Procedura : 2014/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0063/2015

Teksty złożone :

A8-0063/2015

Debaty :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Głosowanie :

PV 20/01/2016 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0014

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1027kWORD 712k
25.3.2015
PE 537.493v02-00 A8-0063/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń kolei linowych

(COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń kolei linowych

(COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0187),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0111/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0063/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do nowych urządzeń kolei linowych i obejmuje podzespoły i elementy systemu bezpieczeństwa, które są nowe na rynku unijnym w momencie ich wprowadzenia do obrotu; oznacza to, że są to albo nowe podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę na terytorium Unii albo podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa, bez względu na to czy są one nowe czy używane, importowane z państwa trzeciego. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do przenoszenia urządzeń kolei linowych zainstalowanych na terytorium Unii lub przenoszenia podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa zintegrowanych z takimi urządzeniami, z wyjątkiem przypadków, w których przeniesienie zakłada znaczącą zmianę urządzenia, która wymagałaby zezwolenia administracyjnego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Rozporządzenie (UE) nr [.../...] [w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów]16 zawiera szczegółowe przepisy dotyczące nadzoru rynku oraz kontrolowania produktów sprowadzanych na terytorium Unii z państw trzecich, w tym podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa. Określa ono również procedurę klauzuli ochronnej. Państwa członkowskie mają zorganizować i realizować nadzór rynku, wyznaczyć odpowiednie do tego organy oraz określić ich kompetencje i obowiązki. Mają one również ustanowić ogólne i sektorowe programy nadzoru rynku.

skreślony

__________________

 

16 Dz.U. L […...].

 

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy zachować zakres dyrektywy 2000/9/WE. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do urządzeń kolei linowych wykorzystywanych do przewozu osób w wysokogórskich miejscowościach turystycznych oraz w miejskich środkach komunikacji. Urządzenia kolei linowych to głównie systemy linowe, takie jak kolejki linowe terenowe, kolejki linowe wahadłowe, wózki linowe, kolejki gondolowe, kolejki krzesełkowe i wyciągi narciarskie do przemieszczania osób. Siła trakcyjna przenoszona za pomocą lin oraz funkcja przewozu pasażerów to podstawowe kryteria wyznaczające, jakie urządzenia kolei linowych należą do zakresu niniejszego rozporządzenia.

(8) Należy zachować zakres dyrektywy 2000/9/WE. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do urządzeń kolei linowych wykorzystywanych tradycyjnie do przewozu osób w miejscowościach turystycznych oraz w miejskich środkach komunikacji. Urządzenia kolei linowych to głównie systemy linowe, takie jak kolejki linowe terenowe, kolejki linowe wahadłowe, wózki linowe, kolejki gondolowe, kolejki krzesełkowe, wyciągi narciarskie oraz inne służące celom turystycznym lub sportowym urządzenia do przemieszczania osób. Siła trakcyjna przenoszona za pomocą lin oraz funkcja przewozu pasażerów to podstawowe kryteria wyznaczające, jakie urządzenia kolei linowych należą do zakresu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Wyciągi, zarówno pionowe, jak i pochyłe, stale obsługujące określone poziomy budynków oraz konstrukcji innych niż stacje, są przedmiotem szczegółowych przepisów unijnych i powinny zostać wykluczone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(11) Dźwigi, w tym wyciągi linowe, zarówno pionowe, jak i pochyłe, stale obsługujące określone poziomy budynków oraz konstrukcji i nie kursujące między stacjami, są przedmiotem szczegółowych przepisów unijnych i powinny zostać wykluczone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Urządzenia kolei linowych o konstrukcji zabytkowej, zgodnie z definicją w prawie krajowym, oraz ich podzespoły i elementy systemu bezpieczeństwa powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i majątku w odniesieniu do tych urządzeń kolei linowych, w razie potrzeby za pośrednictwem prawa krajowego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Zasada ostrożności, zapisana w art. 191 ust. 2 TFUE i podkreślona m.in. w komunikacie Komisji z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie zasady ostrożności, jest podstawową zasadą dotyczącą bezpieczeństwa produktów i bezpieczeństwa konsumentów i powinna być należycie uwzględniana przy ustalaniu kryteriów oceny bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych i ich infrastruktury, podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawo państw członkowskich do określenia wymogów, które uznają one za niezbędne, dotyczących zagospodarowania terenu, planowania przestrzennego oraz mających zagwarantować ochronę środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa osób, a w szczególności pracowników, podczas korzystania z urządzeń kolei linowych.

(15) Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawo państw członkowskich do określenia wymogów, które uznają one za niezbędne, dotyczących zagospodarowania terenu, planowania przestrzennego oraz mających zagwarantować ochronę środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa osób, w szczególności pracowników i personelu obsługi, podczas korzystania z urządzeń kolei linowych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Aby zapewnić pewność prawa, konieczne jest wyjaśnienie, że przepisy dotyczące nadzoru rynku unijnego i kontroli produktów wprowadzanych na rynek unijny, przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008, mają zastosowanie do podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać państwom członkowskim wyboru organów właściwych do wykonania tych zadań.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, by urządzenia kolei linowych były oddawane do użytku wyłącznie wtedy, gdy są zgodne z niniejszym rozporządzeniem i nie powodują zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób lub majątku, o ile zostaną odpowiednio zamontowane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

(20) Państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, by urządzenia kolei linowych były oddawane do użytku wyłącznie wtedy, gdy są zgodne z niniejszym rozporządzeniem i nie powodują zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub majątku, o ile zostaną odpowiednio zamontowane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Należy zezwolić na dodawanie podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa do urządzeń kolei linowych, jeśli umożliwiają one budowę urządzeń kolei linowych zgodnych z niniejszym rozporządzeniem i nie powodują zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób lub majątku, o ile zostaną odpowiednio zamontowane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

(25) Należy zezwolić na dodawanie podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa do urządzeń kolei linowych, jeśli umożliwiają one budowę urządzeń kolei linowych zgodnych z niniejszym rozporządzeniem i nie powodują zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub majątku, o ile zostaną odpowiednio zamontowane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Niezbędne jest zapewnienie zgodności wprowadzanych na rynek Unii podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa pochodzących z państw trzecich z wymogami niniejszego rozporządzenia, w szczególności zapewnienie poddania tych podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa przez producentów odpowiednim procedurom oceny zgodności. Dlatego też należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do zgodności podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa wprowadzanych przez nich na rynek z wymogami niniejszego rozporządzenia i nie wprowadzają do obrotu podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa niespełniających tych wymogów lub stwarzających zagrożenie. Należy również wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do przeprowadzenia procedur oceny zgodności oraz dostępności oznakowania i dokumentacji podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa sporządzonej przez producentów do wglądu dla właściwych organów nadzoru.

(31) Niezbędne jest zapewnienie zgodności wprowadzanych na rynek Unii podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa pochodzących z państw trzecich z wymogami niniejszego rozporządzenia, w szczególności zapewnienie poddania tych podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa przez producentów odpowiednim procedurom oceny zgodności. Dlatego też należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do zgodności podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa wprowadzanych przez nich na rynek z wymogami niniejszego rozporządzenia i nie wprowadzają do obrotu podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa niespełniających tych wymogów lub stwarzających zagrożenie. Należy również wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do przeprowadzenia procedur oceny zgodności oraz dostępności oznakowania i dokumentacji podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa sporządzonej przez producentów do wglądu dla właściwych organów krajowych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Każdy importer wprowadzający do obrotu podzespół lub element systemu bezpieczeństwa powinien podać na podzespole lub elemencie systemu bezpieczeństwa, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy, a także adres pocztowy, pod którym można się z nim skontaktować. Należy wprowadzić wyjątki od tej zasady, w przypadku gdy uniemożliwia to wielkość lub charakter elementu systemu bezpieczeństwa. Obejmuje to przypadki, gdy importer musiałby otworzyć opakowanie, aby umieścić na elemencie systemu bezpieczeństwa swoją nazwę i adres.

(33) Każdy importer wprowadzający do obrotu podzespół lub element systemu bezpieczeństwa powinien podać na podzespole lub elemencie systemu bezpieczeństwa, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy, a także adres pocztowy, pod którym można się z nim skontaktować, oraz, jeśli istnieje, adres strony internetowej. Należy wprowadzić wyjątki od tej zasady, w przypadku gdy uniemożliwia to wielkość lub charakter podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. Obejmuje to przypadki, gdy importer musiałby otworzyć opakowanie, aby umieścić na podzespole lub elemencie systemu bezpieczeństwa swoją nazwę i adres. W takich przypadkach informację należy umieścić na opakowaniu oraz w instrukcji załączonej do elementu systemu bezpieczeństwa.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Niniejsze rozporządzenie powinno ograniczać się do określenia zasadniczych wymogów. Aby ułatwić ocenę zgodności z tymi wymogami należy przewidzieć domniemanie zgodności urządzeń kolei linowych zgodnych ze zharmonizowanymi normami przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 do celów określania szczegółowych specyfikacji technicznych tych wymogów, w szczególności w odniesieniu do projektu, budowy i eksploatacji urządzeń kolei linowych.

(37) Niniejsze rozporządzenie powinno ograniczać się do określenia zasadniczych wymogów. Aby ułatwić ocenę zgodności z tymi wymogami należy przewidzieć domniemanie zgodności urządzeń kolei linowych, podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa zgodnych ze zharmonizowanymi normami przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 do celów określania szczegółowych specyfikacji technicznych tych wymogów, w szczególności w odniesieniu do projektu, budowy i eksploatacji urządzeń kolei linowych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Aby zagwarantować skuteczny dostęp do informacji do celów nadzoru rynku, informacje niezbędne do zidentyfikowania wszystkich mających zastosowanie aktów Unii dotyczących podsystemów lub elementów systemu bezpieczeństwa powinny być dostępne w pojedynczej deklaracji zgodności UE.

(41) Aby zagwarantować skuteczny dostęp do informacji do celów nadzoru rynku, informacje niezbędne do zidentyfikowania wszystkich mających zastosowanie aktów Unii dotyczących podsystemów lub elementów systemu bezpieczeństwa powinny być dostępne w pojedynczej deklaracji zgodności UE. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego podmiotów gospodarczych wspomniana pojedyncza deklaracja zgodności UE może mieć formę pliku dokumentów, na który składają się odpowiednie poszczególne deklaracje zgodności.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Sprawdzenie zgodności podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa z zasadniczymi wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu jest niezbędne w celu zapewnienia skutecznej ochrony użytkowników i osób trzecich.

(43) Sprawdzenie zgodności podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa z zasadniczymi wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu jest niezbędne w celu zapewnienia skutecznej ochrony personelu obsługi, użytkowników i osób trzecich.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Doświadczenia wykazały, że kryteria określone w dyrektywie 2000/9/WE, które muszą spełniać jednostki oceniające zgodność, by mogły zostać zgłoszone Komisji, są niewystarczające w celu zapewnienia jednakowo wysokiego poziomu realizacji zadań przez te jednostki na całym terytorium Unii. Tymczasem niezmiernie ważne jest, by wszystkie jednostki oceniające zgodność realizowały swe zadania na takim samym poziomie oraz zgodnie z warunkami uczciwej konkurencji. Wymaga to ustanowienia obowiązkowych wymagań dla jednostek oceniających zgodność, które chcą być zgłoszone jako podmioty świadczące usługi w zakresie oceny zgodności.

(46) Doświadczenia wykazały, że kryteria określone w dyrektywie 2000/9/WE, które muszą spełniać jednostki oceniające zgodność, by mogły zostać zgłoszone Komisji, są niewystarczające w celu zapewnienia jednakowo wysokiego poziomu realizacji zadań przez jednostki notyfikowane na całym terytorium Unii. Tymczasem niezmiernie ważne jest, by wszystkie jednostki notyfikowane realizowały swe zadania na takim samym poziomie oraz zgodnie z warunkami uczciwej konkurencji. Wymaga to ustanowienia obowiązkowych wymagań dla jednostek oceniających zgodność, które chcą być zgłoszone jako podmioty świadczące usługi w zakresie oceny zgodności.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54) W interesie konkurencyjności niezmiernie istotne jest, by jednostki oceniające zgodność stosowały procedury oceny zgodności bez zbędnego obciążania podmiotów gospodarczych. Z tego samego powodu, oraz w celu zagwarantowania równego traktowania podmiotów gospodarczych, należy zapewnić spójność stosowanych procedur oceny zgodności pod względem technicznym. Cel ten można zrealizować w drodze odpowiedniej koordynacji jednostek oceniających zgodność i ich współpracy.

(54) W interesie konkurencyjności niezmiernie istotne jest, by jednostki notyfikowane stosowały procedury oceny zgodności bez zbędnego obciążania podmiotów gospodarczych. Z tego samego powodu, oraz w celu zagwarantowania równego traktowania podmiotów gospodarczych, należy zapewnić spójność stosowanych procedur oceny zgodności pod względem technicznym. Cel ten można zrealizować w drodze odpowiedniej koordynacji jednostek notyfikowanych i ich współpracy.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(54a) Dyrektywa 2000/9/WE przewiduje już wprowadzenie procedury ochronnej, koniecznej by umożliwić kwestionowanie zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. W celu zwiększenia przejrzystości oraz skrócenia czasu rozpatrywania konieczne jest udoskonalenie istniejącej procedury ochronnej, tak aby zwiększyć jej skuteczność oraz umożliwić wykorzystanie wiedzy specjalistycznej dostępnej w państwach członkowskich.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(54b) Istniejący system powinien zostać uzupełniony o procedurę zapewniającą przekazywanie zainteresowanym stronom informacji na temat środków przewidzianych w odniesieniu do podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób. Powinien on również umożliwiać organom nadzoru rynku podejmowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań w odniesieniu do takich podzespołów i elementów systemów bezpieczeństwa na wcześniejszym etapie.

 

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a) W przypadku rozpatrywania – np. w ramach grupy eksperckiej Komisji – kwestii dotyczących niniejszego rozporządzenia, innych niż wdrażanie lub naruszenia, Parlament Europejski powinien zgodnie z istniejącą praktyką otrzymywać pełne informacje i pełną dokumentację oraz zaproszenie do wzięcia udziału w danym posiedzeniu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Istnieje konieczność wprowadzenia ustaleń przejściowych umożliwiających udostępnianie na rynku i oddawanie do użytku podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa już wprowadzonych do obrotu zgodnie z dyrektywą 2000/9/WE.

(57) Istnieje konieczność wprowadzenia ustaleń przejściowych umożliwiających udostępnianie na rynku oraz oddanie do użytku, bez konieczności spełnienia kolejnych wymogów dotyczących produktu, podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa już wprowadzonych do obrotu zgodnie z dyrektywą 2000/9/WE.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59) Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar obowiązujących w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich wprowadzanie w życie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(59) Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar obowiązujących w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich egzekwowanie. Ustanowione kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) Ponieważ cel niniejszej rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie spełnienia przez urządzenia kolei linowych wymogów gwarantujących wysoki poziom ochrony bezpieczeństwa użytkowników, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i dlatego – ze względu na rozmiary i skutki – możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(60) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie spełnienia przez urządzenia kolei linowych wymogów gwarantujących wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, lecz raczej – ze względu na rozmiary i skutki – możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące projektowania i budowania urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób oraz udostępniania na rynku oraz swobodnego przepływu podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa takich urządzeń.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku oraz swobodnego przepływu podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych. Zawiera również przepisy dotyczące projektowania, budowy i oddawania do użytku nowych urządzeń kolei linowych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Przepisy niniejszego rozporządzenia opierają się na zasadzie ostrożności.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) tradycyjnych tramwajów o napędzie linowym;

b) urządzeń kolei linowych o konstrukcji zabytkowej, w tym tramwajów o napędzie linowym i kolejek linowych terenowych, zgodnie z definicją w prawie krajowym, oraz ich podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa zaprojektowanych specjalnie dla takich urządzeń;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) urządzeń przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie oraz do obsługi schronisk górskich, nieprzeznaczonych do świadczenia powszechnych usług przewozu osób;

c) urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa lub leśnictwa;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) urządzeń kolei linowych przeznaczonych do obsługi schronisk górskich, przeznaczonych wyłącznie do transportu towarów i konkretnie wskazanych osób;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) zamontowanych na stałe bądź ruchomych urządzeń używanych w wesołych miasteczkach i parkach rozrywki, które zostały zaprojektowane wyłącznie do celów rekreacyjnych, a nie jako środek przewozu osób;

d) zamontowanych na stałe bądź ruchomych urządzeń, które zostały zaprojektowane wyłącznie do celów rekreacyjnych i rozrywkowych, a nie jako środek przewozu osób;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) „infrastruktura” oznacza układ, dane systemowe, obiekty stacji, a także elementy konstrukcyjne wzdłuż osi liny, specjalnie zaprojektowane i zmontowane na miejscu dla każdego urządzenia, które są niezbędne dla budowy i eksploatacji urządzenia, łącznie z fundamentami;

3) „infrastruktura” oznacza obiekty stacji i elementy konstrukcyjne wzdłuż osi liny, specjalnie zaprojektowane i zmontowane na miejscu dla każdego urządzenia kolei linowych, które uwzględniają układ i dane systemu i które są niezbędne dla budowy i eksploatacji urządzenia kolei linowych, łącznie z fundamentami;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający wymogi techniczne, które muszą być spełnione przez urządzenie, infrastrukturę, podzespół lub element systemu bezpieczeństwa;

18) „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający wymogi techniczne, które muszą być spełnione przez urządzenie kolei linowych, infrastrukturę, podzespół lub element systemu bezpieczeństwa;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24) „odzyskanie” oznacza dowolny środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, które zostały już dodane do urządzenia kolei linowych;

24) „odzyskanie” oznacza dowolny środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, które zostały już udostępnione na projekt i budowę urządzenia kolei linowych;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia, by podzespoły oraz elementy systemu bezpieczeństwa mogły być udostępniane na rynku oraz oddawane do użytku jedynie, jeśli spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia.

1. Podzespoły oraz elementy systemu bezpieczeństwa udostępniane na rynku jedynie, jeśli spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują wszystkie właściwe środki zgodnie z art. 9 w celu ustalenia procedur mających zagwarantować, by podzespoły i elementy systemu bezpieczeństwa były dodawane do urządzeń kolei linowych jedynie wtedy, gdy umożliwiają budowę urządzeń kolei linowych spełniających wymogi niniejszego rozporządzenia i nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób ani majątku, o ile zostaną odpowiednio dodane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

skreślony

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują wszystkie właściwe środki zgodnie z art. 9 w celu ustalenia procedur mających zagwarantować, by urządzenia kolei linowych oddawane były do użytku jedynie wtedy, gdy spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia i nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób ani majątku, o ile zostaną odpowiednio zainstalowane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

1. Państwa członkowskie podejmują wszystkie właściwe środki zgodnie z art. 9 w celu ustalenia procedur mających zagwarantować, by urządzenia kolei linowych oddawane były do użytku jedynie wtedy, gdy spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia i nie zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu osób ani majątku, o ile zostaną odpowiednio zainstalowane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie podejmują wszystkie właściwe środki zgodnie z art. 9 w celu ustalenia procedur mających zagwarantować, że podzespoły i elementy systemu bezpieczeństwa będą dodawane do urządzeń kolei linowych jedynie wtedy, gdy umożliwiają budowę urządzeń kolei linowych spełniających wymogi niniejszego rozporządzenia i nie zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu osób ani majątku, o ile zostaną odpowiednio dodane, będą właściwie konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku urządzeń kolei linowych zgodnych z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub z ich częściami, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymogi objęte tymi normami lub ich częściami, o których mowa w załączniku II.

2. W przypadku urządzeń kolei linowych zgodnych z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub z ich częściami, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymogi określone w załączniku II, objęte tymi normami lub ich częściami.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wszelkie planowane urządzenia muszą być poddane analizie bezpieczeństwa określonej w załączniku III, która obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych i ich otoczenia w kontekście projektowania, budowy i oddania do użytku, i dzięki której możliwe jest, biorąc pod uwagę doświadczenia z przeszłości, określenie zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji urządzenia kolei linowych.

1. Osoba odpowiedzialna za urządzenie kolei linowych określona przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym przeprowadza analizę bezpieczeństwa planowanego urządzenia kolei linowych lub zleca przeprowadzenie takiej analizy.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wyniki analizy bezpieczeństwa zamieszczane są w sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa. Sprawozdanie to zawiera zalecenia dotyczące środków przewidzianych, by zaradzić takim zagrożeniom, jak również wykaz podzespołów i elementów systemów bezpieczeństwa, które należy dodać do urządzenia kolei linowych.

skreślony

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W ramach analizy bezpieczeństwa wymaganej w przypadku każdego urządzenia kolei linowych uwzględnia się każdy przewidziany tryb eksploatacji. Analiza bezpieczeństwa przeprowadzana jest według uznanej lub ustalonej metody oraz uwzględnia obecny stan wiedzy i umiejętności w omawianym zakresie, a także złożoność danego urządzenia kolei linowych. Celem analizy bezpieczeństwa jest zapewnienie, by projekt i konstrukcja urządzenia kolei linowych uwzględniały warunki w miejscu instalowania urządzenia oraz najbardziej niesprzyjające warunki pracy, aby zadawalająco spełnić wymogi bezpieczeństwa. Analiza bezpieczeństwa obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa urządzeń kolei linowych i ich czynników zewnętrznych w kontekście projektowania, budowy i oddania do użytku oraz umożliwia, biorąc pod uwagę doświadczenia z przeszłości, określenie zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji urządzenia kolei linowych.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Analiza bezpieczeństwa obejmuje także urządzenia zabezpieczające i ich wpływ na pracę urządzenia kolei linowych oraz odpowiednich podzespołów, na których wpływ mają te urządzenia zabezpieczające, tak aby:

 

a) mogły one zareagować na wykryte uszkodzenie czy nieprawidłowość w ten sposób, by pozostawać w stanie gwarantującym bezpieczeństwo lub uruchomić ograniczony tryb pracy lub tryb bezpieczny w sytuacji awaryjnej;

 

b) pozostawały dodatkowym zabezpieczeniem i były monitorowane; lub

 

c) ich właściwości pozwalały na ocenę prawdopodobieństwa ich awarii, a ich standard był porównywalny do standardów zabezpieczeń, które spełniają warunki określone w tiret pierwszym i drugim powyżej.

 

Analiza bezpieczeństwa jest wykorzystywana do sporządzenia wykazu zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych, zalecenia środków zaradczych wobec takich zagrożeń i określenia wykazu podsystemów i elementów systemu bezpieczeństwa, które mają zostać wbudowane w urządzenie kolei linowych. Wyniki analizy bezpieczeństwa przedstawiane są w sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by analiza bezpieczeństwa, sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa, deklaracja zgodności UE oraz inne dokumenty dotyczące zgodności podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa, jak również dokumentacja dotycząca właściwości urządzenia kolei linowych były przedkładane organowi odpowiedzialnemu za zatwierdzenie danego urządzenia kolei linowych. Dokumentacja dotycząca urządzenia kolei linowych określa również niezbędne warunki, w tym ograniczenia eksploatacyjne, jak również pełne informacje na temat obsługi serwisowej, regulacji i konserwacji danego urządzenia kolei linowych. Kopia tych dokumentów przechowywana jest w lokalach urządzenia kolei linowych.

2. Osoba odpowiedzialna za urządzenie kolei linowych określona przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym przedstawia sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8, deklarację zgodności UE oraz inne dokumenty dotyczące zgodności podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa, jak również dokumentację dotyczącą właściwości urządzenia kolei linowych organowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za zatwierdzenie danego urządzenia kolei linowych. Dokumentacja dotycząca urządzenia kolei linowych określa również niezbędne warunki, w tym ograniczenia eksploatacyjne, jak również pełne informacje na temat obsługi serwisowej, regulacji i konserwacji danego urządzenia kolei linowych. Kopia tych dokumentów przechowywana jest w lokalach urządzenia kolei linowych.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie nie mogą wykorzystywać przepisów, o których mowa w ust. 1, do zabraniania, ograniczania lub utrudniania, z przyczyn związanych z aspektami objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia, budowy oraz oddania do użytku urządzeń kolei linowych zgodnych z niniejszym rozporządzeniem i nie powodujących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób ani majątku, o ile zostały odpowiednio zamontowane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Państwa członkowskie nie mogą wykorzystywać przepisów, o których mowa w ust. 1, do zabraniania, ograniczania lub utrudniania, z przyczyn związanych z aspektami objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia, budowy oraz oddania do użytku urządzeń kolei linowych zgodnych z niniejszym rozporządzeniem i nie powodujących zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób ani majątku, o ile zostały odpowiednio zamontowane zgodnie z przeznaczeniem.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli Państwo członkowskie ustali, że zatwierdzone urządzenia kolei linowych używane zgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub też, w odpowiednich przypadkach, dla bezpieczeństwa majątku, podejmuje ono wszelkie odpowiednie środki, aby ograniczyć eksploatację takich urządzeń lub też zakazać ich eksploatacji.

2. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że zatwierdzone urządzenia kolei linowych używane zgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub stanowić zagrożenie dla majątku, podejmuje ono wszelkie odpowiednie środki, aby ograniczyć eksploatację takich urządzeń lub też zakazać ich eksploatacji.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producenci zapewniają, by do ich podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa dołączana była deklaracja zgodności UE oraz by opatrywane one były nazwą typu, numerem partii lub serii, lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację.

Producenci zapewniają, by wprowadzane przez nich do obrotu podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa były opatrywane nazwą typu, numerem partii lub serii umożliwiającą ich identyfikację.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jest to niemożliwe ze względu na rozmiary lub charakter elementu systemu bezpieczeństwa, producenci zapewniają podanie wymaganych informacji na opakowaniu lub w instrukcji dołączonej do elementu systemu bezpieczeństwa.

Jeżeli jest to niemożliwe ze względu na rozmiary lub charakter podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, producenci zapewniają podanie wymaganych informacji na opakowaniu i w dokumentacji dołączonej do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Producenci umieszczają na podzespole lub elemencie systemu bezpieczeństwa, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu elementu systemu bezpieczeństwa lub w załączonej do niego instrukcji – swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres pocztowy, pod którym można się z nini kontaktować. Adres wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. Dane kontaktowe podawane są w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników oraz organów nadzoru rynku, określonym przez dane państwo członkowskie.

6. Producenci umieszczają na podzespole lub elemencie systemu bezpieczeństwa, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu elementu systemu bezpieczeństwa lub podzespołu i w dokumentacji do nich załączonej – swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres pocztowy, pod którym można się z nimi kontaktować, oraz, jeśli istnieje, adres strony internetowej. Adres wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. Dane kontaktowe podawane są w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników oraz organów nadzoru rynku, określonym przez dane państwo członkowskie.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Producenci zapewniają dołączenie do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa deklaracji zgodności UE oraz instrukcji i informacji o bezpiecznym użytkowaniu, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników, określonym przez dane państwo członkowskie. Takie instrukcje i informacje o bezpiecznym użytkowaniu są jasne, zrozumiałe i czytelne.

7. Producenci zapewniają dołączenie do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa egzemplarza deklaracji zgodności UE oraz instrukcji i informacji o bezpiecznym użytkowaniu przewidzianych w załączniku II pkt 7.1.1, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników, określonym przez dane państwo członkowskie. Takie instrukcje i informacje o bezpiecznym użytkowaniu są jasne, zrozumiałe i czytelne.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzone przez nich do obrotu podzespół lub element systemu bezpieczeństwa nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie podejmują niezbędne środki naprawcze konieczne w celu zapewnienia zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli podzespół lub element systemu bezpieczeństwa stwarza zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których podzespół lub element systemu bezpieczeństwa zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz wszelkich podjętych środków naprawczych.

8. Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzone przez nich do obrotu podzespół lub element systemu bezpieczeństwa nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie podejmują środki naprawcze konieczne w celu zapewnienia zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli podzespół lub element systemu bezpieczeństwa stwarza zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których podzespół lub element systemu bezpieczeństwa zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz wszelkich podjętych środków naprawczych.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Na umotywowane wezwanie właściwego organu krajowego producenci przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację konieczne do wykazania zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z niniejszym rozporządzeniem, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Te informacje i dokumentacja mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej. Na wezwanie tego organu producenci współpracują z nim we wszelkich w działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń powodowanych przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa wprowadzone przez nich do obrotu.

9. Na umotywowane wezwanie właściwego organu krajowego producenci przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z niniejszym rozporządzeniem, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na wezwanie tego organu producenci współpracują z nim we wszelkich w działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń powodowanych przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa wprowadzone przez nich do obrotu.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przechowywanie deklaracji zgodności UE i dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru przez 30 lat od momentu wprowadzenia podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa do obrotu;

a) przechowywanie deklaracji zgodności UE i dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynkowego przez 30 lat od momentu wprowadzenia podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa do obrotu;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed wprowadzeniem podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa do obrotu importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, zgodnie z art. 18. Zapewniają oni, by producent sporządził dokumentację techniczną, by podzespół lub element systemu bezpieczeństwa były opatrzone deklaracją zgodności UE, by opatrzono je oznaczeniem CE i towarzyszyły im wymagane instrukcja i informacje o bezpiecznym użytkowaniu oraz by producent spełnił wymagania określone odpowiednio w art. 11 ust. 5 i ust. 6.

Przed wprowadzeniem podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa do obrotu importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 18. Zapewniają oni, by producent sporządził dokumentację techniczną, by podzespołowi lub elementowi systemu bezpieczeństwa towarzyszył egzemplarz deklaracji zgodności UE, by opatrzono je oznaczeniem CE i towarzyszyły im wymagane instrukcja i informacje o bezpiecznym użytkowaniu oraz by producent spełnił wymagania określone odpowiednio w art. 11 ust. 5 i ust. 6.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Importerzy umieszczają na podzespole lub elemencie systemu bezpieczeństwa, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu elementu systemu bezpieczeństwa lub w załączonej do niego instrukcji, swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy, pod którym można kontaktować się z nimi w sprawie urządzenia. Dane kontaktowe podawane są w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników oraz organów nadzoru rynku, określonym przez dane państwo członkowskie.

3. Importerzy umieszczają na podzespole lub elemencie systemu bezpieczeństwa, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu elementu systemu bezpieczeństwa lub podzespołu i w dokumentacji do nich załączonej – swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy, pod którym można się z nimi kontaktować, oraz, jeśli istnieje, adres strony internetowej. Dane kontaktowe podawane są w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników oraz organów nadzoru rynku, określonym przez dane państwo członkowskie.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Importerzy dopilnowują, aby w czasie, w którym to na nich spoczywa odpowiedzialność za podzespół lub element systemu bezpieczeństwa, warunki ich przechowywania i przewożenia nie zagrażały ich zgodności z wymogami określonymi w załączniku II.

5. Importerzy dopilnowują, aby w czasie, w którym to na nich spoczywa odpowiedzialność za podzespół lub element systemu bezpieczeństwa, warunki ich przechowywania i przewożenia nie zagrażały ich zgodności z podstawowymi wymogami określonymi w załączniku II.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W odpowiednich przypadkach, z uwagi na zagrożenia powodowane przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa, importerzy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, na umotywowane wezwanie właściwych organów, przeprowadzają badania próby podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa udostępnianych na rynku, oraz rozpatrują skargi na niezgodne podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa, w razie potrzeby prowadząc ewidencję takich skarg i odzyskiwania takich podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa; informują również dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

6. W odpowiednich przypadkach, z uwagi na zagrożenia powodowane przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa, importerzy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów, personelu obsługi i osób trzecich przeprowadzają badania próby podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa udostępnianych na rynku, oraz rozpatrują skargi na niezgodne podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa, w razie potrzeby prowadząc ewidencję takich skarg i odzyskiwania takich podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa; informują również dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Na umotywowane wezwanie właściwego organu krajowego importerzy przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację konieczne do wykazania zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z niniejszym rozporządzeniem, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Te informacje i dokumentacja mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej. Na wezwanie tego organu importerzy współpracują z nim we wszelkich w działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń powodowanych przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa wprowadzone przez nich do obrotu.

9. Na wezwanie właściwego organu krajowego importerzy przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z niniejszym rozporządzeniem, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na wezwanie tego organu importerzy współpracują z nim we wszelkich w działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń powodowanych przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa wprowadzone przez nich do obrotu.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed udostępnieniem podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy podzespół lub element systemu bezpieczeństwa są opatrzone oznakowaniem CE, czy towarzyszy im deklaracja zgodności UE oraz instrukcje i informacje o bezpiecznym użytkowaniu w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników określonym przez dane państwo członkowskie, a także czy producent i importer spełnili wymogi określone w art. 11 ust. 5 i 6 oraz w art. 13 ust. 3.

Przed udostępnieniem podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy podzespół lub element systemu bezpieczeństwa są opatrzone oznakowaniem CE, czy towarzyszy im egzemplarz deklaracji zgodności UE oraz instrukcje i informacje o bezpiecznym użytkowaniu w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników określonym przez dane państwo członkowskie, a także czy producent i importer spełnili wymogi określone w art. 11 ust. 5 i 6 oraz w art. 13 ust. 3.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Na umotywowane wezwanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację konieczne do wykazania zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa; Te informacje i dokumentacja mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej. Na wezwanie tego organu dystrybutorzy współpracują z nim we wszelkich w działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń powodowanych przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa udostępnione przez nich na rynku.

5. Na umotywowane wezwanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. Na wezwanie tego organu dystrybutorzy współpracują z nim we wszelkich w działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń powodowanych przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa udostępnione przez nich na rynku.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa zgodnych z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub z ich częściami, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymogi objęte tymi normami lub ich częściami, określone w załączniku II.

W przypadku podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa zgodnych z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub z ich częściami, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymogi, określone w załączniku II objęte tymi normami lub ich częściami.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) badanie zgodności w oparciu o pełne zapewnienie jakości (moduł H) określone w załączniku VIII.

c) badanie zgodności w oparciu o pełne zapewnienie jakości oraz ocena projektu (moduł H 1) określone w załączniku VIII.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Zapisy i korespondencja związane z oceną zgodności są prowadzone w języku lub językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym powołano organ przeprowadzający procedury, o których mowa w ust. 2, lub w języku akceptowanym przez ten organ.

5. Zapisy i korespondencja związane z procedurami oceny zgodności są prowadzone w języku lub językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym powołano organ przeprowadzający procedury, o których mowa w ust. 2, lub w języku akceptowanym przez ten organ.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE jest zgodna z modelem określonym w załączniku X i zawiera elementy wyszczególnione w odpowiednich procedurach oceny zgodności określonych w załącznikach IV-VIII oraz jest stale aktualizowana. Jest ona dołączana do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa i zostaje przetłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, na którego rynku podzespół lub element systemu bezpieczeństwa wprowadzany jest do obrotu lub udostępniany.

2. Deklaracja zgodności UE jest zgodna z modelem określonym w załączniku X i zawiera elementy wyszczególnione w odpowiednich modułach określonych w załącznikach IV–VIII oraz jest aktualizowana, gdy dany podzespół lub element systemu bezpieczeństwa jest wprowadzany do obrotu. Jest ona dołączana do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa i zostaje przetłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym podzespół lub element systemu bezpieczeństwa wprowadzany jest do obrotu lub udostępniany.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Oznakowanie CE umieszcza się tak, by było widoczne, czytelne i niemożliwe do usunięcia z podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa lub z ich tabliczki znamionowej.

1. Oznakowanie CE umieszcza się tak, by było widoczne, czytelne i niemożliwe do usunięcia z podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa lub z ich tabliczki znamionowej. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub pożądane z uwagi na charakter podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, znak umieszcza się na opakowaniu i na dokumentacji towarzyszącej.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Za oznakowaniem CE umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka taka uczestniczy w etapie kontroli produkcji.

3. Za oznakowaniem CE umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka taka uczestniczy w etapie kontroli produkcji. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej umieszcza sama jednostka, lub producent albo jego upoważniony przedstawiciel, według wskazówek jednostki notyfikowanej.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie korzystają z istniejących mechanizmów w celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie działania w przypadku nieprawidłowego stosowania tego oznakowania.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim organy uprawnione do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności jako osoby trzecie zgodnie z art. 18.

Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim organy uprawnione do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności w charakterze osób trzecich na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają organ notyfikujący, który odpowiada za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny jednostek oceniających zgodność i ich notyfikacji oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych, w tym w odniesieniu do zgodności z art. 26.

1. Państwa członkowskie wyznaczają organ notyfikujący, który odpowiada za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny jednostek oceniających zgodność i ich notyfikacji oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych, w tym w odniesieniu do zgodności z art. 28.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy organ notyfikujący przekazuje lub w inny sposób powierza ocenę, notyfikację lub monitorowanie, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, który nie jest instytucją rządową, taki upoważniony podmiot posiada osobowość prawną oraz stosuje się odpowiednio do wymogów ustanowionych w art. 26 ust. 1-6. Poza tym taki podmiot jest przygotowany na pokrycie zobowiązań wynikających z działalności, którą prowadzi.

3. W przypadku gdy organ notyfikujący zleca lub w inny sposób powierza ocenę, notyfikację lub monitorowanie, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, który nie jest instytucją rządową, taki upoważniony podmiot posiada osobowość prawną oraz stosuje się odpowiednio do wymogów ustanowionych w art. 24. Poza tym taki podmiot jest przygotowany na pokrycie zobowiązań wynikających z działalności, którą prowadzi.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki informacyjne organów notyfikujących

Obowiązki organów notyfikujących w zakresie informowania

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów notyfikacji jednostka notyfikowana spełnia wymogi ustanowione w ust. 2–11.

1. Do celów notyfikacji jednostka oceniająca zgodność spełnia wymogi ustanowione w ust. 2–11.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Pracownicy jednostki oceniającej zgodność dochowują tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskują w trakcie wykonywania swoich zadań zgodnie z załącznikami IV-VIII lub przepisami prawa krajowego w danym zakresie, są jednak zwolnieni z tego obowiązku w stosunku do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym realizowane są zadania. Prawa własności podlegają ochronie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Domniemanie zgodności

Domniemanie zgodności jednostek notyfikowanych

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. O wszelkich późniejszych istotnych zmianach w notyfikacji powiadamia się Komisję i pozostałe państwa członkowskie.

6. Organ notyfikujący powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich kolejnych odpowiednich zmianach w notyfikacji.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja podaje do wiadomości publicznej wykaz jednostek notyfikowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, włącznie z przydzielonymi im numerami identyfikacyjnymi oraz informacją na temat rodzaju działalności będącej przedmiotem notyfikacji.

Komisja podaje do wiadomości publicznej wykaz jednostek notyfikowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, łącznie z nadanymi numerami identyfikacyjnymi oraz informacją na temat rodzaju działalności będącej przedmiotem notyfikacji.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia stałą aktualizację tego wykazu.

Komisja zapewnia stałą aktualizację wykazu.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy organ notyfikujący stwierdza lub otrzymuje informację, że jednostka notyfikowana przestała spełniać wymogi ustanowione w art. 26 lub nie wypełnia swoich obowiązków, organ notyfikujący, zależnie od sytuacji, ogranicza, zawiesza lub wycofuje notyfikację, w zależności od wagi niespełnianych wymogów lub niewypełnianych obowiązków. Niezwłocznie informuje o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.

1. W przypadku gdy organ notyfikujący stwierdza lub otrzymuje informację, że jednostka notyfikowana przestała spełniać wymogi ustanowione w art. 26 lub nie wypełnia swoich obowiązków, organ notyfikujący ogranicza, zawiesza lub wycofuje notyfikację, zależnie od sytuacji oraz w zależności od wagi niespełnienia wymagań lub niewypełnienia obowiązków. Niezwłocznie informuje o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akt wykonawczy, o którym mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2.

Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdza, że producent nie spełnił zasadniczych wymogów ustanowionych w załączniku II lub w odpowiednich normach zharmonizowanych czy też innych specyfikacjach technicznych, zobowiązuje ona producenta do wprowadzenia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają dostępność procedury odwoławczej od decyzji jednostek notyfikowanych.

Jednostki notyfikowane zapewniają dostępność procedury odwoławczej od ich decyzji.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki informacyjne jednostek notyfikowanych

Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie informowania

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia ustanowienie i właściwy przebieg koordynacji i współpracy organów, które notyfikowano na mocy niniejszego rozporządzenia, w formie sektorowej grup lub grup jednostek notyfikowanych.

Komisja zapewnia ustanowienie i właściwy przebieg koordynacji i współpracy organów, które notyfikowano na mocy niniejszego rozporządzenia, w formie grupy koordynacyjnej jednostek notyfikowanych w zakresie urządzeń kolei linowych.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają uczestnictwo notyfikowanych przez nie jednostek w pracach tej grupy lub tych grup bezpośrednio lub poprzez wyznaczonych przedstawicieli.

Jednostki notyfikowane uczestniczą w pracach tej grupy bezpośrednio lub poprzez wyznaczonych przedstawicieli.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ IVa

 

NADZÓR RYNKU UNIJNEGO, KONTROLA PODSYSTEMÓW I ELEMENTÓW SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZANYCH NA RYNEK UNII ORAZ UNIJNA PROCEDURA OCHRONNA

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38a

 

Nadzór rynku unijnego i kontrola podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek Unii

 

Art. 15 ust. 3 i art. 16–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 mają zastosowanie do podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38b

 

Procedura postępowania w przypadku podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa stwarzających zagrożenie na poziomie krajowym

 

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają dostateczne powody, by sądzić, że podzespół lub element systemu bezpieczeństwa objęte niniejszym rozporządzeniem stwarzają ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób, dokonują one oceny danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa pod kątem spełnienia wszystkich odnośnych wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Zainteresowane podmioty gospodarcze, w razie konieczności, współpracują w tym celu z organami nadzoru rynku.

 

W przypadku gdy w toku oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, organy nadzoru rynku stwierdzą, że podzespół lub element systemu bezpieczeństwa nie spełnia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie wzywają zainteresowany podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa do zgodności z tymi wymogami lub do wycofania go z obrotu lub odzyskania go w wyznaczonym przez to państwo rozsądnym terminie, stosownym do charakteru zagrożenia.

 

Organy nadzoru rynku informują odpowiednią jednostkę notyfikowaną.

 

Do środków, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, zastosowanie ma art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

 

2. W przypadku gdy organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność nie ogranicza się wyłącznie do terytorium państwa, w którym prowadzą nadzór, informują one Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny oraz działaniach, których podjęcia zażądały od podmiotu gospodarczego.

 

3. Dany podmiot gospodarczy jest zobowiązany dopilnować, by wszystkie właściwe działania naprawcze zostały podjęte w odniesieniu do wszystkich odnośnych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa, które ten podmiot udostępnił na rynku w Unii.

 

4. W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w akapicie drugim ust. 1, organy nadzoru rynku są zobowiązane podjąć wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa na rynku krajowym lub wycofania podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z obrotu lub jego odzyskania.

 

Organy nadzoru rynku przekazują niezwłocznie Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje na temat tych środków.

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 akapit drugi, obejmują wszelkie dostępne szczegóły, przede wszystkim dane konieczne do identyfikacji podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa niezgodnego z wymogami, informacje na temat pochodzenia podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, charakteru domniemanej niezgodności i związanego z nią zagrożenia, rodzaju i okresu obowiązywania wprowadzonych środków krajowych, a także stanowisko przedstawione przez zainteresowany podmiot gospodarczy. W szczególności organy nadzoru rynku są zobowiązane wskazać, czy brak zgodności wynika z którejkolwiek z następujących przyczyn:

 

a) niespełnienie przez podzespół lub element systemu bezpieczeństwa wymogów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób lub ochrony mienia; lub

 

b) niedostatków w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 17, przyznających domniemanie zgodności.

 

6. Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie, które wszczęło procedurę na mocy niniejszego artykułu, niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszystkich podjętych środkach i przekazują wszelkie dodatkowe informacje dotyczące niezgodności danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, którymi dysponują, a w przypadku gdy wyrażają sprzeciw wobec przyjętego środka krajowego, przedstawiają swoje zastrzeżenia.

 

7. W przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 4 akapit drugi, żadne państwo członkowskie ani Komisja nie zgłosi sprzeciwu wobec środka tymczasowego wprowadzonego przez dane państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony.

 

8. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne przyjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, takich jak wycofanie ich z obrotu.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38c

 

Procedura ochronna na poziomie Unii

 

1. W przypadku gdy po zakończeniu procedury określonej w art. 38b ust. 3 i 4 zgłaszane są sprzeciwy wobec środka wprowadzonego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja uzna, że środek krajowy jest sprzeczny z prawem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje oceny tego środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony.

 

Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie przekazuje ją tym państwom członkowskim i odpowiedniemu podmiotowi gospodarczemu lub odpowiednim podmiotom gospodarczym.

 

2. Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za uzasadniony, wszystkie państwa członkowskie podejmują środki konieczne do zapewnienia wycofania niespełniającego wymagań podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z obrotu na ich rynkach oraz informują o tym Komisję. Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za nieuzasadniony, dane państwo członkowskie go wycofuje.

 

3. W przypadku uznania krajowego środka za uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa wynika z niedostatków w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 38b ust. 5 lit. b) niniejszego rozporządzenia, Komisja stosuje procedurę przewidzianą w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38d

 

Zgodne z wymogami podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa

 

1. W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na mocy art. 38a ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że podzespół lub element systemu bezpieczeństwa spełniający wymogi niniejszego rozporządzenia mimo to stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób, wzywa ono zainteresowany podmiot gospodarczy do wprowadzenia wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby wprowadzany do obrotu podzespół lub element systemu bezpieczeństwa nie stwarzał zagrożenia, lub w celu wycofania go z obrotu lub odzyskania go w wyznaczonym przez to państwo rozsądnym terminie, stosownym do charakteru zagrożenia.

 

2. Dany podmiot gospodarczy jest zobowiązany dopilnować, by zostały podjęte działania naprawcze w odniesieniu do wszystkich odnośnych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa, które ten podmiot udostępnił na rynku w Unii.

 

3. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie. Informacje obejmują wszelkie dostępne szczegóły, a zwłaszcza dane konieczne do identyfikacji danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, informacje na temat pochodzenia i łańcucha dostaw danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, charakteru występującego ryzyka oraz rodzaju i okresu obowiązywania wprowadzonych środków krajowych.

 

4. Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i odpowiednim podmiotem gospodarczym lub odpowiednimi podmiotami gospodarczymi i ocenia podjęte środki krajowe. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony oraz proponuje w razie konieczności odpowiednie środki.

 

5. Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie przekazuje ją tym państwom członkowskim i odpowiedniemu podmiotowi gospodarczemu lub odpowiednim podmiotom gospodarczym.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38e

 

Niezgodność pod względem formalnym

 

1. Nie naruszając przepisów art. 38b, w przypadku gdy państwo członkowskie dokona jednego z poniższych ustaleń, zobowiązuje ono właściwy podmiot gospodarczy do usunięcia występującej niezgodności:

 

a) oznakowanie CE zostało umieszczone z naruszeniem art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub art. 21 niniejszego rozporządzenia;

 

b) nie umieszczono oznakowania CE;

 

c) numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie kontroli produkcji został umieszczony z naruszeniem art. 21 lub nie został umieszczony;

 

d) deklaracja zgodności UE nie została dołączona do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa;

 

e) nie sporządzono deklaracji zgodności UE;

 

f) deklaracja zgodności UE nie została sporządzona w prawidłowy sposób;

 

g) dokumentacja techniczna jest niedostępna albo niekompletna;

 

h) brak jest informacji, o których mowa w art. 11 ust. 6 lub art. 13 ust. 3, lub są one nieprawdziwe lub niekompletne;

 

i) nie są spełnione jakiekolwiek inne wymogi administracyjne, o których mowa w art. 11 lub w art. 13.

 

2. W przypadku utrzymywania się niezgodności, o której mowa w ust. 1, zainteresowane państwo członkowskie podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu ograniczenia lub zakazania udostępniania podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa na rynku lub zapewnienia jego wycofania z obrotu lub odzyskania.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowione kary są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Ustanowione kary są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Uwzględniają one wagę, czas trwania i w stosownych przypadkach umyślny charakter naruszenia. Ponadto wymiar kary uwzględnia to, czy dany podmiot gospodarczy popełnił już podobne naruszenie.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać oddawania do użytku urządzeń kolei linowych objętych dyrektywą 2000/9/WE, które są zgodne z tą dyrektywą i które zostały zbudowane przed dniem [data, o której mowa w art. 43 ust. 2].

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać oddawania do użytku urządzeń kolei linowych objętych dyrektywą 2000/9/WE, które są zgodne z tą dyrektywą i które zostały zainstalowane przed dniem [data, o której mowa w art. 43 ust. 2].

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ramach niniejszego rozporządzenia uznaje się ważność certyfikatów lub decyzji dotyczących elementów systemu bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2000/9/WE.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XI.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, art. 22-38 stosuje się od dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie].

