Procedure : 2013/0285(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0064/2015

Indgivne tekster :

A8-0064/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0097

HENSTILLING     ***
PDF 151kWORD 62k
26.3.2015
PE 549.095v02-00 A8-0064/2015

om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer

(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Sofia Ribeiro

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer

(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15528/2014),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 46, 53, stk. 1, og artikel 62 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 8, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0295/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0064/2015),

1.      godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


KORT BEGRUNDELSE

Rammer for afgørelsen

Den internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer (i det følgende benævnt ”STCW-F-konventionen”) blev vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) den 7. juli 1995 i London med deltagelse af 74 regeringer, herunder 22 af de nuværende medlemsstater af Den Europæiske Union. Indtil i dag har fire medlemsstater (Spanien, Danmark, Letland og Litauen) ratificeret STCW-F-konventionen.

STCW-F-konventionen har til formål at sikre, at mandskabet på fiskefartøjer er kvalificeret (dokumenteret ved hjælp af et officielt bevis) og egnet til arbejdet (bevist ved lægeundersøgelse), så den potentielle trussel mod sikkerheden for liv og/eller ejendom til søs eller mod havmiljøet reduceres mest muligt under arbejdet på fiskerifartøjer. Ifølge STCW-F-konventionen skal mandskabet have et minimum af viden inden for bestemte områder og have arbejdet om bord på et skib i en mindsteperiode. Der sigtes således mod at indføre og sikre lige ydeevne inden for fiskerisektoren ved at fremme erhvervsuddannelse og bidrage til at reducere antallet af uheld.

Bestemmelserne er kun pligtige for fartøjer, der har en længde på mindst 24 m og en maskinkraft på mindst 750 kW, og gælder for skippere, officerer, maskinmestre og radiooperatører. Regeringerne opfordres imidlertid til at indføre uddannelse for matroser på fartøjer, hvis længde er på mindst 24 m, hvorimod den grundlæggende sikkerhedsuddannelse er pligtig for hele mandskabet på et fiskefartøj.

Unionen kan ikke ratificere STCW-konventionen, idet det kun er medlemsstaterne, der har mulighed for at gøre dette. Medlemsstaterne kan med henvisning til EU-Domstolens retspraksis som følge af AETR-sagen om ekstern kompetence ikke ratificere STCW-F-konventionen uden Den Europæiske Unions godkendelse, eftersom bestemmelserne om anerkendelse af regulerede erhverv, der udøves af EU-borgere på fiskefartøjer, er omfattet af Den Europæiske Unions enekompetence på dette område.

Nærværende afgørelse har til formål at bemyndige medlemsstaterne til at ratificere STCW-F-konventionen i overensstemmelse med Den Europæiske Unions enekompetencer, for så vidt angår anerkendelse af regulerede erhverv, der udøves af EU-borgere på fiskefartøjer.

I det foreliggende forslag og under henvisning til, at medlemsstaterne er forpligtede til at overholde Unionens bestemmelser, navnlig bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF, fastslås det, at de medlemsstater, der allerede har ratificeret STCW-F-konventionen, inden den foreslåede afgørelse træder i kraft, skal deponere en erklæring hos IMO's generalsekretær, hvori de anerkender, at EU-retten har forrang i tilfælde af konflikt mellem medlemsstater.

Forslaget til afgørelse bør således tilskynde medlemsstaterne til ufortøvet at tage alle de skridt, der er nødvendige for at ratificere STCW-F-konventionen.

Supplerende bemærkninger

Fiskeri er den erhvervsaktivitet, hvor der er den højeste ulykkes- og dødsrate i forbindelse med arbejdet, idet tabet af menneskeliv pr. år ved udøvelse af dette erhverv skønnes til 24 000.

STCW-konventionen indeholder kun bestemmelser, der er pligtige for fiskefartøjer, der har en længde på mindst 24 m og en maskinkraft på mindst 750 kW, idet den nøjes med at opfordre de lande, der er parter i den, til at indføre normerne for uddannelse for matroser på fartøjer af samme længde men mindre motorkraft, og idet den ikke specificerer et obligatorisk minimalt kendskab for fiskefartøjer med en længde på under 24 m.

Det er vigtigt at understrege, at IMO opfordrer signatarstaterne til at vedtage deres egne love om uddannelse og standarder for certificering af mandskab på småskibe, og at der forekommer flest ulykker til havs inden for denne fartøjskategori.

Samtidig med uddannelsen, som udgør en af søjlerne i forbindelse med sikkerheden til søs, bør der garanteres minimumsbetingelser for arbejdet og sikkerheden ombord, hvad angår forebyggelse af arbejdsulykker, hvilket berettiger til indførelse af ensartede normer for alle medlemsstater, som skal rettes ind efter internationale sikkerhedsmæssige henstillinger; der er tale om normer, der også bør kræves opfyldt på fartøjer, der ikke opererer i EU-farvande.

Fiskeriudvalget er i sin udtalelse, der fremgår af dette dokument, gået ind for denne standardisering, der vil respektere basale ligestillingsvilkår på arbejdet, hvilket også arbejdsmarkedets parter inden for denne sektor har tilsluttet sig.

I lyset af ovenstående, og fordi det er vigtigt at skabe et minimumsuddannelsesniveau i Unionen, mener Parlamentet, at det er hensigtsmæssigt at udvide STCW-F-konventionens anvendelsesområde eller – i det mindste – vedtage regulerende bestemmelser, der gælder for skibe af en længde på under 24 m, på EU-plan, og opfordrer Kommissionen til at lovgive i dette øjemed.

Det bemærkes i denne forbindelse, at dette ikke vil betyde en forøgelse af medlemsstaternes udgifter til uddannelse, idet Unionen jo allerede yder finansiel støtte til uddannelse inden for fiskerisektoren gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Enrique Calvet Chambon, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik