Postupak : 2015/0802(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0066/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0066/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2015 - 16.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0091

IZVJEŠĆE     *
PDF 160kWORD 241k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost i stavljanju izvan snage Odluke 2004/689/EZ

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestiteljica: Marita Ulvskog

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost i stavljanju izvan snage Odluke 2004/689/EZ

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt Vijeća (05126/2015),

–       uzimajući u obzir članak 160. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0025/2015),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0066/2015),

1.      prihvaća nacrt Vijeća;

2.      poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.      poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj nacrt;

4.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Draft decision

Recital 3

Council draft

Izmjena

(3) U zaključcima od 17. prosinca 1999. o jačanju suradnje u procesu modernizacije i poboljšanja socijalne zaštite Vijeće je poduprlo Komisijin prijedlog da se ta mjera provede uspostavom mehanizma pojačane suradnje na kojoj bi radila skupina visokih dužnosnika. Vijeće je naglasilo da bi ta suradnja trebala obuhvatiti sve oblike socijalne sigurnosti i da bi trebala pomoći državama članicama da, tamo gdje je to potrebno, poboljšaju i ojačaju svoje sustave socijalne sigurnosti u skladu s nacionalnim prioritetima. Podsjetilo je i na nadležnost država članica za ustrojstvo i financiranje socijalne sigurnosti te potvrdilo četiri opća cilja koje je utvrdila Komisija u kontekstu općega izazova modernizacije sustava socijalne sigurnosti: učiniti rad isplativim i prihod sigurnim, postići sigurnost mirovina i održivost mirovinskih sustava, promicati socijalnu uključenost, osigurati visoku kvalitetu i održivost zdravstvene zaštite; naglasilo je također kako je u svim aktivnostima usmjerenim na ostvarivanje tih četiriju ciljeva potrebno provesti usuglašavanje u pogledu ravnopravnosti žena i muškaraca. I na kraju, Vijeće je potvrdilo da su aspekti vezani uz financiranje zajednički svim tim ciljevima.

(3) U zaključcima od 17. prosinca 1999. o jačanju suradnje u procesu modernizacije i poboljšanja socijalne zaštite Vijeće je poduprlo Komisijin prijedlog da se ta mjera provede uspostavom mehanizma pojačane suradnje na kojem bi radila skupina visokih dužnosnika. Vijeće je naglasilo da bi ta suradnja trebala obuhvatiti sve oblike socijalne sigurnosti i da bi trebala pomoći državama članicama da, tamo gdje je to potrebno, poboljšaju i ojačaju svoje sustave socijalne sigurnosti u skladu s nacionalnim prioritetima. Podsjetilo je i na nadležnost država članica za ustrojstvo i financiranje socijalne sigurnosti te potvrdilo četiri opća cilja koje je utvrdila Komisija u kontekstu općega izazova modernizacije sustava socijalne sigurnosti: učiniti rad isplativim i prihod sigurnim, postići sigurnost mirovina i održivost mirovinskih sustava, promicati socijalnu uključenost, osigurati visoku kvalitetu i održivost zdravstvene zaštite za sve; naglasilo je također kako je u svim aktivnostima usmjerenim na ostvarivanje tih četiriju ciljeva potrebno provesti usuglašavanje u pogledu ravnopravnosti žena i muškaraca. I na kraju, Vijeće je potvrdilo da su aspekti vezani uz financiranje zajednički svim tim ciljevima.

__________________

__________________

2 SL C 8, 12.1.2000., str. 7.

2 SL C 8, 12.1.2000., str. 7.

Amandman  2

Draft decision

Recital 7

Council draft

Izmjena

(7) U zaključcima iz lipnja 2013. Europsko Vijeće navelo je kako je potrebno ojačati socijalnu dimenziju EMU-a. Za početak, važno je bolje pratiti i uzimati u obzir socijalno stanje i stanje na tržištu rada unutar EMU-a, posebno koristeći se odgovarajućim indikatorima socijalnog stanja i zaposlenosti u okviru europskog semestra. Važno je također osigurati bolju koordinaciju politikâ zapošljavanja i socijalnih politikâ, uz puno poštovanje nacionalnih nadležnosti.

(7) U zaključcima iz lipnja 2013. Europsko Vijeće navelo je kako je potrebno ojačati socijalnu dimenziju EMU-a. Za početak, važno je bolje pratiti i uzimati u obzir socijalno stanje i stanje na tržištu rada unutar EMU-a, posebno koristeći se odgovarajućim indikatorima socijalnog stanja i zaposlenosti u okviru europskog semestra. Važno je također osigurati bolju koordinaciju politikâ zapošljavanja, socijalnih politikâ i socioekonomskih politikâ, uz puno poštovanje nacionalnih nadležnosti.


POSTUPAK

Naslov

Odluka o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost i stavljanju izvan snage Odluke 2004/689/EZ

Referentni dokumenti

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

30.1.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Datum usvajanja

24.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Datum podnošenja

26.3.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti