Menettely : 2015/0801(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0065/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0065/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2015 - 16.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0092

MIETINTÖ     *
PDF 145kWORD 61k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean perustamisesta ja päätöksen 2000/98/EY kumoamisesta

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Marita Ulvskog

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean perustamisesta ja päätöksen 2000/98/EY kumoamisesta

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (05125/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 150 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0026/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8‑0065/2015),

1.      hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Päätös työllisyyskomitean perustamisesta ja päätöksen 2000/98/EY kumoamisesta

Viiteasiakirjat

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

30.1.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.3.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö