Procedūra : 2015/0801(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0065/2015

Pateikti tekstai :

A8-0065/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0092

PRANEŠIMAS     *
PDF 155kWORD 63k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2000/98/EB, projekto

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Marita Ulvskog

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2000/98/EB, projekto

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05125/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 150 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0026/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0065/2015),

1.      pritaria Tarybos projektui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2000/98/EB

Nuorodos

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Konsultacijos su EP data

30.1.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Priėmimo data

24.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Teisinis pranešimas - Privatumo politika