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, art. 22–35 oraz art. 39 i art. 40 ust. 3 stosuje się od dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie].

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszy załącznik przedstawia zasadnicze wymogi, łącznie z gotowością eksploatacyjną i łatwością konserwacji, które odnoszą się do projektowania, budowy oraz oddawania do eksploatacji urządzeń kolei linowych.

Niniejszy załącznik przedstawia zasadnicze wymogi, łącznie z gotowością eksploatacyjną i łatwością konserwacji, które odnoszą się do projektowania, budowy oraz oddawania do eksploatacji urządzeń kolei linowych, a także podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.3 – punkt 4.2.3.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2.3.3. Wszystkie urządzenia kolei linowych są zaopatrzone w co najmniej dwa systemy hamowania, z których każdy jest w stanie całkowicie wyhamować urządzenie kolei linowych, i których działanie jest skoordynowane w ten sposób, że w przypadku nieskutecznego działania jednego z nich, drugi zastępuje go automatycznie. Ostatni system hamowania liny trakcyjnej działa bezpośrednio na koło napędowe. Przepisy te nie odnoszą się do wyciągów orczykowych.

4.2.3.3. Wszystkie urządzenia kolei linowych są zaopatrzone w co najmniej dwa systemy hamowania, z których każdy jest w stanie całkowicie wyhamować urządzenie kolei linowych, i których działanie jest skoordynowane w ten sposób, że w przypadku nieskutecznego działania jednego z nich, drugi zastępuje go automatycznie. Ostatni system hamowania urządzenia działa możliwie najbliżej liny trakcyjnej lub na jedno lub kilka kół, w tym na koło napędowe, lub na pojazd. Przepisy te nie odnoszą się do wyciągów orczykowych.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK III

skreślony

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA

 

W ramach analizy bezpieczeństwa wymaganej zgodnie z art. 8 w przypadku każdego urządzenia kolei linowych uwzględnia się każdy przewidziany tryb eksploatacji. Analiza przeprowadzana jest według uznanej lub ustalonej metody oraz uwzględnia obecny stan wiedzy i umiejętności w omawianym zakresie, a także złożoność danego urządzenia kolei linowych. Celem jest również zapewnienie, by projekt i konstrukcja urządzenia kolei linowych uwzględniały warunki w miejscu instalowania urządzenia oraz najbardziej niesprzyjające warunki pracy, aby zapewnić zadowalające warunki bezpieczeństwa.

 

Analiza obejmuje także urządzenia zabezpieczające i ich wpływ na pracę urządzenia kolei linowych oraz odpowiednich podzespołów, na których działanie zabezpieczenia mają wpływ, tak że:

 

– mogą one ponownie zareagować na wykryte uszkodzenie czy nieprawidłowość w ten sposób, że utrzymuje się stan gwarantujący bezpieczeństwo bądź uruchomiony zostaje bezpieczniejszy tryb pracy lub tryb bezawaryjny,

 

– są one monitorowane i pozostają jako dodatkowe urządzenia zabezpieczające; lub

 

– są one takie, że prawdopodobieństwo ich awarii może być ocenione, a ich standard jest porównywalny do standardów zabezpieczeń, które spełniają warunki określone w tiret pierwszy i drugim powyżej.

 

Analiza bezpieczeństwa musi zostać wykorzystana do przygotowania listy zagrożeń i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz do sporządzenia wykazu elementów systemów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 8 ust. 2. Wyniki analizy bezpieczeństwa przedstawiane są w sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa.

 

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Badanie typu UE stanowi element procedury oceny zgodności, w ramach którego jednostka notyfikowana bada projekt techniczny podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, sprawdzając, czy spełnia on wymogi niniejszego rozporządzenia.

1. Badanie typu UE stanowi element procedury oceny zgodności, w ramach którego jednostka notyfikowana bada projekt techniczny podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, sprawdzając, czy projekt techniczny spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia, które mają do niego zastosowanie.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych ram prawnych.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Badanie typu UE polega na ocenie adekwatności projektu technicznego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa poprzez zbadanie dokumentacji technicznej i dowodów potwierdzających, o których mowa w pkt 3, oraz na badaniu próbki kompletnego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, reprezentatywnej dla przewidywanej produkcji (typu produkcji).

2. Badanie typu UE polega na ocenie adekwatności projektu technicznego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa poprzez zbadanie dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 3, oraz na badaniu próbki kompletnego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, reprezentatywnej dla przewidywanej produkcji (typu produkcji).

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 4 – punkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1. bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności projektu technicznego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa;

4.1. bada dokumentację techniczną w celu oceny adekwatności projektu technicznego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa;

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 4 – punkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.3. jeżeli producent zastosował specyfikacje z odpowiednich norm zharmonizowanych, przeprowadza odpowiednie badania i testy lub zleca ich przeprowadzenie, w celu sprawdzenia, czy specyfikacje te zostały zastosowane prawidłowo;

skreślony

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z oceny, w którym odnotowuje działania podjęte zgodnie z pkt 1.4 i ich rezultaty. Bez uszczerbku dla jej zobowiązań wobec organów notyfikujących jednostka notyfikowana udostępnia treść takiego sprawozdania, w całości lub w części, wyłącznie za zgodą producenta.

5. Jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z oceny, w którym odnotowuje działania podjęte zgodnie z pkt 4 i ich rezultaty. Bez uszczerbku dla jej zobowiązań wobec organów notyfikujących jednostka notyfikowana udostępnia treść takiego sprawozdania, w całości lub w części, wyłącznie za zgodą producenta.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Certyfikat i jego załączniki zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa w odniesieniu do badanego typu oraz kontrolę w trakcie eksploatacji.

Certyfikat badania typu UE i jego załączniki zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa w odniesieniu do badanego typu oraz kontrolę w trakcie eksploatacji. Muszą w nim ponadto być określone wszelkie warunki, od spełnienia których uzależnione może być jego wydanie, a także wymagane jest, by dołączone do niego były opisy i rysunki niezbędne do zidentyfikowania zatwierdzonego typu.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Każda jednostka notyfikowana informuje swoje organy notyfikujące oraz inne jednostki notyfikowane o wydanych certyfikatach badania typu UE oraz wszelkich dodatkach do nich.

8. Każda jednostka notyfikowana informuje swój organ notyfikujący o certyfikatach badania typu UE oraz wszelkich dodatkach do nich, które wydała lub cofnęła oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz tych certyfikatów badania typu UE lub wszelkich dodatków do nich, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednostka notyfikowana, która odmówiła wydania certyfikatu badania typu UE albo wycofała, zawiesiła lub w inny sposób ograniczyła taki certyfikat, musi poinformować o tym swoje organy notyfikujące oraz inne jednostki notyfikowane, podając przyczyny swojej decyzji.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o certyfikatach badania typu UE lub wszelkich dodatkach do nich, których wydania odmówiła, które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom oraz, na żądanie, o tych certyfikatach lub wszelkich dodatkach do nich, które wydała.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą na wezwanie otrzymać kopie certyfikatów badania typu UE lub dodatków do nich. Na wezwanie Komisja i państwa członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną. Jednostka notyfikowana przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE, załączników i dodatków do niego, a także dokumentów technicznych, w tym dokumentacji przedstawionej przez producenta, do wygaśnięcia ważności certyfikatu.

Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą na wezwanie otrzymać kopie certyfikatów badania typu UE lub dodatków do nich. Na wezwanie Komisja i państwa członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną. Jednostka notyfikowana przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE, załączników i aneksów do niego, a także dokumentów technicznych, w tym dokumentacji przedstawionej przez producenta, do wygaśnięcia ważności tego certyfikatu.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji to ta część procedury oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się z obowiązków ustanowionych w pkt 2.2 i 2.5 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniają odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia.

1. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji to ta część procedury oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się z obowiązków ustanowionych w pkt 2 i 5 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniają odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producent posiada zatwierdzony system jakości w odniesieniu do produkcji oraz kontroli i badania podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa zgodnie z pkt 2.3, a także podlega nadzorowi zgodnie z pkt 2.4.

Producent posiada zatwierdzony system jakości w odniesieniu do produkcji oraz kontroli i badania podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa zgodnie z pkt 3, a także podlega nadzorowi zgodnie z pkt 4.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 3 – punkt 3.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie, w którym podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa są wytwarzane, sprawdzane i testowane.

skreślony

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 5 – punkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3.1, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa zgodnych z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniających odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia. W uzgodnieniu z jednostką notyfikowaną i na jej odpowiedzialność producent może umieszczać jej numer identyfikacyjny na podzespołach lub elementach systemu bezpieczeństwa podczas procesu ich wytwarzania.

5.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3.1, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa zgodnych z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniających odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 5 – punkt 5.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.2. Producent sporządza deklarację zgodności UE dla każdego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa oraz przechowuje je do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu do obrotu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. W deklaracji zgodności UE określa się model podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, dla którego deklaracja została sporządzona.

5.2. Producent sporządza deklarację zgodności UE dla każdego modelu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa oraz przechowuje je do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu do obrotu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. W deklaracji zgodności UE określa się model podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, dla którego deklaracja została sporządzona.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Każda jednostka notyfikowana informuje swoje organy notyfikujące o cofniętych zatwierdzeniach systemów jakości oraz, okresowo lub na wezwanie, udostępnia swoim organom notyfikującym informacje dotyczące ocen systemów jakości.

7. Każda jednostka notyfikowana informuje swój organ notyfikujący o wydanych i cofniętych zatwierdzeniach systemów jakości oraz, okresowo lub na wezwanie, udostępnia swojemu organowi notyfikującemu wykaz zatwierdzeń systemów jakości, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o zatwierdzeniach systemów jakości, których wydania odmówiła, które zawiesiła, cofnęła lub poddała innym ograniczeniom podając przyczyny swojej decyzji.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o zatwierdzeniach systemów jakości, których wydania odmówiła, które zawiesiła, cofnęła lub poddała innym ograniczeniom podając przyczyny swojej decyzji, oraz, na żądanie, o wydanych zatwierdzeniach systemów jakości.

 

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię certyfikatu zgodności.

 

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię każdej wydanej decyzji o zatwierdzeniu, jej załączników i dodatków.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu to ta część procedury oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się z zobowiązań określonych w pkt 3.2, 3.5.1 i 3.6 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i deklaruje zgodność podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa, wobec których zastosowano przepisy pkt 3.3, z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełnienie przez te podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa wymogów niniejszego rozporządzenia.

1. Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu to ta część procedury oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się z zobowiązań określonych w pkt 3.2, 3.5.1 i 3.6 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i deklaruje zgodność podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa, wobec których zastosowano przepisy pkt 3.3, z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełnienie przez te podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa wymogów niniejszego rozporządzenia, które mają do nich zastosowanie.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytworzonych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytworzonych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i z wymogami niniejszego rozporządzenia, które mają do nich zastosowanie.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 3 – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1. Producent składa wniosek o weryfikację podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.

skreślony

Wniosek zawiera:

 

a) nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego nazwę i adres;

 

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej;

 

c) wszystkie odpowiednie informacje na temat podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa zatwierdzonych w trybie modułu B;

 

d) dokumentację techniczną zatwierdzonego typu oraz kopię certyfikatu/certyfikatów badania typu UE ;

 

e) informacje o miejscu, w którym podzespół lub element systemu bezpieczeństwa (są wytwarzane) mogą być zbadane.

 

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2 Jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania i testy w celu sprawdzenia zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

3.2 Wybrana przez producenta jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania i testy w celu sprawdzenia zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 5 – punkt 5.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.2. Zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia z każdej partii pobiera się losowo próbkę produktów. Wszystkie podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa są pojedynczo poddawane badaniom i właściwym testom określonym w odnośnych normach zharmonizowanych bądź testom równoważnym w celu zapewnienia ich zgodności z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z odnośnymi wymogami niniejszego rozporządzenia, co prowadzi do akceptacji lub odrzucenia danej partii. W razie braku takiej normy zharmonizowanej dana jednostka notyfikowana określa, jakie właściwe testy należy przeprowadzić.

5.2. Zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia z każdej partii pobiera się losowo próbkę produktów. Wszystkie podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa są pojedynczo poddawane badaniom i właściwym testom określonym w odnośnych normach zharmonizowanych bądź testom równoważnym w celu zapewnienia ich zgodności z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z odnośnymi wymogami niniejszego rozporządzenia i doprowadzenia do akceptacji lub odrzucenia danej partii. W razie braku takiej normy zharmonizowanej dana jednostka notyfikowana określa, jakie właściwe testy należy przeprowadzić.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 6 – ustęp 6.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa zgodnych z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniających odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia.

6.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu modelu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa zgodnych z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniających odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 6 – punkt 6.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.2. Producent sporządza deklarację zgodności UE dla każdego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa oraz przechowuje je do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu do obrotu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. W deklaracji zgodności UE określa się podzespół lub element systemu bezpieczeństwa, dla którego deklaracja została sporządzona.

6.2. Producent sporządza deklarację zgodności UE dla każdego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa oraz przechowuje je do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu do obrotu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. W deklaracji zgodności UE określa się model podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, dla którego deklaracja została sporządzona.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 6 – punkt 6.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się na wezwanie. W uzgodnieniu z jednostką notyfikowaną, o której mowa w pkt 3, i na jej odpowiedzialność producent może umieszczać na podzespołach lub elementach systemu bezpieczeństwa także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

W uzgodnieniu z jednostką notyfikowaną, o której mowa w pkt 3, i na jej odpowiedzialność producent może umieszczać na podzespołach lub elementach systemu bezpieczeństwa także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zobowiązania producenta określone w pkt 2 i 5,1 mogą być wypełniane, w imieniu i na odpowiedzialność producenta, przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

Zobowiązania producenta określone w pkt 2 i 5,1 mogą być wypełniane, w imieniu i na odpowiedzialność producenta, przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie. Upoważniony przedstawiciel nie może wykonać zobowiązań producenta określonych w pkt 2 i 5.1.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową to procedura oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 4.2, 4.3 i 4.5 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i deklaruje zgodność danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, wobec którego zastosowano przepisy pkt 4.4, z wymogami niniejszego rozporządzenia.

1. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową to procedura oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 4.2, 4.3 i 4.5 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i deklaruje zgodność danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, wobec którego zastosowano przepisy pkt 4.4, z wymogami niniejszego rozporządzenia, które mają do niego zastosowanie.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 3 – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1. Producent składa wniosek o weryfikację jednostkową podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.

skreślony

Wniosek zawiera:

 

a) nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego nazwę i adres;

 

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej;

 

c) dokumentację techniczną podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem IX.

 

d) informacje o miejscu, w którym podzespół lub element systemu bezpieczeństwa (są wytwarzane) mogą być zbadane.

 

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2 W celu sprawdzenia zgodności podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa z odnośnymi wymogami niniejszego rozporządzenia jednostka notyfikowana bada dokumentację techniczną podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa oraz przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badań i testów określonych w odnośnych normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych bądź testów równoważnych. W razie braku takiej normy zharmonizowanej lub specyfikacji technicznej dana jednostka notyfikowana określa, jakie badania należy przeprowadzić.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu zgodności, podaje szczegółowe powody odmowy i wskazuje konieczne działania naprawcze, które należy podjąć .

skreślony

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli producent ponownie występuje o weryfikację jednostkową danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, swój wniosek składa do tej samej jednostki notyfikowanej.

skreślony

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wezwanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię certyfikatu zgodności.

skreślony

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producent przechowuje dokumentację techniczną i kopię certyfikatu zgodności do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa do obrotu.

Producent przechowuje dokumentację techniczną i certyfikat zgodności do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa do obrotu.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI PODZESPOŁÓW I ELEMENTÓW SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA MODUŁ H: ZGODNOŚĆ W OPARCIU O PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI PODZESPOŁÓW I ELEMENTÓW SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA MODUŁ F: MODUŁ H1: ZGODNOŚĆ W OPARCIU O PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ORAZ BADANIE PROJEKTU

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zgodność w oparciu o pełne zapewnienie jakości to procedura oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 2 i 5 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i deklaruje zgodność danych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa z wymogami niniejszego rozporządzenia.

1. Zgodność w oparciu o pełne zapewnienie jakości oraz badanie projektu to procedura oceny zgodności, dzięki której producent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 2 i 5 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i deklaruje zgodność danych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa z wymogami niniejszego rozporządzenia, które mają do nich zastosowanie.

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – punkt 3.1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wszystkie niezbędne informacje o podzespołach lub elementach systemu bezpieczeństwa, jakie mają być wytwarzane;

skreślona

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – punkt 3.1 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) określenie pomieszczeń, w których odbywa się projektowanie, produkcja, kontrole i testy;

skreślona

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – punkt 3.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie, w którym podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa są projektowane, wytwarzane, sprawdzane i testowane.

skreślony

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – punkt 3.3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oprócz doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością zespół audytowy ma co najmniej jednego członka dysponującego doświadczeniem audytora z zakresu oceny w urządzeń kolei linowych oraz technologii danych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa, a także znajomością odpowiednich wymogów niniejszego rozporządzenia. Zespół audytowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 3.1, w celu weryfikacji zdolności producenta do zidentyfikowania odnośnych wymogów niniejszego rozporządzenia oraz do przeprowadzenia koniecznych badań w celu zapewnienia zgodności podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa z tymi wymaganiami.

Oprócz doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością zespół audytowy ma co najmniej jednego członka dysponującego doświadczeniem audytora z zakresu oceny w urządzeń kolei linowych oraz technologii danych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa, a także znajomością odpowiednich wymogów niniejszego rozporządzenia. Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie, w którym podzespoły lub elementy systemu bezpieczeństwa są projektowane, wytwarzane, sprawdzane i testowane. Zespół audytowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 3.1, w celu weryfikacji zdolności producenta do zidentyfikowania odnośnych wymogów niniejszego rozporządzenia oraz do przeprowadzenia koniecznych badań w celu zapewnienia zgodności podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa z tymi wymaganiami.

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – punkt 3.3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednostka notyfikowana powiadamia o swojej decyzji producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Powiadomienie zawiera wnioski z audytu oraz umotywowaną decyzję dotyczącą dokonanej oceny.

O decyzji powiadamia się producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Powiadomienie zawiera wnioski z audytu oraz umotywowaną decyzję dotyczącą dokonanej oceny.

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – punkt 3.5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o wynikach oceny. W przypadku ponownej oceny powiadamia producenta o swojej decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz umotywowaną decyzję dotyczącą dokonanej oceny.

Powiadamia ona producenta o swojej decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz umotywowaną decyzję dotyczącą dokonanej oceny.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – punkt 3.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.5a. Badanie projektu

 

3.5a.1. Producent składa wniosek o badanie projektu do jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3.1.

 

3.5a.2. Wniosek umożliwia zrozumienie projektu, produkcji oraz działania podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, a także ocenę zgodności z mającymi do niego zastosowanie  wymogami niniejszego rozporządzenia.

 

Wniosek taki zawiera:

 

a) nazwę i adres producenta;

 

b) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej;

 

c) dokumentację techniczną, określoną w załączniku IX.

 

3.5a.3. Jednostka notyfikowana bada wniosek i – jeżeli projekt spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia mające zastosowanie do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa – wydaje producentowi certyfikat badania typu UE. Certyfikat ten zawiera nazwę i adres producenta, wnioski z badań, ewentualne warunki jego ważności i dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego projektu. Do certyfikatu dołączony może być jeden załącznik lub więcej załączników.

 

Certyfikat i jego załączniki zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych podzespołów lub elementów systemu bezpieczeństwa w odniesieniu do badanego typu oraz w stosownych przypadkach kontrolę w trakcie eksploatacji.

 

Jeżeli projekt nie spełnia odnośnych wymogów niniejszego rozporządzenia, jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu badania projektu UE oraz informuje o tym wnioskodawcę, podając szczegółowe uzasadnienie odmowy.

 

3.5a.4. Jednostka notyfikowana na bieżąco śledzi wszelkie zmiany w powszechnie uznanym stanie wiedzy technicznej wskazujące, że zatwierdzony projekt może nie spełniać już odnośnych wymogów niniejszego rozporządzenia, oraz ustala, czy zmiany takie wymagają dalszego badania. Jeśli wymagane są dalsze badania, jednostka notyfikowana informuje o tym producenta.

 

Producent informuje jednostkę notyfikowaną, która wydała certyfikat badania projektu UE, o wszystkich modyfikacjach zatwierdzonego projektu, które mogą wpływać na zgodność z zasadniczymi wymogami niniejszego rozporządzenia lub na warunki ważności certyfikatu. Takie modyfikacje wymagają dodatkowego zatwierdzenia wydanego przez jednostkę notyfikowaną, która wydała certyfikat badania projektu UE, w formie dodatku do pierwotnego certyfikatu badania projektu UE.

 

3.5a.5. Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o certyfikatach badania projektu UE i wszelkich dodatkach do nich, które wydała lub cofnęła, oraz okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz certyfikatów lub wszelkich dodatków do nich, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

 

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o certyfikatach badania projektu UE lub wszelkich dodatkach do nich, których wydania odmówiła, które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom, oraz, na żądanie, o certyfikatach lub dodatkach do nich, które wydała.

 

Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą na żądanie otrzymać kopie certyfikatów badania projektu UE lub dodatków do nich. Na żądanie Komisja i państwa członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.

 

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię certyfikatu badania projektu UE, załączników i dodatków do niego, a także dokumentów technicznych, w tym dokumentacji przedstawionej przez producenta, do wygaśnięcia ważności certyfikatu.

 

3.5a.6. Producent przechowuje kopię certyfikatu badania projektu UE oraz załączników i dodatków do niego wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu do obrotu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa.

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 5 – punkt 5.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3.1, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa zgodnych z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniających odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia.

5.1. Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 3.1, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa spełniającym odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 5 – punkt 5.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W uzgodnieniu z jednostką notyfikowaną i na jej odpowiedzialność producent może umieszczać jej numer identyfikacyjny na podzespołach lub elementach systemu bezpieczeństwa podczas procesu ich wytwarzania.

skreślony

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 5 – punkt 5.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.2. Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla każdego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa oraz przechowuje je do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu do obrotu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. W deklaracji zgodności UE określa się podzespół lub element systemu bezpieczeństwa, dla którego deklaracja została sporządzona.

5.2. Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla każdego modelu podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa oraz przechowuje je do wglądu organów krajowych przez okres 30 lat po wprowadzeniu do obrotu danego podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. W deklaracji zgodności UE określa się model podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa, dla którego deklaracja została sporządzona.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) dokumentację dotyczącą zatwierdzonych zmian, o których mowa w pkt 3.5;

c) informacje dotyczące zatwierdzonych zmian, o których mowa w pkt 3.5;

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Deklaracja zgodności UE dołączana jest do podzespołu lub elementu systemu bezpieczeństwa. Zostaje ona sporządzona w tym samym języku lub językach, w którym sporządzono instrukcję obsługi, o której mowa w załączniku II pkt 7.1.1.

skreślony

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Deklaracja zgodności UE zawiera następujące elementy:

skreślone

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – punkt 2– litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) model podzespołu/elementu systemu bezpieczeństwa (numer produktu, partii, typu lub serii);

a) podzespół/element systemu bezpieczeństwa lub model podzespołu/elementu systemu bezpieczeństwa (numer produktu, typu, partii lub serii);

Poprawka  145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – punkt 2– litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: (odniesienie do innych zastosowanych aktów unijnych):

e) Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

f) Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – punkt 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) określenie osoby upoważnionej do podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

skreślona


UZASADNIENIE

Uwagi ogólne

Sprawozdawca popiera wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie urządzeń kolei linowych będący przykładem unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Celem wniosku jest harmonizacja warunków wprowadzania do obrotu podzespołów i elementów systemów bezpieczeństwa dla urządzeń kolei linowych oraz zagwarantowanie swobodnego przepływu tych produktów w UE. Wszystkie elementy systemów bezpieczeństwa i podzespoły będą musiały być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z podstawowymi wymogami określonymi w rozporządzeniu. Jeśli chodzi o urządzenia kolei linowych rozporządzenie przewiduje również pełną harmonizację podstawowych wymogów, które muszą one spełniać. Rozporządzenie uchyla i zastępuje dyrektywę 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób.

Narzędzie prawne

Sprawozdawca jest przekonany, że zmiana instrumentu prawnego z dyrektywy na rozporządzenie jest zgodna z ogólnym politycznym zobowiązaniem dotyczącym poprawy i uproszczenia otoczenia regulacyjnego. Zmiana uwzględnia potrzebę zagwarantowania jednolitego wdrażania przepisów w całej Unii. Jako że rozporządzenie przewiduje pełną harmonizację, państwa członkowskie nie mogą w swoim ustawodawstwie krajowym nakładać bardziej rygorystycznych lub dodatkowych wymogów. Jednak państwa członkowskie zachowują kompetencję do regulowania innych aspektów związanych z urządzeniami kolei linowych, takich jak zagospodarowanie terenu, planowanie przestrzenne i ochrona środowiska. W tym względzie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wybór rozporządzenia jako instrumentu prawnego, ponieważ pomoże to uniknąć niepotrzebnych kosztów transpozycji i określi jasne, szczegółowe przepisy, które będą obowiązywać jednolicie na terytorium całej Unii. Ponadto wybór rozporządzenia pomoże uniknąć ryzyka różnic w transpozycji, co może prowadzić do zróżnicowanych poziomów ochrony bezpieczeństwa oraz zakłócać funkcjonowanie wewnętrznego rynku. W tym kontekście sprawozdawca pragnie przypomnieć, że kwestia różnic w transpozycji została uznana za problem w sprawozdaniu z wdrażania dyrektywy 2000/9/WE.

Spójność z nowymi ramami prawnymi

Sprawozdawca popiera uzgodnienie postanowień z pakietem towarowym przyjętym w 2008 r., a w szczególności z decyzją WE nr 768/2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu. Uregulowania ustanowione przez nowe ramy prawne obejmują przepisy powszechnie stosowane w unijnym prawodawstwie dotyczącym produktów. Sprawozdawca pragnie kontynuować prace swojej komisji po przyjęciu dziewięciu wniosków, które razem tworzą tzw. pakiet uzgodnień. W tym względzie projekt sprawozdania utrzymuje, w miarę możliwości, sformułowania uzgodnione przez współprawodawców podczas poprzedniej kadencji. Po wnikliwej analizie wniosku i całościowym porównaniu z dyrektywą 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, sprawozdawca proponuje szereg poprawek mających na celu zwiększenie spójności tekstu z nowymi ramami prawnymi.

Nadzór rynku

Pierwotnie przewidziano, że postanowienia dotyczące nadzoru rynku urządzeń kolei linowych znajdą się w nowym rozporządzeniu w sprawie nadzoru rynku (wniosek dotyczący rozporządzenia z dnia 13 lutego 2013 r. COM(2013) 75 final). Ponieważ wniosek ten najprawdopodobniej nie zostanie przyjęty o czasie, trzeba było wprowadzić szczególne przepisy dotyczące nadzoru rynku. Sprawozdawca popiera zatem włączenie nowego rozdziału IV poświęconego nadzorowi rynku unijnego, kontroli podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek Unii oraz unijnej procedurze ochronnej.

Zakres stosowania wniosku

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek porusza kwestię zakresu stosowania dyrektywy 2000/9/WE w sprawie urządzeń kolei linowych. Zgodnie z oceną skutków, która została pozytywnie oceniona przez Dział ds. Oceny Skutków (ex-ante) Parlamentu, większość zainteresowanych podmiotów uważa, że głównym priorytetem powinna być poprawa jasności prawnej. W tym kontekście wniosek przewiduje, że rozporządzenie będzie miało zastosowanie do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób oraz do podzespołów i elementów systemu bezpieczeństwa dla takich urządzeń (art. 2 ust. 1) oraz jasny wykaz wykluczeń (art. 2 ust. 2). Wniosek wyjaśnia wiele aspektów, w szczególności jeśli chodzi o urządzenia kolei linowych przeznaczone zarówno do transportu, jak służące rekreacji. Wykluczenie urządzeń kolei linowych wykorzystywanych w celach rekreacyjnych w wesołych miasteczkach i parkach rozrywki nie dotyczy urządzeń kolei linowych mających podwójną funkcję. Jeśli chodzi o konstrukcje zabytkowe, które często mają duże znaczenie turystyczne, państwa członkowskie powinny być w stanie zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w ich ustawodawstwie krajowym.

Podzespoły

Sprawozdawca popiera również uzgodnienia procedur oceny zgodności dostępnych w przypadku podzespołów z procedurami już stosowanymi w przypadku elementów systemu bezpieczeństwa. Według sprawozdawcy nie ma uzasadnionego powodu, aby traktować podzespoły inaczej niż elementy systemu bezpieczeństwa, ponieważ różniące się podejście może spowodować zakłócenia na rynku i różnice w traktowaniu. Wniosek utrzymuje procedury oceny zgodności elementów systemu bezpieczeństwa przewidziane w dyrektywie 2000/9/WE oraz obejmuje nimi podzespoły. Odpowiednie moduły oceny zgodności zostały jednak zaktualizowane, zgodnie z decyzją dotyczącą nowych ram prawnych.


PROCEDURA

Tytuł

Urządzenia kolei linowych

Odsyłacze

COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)

Data przedstawienia w PE

27.3.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.4.2014

TRAN

2.4.2014

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

22.7.2014

TRAN

16.7.2014

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Antonio López-Istúriz White

17.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2014

5.2.2015

16.3.2015

 

Data przyjęcia

17.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

Data złożenia

25.3.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności