Процедура : 2015/0801(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0065/2015

Внесени текстове :

A8-0065/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2015 - 16.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0092

ДОКЛАД     *
PDF 168kWORD 233k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

относно проект за решение на Съвета за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Марита Улвског

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект за решение на Съвета за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на Съвета (05125/2015),

–       като взе предвид член 150 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0026/2015),

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси

(A8-0065/2015),

1.      одобрява проекта на Съвета;

2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Решение за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО

Позовавания

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Дата на консултация с ЕП

30.1.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Дата на внасяне

26.3.2015

Правна информация - Политика за поверителност