Procedūra : 2015/0802(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0066/2015

Pateikti tekstai :

A8-0066/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0091

PRANEŠIMAS     *
PDF 163kWORD 239k
26.3.2015
PE 549.111v02-00 A8-0066/2015

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB, projekto

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Marita Ulvskog

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB, projekto

(05126/2015 – C8‑0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05126/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 160 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0025/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0066/2015),

1.      pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo projektą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Sprendimo projektas

3 konstatuojamoji dalis

Tarybos projektas

Pakeitimas

(3) 1999 m. gruodžio 17 d. išvadose dėl bendradarbiavimo modernizuojant ir gerinant socialinę apsaugą stiprinimo2 Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui sukurti tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmą, kurį parengė aukšto lygio pareigūnų grupė šiam veiksmui įgyvendinti. Taryba pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas turėtų apimti visų formų socialinę apsaugą ir prireikus padėti valstybėms narėms tobulinti ir stiprinti savo socialinės apsaugos sistemas remiantis nacionaliniais prioritetais. Ji taip pat priminė valstybių narių kompetenciją organizuoti ir finansuoti socialinę apsaugą ir pritarė šiems keturiems Komisijos nustatytiems visuotinio tikslo modernizuoti socialinės apsaugos sistemas bendriesiems tikslams: siekti, kad už darbą būtų mokama ir garantuojamos užtikrintos pajamos, siekti, kad būtų garantuotos pensijos ir sukurtos tvarios pensijų sistemos, skatinti socialinę įtrauktį ir užtikrinti aukštos kokybės tvarią sveikatos priežiūrą; ji taip pat pabrėžė, kad siekiant šių keturių tikslų visose veiklos srityse turi būti laikomasi vyrų ir moterų lygybės principo. Taip pat Taryba pripažino, kad visiems šiems tikslams yra būdingi finansiniai aspektai;

(3) 1999 m. gruodžio 17 d. išvadose dėl bendradarbiavimo modernizuojant ir gerinant socialinę apsaugą stiprinimo2 Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui sukurti tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmą, kurį parengė aukšto lygio pareigūnų grupė šiam veiksmui įgyvendinti. Taryba pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas turėtų apimti visų formų socialinę apsaugą ir prireikus padėti valstybėms narėms tobulinti ir stiprinti savo socialinės apsaugos sistemas remiantis nacionaliniais prioritetais. Ji taip pat priminė valstybių narių kompetenciją organizuoti ir finansuoti socialinę apsaugą ir pritarė šiems keturiems Komisijos nustatytiems visuotinio tikslo modernizuoti socialinės apsaugos sistemas bendriesiems tikslams: siekti, kad už darbą būtų mokama ir garantuojamos užtikrintos pajamos, siekti, kad būtų garantuotos pensijos ir sukurtos tvarios pensijų sistemos, skatinti socialinę įtrauktį ir užtikrinti aukštos kokybės tvarią ir visiems prieinamą sveikatos priežiūrą; ji taip pat pabrėžė, kad siekiant šių keturių tikslų visose veiklos srityse turi būti laikomasi vyrų ir moterų lygybės principo. Taip pat Taryba pripažino, kad visiems šiems tikslams yra būdingi finansiniai aspektai;

__________________

__________________

2 OL C 8, 2000 1 12, p. 7.

2 OL C 8, 2000 1 12, p. 7.

Pakeitimas  2

Sprendimo projektas

7 konstatuojamoji dalis

Tarybos projektas

Pakeitimas

(7) 2013 m. birželio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) socialinė dimensija turėtų būti sustiprinta. Pirmiausia svarbu geriau stebėti socialinę ir darbo rinkos padėtį EPS ir į ją atsižvelgti, visų pirma naudojantis atitinkamais Europos semestro socialiniais ir užimtumo rodikliais. Taip pat svarbu užtikrinti geresnį užimtumo ir socialinės politikos koordinavimą, kartu visapusiškai atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją;

(7) 2013 m. birželio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) socialinė dimensija turėtų būti sustiprinta. Pirmiausia svarbu geriau stebėti socialinę ir darbo rinkos padėtį EPS ir į ją atsižvelgti, visų pirma naudojantis atitinkamais Europos semestro socialiniais ir užimtumo rodikliais. Taip pat svarbu užtikrinti geresnį užimtumo, socialinės ir ekonominės politikos koordinavimą, kartu visapusiškai atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją;


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB

Nuorodos

05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)

Konsultacijos su EP data

30.1.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

9.2.2015

ECON

9.2.2015

FEMM

9.2.2015

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

11.2.2015

ECON

10.3.2015

FEMM

18.3.2015

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Priėmimo data

24.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Pateikimo data

26.3.2015

Teisinis pranešimas - Privatumo politika