Procedūra : 2015/0801(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0065/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0065/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/04/2015 - 16.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0092

ZIŅOJUMS     *
PDF 155kWORD 232k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 2000/98/EK

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente: Marita Ulvskog

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 2000/98/EK

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes projektu (05125/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 150. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0026/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0065/2015),

1.      apstiprina Padomes projektu;

2.      aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.      prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 2000/98/EK

Atsauces

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

30.1.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Iesniegšanas datums

26.3.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika