Procedure : 2015/0801(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0065/2015

Ingediende teksten :

A8-0065/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/04/2015 - 16.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0092

VERSLAG     *
PDF 147kWORD 227k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2000/98/EG

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Marita Ulvskog

PR_CNS_LegAct_am

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2000/98/EG

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van de Raad (05125/2015),

–       gezien artikel 150 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0026/2015),

–       gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0065/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.      verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.      wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


PROCEDURE

Titel

Besluit tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2000/98/EG

Document- en procedurenummers

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Datum raadpleging EP

30.1.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

24.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Juridische mededeling - Privacybeleid