Förfarande : 2015/0801(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0065/2015

Ingivna texter :

A8-0065/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0092

BETÄNKANDE     *
PDF 147kWORD 61k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

om utkastet till rådets beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté och om upphävande av beslut 2000/98/EG

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Marita Ulvskog

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté och om upphävande av beslut 2000/98/EG

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets utkast (05125/2015),

–       med beaktande av artikel 150 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0026/2015),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0065/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté och om upphävande av beslut 2000/98/EG

Referensnummer

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

30.1.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Antagande

24.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Ingivande

26.3.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy