Procedura : 2015/0801(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0065/2015

Teksty złożone :

A8-0065/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2015 - 16.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0092

SPRAWOZDANIE     *
PDF 160kWORD 67k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej Komitet ds. Zatrudnienia i uchylającej decyzję 2000/98/WE

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej Komitet ds. Zatrudnienia i uchylającej decyzję 2000/98/WE

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt Rady (05125/2015),

–       uwzględniając art. 150 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0026/2015),

–       uwzględniając art.59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0065/2015),

1.      zatwierdza projekt Rady;

2.      zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.      zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


PROCEDURA

Tytuł

Decyzja ustanawiająca Komitet ds. Zatrudnienia i uchylająca decyzję 2000/98/WE

Odsyłacze

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Data konsultacji z PE

30.1.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Data przyjęcia

24.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Data złożenia

26.3.2015

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności