SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta liittymään osapuoliksi Euroopan unionin edun mukaisesti kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimukseen

26.3.2015 - (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE)) - ***

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Sofia Ribeiro

Menettely : 2013/0285(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0064/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0064/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta liittymään osapuoliksi Euroopan unionin edun mukaisesti kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimukseen

(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15528/2014),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 46 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0295/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0064/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Päätöksen taustaa

Kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus, jäljempänä ’STCW-F-yleissopimus’, hyväksyttiin 7. heinäkuuta 1995 Lontoossa. Konferenssiin osallistui 74 hallitusta, joiden joukossa oli 22 Euroopan unionin nykyistä jäsenvaltiota. Neljä jäsenvaltiota (Espanja, Tanska, Latvia ja Liettua) on toistaiseksi ratifioinut STCW-F-yleissopimuksen.

STCW-F-yleissopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että kalastusalusten laivaväki on pätevää (mistä on osoituksena virallinen pätevyyskirja) ja työhön soveltuvaa (lääkärintodistuksen perusteella), jotta voidaan minimoida mahdolliset ihmisten tai omaisuuden turvallisuudelle tai meriympäristöön kohdistuvat uhat työtehtävien aikana kalastusaluksilla. STCW-F-yleissopimuksessa edellytetään, että laivaväellä on vähimmäistiedot tietyistä asioista ja että se on toiminut työtehtävissä aluksella tietyn vähimmäisajan. Tavoitteena on näin saada aikaan ja säilyttää kalastusalalla tasapuoliset toimintaedellytykset koulutusta edistämällä ja myötävaikuttaa onnettomuuksien vähentämiseen.

Määräysten soveltaminen on pakollista ainoastaan vähintään 24 metrin pituisten ja koneteholtaan vähintään 750 kW:n alusten osalta, ja ne koskevat aluksen päälliköitä, päällystön jäseniä, konemestareita ja radioasemanhoitajia. Kansallisia viranomaisia kannustetaan kuitenkin edistämään vähintään 24 metrin pituisilla aluksilla työskentelevän kansimiehistönkin koulutusta, sillä perustason turvallisuuskoulutus on pakollinen kalastusaluksen koko laivaväelle.

Unioni ei voi ratifioida STCW-F-yleissopimusta, ainoastaan jäsenvaltiot voivat sen tehdä. Ulkoista toimivaltaa koskevan, AETR-sopimukseen liittyvän unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi ratifioida STCW-F-yleissopimusta ilman unionin lupaa, koska unionin kansalaisten kalastusaluksilla harjoittamien säänneltyjen ammattien tunnustamista koskevat määräykset vaikuttavat unionin yksinomaisen toimivallan käyttöön kyseisellä alalla.

Tämän päätöksen tavoitteena on valtuuttaa jäsenvaltiot ratifioimaan STCW-F-yleissopimus unionin yksinomaisen toimivallan mukaisesti unionin kansalaisten kalastusaluksilla harjoittamien säänneltyjen ammattien tunnustamisen alalla.

Koska jäsenvaltioiden on joka tapauksessa noudatettava unionin lainsäädäntöä, esimerkiksi direktiivin 2005/36/EY säännöksiä, käsiteltävänä olevassa esityksessä neuvoston päätökseksi säädetään, että niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo ratifioineet yleissopimuksen ennen ehdotetun päätöksen voimaantuloa, edellytetään tallettavan IMO:n pääsihteerin huostaan lausuman, jossa ne tunnustavat, että jäsenvaltioiden välisissä konfliktitilanteissa sovelletaan ensisijaisesti unionin lainsäädäntöä.

Esityksessä päätökseksi on näin ollen kannustettava jäsenvaltioita edistämään viipymättä kaikkia tarvittavia toimenpiteitä STCW-F-yleissopimuksen allekirjoittamiseksi.

Lisähuomioita

Kalastus on ammattitoimintaa, jossa tapahtuu eniten onnettomuuksia ja vuosittain noin 24 000 kuolemantapausta.

STCW-F-yleissopimuksen määräysten soveltaminen on pakollista ainoastaan vähintään 24 metrin pituisten ja koneteholtaan vähintään 750 kW:n aluksille. Sopimuspuolia ainoastaan kannustetaan soveltamaan ammattikoulutusta koskevia määräyksiä vähintään 24 metrin pituisilla mutta koneteholtaan alle 750 kW:n aluksilla työskentelevään kansimiehistöön. Yleissopimuksessa ei myöskään määritellä alle 24 metrin mittaisilta aluksilta vaadittavia vähimmäistietoja.

On syytä painottaa, että IMO kannustaa sopimuspuolia hyväksymään omaa lainsäädäntöä pienten alusten henkilöstön koulutuksen ja pätevyyskirjojen alalla ja että onnettomuuksia sattuu eniten näillä aluksilla.

Meriturvallisuuden peruspilareihin kuuluvan koulutuksen ohella olisi taattava alusten työoloja ja turvallisuutta koskevat vähimmäisehdot työtapaturmien estämiseksi. Tästä syystä kyseiset säännöt olisi yhdenmukaistettava kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden olisi oltava kansainvälisten turvallisuussuositusten mukaisia. Lisäksi olisi edellytettävä kaikkien unionin vesillä toimivien alusten noudattavan samoja sääntöjä.

Niin kalatalousvaliokunta edellä mainitussa lausunnossaan kuin kalatalousalan työmarkkinaosapuolet ovat puoltaneet tällaista yhdenmukaistamista, jossa otettaisiin huomioon tasa-arvoa työssä koskevat perusvaatimukset.

Euroopan parlamentti katsoo edellä esitetyn perusteella ja siksi, että on tärkeää määritellä koulutusta koskeva vähimmäistaso unionissa, että STCW-F-yleissopimuksen soveltamisalaa on syytä laajentaa tai ainakin hyväksyä määräyksiä, joita sovelletaan alle 24 metrin pituisiin aluksiin unionissa. Parlamentti pyytää näin ollen komissiota laatimaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Huomattakoon, että tästä ei aiheudu jäsenvaltioille lisää koulutuskustannuksia, koska unioni antaa jo taloudellista tukea kalastusalan koulutukselle Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Enrique Calvet Chambon, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl