Procedure : 2015/0801(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0065/2015

Indgivne tekster :

A8-0065/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/04/2015 - 16.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0092

BETÆNKNING     *
PDF 149kWORD 226k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og ophævelse af afgørelse 2000/98/EF

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Marita Ulvskog

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og ophævelse af afgørelse 2000/98/EF

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets udkast (05125/2015),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 150, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0026/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0065/2015),

1.      godkender Rådets udkast;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres om, i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


PROCEDURE

Titel

Afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og ophævelse af afgørelse 2000/98/EF

Referencer

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Dato for høring af EP

30.1.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Dato for indgivelse

26.3.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik