Postopek : 2014/0107(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2015

Predložena besedila :

A8-0063/2015

Razprave :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Glasovanja :

PV 20/01/2016 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0014

POROČILO     ***I
PDF 967kWORD 687k
25.3.2015
PE 537.493v02-00 A8-0063/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah

(COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Antonio López-Istúriz White

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah

(COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0187),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0111/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0063/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Ta uredba se uporablja za nove žičniške naprave in pokriva podsisteme in varnostne elemente, ki so novi, ko se dajo na trg Unije. To pomeni, da gre za podsisteme in varnostne elemente, ki so novi in jih je izdelal proizvajalec s sedežem v Uniji, ali da so bili podsistemi in varnostni elementi, bodisi novi ali rabljeni, uvoženi iz tretje države. Ta uredba se ne uporablja za premeščanje žičniških naprav, nameščenih na ozemlju Unije, ali premeščanje podsistemov ali varnostnih elementov, ki so bili vgrajeni v te naprave, razen če je naprava pri takšnem premeščanju bistveno spremenjena in bi bila za to potrebna upravna odobritev.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Uredba (EU) št. […/…] [o nadzoru trga proizvodov]16 določa podrobna pravila o nadzoru trga in nadzoru proizvodov, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav, vključno s podsistemi in varnostnimi elementi. Prav tako določa postopek zaščitne klavzule. Države članice morajo organizirati in izvajati nadzor trga, imenovati organe za nadzor trga ter opredeliti njihove pristojnosti in naloge. Prav tako morajo vzpostaviti splošne in sektorske programe za nadzor trga.

črtano

__________________

 

16 UL L […...].

 

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Področje uporabe Direktive 2000/9/ES bi bilo treba ohraniti. To uredbo bi bilo treba uporabljati za žičniške naprave za prevoz oseb, ki se uporabljajo v visokogorskih turističnih središčih ali v mestnih sistemih prevoza. Žičniške naprave so večinoma sistemi žičnic, kot so vzpenjače, nihajne žičnice, kabinske žičnice, gondole, sedežnice in vlečnice. Vleka z vrvjo in funkcija prevoza potnikov sta bistveni merili, ki določata žičniške naprave, zajete v tej uredbi.

(8) Področje uporabe Direktive 2000/9/ES bi bilo treba ohraniti. To uredbo bi bilo treba uporabljati za žičniške naprave za prevoz oseb, ki se običajno uporabljajo v turističnih središčih ali v mestnih sistemih prevoza. Žičniške naprave so večinoma sistemi žičnic, kot so vzpenjače, nihajne žičnice, kabinske žičnice, gondole, sedežnice, vlečnice in druge naprave, ki se uporabljajo v turistične ali športne namene. Vleka z vrvjo in funkcija prevoza potnikov sta bistveni merili, ki določata žičniške naprave, zajete v tej uredbi.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Za dvigala, ki obratujejo s pomočjo vrvi, bodisi navpična ali poševna, ki se stalno uporabljajo na določenih višinah stavb in konstrukcij, razen postaj, se uporablja posebna zakonodaja Unije in bi morala biti izključena iz področja uporabe te uredbe.

(11) Za dvigala, vključno z dvigali, ki obratujejo z vrvmi, bodisi navpična ali poševna, ki se stalno uporabljajo na določenih višinah stavb in konstrukcij in ne obratujejo med žičniškimi postajami, se uporablja posebna zakonodaja Unije, zato bi morala biti izključena iz področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Žičniške naprave, ki so po nacionalni zakonodaji opredeljene kot zgodovinske naprave, ter njihovi podsistemi in varnostni elementi bi morali biti izvzeti iz področja uporabe te uredbe. Države članice bi morale v zvezi s temi žičniškimi napravami zagotoviti visoko stopnjo varovanja zdravja ter varnosti ljudi in premoženja, po potrebi z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Previdnostno načelo, kot je določeno v členu 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in opisano med drugim v sporočilu Komisije z dne 2. februarja 2000 o previdnostnem načelu, je temeljno načelo za varnost proizvodov in potrošnikov ter bi ga bilo treba upoštevati pri opredeljevanju meril za ocenjevanje varnosti žičniških naprav in njihove infrastrukture, podsistemov in varnostnih elementov.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Ta uredba ne vpliva na pravico držav članic, da določijo zahteve, ki so po njihovem mnenju potrebne v zvezi z rabo zemljišč in regionalnim načrtovanjem ter za zagotovitev zaščite okolja in zdravja ter varnosti oseb in zlasti delavcev pri uporabi žičniških naprav.

(15) Ta uredba ne vpliva na pravico držav članic, da določijo zahteve, ki so po njihovem mnenju potrebne v zvezi z rabo zemljišč in regionalnim načrtovanjem ter za zagotovitev zaščite okolja in zdravja ter varnosti oseb in zlasti delavcev in upravljavcev pri uporabi žičniških naprav.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se pravila iz Uredbe (ES) št. 765/2008 o nadzoru trga Unije in nadzoru proizvodov, danih na trg Unije, uporabljajo za podsisteme in varnostne elemente, zajete v tej uredbi. Ta uredba državam članicam ne bi smela onemogočiti izbire pristojnih organov za izvedbo teh nalog.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da žičniške naprave začnejo obratovati samo, če so skladne s to uredbo ter ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb ali lastnine, če so pravilno vgrajene, vzdrževane in obratujejo v skladu s predvideno uporabo.

(20) Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da žičniške naprave začnejo obratovati samo, če so skladne s to uredbo ter ne ogrožajo zdravja ali varnosti oseb ali lastnine, če so pravilno vgrajene, vzdrževane in obratujejo v skladu s predvideno uporabo.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Za podsisteme in varnostne elemente bi moralo biti dovoljeno, da se vgradijo v žičniško napravo, če omogočajo izdelavo žičniških naprav, ki so skladne s to uredbo, ter če ob pravilni namestitvi, vzdrževanju in obratovanju v skladu s predvideno uporabo ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb ali lastnine.

(25) Za podsisteme in varnostne elemente bi moralo biti dovoljeno, da se vgradijo v žičniško napravo, če omogočajo izdelavo žičniških naprav, ki so skladne s to uredbo, ter če ob pravilni namestitvi, vzdrževanju in obratovanju v skladu s predvideno uporabo ne ogrožajo zdravja ali varnosti oseb ali lastnine.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Nujno je treba zagotoviti, da podsistemi in varnostni elementi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Unije, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, zlasti pa, da proizvajalci izvedejo ustrezne postopke za ugotavljanje skladnosti navedenih podsistemov in varnostnih elementov. Zato bi bilo treba določiti, da morajo uvozniki zagotoviti, da podsistemi ali varnostni elementi, ki jih dajejo na trg, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, in da na trg ne dajejo podsistemov in varnostnih elementov, ki ne izpolnjujejo teh zahtev ali pomenijo tveganje. Določiti bi bilo treba tudi, da morajo uvozniki zagotoviti, da so bili opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti ter da sta označevanje podsistemov in varnostnih elementov ter dokumentacija, ki jo pripravijo proizvajalci, na voljo pristojnim nadzornim organom za pregled.

(31) Nujno je treba zagotoviti, da podsistemi in varnostni elementi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Unije, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, zlasti pa, da proizvajalci izvedejo ustrezne postopke za ugotavljanje skladnosti navedenih podsistemov in varnostnih elementov. Zato bi bilo treba določiti, da morajo uvozniki zagotoviti, da podsistemi ali varnostni elementi, ki jih dajejo na trg, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, in da na trg ne dajejo podsistemov in varnostnih elementov, ki ne izpolnjujejo teh zahtev ali pomenijo tveganje. Določiti bi bilo treba tudi, da morajo uvozniki zagotoviti, da so bili opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti ter da sta označevanje podsistemov in varnostnih elementov ter dokumentacija, ki jo pripravijo proizvajalci, na voljo pristojnim nacionalnim organom za pregled.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Pri dajanju podsistema ali varnostnega elementa na trg bi moral vsak uvoznik na podsistemu ali varnostnem elementu navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv. Izjema so primeri, pri katerih velikost ali narava varnostnega elementa tega ne omogočata. To vključuje primere, kjer bi moral uvoznik odpreti ovitek, da bi lahko na varnostnem elementu navedel svoje ime in naslov.

(33) Pri dajanju podsistema ali varnostnega elementa na trg bi moral vsak uvoznik na podsistemu ali varnostnem elementu navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko, naslov, na katerem je dosegljiv, in spletno mesto, kadar je na voljo. Izjema so primeri, pri katerih velikost ali narava podsistema ali varnostnega elementa tega ne omogočata. To vključuje primere, kjer bi moral uvoznik odpreti ovitek, da bi lahko na podsistemu ali varnostnem elementu navedel svoje ime in naslov. V teh primerih bi bilo treba informacije navesti na embalaži in v navodilih, priloženih varnostnemu elementu.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37) Ta uredba bi morala biti omejena na navedbo bistvenih zahtev. Da bi olajšali ugotavljanje skladnosti z navedenimi zahtevami, je treba določiti domnevo o skladnosti za žičniške naprave, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012, da se izrazijo natančne tehnične specifikacije navedenih zahtev, zlasti glede konstruiranja, gradnje in obratovanja žičniških naprav.

(37) Ta uredba bi morala biti omejena na navedbo bistvenih zahtev. Da bi olajšali ugotavljanje skladnosti z navedenimi zahtevami, je treba določiti domnevo o skladnosti za žičniške naprave, podsisteme in varnostne elemente, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012, da se izrazijo natančne tehnične specifikacije navedenih zahtev, zlasti glede konstruiranja, gradnje in obratovanja žičniških naprav.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41) Za zagotovitev učinkovitega dostopa do informacij za namen nadzora trga bi morale biti informacije, ki so potrebne za identifikacijo vseh veljavnih aktov Unije o podsistemu ali varnostnemu elementu, na voljo v enotni izjavi EU o skladnosti.

(41) Za zagotovitev učinkovitega dostopa do informacij za namen nadzora trga bi morale biti informacije, ki so potrebne za identifikacijo vseh veljavnih aktov Unije o podsistemu ali varnostnemu elementu, na voljo v enotni izjavi EU o skladnosti. Da bi zmanjšali upravno breme gospodarskih subjektov, je lahko ta enotna izjava EU o skladnosti zbirka ustreznih posameznih izjav o skladnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Da se zagotovi učinkovita zaščita uporabnikov in tretjih oseb, je potrebno preverjanje skladnosti podsistemov in varnostnih elementov z bistvenimi zahtevami, predvidenimi s to uredbo.

(43) Da se zagotovi učinkovita zaščita upravljavcev, uporabnikov in tretjih oseb, je potrebno preverjanje skladnosti podsistemov in varnostnih elementov z bistvenimi zahtevami, predvidenimi s to uredbo.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Izkušnje so pokazale, da merila iz Direktive 2000/9/ES, ki jih morajo izpolniti organi za ugotavljanje skladnosti, da bi bili priglašeni Komisiji, ne zadostujejo za zagotovitev enako visoke ravni učinkovitosti teh organov po vsej Uniji. Vendar je bistveno, da vsi organi za ugotavljanje skladnosti svoje funkcije opravljajo na isti ravni in pod pogoji poštene konkurence. To zahteva določitev obveznih zahtev za organe za ugotavljanje skladnosti, ki želijo biti priglašeni kot ponudniki storitev ugotavljanja skladnosti.

(46) Izkušnje so pokazale, da merila iz Direktive 2000/9/ES, ki jih morajo izpolniti organi za ugotavljanje skladnosti, da bi bili priglašeni Komisiji, ne zadostujejo za zagotovitev enako visoke ravni učinkovitosti priglašenih organov po vsej Uniji. Vendar je bistveno, da vsi priglašeni organi svoje funkcije opravljajo na isti ravni in pod pogoji poštene konkurence. To zahteva določitev obveznih zahtev za organe za ugotavljanje skladnosti, ki želijo biti priglašeni kot ponudniki storitev ugotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54) Zavoljo konkurenčnosti je bistveno, da organi za ugotavljanje skladnosti uporabljajo postopke za ugotavljanje skladnosti tako, da s tem gospodarskim subjektom ne ustvarijo nepotrebnega bremena. Iz istega razloga in za zagotovitev enake obravnave gospodarskih subjektov je treba zagotoviti usklajenost tehnične uporabe postopkov ugotavljanja skladnosti. To je najlažje doseči z ustreznim usklajevanjem in sodelovanjem med organi za ugotavljanje skladnosti.

(54) Zavoljo konkurenčnosti je bistveno, da priglašeni organi uporabljajo postopke za ugotavljanje skladnosti tako, da s tem gospodarskim subjektom ne ustvarijo nepotrebnega bremena. Iz istega razloga in za zagotovitev enake obravnave gospodarskih subjektov je treba zagotoviti usklajenost tehnične uporabe postopkov ugotavljanja skladnosti. To je najlažje doseči z ustreznim usklajevanjem in sodelovanjem med priglašenimi organi.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(54a) V Direktivi 2000/9/ES je že določen zaščitni postopek, ki je potreben, da se omogoči spodbijanje ustreznosti podsistema ali varnostnega elementa. Da bi povečali preglednost in skrajšali čas postopka, je treba izboljšati obstoječi zaščitni postopek, da bo učinkovitejši in se bo opiral na strokovno znanje v državah članicah.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(54b) Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, ki bo zainteresiranim stranem omogočal, da bodo obveščene o načrtovanih ukrepih glede podsistemov in varnostnih elementov, ki predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost ljudi. Organom za nadzor trga bi moral tudi omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti v zvezi s takimi podsistemi in varnostnimi elementi ukrepajo v zgodnejši fazi.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(56a) Kadar se obravnavajo vprašanja v zvezi s to uredbo, ki ne zadevajo njenega izvajanja ali kršitev, na primer v okviru strokovne skupine Komisije, bi moral Evropski parlament v skladu z obstoječo prakso prejeti vse informacije in dokumentacijo ter biti povabljen na te sestanke.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57) Treba je določiti prehodno ureditev, ki zagotavlja omogočanje dostopnosti ter dajanje v uporabo podsistemov in varnostnih elementov, ki so že bili dani na trg v skladu z Direktivo 2000/9/ES.

(57) Določiti je treba prehodno ureditev, ki bo omogočala dostopnost na trgu ter začetek obratovanja podsistemov in varnostnih elementov, ki so že bili dani na trg v skladu z Direktivo 2000/9/ES, brez izpolnjevanja dodatnih zahtev za proizvode.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(59) Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti, da se izvajajo. Navedene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(59) Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti, da se izvajajo. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60) Glede na to, da cilj te uredbe, tj. zagotavljanje, da žičniške naprave izpolnjujejo zahteve, ki jamčijo visoko raven zaščite in varnosti uporabnikov, in zagotavljanje delovanja notranjega trga podsistemov in varnostnih elementov, ne more biti zadostno dosežen samo s strani držav članic in ga je zato zaradi njegovega obsega in učinkov mogoče bolje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja 

 

(60) Ker cilja te uredbe, tj. zagotavljanje, da žičniške naprave izpolnjujejo zahteve, ki jamčijo visoko raven zaščite zdravja in varnosti oseb, in zagotavljanje delovanja notranjega trga podsistemov in varnostnih elementov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč ga je zaradi njegovega obsega in učinkov mogoče bolje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja 

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila o konstruiranju in proizvodnji žičniških naprav za prevoz oseb ter o omogočanju dostopnosti na trgu in prostega pretoka podsistemov in varnostnih elementov za takšne naprave.

V tej uredbi so določena pravila o dostopnosti podsistemov in varnostnih elementov za žičniške naprave na trgu ter njihovem prostem pretoku. Vsebuje tudi pravila o konstrukciji, gradnji in začetku obratovanja novih žičniških naprav.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Določbe te uredbe temeljijo na previdnostnem načelu.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) tirne vzpenjače tradicionalne konstrukcije, ki obratujejo z vrvmi;

(b) žičniške naprave, ki so v nacionalni zakonodaji opredeljene kot zgodovinske naprave, vključno s tramvaji, ki obratujejo z vrvmi, vzpenjačami in gorskimi železnicami, ter posebej za njih oblikovanimi podsistemi in varnostnimi elementi;

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) naprave, ki se uporabljajo za kmetijske namene ter oskrbovanje gorskih zavetišč in koč ter se ne uporabljajo za prevoz oseb;

(c) naprave, ki se uporabljajo za kmetijske ali gozdarske namene;

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) žičniške naprave, ki se uporabljajo za oskrbovanje gorskih zavetišč in koč ter so namenjene le za prevoz blaga in pooblaščenih oseb;

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) nepremično ali prenosno opremo, ki se uporablja na sejmih in/ali v zabaviščnih parkih ter je izključno namenjena za prosti čas in ne kot prevozno sredstvo za prevoz oseb;

(d) nepremično ali prenosno opremo, ki je izključno namenjena za prosti čas in zabavo in ne kot prevozno sredstvo za prevoz oseb;

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „infrastruktura“ pomeni načrt poteka proge, sistemske podatke, postajne objekte in objekte ob progi, posebej konstruirane za vsako napravo in postavljene na kraju obratovanja, ki so potrebni za gradnjo in obratovanje naprave, skupaj s temelji;

(3) „infrastruktura“ pomeni postajne objekte in objekte ob progi, ki so ob upoštevanju načrta poteka proge in sistemskih podatkov posebej konstruirani za vsako žičniško napravo in postavljeni na kraju obratovanja ter so potrebni za gradnjo in obratovanje žičniške naprave, skupaj s temelji;

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati podsistem ali varnostni element;

(18) „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati žičniška naprava, infrastruktura, podsistem ali varnostni element;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev podsistema ali varnostnega elementa, ki je že vgrajen v žičniško napravo;

(24) „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev podsistema ali varnostnega elementa, ki je že bil dan na voljo za konstruiranje in gradnjo žičniške naprave;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se omogoči dostopnost podsistemov in varnostnih elementov na trgu le, če so skladni z zahtevami iz te uredbe.

(1) Podsistemi in varnostni elementi so dostopni na trgu le, če so skladni z zahtevami iz te uredbe.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 9, da se določijo postopki za zagotovitev, da so podsistemi in varnostni elementi vgrajeni v žičniške naprave le, če omogočajo izdelavo žičniških naprav, ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, ter ob pravilni vgradnji, vzdrževanju in obratovanju v skladu s predvideno uporabo ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb ali lastnine.

črtano

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo vse ustrezne v skladu s členom 9, da se določijo postopki za zagotovitev, da žičniške naprave začnejo obratovati le, če izpolnjujejo zahteve iz te uredbe ter ob pravilni vgradnji, vzdrževanju in obratovanju v skladu s predvideno uporabo ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb ali lastnine.

 

(1) Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 9, da se določijo postopki za zagotovitev, da žičniške naprave začnejo obratovati le, če izpolnjujejo zahteve iz te uredbe ter ob pravilni vgradnji, vzdrževanju in obratovanju v skladu s predvideno uporabo ne ogrožajo zdravja ali varnosti oseb ali lastnine.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 9, da se določijo postopki za zagotovitev, da so podsistemi in varnostni elementi vgrajeni v žičniške naprave le, če omogočajo izdelavo žičniških naprav, ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, ter ob pravilni vgradnji, vzdrževanju in obratovanju v skladu s predvideno uporabo ne ogrožajo zdravja ali varnosti oseb ali lastnine.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Za žičniške naprave, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali deli harmoniziranih standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da so v skladu z bistvenimi zahtevami, zajetimi v navedenih standardih ali delih teh standardov iz Priloge II.

(2) Za žičniške naprave, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali deli harmoniziranih standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da so v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge II, zajetimi v navedenih standardih ali delih teh standardov.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za vse načrtovane žičniške naprave se opravi varnostna analiza, kot je opredeljena v Prilogi III, ki vključuje vse varnostne vidike žičniške naprave in njenega okolja glede konstrukcije, izdelave in začetka obratovanja ter na podlagi preteklih izkušenj omogoča opredelitev tveganj, ki se lahko pojavijo med obratovanjem žičniške naprave.

1. Oseba, odgovorna za žičniško napravo, ki jo določi država članica v skladu z nacionalno zakonodajo, izvede varnostno analizo načrtovane žičniške naprave ali naroči izvedbo tovrstne analize.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Varnostna analiza je vključena v varnostno poročilo. Takšno poročilo predlaga ukrepe, ki so predvideni za obravnavanje takšnih tveganj, ter vključuje seznam podsistemov in varnostnih elementov, ki bodo vgrajeni v žičniško napravo.

črtano

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Pri varnostni analizi, ki se zahteva za vsako žičniško napravo, se upoštevajo vsi predvideni načini obratovanja. Varnostna analiza se izvede po priznani ali uveljavljeni metodi ter ob upoštevanju najsodobnejše tehnologije in kompleksnosti zadevne žičniške naprave. Njen namen je zagotoviti, da se pri konstruiranju in konfiguraciji žičniške naprave upoštevajo lokalno okolje in najmanj ugodne razmere, da bi se ustvarili zadovoljivi varnostni pogoji. Varnostna analiza vključuje vse varnostne vidike žičniške naprave in njenih zunanjih dejavnikov glede konstrukcije, gradnje in začetka obratovanja ter na podlagi preteklih izkušenj omogoča opredelitev tveganj, ki se lahko pojavijo med obratovanjem žičniške naprave.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Varnostna analiza zajema tudi varnostne mehanizme in njihov vpliv na žičniško napravo ter na z njo povezane podsisteme, ki jih sprožijo, da so bodisi:

 

(a) se sposobni odzivati na začetno okvaro ali napako v delovanju, ki jo odkrijejo, ob tem pa še naprej zagotavljajo varnost ob zasilnem obratovanju ali varni zaustavitvi;

 

(b) nepotrebni in pod nadzorom ali

 

(c) taki, da je verjetnost napake v njihovem delovanju mogoče oceniti in da je njihov standard enakovreden standardu varnostnih mehanizmov, ki izpolnjujejo merila iz prve in druge alinee.

 

Na podlagi varnostne analize se pripravi povzetek o tveganjih in nevarnih dogodkih, priporočijo predvideni ukrepi za obravnavanje takšnih tveganj in določi seznam podsistemov in varnostnih elementov, ki bodo vgrajeni v žičniško napravo. Rezultat varnostne analize je vključen v varnostnem poročilu.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se varnostna analiza, varnostno poročilo, izjava EU o skladnosti in drugi dokumenti v zvezi s skladnostjo podsistemov in varnostnih elementov, pa tudi dokumentacija v zvezi z značilnostmi žičniške naprave, predložijo organu, odgovornemu za odobritev žičniške naprave. Dokumentacija v zvezi z žičniško napravo vključuje tudi potrebne pogoje, skupaj z omejitvami o obratovanju, ter vse podrobnosti o nadzoru servisiranja, prilagajanju in vzdrževanju. Kopije teh dokumentov se hranijo pri žičniški napravi.

2. Oseba, ki je odgovorna za žičniško napravo in ki jo določi država članica v skladu z nacionalno zakonodajo, organu ali telesu, odgovornemu za odobritev žičniške naprave, predloži varnostno poročilo iz člena 8, izjavo EU o skladnosti in druge dokumente v zvezi s skladnostjo podsistemov in varnostnih elementov ter dokumentacijo v zvezi z značilnostmi žičniške naprave. Dokumentacija v zvezi z žičniško napravo vključuje tudi potrebne pogoje, skupaj z omejitvami o obratovanju, ter vse podrobnosti o nadzoru servisiranja, prilagajanju in vzdrževanju. Kopije teh dokumentov se hranijo pri žičniški napravi.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Države članice iz razlogov, povezanih z vidiki, zajetimi v tej uredbi, ne uporabljajo določb iz odstavka 1 za prepoved, omejitev ali oviranje izdelave in začetka obratovanja žičniških naprav, ki so skladne s to uredbo, ter ob pravilni vgradnji v skladu s predvideno uporabo ne predstavljajo tveganja za zdravje in varnost oseb ali za lastnino.

(4) Države članice iz razlogov, povezanih z vidiki, zajetimi v tej uredbi, ne uporabljajo določb iz odstavka 1 za prepoved, omejitev ali oviranje izdelave in začetka obratovanja žičniških naprav, ki so skladne s to uredbo, ter ob pravilni vgradnji v skladu s predvideno uporabo ne predstavljajo tveganja za zdravje ali varnost oseb ali za lastnino.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Če država članica ugotovi, da lahko odobrena žičniška naprava, ki se uporablja v skladu s predvideno uporabo, ogrozi zdravje in varnost oseb ter, kjer je primerno, lastnine, mora sprejeti vse ustrezne ukrepe za omejitev pogojev obratovanja žičniške naprave ali za prepoved njenega obratovanja.

(2) Če država članica ugotovi, da lahko odobrena žičniška naprava, ki se uporablja v skladu s predvideno uporabo, ogrozi zdravje ali varnost oseb ali ogrozi premoženje, mora sprejeti vse ustrezne ukrepe za omejitev pogojev obratovanja žičniške naprave ali za prepoved njenega obratovanja.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci zagotovijo, da so njihovi podsistemi ali varnostni elementi označeni s številko tipa, serijsko ali zaporedno številko ali katerim koli drugim elementom, na podlagi katerega jih je mogoče identificirati.

Proizvajalci zagotovijo, da so podsistemi ali varnostni elementi, ki so jih dali na trg, označeni s številko tipa, serijsko ali zaporedno številko, na podlagi katere jih je mogoče identificirati.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar velikost ali narava varnostnega elementa tega ne dopušča, proizvajalci zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži ali v navodilih, priloženih varnostnemu elementu.

Kadar velikost ali narava podsistema ali varnostnega elementa tega ne dopušča, proizvajalci zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži in v dokumentih, priloženih podsistemu ali varnostnemu elementu.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Proizvajalci na podsistemu ali varnostnem elementu navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži in v navodilih, priloženih varnostnemu elementu. V naslovu je naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.

(6) Proizvajalci na podsistemu ali varnostnem elementu navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, ter spletno mesto, kadar je na voljo, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži in v dokumentu, ki je priložen podsistemu ali varnostnemu elementu. V naslovu je naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Proizvajalci zagotovijo, da so podsistemu ali varnostnemu elementu priloženi izjava EU o skladnosti ter navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki brez težav razumejo. Taka navodila in varnostne informacije morajo biti jasni, razumljivi in čitljivi.

(7) Proizvajalci zagotovijo, da so podsistemu ali varnostnemu elementu priloženi izvod izjave EU o skladnosti ter navodila in varnostne informacije iz točke 7.1.1 Priloge II v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki brez težav razumejo. Taka navodila in varnostne informacije morajo biti jasni, razumljivi in čitljivi.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da podsistem ali varnostni element, ki so ga dali na trg, ni v skladu s to uredbo, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost podsistema ali varnostnega elementa, ali pa ga po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Če podsistem ali varnostni element predstavlja tveganje, proizvajalci o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri je ta podsistem ali varnostni element dostopen na trgu, in jim predložijo informacije, zlasti o neskladnosti in kakršnih koli sprejetih korektivnih ukrepih.

(8) Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da podsistem ali varnostni element, ki so ga dali na trg, ni v skladu s to uredbo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost podsistema ali varnostnega elementa, ali pa ga po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Če podsistem ali varnostni element predstavlja tveganje, proizvajalci o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri je ta podsistem ali varnostni element dostopen na trgu, in jim predložijo informacije, zlasti o neskladnosti in kakršnih koli sprejetih korektivnih ukrepih.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Proizvajalci na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa navedenemu organu predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti podsistema ali varnostnega elementa s to uredbo, in sicer v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume. Navedene informacije in dokumentacija se lahko predložijo v papirnati ali elektronski obliki. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo podsistemi ali varnostni elementi, ki so jih dali na trg.

(9) Proizvajalci na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu predložijo v papirni ali elektronski obliki vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti podsistema ali varnostnega elementa s to uredbo, in sicer v jeziku, ki ga brez težav razume. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo podsistemi ali varnostni elementi, ki so jih dali na trg.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za obdobje 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg, nacionalnim nadzornim organom omogoča dostop do izjave EU o skladnosti in tehnične dokumentacije;

(a) za obdobje 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg, nacionalnim organom za nadzor trga omogoča dostop do izjave EU o skladnosti in tehnične dokumentacije;

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden uvozniki dajo podsistem ali varnostni element na trg, zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 18. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da je podsistemu ali varnostnemu elementu priložena izjava EU o skladnosti, da ima oznako CE, da so mu priložena navodila in varnostne informacije ter da proizvajalec izpolnjuje zahteve iz člena 11(5) oziroma (6).

Preden uvozniki dajo podsistem ali varnostni element na trg, zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 18. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da je podsistemu ali varnostnemu elementu priložen izvod izjave EU o skladnosti, da ima oznako CE, da so mu priložena navodila in varnostne informacije ter da proizvajalec izpolnjuje zahteve iz člena 11(5) in (6).

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Uvozniki na podsistemu ali varnostnem elementu navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži in v navodilih, priloženih varnostnemu elementu. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.

(3) Uvozniki na podsistemu ali varnostnem elementu navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, ter spletno mesto, kadar je na voljo, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži in v dokumentu, ki je priložen podsistemu ali varnostnemu elementu. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je podsistem ali varnostni element v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti podsistema ali varnostnega elementa z zahtevami iz Priloge II.

(5) Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je podsistem ali varnostni element v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti podsistema ali varnostnega elementa z bistvenimi zahtevami iz Priloge II.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja podsistem ali varnostni element, uvozniki zaradi zaščite zdravja in varnosti uporabnikov na ustrezno utemeljeno zahtevo pristojnih organov pregledajo vzorce podsistemov ali varnostnih elementov, dostopnih na trgu, raziskujejo ter po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neustreznih podsistemov ali varnostnih elementov in odpoklicev takšnih podsistemov ali varnostnih elementov ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

(6) Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja podsistem ali varnostni element, uvozniki zaradi zaščite zdravja in varnosti potnikov, obratovalnega osebja in tretjih oseb pregledajo vzorce podsistemov ali varnostnih elementov, dostopnih na trgu, raziščejo pritožbe ter po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neustreznih podsistemov ali varnostnih elementov in odpoklicev takšnih podsistemov ali varnostnih elementov ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Uvozniki na podlagi utemeljene zahteve pristojnih nacionalnih organov posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti podsistema ali varnostnega elementa v jeziku, ki ga pristojni nacionalni organ brez težav razume. Navedene informacije in dokumentacija se lahko predložijo v papirnati ali elektronski obliki. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo podsistemi ali varnostni elementi, ki so jih dali na trg.

(9) Uvozniki na podlagi zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu predložijo v papirni ali elektronski obliki vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti podsistema ali varnostnega elementa, in sicer v jeziku, ki ga brez težav razume. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo podsistemi ali varnostni elementi, ki so jih dali na trg.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden distributerji omogočijo dostopnost podsistema ali varnostnega elementa na trgu, preverijo, ali ima podsistem ali varnostni element oznako CE, ali so mu priloženi izjava EU o skladnosti, navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki brez težav razumejo, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 11(5) in (6) ter člena 13(3).

Preden distributerji omogočijo dostopnost podsistema ali varnostnega elementa na trgu, preverijo, ali ima podsistem ali varnostni element oznako CE, ali so mu priloženi izvod izjave EU o skladnosti, navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga določi zadevna država članica in ki ga uporabniki brez težav razumejo, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 11(5) in (6) ter člena 13(3).

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti podsistema ali varnostnega elementa. Navedene informacije in dokumentacija se lahko predložijo v papirnati ali elektronski obliki. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča podsistem ali varnostni element, za katerega so omogočili dostopnost na trgu.

(5) Distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu predložijo v papirni ali elektronski obliki vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti podsistema ali varnostnega elementa. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča podsistem ali varnostni element, za katerega so omogočili dostopnost na trgu.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za podsisteme in varnostne elemente, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali deli harmoniziranih standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da so v skladu z bistvenimi zahtevami, zajetimi v navedenih standardih ali delih standardov iz Priloge II.

Za podsisteme in varnostne elemente, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali deli harmoniziranih standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da so v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge II, zajetimi v navedenih standardih ali delih standardov.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti (modul H) iz Priloge VIII.

(c) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti in pregleda konstrukcije (modul H 1) iz Priloge VIII.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Zapisi in korespondenca v zvezi z ugotavljanjem skladnosti so v uradnem jeziku ali jezikih države članice, kjer ima sedež organ, ki izvaja postopke iz odstavka 2, ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

(5) Zapisi in korespondenca v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti so v uradnem jeziku ali jezikih države članice, kjer ima sedež organ, ki izvaja postopke iz odstavka 2, ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi X, in vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih postopkih ugotavljanja skladnosti iz prilog od IV do VIII, ter se redno posodablja. Priložena je podsistemu ali varnostnemu elementu in se prevede v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer se podsistem ali varnostni element da na trg ali je dostopen na trgu.

(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi X, in vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz prilog od IV do VIII, ter se posodablja, ko je podsistem ali varnostni element dan na trg. Priložena je podsistemu ali varnostnemu elementu in se prevede v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, v kateri se podsistem ali varnostni element da na trg ali je dostopen na trgu.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na podsistem ali varnostni element ali njegovo tablico s podatki.

(1) Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na podsistem ali varnostni element ali njegovo tablico s podatki. Kadar to zaradi značilnosti podsistema ali varnostnega elementa ni mogoče ali ni upravičeno, se znak namesti na embalažo in spremne dokumente.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v fazi nadzora proizvodnje.

(3) Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v fazi nadzora proizvodnje. Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice nadgrajujejo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno uporabo sistema, ki ureja oznako CE, in sprejmejo ustrezne ukrepe v primeru njene nepravilne rabe.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o pooblaščenih organih za izvajanje ugotavljanja skladnosti s strani tretjih strank v skladu s členom 18.

Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o organih, pristojnih za ugotavljanje skladnosti tretjih oseb v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Države članice imenujejo priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo s členom 26.

(1) Države članice imenujejo priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo s členom 28.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Če priglasitveni organ izda pooblastilo ali drugače zaupa ocenjevanje, priglasitev ali spremljanje iz odstavka 1 organu, ki ni vladni organ, je ta organ pravna oseba in smiselno izpolnjuje zahteve iz člena 26(1) do (6). Poleg tega ima takšen organ ureditev, s katero krije obveznosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

(3) Če priglasitveni organ izda pooblastilo ali drugače zaupa ocenjevanje, priglasitev ali spremljanje iz odstavka 1 organu, ki ni vladni organ, je ta organ pravna oseba in smiselno izpolnjuje zahteve iz člena 24. Poleg tega ima takšen organ ureditev, s katero krije obveznosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 25 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznost informiranja za priglasitvene organe

Obveznost obveščanja za priglasitvene organe

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Za namene priglasitve priglašeni organ izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 do 11.

(1) Za namene priglasitve organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz odstavkov od 2 do 11.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s prilogami od IV do VIII ali katero koli izvedbeno določbo nacionalne zakonodaje, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice so zaščitene.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 27 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Domneva o skladnosti

Domneva o skladnosti priglašenih organov

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o vseh naknadnih spremembah priglasitve.

(6) Priglasitveni organ obvesti Komisijo in druge države članice o vseh naknadnih spremembah priglasitve.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija javno objavi seznam organov, priglašenih v skladu s to uredbo, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi redno posodabljanje navedenega seznama.

Komisija zagotovi, da se ta seznam posodablja.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Če priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz člena 26 ali da ne izpolnjuje svojih obveznosti, priglasitveni organ omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev, če je to primerno, v skladu z resnostjo neizpolnjevanja navedenih zahtev ali nespoštovanja navedenih obveznosti. O tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

(1) Če priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz člena 26 ali da ne izpolnjuje svojih obveznosti, priglasitveni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev v skladu z resnostjo neizpolnjevanja navedenih zahtev ali nespoštovanja navedenih obveznosti. O tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni akt iz prvega pododstavka se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2).

Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2).

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Če priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih zahtev iz Priloge II ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od navedenega proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda potrdila o skladnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da je na voljo pritožbeni postopek zoper odločitve priglašenih organov.

Priglašeni organi zagotovijo, da je na voljo pritožbeni postopek zoper njihove odločitve.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 36 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti informiranja za priglašene organe

Obveznosti obveščanja za priglašene organe

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi ustrezno usklajevanje in sodelovanje med organi, priglašenimi v okviru te uredbe, ter pravilno delovanje v obliki sektorske skupine ali skupin priglašenih organov.

Komisija zagotovi ustrezno usklajevanje in sodelovanje med organi, priglašenimi v okviru te uredbe, ter pravilno delovanje v obliki usklajevalne skupine priglašenih organov za žičniške naprave.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih priglasijo, sodelujejo pri delu navedenih skupin, neposredno ali s pooblaščenimi zastopniki.

Priglašeni organi sodelujejo pri delu navedene skupine, neposredno ali s pooblaščenimi zastopniki.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Poglavje IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE IVa

 

NADZOR TRGA V UNIJI, NADZOR PODSISTEMOV IN VARNOSTNIH ELEMENTOV, KI VSTOPAJO NA TRG UNIJE, TER ZAŠČITNI POSTOPEK UNIJE

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38a

 

Nadzor trga Unije in nadzor podsistemov in varnostnih elementov, ki vstopajo na trg Unije

 

Za podsisteme in varnostne elemente se uporabljajo člen 15(3) in členi od 16 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38b

 

Postopek za ravnanje s podsistemi ali varnostnimi elementi, ki pomenijo tveganje na nacionalni ravni

 

1. Kadar organi za nadzor trga ene države članice upravičeno domnevajo, da podsistem ali varnostni element, ki ga zajema ta uredba, pomeni tveganje za zdravje ali varnost ljudi, ovrednotijo, ali zadevni podsistem ali varnostni element izpolnjuje vse ustrezne zahteve iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v ta namen po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

 

Kadar organi za nadzor trga med vrednotenjem iz prvega pododstavka ugotovijo, da podsistem ali varnostni element ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe, s katerimi zagotovi uskladitev podsistema ali varnostnega elementa z navedenimi zahtevami, oziroma ga umakne s trga ali odpokliče v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

 

Organi za nadzor trga o tem obvestijo ustrezni priglašeni organ.

 

Za ukrepe iz drugega pododstavka tega odstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

 

2. Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost ni omejena na njihovo nacionalno ozemlje, obvestijo Komisijo in druge države članice o rezultatih ovrednotenja in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta.

 

3. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje vseh ustreznih korektivnih ukrepov za vse podsisteme in varnostne elemente, za katere je omogočil, da so dostopni na trgu po vsej Uniji.

 

4. Kadar gospodarski subjekt ne izvede ustreznih korektivnih ukrepov v roku iz drugega pododstavka odstavka 1, organi za nadzor trga sprejmejo vse ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti podsistemov ali varnostnih elementov na njihovem nacionalnem trgu, umik podsistemov ali varnostnih elementov s trga ali njihov odpoklic.

 

Organi za nadzor trga nemudoma obvestijo Komisijo in druge države članice o teh ukrepih.

 

5. Informacije iz drugega pododstavka odstavka 4 vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladnega podsistema ali varnostnega elementa, porekla podsistema ali varnostnega elementa, vrste domnevne neskladnosti in tveganja, vrste in trajanja sprejetih nacionalnih ukrepov ter utemeljitve zadevnega gospodarskega subjekta. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica katerega od naslednjih vzrokov:

 

(a) podsistem ali varnostni element ni skladen z zahtevami v zvezi z zdravjem in varnostjo oseb oziroma zaščito premoženja ali

 

(b) harmonizirani standardi iz člena 17 v zvezi z domnevo o skladnosti so pomanjkljivi.

 

6. Države članice, razen države članice, ki je začela postopek po tem členu, nemudoma obvestijo Komisijo in druge države članice o vseh sprejetih ukrepih in vseh dodatnih informacijah, ki so jim na voljo v zvezi z neskladnostjo zadevnega podsistema ali varnostnega elementa, ter v primeru nestrinjanja s sprejetim nacionalnim ukrepom predložijo svoje ugovore.

 

7. Kadar država članica ali Komisija v treh mesecih po prejemu informacij iz drugega pododstavka odstavka 4 ne predloži ugovorov glede začasnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

 

8. Države članice zagotovijo takojšnje izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim podsistemom ali varnostnim elementom, na primer umik podsistema ali varnostnega elementa s trga.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 38 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38c

 

Zaščitni postopek Unije

 

1. Kadar so po zaključku postopka iz člena 38b(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, se Komisija nemudoma posvetuje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Komisija na podlagi rezultatov te ocene odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

 

Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jo nemudoma sporoči državam članicam in zadevnemu gospodarskemu subjektu oziroma subjektom.

 

2. Če se nacionalni ukrep šteje za upravičenega, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo umik neskladnega podsistema ali varnostnega elementa z nacionalnih trgov, in o tem obvestijo Komisijo. Če se šteje, da je nacionalni ukrep neupravičen, ga zadevna država članica umakne.

 

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, in je neskladnost podsistema ali varnostnega elementa posledica pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih iz točke (b) člena 38b(5) te uredbe, Komisija uporabi postopek iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1025/2012.

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Člen 38 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38d

 

Skladni podsistemi ali varnostni elementi, ki pomenijo tveganje za zdravje ali varnost

 

1. Kadar država članica po ovrednotenju iz člena 38b(1) ugotovi, da je podsistem ali varnostni element sicer skladen s to uredbo, vendar pomeni tveganje za zdravje ali varnost ljudi, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da izvede vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevni podsistem ali varnostni element takrat, ko je dan na trg, ne pomeni več tega tveganja, ali pa podsistem oziroma varnostni element umakne s trga ali ga odpokliče v razumnem roku, ki ga država članica določi glede na naravo tveganja.

 

2. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje korektivnih ukrepov za vse podsisteme ali varnostne elemente, za katere je omogočil, da so dostopni na trgu po vsej Uniji.

 

3. Država članica o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice. Te informacije zajemajo vse razpoložljive podatke, zlasti tiste, ki so potrebni za identifikacijo zadevnega podsistema ali varnostnega elementa, poreklo in dobavno verigo podsistema ali varnostnega elementa, vrsto tveganja ter vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov.

 

4. Komisija se nemudoma posvetuje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni sprejete nacionalne ukrepe. Na podlagi rezultatov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne, in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.

 

5. Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jo nemudoma sporoči državam članicam in zadevnemu gospodarskemu subjektu oziroma subjektom.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 38 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38e

 

Formalna neskladnost

 

1. Brez poseganja v člen 38b država članica od gospodarskega subjekta zahteva, da neskladnost odpravi, kadar ugotovi katero od naslednjih dejstev:

 

(a) oznaka CE je bila nameščena tako, da je kršen člen 30 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali člen 21 te uredbe;

 

(b) oznaka CE ni bila nameščena;

 

(c) identifikacijska številka priglašenega organa, ki je bil udeležen v fazi nadzora proizvodnje, je bila nameščena tako, da je kršen člen 21, ali ni bila nameščena;

 

(d) podsistemu ali varnostnemu elementu ni priložena izjava EU o skladnosti;

 

(e) izjava EU o skladnosti ni bila izdana;

 

(f) izjava EU o skladnosti ni bila pravilno izdana;

 

(g) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;

 

(h) informacije iz člena 11(6) ali člena 13(3) manjkajo, so napačne ali nepopolne;

 

(i) katera od drugih upravnih zahtev iz člena 11 ali 13 ni izpolnjena.

 

2. Kadar se neskladnost iz odstavka 1 nadaljuje, zadevna država članica sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dostopnosti podsistema ali varnostnega elementa na trgu ali pa zagotovi njegov odpoklic ali umik s trga.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Določene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kazni upoštevajo resnost, trajanje in po potrebi namerno naravo kršitve. Poleg tega se pri kazni upošteva, ali je gospodarski subjekt v preteklosti že podobno kršil določbe.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo začetka obratovanja žičniških naprav, zajetih v Direktivi 2000/9/ES, ki so skladne z navedeno direktivo in so bile dane na trg pred [datum iz člena 43(2)].

Države članice ne ovirajo začetka obratovanja žičniških naprav, zajetih v Direktivi 2000/9/ES, ki so skladne z navedeno direktivo in so bile postavljene pred [datum iz člena 43(2)].

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Potrdila in odločitve o odobritvi v zvezi z varnostnimi elementi, izdana v skladu z Direktivo 2000/9/ES, so veljavna v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge X.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge XI.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 2 se členi od 22 do 38 uporabljajo od [šest mesecev po začetku veljavnosti].

Z odstopanjem od odstavka 2 se členi od 22 do 35, člen 39 in člen 40(3) uporabljajo od [šest mesecev po začetku veljavnosti].

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta priloga določa bistvene zahteve, skupaj z obratovalno-tehničnimi in vzdrževalno-tehničnimi, ki veljajo za konstrukcijo, gradnjo in začetek obratovanja žičniških naprav.

Ta priloga določa bistvene zahteve, skupaj z obratovalno-tehničnimi in vzdrževalno-tehničnimi, ki veljajo za konstrukcijo, gradnjo in začetek obratovanja žičniških naprav ter za podsisteme in varnostne elemente.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Priloga II – del 4 – točka 4.2 – točka 4.2.3 – točka 4.2.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.2.3.3. V vseh žičniških napravah sta dva ali več zavornih sistemov, pri čemer vsak omogoča ustavitev žičniške naprave, med seboj pa so usklajeni tako, da samodejno zamenjajo aktivni sistem, če postane njegova učinkovitost neprimerna. Zadnji zavorni sistem vlečne vrvi deluje neposredno na pogonsko kolo. Te določbe ne veljajo za vlečnice.

4.2.3.3. V vseh žičniških napravah sta dva ali več zavornih sistemov, pri čemer vsak omogoča ustavitev žičniške naprave, med seboj pa so usklajeni tako, da samodejno zamenjajo aktivni sistem, če postane njegova učinkovitost neprimerna. Zadnji zavorni sistem naprave mora delovati karseda blizu vlečne vrvi ali enega ali več koles, vključno s pogonskim kolesom, ali v vozilu. Te določbe ne veljajo za vlečnice.

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA III

črtano

VARNOSTNA ANALIZA

 

Pri varnostni analizi, ki se v skladu s členom 8 zahteva za vsako žičniško napravo, se upošteva vsak predvideni način obratovanja. Analiza se izvede po priznani ali uveljavljeni metodi ter ob upoštevanju najsodobnejše tehnologije in kompleksnosti zadevne žičniške naprave. Njen namen je tudi zagotoviti, da se pri konstruiranju in konfiguraciji žičniške naprave upoštevajo lokalno okolje in najmanj ugodne razmere, da bi se ustvarili zadovoljivi varnostni pogoji.

 

Analiza zajema tudi varnostne mehanizme in njihov vpliv na žičniško napravo ter na z njo povezane podsisteme, ki jih sprožijo, da so bodisi:

 

– sposobni reagirati na začetno okvaro ali napako v delovanju, ki jo odkrijejo, ob tem pa še naprej zagotavljajo varnost ob zasilnem obratovanju ali varni zaustavitvi;

 

– nepotrebni in pod nadzorom ali

 

taki, da je verjetnost napake v njihovem delovanju mogoče oceniti in da je njihov standard enakovreden standardu varnostnih mehanizmov, ki izpolnjujejo merila iz prve in druge alinee.

 

Varnostna analiza se uporabi za pripravo povzetka o nevarnostih in nevarnih dogodkih pri obratovanju skladno s členom 8(1) in za določitev seznama varnostnih elementov iz člena 8(2). Rezultat varnostne analize je povzet v varnostnem poročilu.

 

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Atestiranje EU je tisti del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnični načrt podsistema ali varnostnega elementa ter preveri in potrdi, da tehnični načrt podsistema ali varnostnega elementa izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

1. EU-pregled tipa je tisti del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnični načrt podsistema ali varnostnega elementa ter preveri in potrdi, da tehnični načrt izpolnjuje zahteve iz te uredbe, ki veljajo zanj.

Obrazložitev

Uskladitev s sklepom o novem zakonodajnem okviru.

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Atestiranje EU se izvaja z oceno ustreznosti tehničnega načrta podsistema ali varnostnega elementa s pregledovanjem tehnične dokumentacije in ustreznih dokazil iz točke 3 ter s pregledom vzorca, reprezentativnega za predvideno proizvodnjo, popolnega podsistema ali varnostnega elementa (tip proizvodnje).

2. EU-pregled tipa se izvaja z oceno ustreznosti tehničnega načrta podsistema ali varnostnega elementa s pregledovanjem tehnične dokumentacije iz točke 3 ter s pregledom vzorca, reprezentativnega za predvideno proizvodnjo, popolnega podsistema ali varnostnega elementa (tip proizvodnje).

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 4 – točka 4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.1. pregleda tehnično dokumentacijo in ustrezna dokazila, da oceni ustreznost tehničnega načrta podsistema ali varnostnega elementa;

4.1. pregleda tehnično dokumentacijo, da oceni ustreznost tehničnega načrta podsistema ali varnostnega elementa;

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 4 – točka 4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.3. če je proizvajalec uporabil specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov, izvede ali naroči ustrezne preglede in preskuse, s katerimi preveri, ali so bile te specifikacije pravilno uporabljene;

črtano

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Priglašeni organ sestavi poročilo o oceni, ki navaja dejavnosti, izvedene v skladu s točko 1.4, in njihove rezultate. Brez poseganja v obveznosti do priglasitvenih organov lahko priglašeni organ objavi vsebino navedenega poročila v celoti ali delno le, če se proizvajalec strinja.

5. Priglašeni organ sestavi poročilo o oceni, ki vsebuje dejavnosti, kot se izvajajo v skladu s točko 4, in njihove rezultate. Brez poseganja v obveznosti do priglasitvenih organov objavi priglašeni organ vsebino navedenega poročila v celoti ali delno le, če proizvajalec s tem soglaša.

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potrdilo in priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko oceni skladnost proizvedenih podsistemov ali varnostnih elementov s preskušenim tipom ter omogoči nadzor med uporabo.

Certifikat o EU-pregledu tipa in priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko oceni skladnost proizvedenih podsistemov ali varnostnih elementov s preskušenim tipom ter omogoči nadzor med uporabo. Navedejo se tudi pogoji, pod katerimi se certifikat lahko izda, priloženi pa so mu opisi in skice, ki so potrebni za prepoznavanje odobrenega tipa.

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Vsak priglašeni organ svoje priglasitvene organe in druge priglašene organe obvesti o potrdilih o atestu EU in/ali dodatkih k potrdilom, ki jih je izdal.

8. Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o certifikatih o EU-pregledu tipa in/ali njihovih dodatkih, ki jih je izdal ali preklical, ter mu redno ali na zahtevo da na voljo seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov in/ali dodatkov.

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ, ki zavrne izdajo ali umakne, začasno prekliče ali drugače omeji potrdilo o atestu EU, mora o tem obvestiti priglasitvene organe in tudi druge priglašene organe ter navesti razloge za svojo odločitev.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnjenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu tipa in/ali njihovih dodatkih, na zahtevo pa tudi o tovrstnih certifikatih in/ali dodatkih, ki jih je izdal.

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo izvode potrdil o atestu EU in/ali njihovih dodatkov. Komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ. Priglašeni organ hrani izvod potrdila o atestu EU, njegovih prilog in dodatkov ter tehnični dosje, vključno z dokumentacijo, ki jo predloži proizvajalec, do izteka veljavnosti potrdila.

Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo izvode certifikatov o EU-pregledu tipa in/ali njihovih dodatkov. Komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ. Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnični dosje, vključno z dokumentacijo, ki jo predloži proizvajalec, do izteka veljavnosti tega certifikata.

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Priloga V – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje je del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2.2 in 2.5 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da so zadevni podsistemi ali varnostni elementi v skladu s tipom, opisanim v potrdilu o atestu EU, in da izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

1. Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje je del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2 in 5 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da so zadevni podsistemi ali varnostni elementi v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in da izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, ki veljajo zanje.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Priloga V – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec izvaja odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, končni pregled proizvoda in preskušanje zadevnih podsistemov ali varnostnih elementov iz točke 2.3 ter je pod nadzorom v skladu s točko 2.4.

Proizvajalec izvaja odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, končni pregled proizvoda in preskušanje zadevnih podsistemov ali varnostnih elementov iz točke 3 ter je pod nadzorom v skladu s točko 4.

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Priloga V – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Presoja vključuje ocenjevalni obisk v obratih, kjer se podsistemi ali varnostni elementi proizvajajo, pregledujejo in preskušajo.

črtano

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Priloga V – točka 5 – točka 5.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.1. Proizvajalec na vsak posamezen podsistem ali varnostni element, ki je v skladu s tipom, opisanim v potrdilu o atestu EU, in ki izpolnjuje ustrezne zahteve iz te uredbe, namesti oznako CE in, v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3.1, identifikacijsko številko tega organa. Proizvajalec lahko na podlagi dovoljenja priglašenega organa in na njegovo odgovornost namesti identifikacijsko številko tega organa na podsisteme ali varnostne elemente med proizvodnim procesom.

5.1. Proizvajalec na vsak posamezen podsistem ali varnostni element, ki je v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in ki izpolnjuje ustrezne zahteve iz te uredbe, namesti oznako CE in, v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3.1, identifikacijsko številko tega organa.

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Priloga V – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.2. Proizvajalec za vsak podsistem ali varnostni element sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in jo za nacionalne organe hrani še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje model podsistema ali varnostnega elementa, za katerega je bila sestavljena.

5.2. Proizvajalec za vsak model podsistema ali varnostnega elementa sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in jo za nacionalne organe hrani še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje model podsistema ali varnostnega elementa, za katerega je bila sestavljena.

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Priloga V – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o umaknjenih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo omogoča svojim priglasitvenim organom dostop do informacij, povezanih z ocenami sistema kakovosti.

7. Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema kakovosti in mu redno ali na zahtevo da na voljo seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Priloga V – točka 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, začasno preklical, umaknil ali drugače omejil, ter navede razloge za svojo odločitev.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, začasno preklical, umaknil ali drugače omejil, na zahtevo pa tudi o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je izdal.

 

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod izdane odločitve oz. izdanih odločitev o odobritvi sistema kakovosti.

 

Priglašeni organ hrani izvod vsake izdane odločitve o odobritvi, njenih prilog in dodatkov.

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skladnost s tipom na podlagi preverjanja podsistema ali varnostnega elementa je del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 3.2, 3.5.1 in 3.6 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da so zadevni podsistemi ali varnostni elementi, ki so predmet določb iz točke 3.3, v skladu s tipom, opisanim v potrdilu o atestu EU, in da izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

1. Skladnost s tipom na podlagi preverjanja podsistema ali varnostnega elementa je del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 3.2, 3.5.1 in 3.6 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da so zadevni podsistemi ali varnostni elementi, ki so predmet določb iz točke 3.3, v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in da izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, ki veljajo zanje.

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje zagotovita skladnost proizvedenih podsistemov ali varnostnih elementov z odobrenim tipom, ki je opisan v potrdilu o atestu EU, in z zahtevami iz te uredbe.

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje zagotovita skladnost proizvedenih podsistemov ali varnostnih elementov z odobrenim tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in z zahtevami iz te uredbe, ki veljajo zanje.

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 3 – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.1. Proizvajalec pri priglašenem organu, ki ga izbere sam, vloži zahtevek za preverjanje podsistema ali varnostnega elementa.

črtano

Zahtevek vsebuje:

 

(a) ime in naslov proizvajalca in, če je zahtevek vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

 

(b) pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil vložen pri nobenem drugem priglašenem organu;

 

(c) vse ustrezne informacije za podsisteme ali varnostne elemente, odobrene v skladu z modulom B;

 

(d) tehnično dokumentacijo o odobrenem tipu in izvod potrdila ali potrdil o atestu EU;

 

(e) podrobnosti o prostorih, kjer se podsistem ali varnostni element (proizvaja) lahko pregleda.

 

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ izvede ali naroči ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost podsistemov ali varnostnih elementov z odobrenim tipom, ki je opisan v potrdilu o atestu EU, in z ustreznimi zahtevami iz te uredbe.

Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost podsistemov ali varnostnih elementov z odobrenim tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami iz te uredbe.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 5 – točka 5.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.2. Iz vsake serije se odvzame naključni vzorec v skladu z zahtevami iz te uredbe. Vsi vzorčni podsistemi ali varnostni elementi se pregledajo posamezno, na njih pa se izvedejo ustrezni preskusi, določeni v ustreznih harmoniziranih standardih in/ali tehničnih specifikacijah, ali enakovredni preskusi, s čimer se preveri njihova skladnost z odobrenim tipom, ki je opisan v potrdilu o atestu EU, in z veljavnimi zahtevami iz te uredbe, da se določi, ali se serija sprejme ali zavrne. Kadar tak harmoniziran standard ni na voljo, se zadevni priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.

5.2. Iz vsake serije se odvzame naključni vzorec v skladu z zahtevami iz te uredbe. Vsi vzorčni podsistemi ali varnostni elementi se pregledajo posamezno, na njih pa se izvedejo ustrezni preskusi, določeni v ustreznih harmoniziranih standardih in/ali tehničnih specifikacijah, ali enakovredni preskusi, s čimer se preveri njihova skladnost z odobrenim tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in z veljavnimi zahtevami iz te uredbe, ter se določi, ali se serija sprejme ali zavrne. Kadar tak harmoniziran standard ni na voljo, se zadevni priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 6 – točka 6.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.1. Proizvajalec na vsak posamezen podsistem ali varnostni element, ki je v skladu z odobrenim tipom, opisanim v potrdilu o atestu EU, in ki izpolnjuje ustrezne zahteve iz te uredbe, namesti oznako CE in, v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3, identifikacijsko številko tega organa.

6.1. Proizvajalec na vsak posamezen model podsistema ali varnostnega elementa, ki je v skladu z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in ki izpolnjuje ustrezne zahteve iz te uredbe, namesti oznako CE in, v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3, identifikacijsko številko tega organa.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.2. Proizvajalec za vsak podsistem ali varnostni element sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje podsistem ali varnostni element, za katerega je bila sestavljena.

6.2. Proizvajalec za vsak podsistem ali varnostni element sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje model podsistema ali varnostnega elementa, za katerega je bila sestavljena.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo se predloži izvod izjave EU o skladnosti. Če priglašeni organ iz točke 3 to dovoli, proizvajalec na odgovornost priglašenega organa na podsisteme ali varnostne elemente namesti tudi identifikacijsko številko tega organa.

Če priglašeni organ iz točke 3 to dovoli, proizvajalec na odgovornost priglašenega organa na podsisteme ali varnostne elemente namesti tudi identifikacijsko številko tega organa.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti proizvajalca iz točk 2 in 5.1 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.

Obveznosti proizvajalca iz točk 2 in 5.1 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu. Pooblaščenemu zastopniku ni treba izpolniti obveznosti proizvajalca iz točk 2 in 5.1.

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 4.2, 4.3 in 4.5 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da je zadevni podsistem ali varnostni element, ki je predmet določb iz točke 4.4, v skladu z zahtevami te uredbe.

1. Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 4.2, 4.3 in 4.5 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da je zadevni podsistem ali varnostni element, ki je predmet določb iz točke 4.4, v skladu z zahtevami te uredbe, ki veljajo zanj.

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 3 – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.1. Proizvajalec pri priglašenem organu, ki ga izbere sam, vloži zahtevek za preverjanje enote podsistema ali varnostnega elementa.

 

črtano

Zahtevek vsebuje:

 

(a) ime in naslov proizvajalca in, če je zahtevek vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

 

(b) pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil vložen pri nobenem drugem priglašenem organu;

 

(c) tehnično dokumentacijo za podsistem ali varnostni element v skladu s Prilogo IX;

 

(d) podrobnosti o prostorih, kjer se podsistem ali varnostni element (proizvaja) lahko pregleda.

 

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.2 Priglašeni organ pregleda tehnično dokumentacijo za podsistem ali varnostni element ter izvede ali naroči ustrezne preglede in preskuse, kot so določeni v ustreznih harmoniziranih standardih in/ali tehničnih specifikacijah, ali enakovredne preskuse, s čimer se preveri njihova skladnost z veljavnimi zahtevami iz te uredbe. Če takšen harmonizirani standard in/ali tehnična specifikacija nista na voljo, se zadevni priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.

3.2 Priglašeni organ pregleda tehnično dokumentacijo za podsistem ali varnostni element ter izvede ali naroči ustrezne preglede in preskuse, določene v ustreznih harmoniziranih standardih in/ali tehničnih specifikacijah, ali enakovredne preskuse, s čimer se preveri njihova skladnost z veljavnimi zahtevami iz te uredbe. Če takšen harmonizirani standard in/ali tehnična specifikacija nista na voljo, se zadevni priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če priglašeni organ zavrne izdajo potrdila o skladnosti, podrobno utemelji zavrnitev in navede potrebne korektivne ukrepe, ki ji je treba sprejeti.

črtano

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če proizvajalec ponovno vloži zahtevek za preverjanje enote za zadevni podsistem ali varnostni element, zahtevek vloži pri istem priglašenem organu.

črtano

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo priglašeni organ Komisiji in državam članicam predloži izvod potrdila o skladnosti.

črtano

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo in izvod potrdila o skladnosti za nacionalne organe še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg.

Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo in potrdilo o skladnosti za nacionalne organe še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg.

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Priloga VII – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI PODSISTEMOV IN VARNOSTNIH ELEMENTOV: MODUL H: SKLADNOST NA PODLAGI POPOLNEGA ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI

POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI PODSISTEMOV IN VARNOSTNIH ELEMENTOV: MODUL H1: SKLADNOST NA PODLAGI POPOLNEGA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IN PREGLEDA KONSTRUKCIJE

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja skladnosti je postopek ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolnjuje obveznosti iz točk 2 in 5 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da zadevni podsistemi ali varnostni elementi izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

1. Skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti in pregleda konstrukcije je postopek ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolnjuje obveznosti iz točk 2 in 5 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da zadevni podsistemi ali varnostni elementi izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, ki veljajo zanje.

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) vse potrebne informacije o podsistemih ali varnostnih elementih, ki bodo proizvedeni;

črtano

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) podrobnosti o prostorih, kjer se podsistem ali varnostni element konstruira, proizvaja, pregleduje in preskuša;

črtano

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Presoja vključuje ocenjevalni obisk v obratih, kjer se podsistemi ali varnostni elementi načrtujejo, proizvajajo, pregledujejo in preskušajo.

črtano

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg izkušenj s sistemi za upravljanje kakovosti ima skupina za presojo vsaj enega člana z izkušnjami pri presojanju na področju žičniških naprav in tehnologije zadevnih podsistemov in varnostnih elementov ter znanjem o veljavnih zahtevah iz te uredbe. Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz točke 3.1, da ugotovi, ali je proizvajalec zmožen identificirati veljavne zahteve iz te uredbe, in da izvede potrebne preglede za zagotovitev skladnosti podsistemov ali varnostnih elementov z navedenimi zahtevami.

Poleg izkušenj s sistemi za upravljanje kakovosti ima skupina za presojo vsaj enega člana z izkušnjami pri presojanju na področju žičniških naprav in tehnologije zadevnih podsistemov in varnostnih elementov ter znanjem o veljavnih zahtevah iz te uredbe. Presoja vključuje ocenjevalni obisk v obratih, kjer se podsistemi ali varnostni elementi konstruirajo, proizvajajo, pregledujejo in preskušajo. Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz točke 3.1, da ugotovi, ali je proizvajalec zmožen identificirati veljavne zahteve iz te uredbe, in da izvede potrebne preglede za zagotovitev skladnosti podsistemov ali varnostnih elementov z navedenimi zahtevami.

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ obvesti proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika o svoji odločitvi. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.

O tej odločitvi se obvesti proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalca obvesti o rezultatih ocene. V primeru ponovne ocene obvesti proizvajalca o svoji odločitvi. Obvestilo vsebuje ugotovitve ocene in utemeljeno odločitev o oceni.

O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve ocene in utemeljeno odločitev o oceni.

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3.5a. Pregled konstrukcije

 

3.5a.1. Proizvajalec vloži zahtevek za pregled konstrukcije pri priglašenem organu iz točke 3.1.

 

3.5a.2. Zahtevek omogoča razumevanje konstrukcije, proizvodnje in obratovanja podsistema ali varnostnega elementa ter oceno njegove skladnosti z zahtevami iz te uredbe, ki veljajo zanj.

 

Vključuje:

 

(a) ime in naslov proizvajalca,

 

(b) pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil vložen pri nobenem drugem priglašenem organu;

 

(c) tehnično dokumentacijo, opisano v Prilogi IX.

 

3.5a.3. Priglašeni organ pregleda zahtevek in če konstrukcija izpolnjuje zahteve iz te uredbe, ki veljajo za podsistem ali varnostni element, proizvajalcu izda certifikat o EU-pregledu konstrukcije. Na certifikatu so navedeni ime in naslov proizvajalca, rezultati pregleda, pogoji (če obstajajo) njegove veljavnosti in podatki, potrebni za identifikacijo odobrene konstrukcije. Certifikatu je lahko priložena ena ali več prilog.

 

Certifikat in priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko oceni skladnost proizvedenih podsistemov ali varnostnih elementov s preskušeno konstrukcijo ter po potrebi omogoči nadzor med uporabo.

 

Če konstrukcija ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz te uredbe, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-pregledu konstrukcije in obvesti vložnika s podrobno utemeljitvijo zavrnitve.

 

3.5a.4. Priglašeni organ spremlja spremembe splošno sprejetih najnovejših tehnoloških dosežkov, ki kažejo, da odobrena konstrukcija morda ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz te uredbe, ter določi, ali te spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V tem primeru priglašeni organ ustrezno obvesti proizvajalca.

 

Proizvajalec redno obvešča priglašeni organ, ki je izdal certifikat o EU-pregledu konstrukcije, o spremembah odobrene konstrukcije, ki bi lahko vplivale na skladnost z bistvenimi zahtevami te uredbe, ali o pogojih veljavnosti certifikata. Priglašeni organ, ki je izdal certifikat o EU-pregledu konstrukcije, mora te spremembe dodatno odobriti v obliki dodatka k izvirniku certifikata.

 

3.5a.5. Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o izdanih ali preklicanih certifikatih o EU-pregledu konstrukcije in/ali njihovih dodatkih ter mu redno ali na zahtevo da na voljo seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov in/ali dodatkov.

 

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o certifikatih o EU-pregledu konstrukcije in/ali njihovih dodatkih, ki jih je zavrnil, umaknil, začasno preklical ali drugače omejil, na zahtevo pa tudi o certifikatih in/ali dodatkih, ki jih je izdal.

 

Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo izvode certifikatov o EU-pregledu konstrukcije in/ali njihovih dodatkov. Komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in rezultatov pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ.

 

Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu konstrukcije, njegovih prilog in dodatkov ter tehnični dosje, vključno z dokumentacijo, ki jo predloži proizvajalec, do izteka veljavnosti potrdila.

 

3.5a.6. Proizvajalec hrani izvod certifikata o EU-pregledu konstrukcije, njegovih prilog in dodatkov, vključno s tehnično dokumentacijo, za nacionalne organe še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg.

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.1. Proizvajalec na vsak posamezen podsistem ali varnostni element, ki je v skladu s tipom, opisanim v potrdilu o atestu EU, in ki izpolnjuje veljavne zahteve iz te uredbe, namesti oznako CE in, v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3.1, identifikacijsko številko tega organa.

5.1. Proizvajalec na vsak posamezen podsistem ali varnostni element, ki izpolnjuje veljavne zahteve iz te uredbe, namesti oznako CE in, v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3.1, identifikacijsko številko tega organa.

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec lahko na podlagi dovoljenja priglašenega organa in na njegovo odgovornost namesti identifikacijsko številko tega organa na podsisteme ali varnostne elemente med proizvodnim procesom.

črtano

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.2. Proizvajalec za vsak podsistem ali varnostni element sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje podsistem ali varnostni element, za katerega je bila sestavljena.

5.2. Proizvajalec za vsak model podsistema ali varnostnega elementa sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe še 30 let po tem, ko je bil podsistem ali varnostni element dan na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje model podsistema ali varnostnega elementa, za katerega je bila sestavljena.

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) dokumentacijo v zvezi s spremembo iz točke 3.5, kot je bila odobrena;

(c) informacije v zvezi s spremembo iz točke 3.5, kot je bila odobrena;

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Priloga X – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Podsistemu ali varnostnemu elementu bi morala biti priložena izjava EU o skladnosti. Sestavljena je v istem jeziku ali jezikih kot priročnik iz točke 7.1.1 Priloge II.

črtano

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Priloga X – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Izjava EU o skladnosti vsebuje naslednje elemente:

črtano

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Priloga X – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) model podsistema/varnostnega elementa (številka proizvoda, serijska številka, številka tipa ali zaporedna številka);

 

(a) Podsistem/varnostni element ali model podsistema/varnostnega elementa (številka proizvoda, številka tipa, serijska številka ali zaporedna številka).

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Priloga X – točka 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije: (sklici na druge akte Unije, ki se uporabljajo):

(e) Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Priloga X – točka 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) Sklici na uporabljene harmonizirane standarde ali sklici na specifikacije, glede na katere je izdana izjava o skladnosti.

(f) Sklici na uporabljene harmonizirane standarde ali sklici na druge tehnične specifikacije, glede na katere je izdana izjava o skladnosti.

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Priloga X – točka 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) identifikacijo osebe, pooblaščene za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;

črtano


OBRAZLOŽITEV

Splošne ugotovitve

Poročevalec podpira predlog uredbe o žičniških napravah, ki je primer harmonizacijske zakonodaje Unije. Namen predloga je harmonizirati pogoje za dajanje podsistemov in varnostnih elementov žičniških naprav na trg in zagotoviti njihov prosti pretok v EU. Vsi varnosti elementi in podsistemi bodo morali biti konstruirani in proizvedeni v skladu z bistvenimi zahtevami iz te uredbe. V uredbi so tudi popolnoma harmonizirane bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati žičniške naprave. Z uredbo se razveljavi in nadomesti Direktiva 2000/9/ES z dne 20. marca 2000 o žičniških napravah za prevoz oseb.

Pravni instrument

Poročevalec je prepričan, da je sprememba pravnega instrumenta iz direktive v uredbo v skladu s splošnimi prizadevanji politike za boljšo zakonodajo in poenostavitev regulativnega okolja. Pri tem je upoštevano, da je treba zagotoviti enotno izvajanje zakonodaje po vsej Uniji. Ker uredba določa popolno harmonizacijo, države članice v svojih nacionalnih zakonodajah ne smejo naložiti strožjih ali dodatnih zahtev. Še naprej pa so pristojne za urejanje drugih vidikov, povezanih z žičniškimi napravami, kot so namembnost zemljišč, regionalno načrtovanje in varstvo okolja. Uredba je primerna rešitev, saj bo preprečila nepotrebne stroške prenosa, določena pa bodo tudi jasna in natančna pravila, ki se bodo enotno izvajala po vsej Uniji. Poleg tega preprečuje tveganje za različen prenos, kar bi lahko privedlo do različnih ravni varnosti in izkrivljanje notranjega trga. Poročevalec želi v zvezi s tem poudariti, da je bil v poročilu o izvajanju Direktive 2000/9/ES različen prenos opredeljen kot problematično vprašanje.

Skladnost s sklepom o novem zakonodajnem okviru

Poročevalec podpira uskladitev določb s paketom za proizvode, sprejetim leta 2008, zlasti s Sklepom ES št. 768/2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov. Okvir, določen s sklepom o novem zakonodajnem okviru, je sestavljen iz določb, ki se pogosto uporabljajo v zakonodaji EU o proizvodih. Poročevalec želi po sprejetju devetih predlogov, ki skupaj tvorijo sveženj za uskladitev, nadaljevati delo tega odbora. V osnutku poročila si tako prizadeva upoštevati besedilo, o katerem so se dogovorili sozakonodajalci v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Po natančni analizi predloga in celoviti primerjavi z Direktivo 2014/29/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu predlaga več sprememb, da bi bilo besedilo bolj usklajeno s sklepom o novem zakonodajnem okviru.

Nadzor trga

Prvotno je bilo predvideno, da bo nova uredba o nadzoru trga (predlog uredbe z dne 13. februarja 2013 (COM(2013)0075)) vsebovala določbe o nadzoru trga za žičniške naprave. Ker ta predlog najverjetneje ne bo sprejet pravočasno, je treba vključiti posebna pravila o nadzoru trga. Poročevalec se zato zavzema za vključitev novega poglavja IV o nadzoru trga Unije, nadzoru podsistemov in varnostnih elementov, ki vstopajo na trg Unije, ter zaščitnem postopku Unije.

Področje uporabe predloga

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da predlog obravnava vprašanje področja uporabe Direktive 2000/9/ES o žičniških napravah. Ocena učinka, ki jo je pozitivno ovrednotil oddelek Parlamenta za predhodno oceno učinka, kaže, da je glavni cilj za večino deležnikov večja pravna jasnost. V predlogu je tako določeno, da se uporablja za žičniške naprave za prevoz oseb ter njihove podsisteme in varnostne elemente (člen 2(1)), jasno pa je tudi našteto, kaj vse je izvzeto (člen 2(2)). Jasneje so opredeljene zlasti žičniške naprave, namenjene za prevoz in prosti čas. Izključitev žičniških naprav, ki se uporabljajo za prosti čas na sejmiščih ali v zabaviščnih parkih, ne velja za žičniške naprave, ki imajo dvojno funkcijo. Glede zgodovinskih naprav, ki so pogosto velika turistična zanimivost, bi morale biti države članice sposobne, da prek svoje zakonodaje zagotovijo visoko raven varovanja zdravja in varnosti.

Podsistemi

Poročevalec podpira tudi uskladitev postopkov ugotavljanja skladnosti, ki so na voljo za podsisteme, s postopki, ki se že uporabljajo za varnostne elemente. Po njegovem mnenju ni utemeljenega razloga, da bi podsisteme obravnavali drugače kot varnostne elemente, saj bi lahko različni pristopi povzročili izkrivljanje trga in drugačno obravnavo. Predlog za varnostne elemente ohranja postopke za ugotavljanje skladnosti iz Direktive 2000/9/ES in jih uvaja tudi za podsisteme, posodablja pa ustrezne module za ugotavljanje skladnosti v skladu s sklepom o novem zakonodajnem okviru.


POSTOPEK

Naslov

Žičniške naprave

Referenčni dokumenti

COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)

Datum predložitve EP

27.3.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

2.4.2014

TRAN

2.4.2014

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

22.7.2014

TRAN

16.7.2014

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Antonio López-Istúriz White

17.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

3.12.2014

5.2.2015

16.3.2015

 

Datum sprejetja

17.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

Datum predložitve

25.3.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov