Pranešimas - A8-0066/2015Pranešimas
A8-0066/2015

  PRANEŠIMAS dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB, projekto

  26.3.2015 - (05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS)) - *

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  Pranešėja: Marita Ulvskog


  Procedūra : 2015/0802(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0066/2015
  Pateikti tekstai :
  A8-0066/2015
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB, projekto

  (05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

  (Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05126/2015),

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 160 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0025/2015),

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0066/2015),

  1.      pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

  2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo projektą;

  4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Sprendimo projektas

  3 konstatuojamoji dalis

  Tarybos projektas

  Pakeitimas

  (3) 1999 m. gruodžio 17 d. išvadose dėl bendradarbiavimo modernizuojant ir gerinant socialinę apsaugą stiprinimo2 Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui sukurti tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmą, kurį parengė aukšto lygio pareigūnų grupė šiam veiksmui įgyvendinti. Taryba pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas turėtų apimti visų formų socialinę apsaugą ir prireikus padėti valstybėms narėms tobulinti ir stiprinti savo socialinės apsaugos sistemas remiantis nacionaliniais prioritetais. Ji taip pat priminė valstybių narių kompetenciją organizuoti ir finansuoti socialinę apsaugą ir pritarė šiems keturiems Komisijos nustatytiems visuotinio tikslo modernizuoti socialinės apsaugos sistemas bendriesiems tikslams: siekti, kad už darbą būtų mokama ir garantuojamos užtikrintos pajamos, siekti, kad būtų garantuotos pensijos ir sukurtos tvarios pensijų sistemos, skatinti socialinę įtrauktį ir užtikrinti aukštos kokybės tvarią sveikatos priežiūrą; ji taip pat pabrėžė, kad siekiant šių keturių tikslų visose veiklos srityse turi būti laikomasi vyrų ir moterų lygybės principo. Taip pat Taryba pripažino, kad visiems šiems tikslams yra būdingi finansiniai aspektai;

  (3) 1999 m. gruodžio 17 d. išvadose dėl bendradarbiavimo modernizuojant ir gerinant socialinę apsaugą stiprinimo2 Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui sukurti tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmą, kurį parengė aukšto lygio pareigūnų grupė šiam veiksmui įgyvendinti. Taryba pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas turėtų apimti visų formų socialinę apsaugą ir prireikus padėti valstybėms narėms tobulinti ir stiprinti savo socialinės apsaugos sistemas remiantis nacionaliniais prioritetais. Ji taip pat priminė valstybių narių kompetenciją organizuoti ir finansuoti socialinę apsaugą ir pritarė šiems keturiems Komisijos nustatytiems visuotinio tikslo modernizuoti socialinės apsaugos sistemas bendriesiems tikslams: siekti, kad už darbą būtų mokama ir garantuojamos užtikrintos pajamos, siekti, kad būtų garantuotos pensijos ir sukurtos tvarios pensijų sistemos, skatinti socialinę įtrauktį ir užtikrinti aukštos kokybės tvarią ir visiems prieinamą sveikatos priežiūrą; ji taip pat pabrėžė, kad siekiant šių keturių tikslų visose veiklos srityse turi būti laikomasi vyrų ir moterų lygybės principo. Taip pat Taryba pripažino, kad visiems šiems tikslams yra būdingi finansiniai aspektai;

  __________________

  __________________

  2 OL C 8, 2000 1 12, p. 7.

  2 OL C 8, 2000 1 12, p. 7.

  Pakeitimas  2

  Sprendimo projektas

  7 konstatuojamoji dalis

  Tarybos projektas

  Pakeitimas

  (7) 2013 m. birželio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) socialinė dimensija turėtų būti sustiprinta. Pirmiausia svarbu geriau stebėti socialinę ir darbo rinkos padėtį EPS ir į ją atsižvelgti, visų pirma naudojantis atitinkamais Europos semestro socialiniais ir užimtumo rodikliais. Taip pat svarbu užtikrinti geresnį užimtumo ir socialinės politikos koordinavimą, kartu visapusiškai atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją;

  (7) 2013 m. birželio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) socialinė dimensija turėtų būti sustiprinta. Pirmiausia svarbu geriau stebėti socialinę ir darbo rinkos padėtį EPS ir į ją atsižvelgti, visų pirma naudojantis atitinkamais Europos semestro socialiniais ir užimtumo rodikliais. Taip pat svarbu užtikrinti geresnį užimtumo, socialinės ir ekonominės politikos koordinavimą, kartu visapusiškai atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją;

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB

  Nuorodos

  05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  30.1.2015

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  9.2.2015

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  9.2.2015

  ECON

  9.2.2015

  FEMM

  9.2.2015

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  BUDG

  11.2.2015

  ECON

  10.3.2015

  FEMM

  18.3.2015

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Marita Ulvskog

  22.1.2015

   

   

   

  Priėmimo data

  24.3.2015

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  46

  1

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

  Pateikimo data

  26.3.2015