Postopek : 2015/0801(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0065/2015

Predložena besedila :

A8-0065/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2015 - 16.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0092

POROČILO     *
PDF 151kWORD 229k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

o osnutku sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2000/98/ES

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Marita Ulvskog

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2000/98/ES

(05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka Sveta (05125/2015),

–       ob upoštevanju člena 150 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0026/2015),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0065/2015),

1.      odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti svoj osnutek;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK

Naslov

Sklep o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2000/98/ES

Referenčni dokumenti

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Datum posvetovanja z EP

30.1.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum sprejetja

24.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov