ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация

26.3.2015 - (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE)) - ***

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: София Рибейру

Процедура : 2013/0285(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0064/2015
Внесени текстове :
A8-0064/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация

(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта за решение на Съвета (15528/2014),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 46, член 53, параграф 1 и член 62, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на ЕС (C8-0295/2014),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на Комисията по заетост и социални въпроси (A8-0064/2015),

1.      дава своето одобрение за проекторешението на Съвета;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст на решението

Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби (или „Конвенцията STCW-F“) беше приета от ММО в Лондон на 7 юли 1995 г.; сред участващите 74 правителства имаше 22 от настоящите държави – членки на ЕС. Към днешна дата конвенцията STCW-F е ратифицирана от четири държави членки (Испания, Дания, Латвия и Литва).

Нейната цел е да се гарантира, че членовете на персонала на борда на риболовните кораби са квалифицирани (и това се доказва с официален сертификат) и годни за работа (след проведен медицински преглед), така че по време на операциите на борда на риболовните кораби потенциалните заплахи за безопасността на живота и/или имуществото по море или за морската среда да бъдат сведени до минимум. Конвенцията изисква персоналът да притежава минимална познания по конкретни въпроси и да е изпълнявал задължения на борда на даден кораб за минимален период от време. По този начин тя има за цел да се постигне и поддържа добро ниво на изпълнение на работата в сектора на риболова чрез насърчаване на професионалната подготовка, както и да се намалят пострадалите.

Разпоредбите на конвенцията са задължителни само за кораби с дължина 24 метра или повече и с пропулсивна мощност 750 kW или повече. Те се отнасят за капитаните, офицерите, механиците и радиооператорите. Правителствата обаче се насърчават да въведат обучение за матросите, работещи на борда на кораби с дължина 24 метра или повече, като основната подготовка по безопасност е задължителна за целия персонал на риболовните кораби.

Европейският съюз не е оправомощен да ратифицира Конвенцията STCW-F, като това могат да направят единствено държавите членки. Въпреки това, в съответствие с практиката на Съда на ЕС във връзка с AETR относно външната компетентност, държавите членки нямат право да ратифицират Конвенцията STCW-F без предварително оправомощаване от страна на Европейския съюз, тъй като разпоредбите на Конвенцията относно признаването на регулираните професии, упражнявани от граждани на ЕС на борда на риболовните кораби, засягат упражняването на изключителната компетентност на Европейския съюз в тази област.

Настоящото решение има за цел да оправомощи държавите членки да ратифицират Конвенцията STCW-F в съответствие с изключителната компетентност на Съюза по отношение на признаването на регламентираните професии, упражнявани на борда на риболовните кораби от граждани на Съюза.

При все това, предвид факта, че държавите членки са длъжни да спазват правото на Съюза, в случая разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, в разглежданото проекторешение се уточнява, че от държавите членки, които вече са ратифицирали конвенцията преди влизането в сила на предложеното решение, се изисква да депозират декларация пред генералния секретар на ММО, с която да потвърдят, че правото на ЕС се ползва с предимство в случай на спор в отношения между държави членки.

Разглежданото предложение за решение има за цел по този начин да насърчи държавите членки да предприемат необходимите стъпки за незабавна ратификация на конвенцията STCW-F.

Допълнителни забележки

Риболовът е трудова дейност, която е с най-висок процент на злополуки, като броят на смъртните случаи по време на работа се оценява на 24 000 на година.

Разпоредбите на Конвенцията STCW-F се прилагат единствено за риболовни кораби с дължина 24 метра или повече и с пропулсивна мощност 750 kW или повече, като конвенцията се задоволява единствено да насърчи държавите, които са страни по нея, да прилагат стандартите за обучение за екипажите на кораби със същите размери, но с по-малка мощност, без да уточнява минималните познания, които е необходимо да притежават екипажите на риболовните кораби с дължина под 24 метра.

Следва да се подчертае, че МMO насърчава държавите, които са страни по Конвенцията, да приемат свои собствени закони по отношение на подготовката и стандартите за сертифициране за екипажа на малки плавателни съдове, като се има предвид, че честотата на морските злополуки е най-висока в тези сегменти от флота.

Успоредно с подготовката, която е един от стълбовете на безопасността по море, е важно да се гарантират минималните условия на труд и безопасност на борда в рамките на превенцията на трудовите злополуки, което оправдава единен набор от правила за всички държави членки в съответствие с международните препоръки в областта на безопасността, като тези стандарти следва също да бъдат наложени и за кораби, извършващи дейност във водите на ЕС.

Тази хармонизация, която зачита основното изискване за равно третиране на работниците, се подкрепя от комисията по рибно стопанство в становище, посочено в настоящия документ, както и от социалните партньори в отрасъла.

Поради всички тези причини и поради факта, че е важно да се установи минимална степен на подготовка в рамките на Съюза, Европейският парламент счита, че е уместно да се разшири обхватът на Конвенцията или най-малкото да се приемат регулаторни разпоредби на равнището на Европейския съюз, които да се прилагат по отношение на корабите под 24 метра, както и Комисията да бъде призована да предложи законодателство в тази насока;

Следва да се отбележи в това отношение, че няма да има увеличение на разходите на държавите членки за обучение, тъй като Съюзът вече финансира обучението в отрасъла на рибарството посредством Европейския фонд за морско дело и рибарство.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Enrique Calvet Chambon, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl