācijas laikā.

ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību pārbaudītajam tipam un kas ļauj veikt pārbaudi ekspluatācijas laikā. Tajā arī norāda visus nosacījumus, kas var attiekties uz tā izsniegšanu, un tam pievieno aprakstus un rasējumus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai.

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Paziņotā struktūra informē to paziņojošās iestādes un pārējās paziņotās struktūras par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, ko tā ir izdevusi.

8. Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, ko tā ir izdevusi vai atsaukusi, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz tās paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņotā struktūra, kura atsakās izsniegt vai atsauc, aptur vai citādi ierobežo ES tipa pārbaudes sertifikātu, attiecīgi informē to paziņojošās iestādes un pārējās paziņotās struktūras, sniedzot sava lēmuma pamatojumu.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 8. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Iesniedzot pieprasījumu, Komisija un dalībvalstis var saņemt tehnisko dokumentāciju un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas, arī ražotāja iesniegtās dokumentācijas, kopijas līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Iesniedzot pieprasījumu, Komisija un dalībvalstis var saņemt tehnisko dokumentāciju un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas, arī ražotāja iesniegtās dokumentācijas, kopijas līdz šā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2.2. un 2.5. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas prasībām, kas ir tiem piemērojamas.

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2. un 5. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas prasībām, kas ir tiem piemērojamas.

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

V pielikums – 2. punkts – 1 daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu ražošanai, galīgajai inspekcijai un testēšanai, kā noteikts 2.3. punktā, un tas ir pakļauts 2.4. punktā noteiktajai uzraudzībai.

Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu ražošanai, galīgajai inspekcijai un testēšanai, kā noteikts 3. punktā, un tas ir pakļauts 4. punktā noteiktajai uzraudzībai.

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

V pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Auditā iekļauj vismaz vienu novērtējuma apmeklējumu apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu izgatavošanas, inspekcijas un testēšanas vietā.

svītrots

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

V pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.1. Katrai atsevišķai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamajām prasībām, ražotājs uzliek CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, tai uzņemoties par to atbildību. Ja paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs var uzlikt apakšsistēmām un drošības sastāvdaļā paziņotās struktūras identifikācijas numuru ražošanas gaitā.

5.1. Katrai atsevišķai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamajām prasībām, ražotājs uzliek CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, tai uzņemoties par to atbildību.

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

V pielikums – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katras apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas modeli, kuram tā sagatavota.

5.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katras apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas modeli, kuram tā sagatavota.

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

V pielikums – 7. punkts – 1 daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Katra paziņotā struktūra informē to paziņojošās iestādes par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu to paziņojošām iestādēm informāciju attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām.

7. Katra paziņotā struktūra informē savu paziņojošo iestādi par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu paziņojošajai iestādei tādu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, apturēti vai citādi ierobežoti.

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

V pielikums – 7. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi, anulējusi vai citādi ierobežojusi, sniedzot sava lēmuma pamatojumu.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi, anulējusi vai citādi ierobežojusi, sniedzot sava lēmuma pamatojumu, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

 

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm izdotā(-o) kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmuma(-u) kopiju.

 

Paziņotā struktūra uzglabā katra izdotā apstiprinājuma lēmuma, pielikumu un papildinājumu kopiju.

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 3.2., 3.5.1. un 3.6. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, uz kurām attiecas 3.3. punkta noteikumi, atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas prasībām.

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 3.2., 3.5.1. un 3.6. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas, uz kurām attiecas 3.3. punkta noteikumi, atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas prasībām, kuras uz tām attiecas.

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas prasībām.

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas prasībām, kuras uz tām attiecas.

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.1. Ražotājs iesniedz paša izvēlētai paziņotajai struktūrai pieteikumu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas verifikācijai.

svītrots

Pieteikumā iekļauj:

 

(a) ražotāja nosaukumu un adresi, bet ja iesniegumu iesniedz ražotāja pilnvarotais pārstāvis, — arī tā nosaukumu un adresi,

 

(b) rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā struktūrā,

 

(c) visu atbilstīgo informāciju par apakšsistēmām vai drošības sastāvdaļām, kas apstiprinātas ar B moduli,

 

(d) tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto tipu, un ES tipa pārbaudes sertifikāta(-u) kopiju,

 

(e) sīkāku informāciju par vietu, kur apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas var pārbaudīt.

 

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.2 Paziņotā struktūra veic atbilstošās pārbaudes un testus (vai nodrošina to veikšanu), lai pārbaudītu apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šīs regulas prasībām.

3.2 Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic atbilstošās pārbaudes un testus, lai pārbaudītu apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.2. No katras partijas ņem izlases paraugus saskaņā ar šīs regulas prasībām. Visas apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas paraugā pārbauda katru atsevišķi, un attiecīgos testos, kas izklāstīti attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os) un/vai tehniskajās specifikācijās, vai veic līdzvērtīgus testus, lai pārliecinātos, ka ražojumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamām prasībām, un lai noteiktu, vai partija ir apstiprināma vai noraidāma. Ja šāda saskaņotā standarta nav, attiecīgā paziņotā struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.1. Katrai atsevišķai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamām prasībām, ražotājs uzliek CE zīmi un 3. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, tai uzņemoties par to atbildību.

6.1. Katras atsevišķas apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas modelim, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamām prasībām, ražotājs uzliek CE zīmi un 3. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, tai uzņemoties par to atbildību.

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 6. punkts – 6.2 apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katras apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu, kurai tā sagatavota.

6.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katras apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas modeli, kuram tā sagatavota.

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu. Ja 3. punktā minētā paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs drīkst uzlikt apakšsistēmām un drošības sastāvdaļā paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

Ja 3. punktā minētā paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs drīkst uzlikt apakšsistēmām un drošības sastāvdaļā paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotāja pienākumus, kas noteikti 2. un 5,1. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību drīkst pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šie pienākumi ir precizēti pilnvarā.

Ražotāja pienākumus, kas noteikti 2. un 5,1. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību drīkst pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šie pienākumi ir precizēti pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis var nepildīt ražotāja pienākumus, kas paredzēti 2. un 5.1. punktā.

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 4.2., 4.3. un 4.5. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgā apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, uz kuru attiecas 4.4. punkta noteikumi, atbilst šīs regulas prasībām.

1. Atbilstība, pamatojoties uz ražojuma vienības verificēšanu, ir tāda atbilstības novērtēšanas procedūra, kuras gaitā ražotājs izpilda 4.2., 4.3. un 4.5. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgā apakšsistēma vai drošības sastāvdaļa, uz kuru attiecas 4.4. punkta noteikumi, atbilst tām šīs regulas prasībām, kas uz to attiecas.

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.1. Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai struktūrai pieteikumu apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas verifikācijai.

svītrots

Pieteikumā iekļauj:

 

(a) ražotāja nosaukumu un adresi, bet ja iesniegumu iesniedz ražotāja pilnvarotais pārstāvis, — arī tā nosaukumu un adresi,

 

(b) rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā struktūrā,

 

(c) apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas tehnisko dokumentāciju saskaņā ar IX pielikumu,

 

(d) sīkāku informāciju par vietu, kur apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas var pārbaudīt.

 

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.2 Paziņotā struktūra pārbauda apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas tehnisko dokumentāciju un veic atbilstīgas pārbaudes un testus, kā noteikts attiecīgajos saskaņotajos standartos un/vai tehniskajās specifikācijās, vai līdzvērtīgus testus, kas ļauj pārliecināties par ražojuma atbilstību šīs regulas piemērojamajām prasībām, vai uztic to veikšanu citiem. Ja šāda saskaņotā standarta un/vai tehniskās specifikācijas nav, attiecīgā paziņotā struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

3.2 Paziņotā struktūra pārbauda apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas tehnisko dokumentāciju un veic atbilstīgas pārbaudes un testus, kā noteikts attiecīgajos saskaņotajos standartos un/vai tehniskajās specifikācijās, vai līdzvērtīgus testus, kas ļauj pārbaudīt ražojuma atbilstību šīs regulas piemērojamajām prasībām, vai uztic to veikšanu citiem. Ja šāda saskaņotā standarta un/vai tehniskās specifikācijas nav, attiecīgā paziņotā struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja paziņotā struktūra atsakās izdot atbilstības sertifikātu, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus un norāda, kādi korektīvi pasākumi jāveic.

svītrots

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ražotājs atkārtoti iesniedz pieteikumu attiecīgās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas vienības verifikācijai, tas vēršas tajā pašā paziņotajā struktūrā.

svītrots

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm atbilstības sertifikāta kopiju.

svītrots

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju un atbilstības sertifikāta kopiju pieejamus valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū.

Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju un atbilstības sertifikātu pieejamus valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū.

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

APAKŠSISTĒMU UN DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS H MODULIS: ATBILSTĪBA, PAMATOJOTIES UZ VISAPTVEROŠU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU

APAKŠSISTĒMU UN DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS H1 MODULIS: ATBILSTĪBA, PAMATOJOTIES UZ VISAPTVEROŠU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU UN PROJEKTA PĀRBAUDI

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2. un 5. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgās apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas atbilst šīs regulas prasībām.

1. Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2. un 5. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgās apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas atbilst šīs regulas prasībām, kas uz tām attiecas.

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) visu nepieciešamo informāciju par ražojamajām apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām,

svītrots

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) sīku informāciju par telpām, kurās apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas projektē, ražo, inspicē un testē,

svītrots

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Auditā iekļauj vismaz vienu novērtējuma apmeklējumu apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu projektēšanas, izgatavošanas, inspekcijas un testēšanas vietā.

svītrots

Grozījums Nr.  134

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās vismaz vienam audita komandas loceklim ir pieredze kā novērtētajam trošu ceļu iekārtu jomā un attiecīgo apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu tehnoloģiju jomā, kā arī zināšanas par šīs regulas piemērojamajām prasībām. Audita grupa izskata 3.1. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šīs regulas piemērojamās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu atbilstību minētajām prasībām.

Papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās vismaz vienam audita komandas loceklim ir pieredze kā novērtētajam trošu ceļu iekārtu jomā un attiecīgo apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu tehnoloģiju jomā, kā arī zināšanas par šīs regulas piemērojamajām prasībām. Auditā iekļauj vismaz vienu novērtējuma apmeklējumu apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu projektēšanas, izgatavošanas, inspekcijas un testēšanas vietā. Audita grupa izskata 3.1. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šīs regulas piemērojamās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu atbilstību minētajām prasībām.

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņotā struktūra informē ražotāju par savu lēmumu. Paziņojumā iekļauj audita secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

Par pieņemto lēmumu paziņo ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā iekļauj audita secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.5. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tā informē ražotāju par novērtēšanas rezultātu. Pārvērtēšanas gadījumā paziņotā struktūra informē ražotāju par savu lēmumu. Paziņojumā iekļauj novērtējuma secinājumus un novērtējuma lēmumu pamatojumu.

Tā informē ražotāju par savu lēmumu. Paziņojumā iekļauj novērtējuma secinājumus un novērtējuma lēmumu pamatojumu.

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.5a. Projekta pārbaude

 

3.5a.1. Ražotājs iesniedz projekta pārbaudes pieteikumu 3.1. punktā minētajai paziņotajai struktūrai.

 

3.5a.2. Pieteikums nodrošina apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas projekta, izgatavošanas un darbības izpratni un rada iespēju novērtēt tā atbilstību šīs regulas prasībām, kas uz to attiecas.

 

Tajā iekļauj:

 

(a) ražotāja nosaukumu un adresi;

 

(b) rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā struktūrā;

 

(c) tehnisko dokumentāciju, kā minēts IX pielikumā.

 

3.5a.3. Paziņotā struktūra izskata pieteikumu un izsniedz ražotājam ES projekta pārbaudes sertifikātu, ja projekts atbilst šīs regulas prasībām, kas uz apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu attiecas. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un apstiprinātā projekta identifikācijai nepieciešamos datus. Minētajam sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

 

Sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu atbilstību pārbaudītajam projektam un, ja vajadzīgs, arī pārbaudi lietošanas laikā.

 

Ja projekts neatbilst piemērojamajām šīs regulas prasībām, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES projekta pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

 

3.5a.4. Paziņotā struktūra apzina vispārpieņemtos tehniskos sasniegumus, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu neatbilst šīs regulas piemērojamajām prasībām, un nosaka, vai šādu pārmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja šāda izmeklēšana ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

 

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kas izsniegusi ES projekta pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā projekta izmaiņām, kas var ietekmēt atbilstību šīs regulas pamatprasībām vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām ir vajadzīgs papildu apstiprinājums no paziņotās struktūras, kas izdevusi attiecīgo ES projekta pārbaudes sertifikātu, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

 

3.5a.5. Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem ES projekta pārbaudes sertifikātiem un/vai jebkuriem to papildinājumiem, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz tās paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

 

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES projekta pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

 

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES projekta pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas.

 

Paziņotā struktūra glabā ES projekta pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas, arī ražotāja iesniegtās dokumentācijas, kopijas līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

 

3.5a.6. Ražotājs glabā ES projekta pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju pieejamas valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū.

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.1. Katrai atsevišķai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamām prasībām, ražotājs uzliek CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, tai uzņemoties par to atbildību.

5.1. Katrai atsevišķai apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai, kas atbilst šīs regulas piemērojamām prasībām, ražotājs uzliek CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, tai uzņemoties par to atbildību.

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs var uzlikt apakšsistēmām un drošības sastāvdaļā paziņotās struktūras identifikācijas numuru ražošanas gaitā.

svītrots

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katras apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas ES atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju pieejamu valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē apakšsistēmu vai drošības sastāvdaļu, kurai tā sagatavota.

5.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katras apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju pieejamu valsts iestādēm 30 gadus pēc apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē apakšsistēmas vai drošības sastāvdaļas modeli, kuram tā sagatavota.

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) dokumentāciju, kas attiecas uz 3.5. punktā minētajām apstiprinātajām izmaiņām,

(c) informāciju, kas attiecas uz 3.5. punktā minētajām apstiprinātajām izmaiņām,

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

X pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Apakšsistēmai vai drošības sastāvdaļai pievieno ES atbilstības deklarāciju. To sagatavo tajā pašā valodā vai valodās, kādā (kādās) ir II pielikuma 7.1.1. punktā minētā lietošanas instrukcija.

svītrots

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

X pielikums – 2 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) ES atbilstības deklarācijā iekļauj:

svītrots

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

X pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) apakšsistēmas/drošības sastāvdaļas modelis (ražojuma, partijas, tipa vai sērijas numurs),

(a) apakšsistēma/drošības sastāvdaļa vai apakšsistēmas/drošības sastāvdaļas modelis (ražojuma, tipa, partijas vai sērijas numurs),

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

X pielikums – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam: (norāde uz citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem):

(e) Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

X pielikums – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) Atsauces uz izmantotajiem attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz specifikācijām, saistībā ar kurām ir deklarēta atbilstība:

(f) Atsauces uz izmantotajiem attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, saistībā ar kurām ir deklarēta atbilstība:

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

X pielikums – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) Ziņas par personu, kurai piešķirtas pilnvaras parakstīties ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārdā:

svītrots

PASKAIDROJUMS

Vispārīgi apsvērumi

Referents atbalsta priekšlikumu regulai par trošu ceļu iekārtām, un šis priekšlikums ir viens no Savienības tiesību aktu saskaņošanas gadījumiem. Priekšlikuma nolūks ir saskaņot tirgū laišanas nosacījumus trošu ceļu iekārtu apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām un nodrošināt šo produktu brīvu apriti ES. Visām drošības sastāvdaļām un apakšsistēmām vajadzēs būt projektētām un ražotām saskaņā ar regulā paredzētajām pamatprasībām. Attiecībā uz trošu ceļu iekārtām regulā paredzēts pilnīgi saskaņot arī pamatprasības, kurām tam jāatbilst. Ar šo regulu tiks atcelta un aizstāta 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/9/EK par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai.

Juridiskais instruments

Referents ir pārliecināts, ka juridiskā instrumenta nomaiņa no direktīvas uz regulu atbilst vispārējai politiskai gribai panākt labāku regulējumu un vienkāršot normatīvo vidi. Ar šīm izmaiņām tiek ņemta vērā nepieciešamība nodrošināt vienotu īstenošanu visā Savienībā. Tā kā ar regulu ir paredzēta pilnīga saskaņošana, dalībvalstīm nav atļauts savā nacionālajā likumdošanā noteikt stingrākas prasības vai papildprasības. Tomēr dalībvalstis joprojām būs tiesīgas regulēt citus aspektus, kas saistīti ar trošu ceļu iekārtām, piemēram, zemes izmantošanu, reģionālo plānošanu un vides aizsardzību. Regulas izvēlēšanās šajā sakarā ir apsveicama, jo ļaus izvairīties no nevajadzīgām transponēšanas izmaksām un noteikt skaidrus un sīki izstrādātus noteikumus, kas būs vienādi piemērojami visā Savienībā. Turklāt, izvēloties regulu, tiek novērsts atšķirīgas transponēšanas risks, kas var novest pie dažādu līmeņu drošības aizsardzības un var izkropļot iekšējo tirgu. Šajā sakarā referents vēlas uzsvērt, ka Direktīvas 2000/9/EK īstenošanas ziņojumā jautājums par atšķirīgu transponēšanu tika identificēts kā problēma.

Atbilstība JTR

Referents atbalsta noteikumu saskaņošanu ar 2008. gadā pieņemto preču tiesību aktu paketi un jo īpaši Lēmumu EK 768/2008 par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu. JTR izklāstītajā sistēmā ir noteikumi, kurus parasti kopīgi izmanto ES tiesību aktos par produktiem. Referents vēlas turpināt šīs komitejas darbu pēc tam, kad ir pieņemti deviņi priekšlikumi, kas kopā veido tā dēvēto pielāgošanas paketi. Šajā sakarā ziņojuma projektā pēc iespējas ir ievērots formulējums, par kuru abi likumdevēji vienojās iepriekšējā sasaukuma laikā. Pēc rūpīgas priekšlikuma analīzes un vispusīgas salīdzināšanas ar Direktīvu 2014/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū referents ierosina vairākus grozījumus, kuru mērķis ir uzlabot teksta atbilstību JTR.

Tirgus uzraudzība

Sākotnēji bija paredzēts, ka noteikumi par trošu ceļu iekārtu tirgus uzraudzību būtu jārisina jaunajā regulā par tirgus uzraudzību (2013. gada 13. februāra priekšlikums regulai (COM(2013)0075 final)). Tā kā šis priekšlikums, visticamāk, netiks pieņemts laikā, bija jāiekļauj īpaši noteikumi par tirgus uzraudzību. Tāpēc referents atbalsta to, ka tiek iekļauta jauna IV nodaļa par Savienības tirgus uzraudzību, Savienības tirgū ienākošo apakšsistēmu un drošības elementu kontroli un Savienības drošības procedūru.

Priekšlikuma darbības joma

Referents atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ir risināts jautājums par Direktīvas 2000/9/EK darbības jomu attiecībā uz trošu ceļu iekārtām. Kā konstatēts ietekmes novērtējumā, ko pozitīvi novērtēja Parlamenta Ex-ante ietekmes novērtējuma nodaļa, lielākā daļa ieinteresēto personu norāda, ka viens no primārajiem mērķiem ir uzlabot juridisko skaidrību. Šajā sakarā priekšlikumā paredzēts, ka to piemēro trošu ceļu iekārtām, kuras projektētas personu pārvadāšanai un šādu iekārtu apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām (2. panta 1. punkts), un ir skaidri uzskaitīti izņēmumi (2. panta 2. punkts). Priekšlikums jo īpaši nodrošina skaidrību attiecībā uz trošu ceļu iekārtām gan transportam, gan atpūtai. Izņēmums attiecībā uz trošu ceļu iekārtām, kuras izmanto atpūtas mērķiem gadatirgos vai atrakciju parkos, neattiecas uz trošu ceļu iekārtām, kas paredzētas divējādam mērķim. Attiecībā uz vēsturiskām iekārtām, kuras bieži vien ļoti piesaista tūristu uzmanību, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nodrošināt augsta līmeņa veselības un drošības aizsardzību, izmantojot valsts tiesību aktus.

Apakšsistēmas

Visbeidzot, referents atbalsta saskaņošanu starp apakšsistēmu atbilstības novērtēšanas procedūrām un procedūrām, kuras jau tiek izmantotas attiecībā uz drošības sastāvdaļām. Referents uzskata, ka nav iemesla apakšsistēmām piemērot vienu režīmu, bet drošības sastāvdaļām citu, jo atšķirīgas pieejas varētu radīt tirgus traucējumus un atšķirīgu attieksmi. Priekšlikumā ir saglabātas tās pašas drošības sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas procedūras, kas paredzētas Direktīvā 2000/9/EK, un tās tiek ieviestas apakšsistēmām. Tomēr attiecīgie atbilstības novērtēšanas moduļi ir atjaunināti saskaņā ar JTR lēmumu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Trošu ceļu iekārtas

Atsauces

COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.3.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

2.4.2014

TRAN

2.4.2014

 

 

Atzinumu nesniedza

  Lēmuma datums

ITRE

22.7.2014

TRAN

16.7.2014

 

 

Referenti

  Iecelšanas datums

Antonio López-Istúriz White

17.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.12.2014

5.2.2015

16.3.2015

 

Pieņemšanas datums

17.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

Iesniegšanas datums

25.3.2015