ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013

30.3.2015 - (2014/2090(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

Postup : 2014/2090(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0068/2015
Předložené texty :
A8-0068/2015
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi centra[1],

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů[2] a legalitě a správnosti uskutečněných operací za rozpočtový rok 2013 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[3],

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[4], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost[5], a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[6],

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[7], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0068/2015),

1.      uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi centra[8],

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů[9] a legalitě a správnosti uskutečněných operací za rozpočtový rok 2013 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. Února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[10],

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[11], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost[12], a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[13],

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[14], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0068/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0068/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost („centrum“) činil v rozpočtovém roce 2013 jeho konečný rozpočet 16 308 171,83 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 0,05 %;

B.     vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu centra na rok 2013 činil 15 550 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 0,01 %;

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013 („zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka centra je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že ohledně dvou připomínek učiněných ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, které byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „probíhající“, respektive „neprovedená“, byla přijata nápravná opatření a v nynější zprávě Účetního dvora je jedna připomínka označena jako „dokončená“ a druhá jako „probíhající“; mimoto bere na vědomí, že ohledně čtyř připomínek, které Účetní dvůr učinil ve své zprávě za rok 2012, bylo přijato nápravné opatření v odpovědi na připomínky z předcházejícího roku, které vedlo k tomu, že daná připomínka je v nynější zprávě Účetního dvora označena jako „dokončená“, přičemž tři zbylé připomínky jsou označeny jako „probíhající“;

2.      bere na vědomí sdělení centra, že:

a. zavedlo řadu postupů a opatření, jež zajistí patřičné předběžné a následné kontroly a ověření nákladů spojených s granty na podporu spolupráce v rámci sítě Reitox; poznamenává, že tato opatření zahrnují podrobné předběžné kontroly, písemné pokyny adresované národním kontaktním místům (NFP) sítě Reitox, odborné informační semináře na relevantní témata, roční analýzu finančních výkazů každého národního kontaktního místa a následná ověřování přímo na místě;

b. provedlo revizi svých pravidel, která vymezují požadavky na procesy ex post, s cílem přímo propojit ověřování ex post s výsledky posouzení rizik; poznamenává, že poslední posouzení rizik, které proběhlo v roce 2014, potvrdilo existenci určitých středně až vysoce závažných rizik zavdávajících důvod k ověření ex post, která jsou většinou technické povahy a souvisejí se zabezpečením IT a konfigurací softwaru;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

3.      bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že centrum zahájilo zadávací řízení na pronájem kancelářského vybavení na období čtyř let a že v průběhu tohoto řízení došlo k podstatné změně technických požadavků; vyjadřuje znepokojení nad tím, že pro účely zadání zakázky byly technické specifikace v souladu s opcí uvedenou ve zveřejněných specifikacích upraveny znovu, což vedlo ke snížení hodnoty zakázky; vyjadřuje politování nad tím, že zveřejněné informace o struktuře ceny zakázky nebyly dostatečně jasné, přičemž jeden uchazeč si je chybně vyložil, a měl proto menší šanci zakázku získat;

4.      vyjadřuje znepokojení nad tím, že kritéria hodnocení nebyla u uvedeného řízení dostatečně konkrétní, aby zajistila plnou transparentnost a rovné zacházení s uchazeči; podotýká, že tento nedostatek ovlivnil účinnost a účelnost tohoto zadávacího řízení a představoval riziko zmaření soutěže;

5.      bere na vědomí sdělení centra, že příslušné oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zveřejněno prostřednictvím informačního systému pro zadávání zakázek podle evropského modelu, který stanoví některá omezení ohledně informací, jež mohou být zveřejněny; dále bere na vědomí, že se všemi uchazeči bylo zacházeno stejně a všichni byli hodnoceni v souladu se zavedenými a zveřejněnými kritérii a postupy pro udělování veřejných zakázek; vyzývá nicméně centrum, aby své zadávací postupy zlepšilo a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o přijatých opatřeních;

Rozpočtové a finanční řízení

6.      konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2013 byla míra plnění rozpočtu dosahující 99,73 % a že míra využití prostředků na platby činila 97,71 %, což představuje mírný pokles (o 0,1 %) oproti roku 2012; bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že celkově vysoká míra prostředků přidělených na závazky ukazuje na včasné plnění závazků;

7.      bere na vědomí, že centrum zvýšilo účinnost platebních procesů, zejména v tom, že platby byly úspěšně zpracovány v průměru 16 dnů před uplynutím příslušné lhůty;

Závazky a přenesené prostředky

8.      bere na vědomí, že při ročním auditu Účetní dvůr nezjistil žádné závažné problémy, pokud jde o míru prostředků přenesených v roce 2013; bere na vědomí, že centrum dodrželo zásadu ročního rozpočtu a svůj rozpočet splnilo včas;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.      bere na vědomí sdělení centra, že přezkoumalo svou politiku v oblasti prevence a řešení střetů zájmů v souladu s pokyny Komise; bere na vědomí, že tuto revidovanou politiku schválila správní rada centra na své schůzi konané ve dnech 4. a 5. prosince 2014; očekává zveřejnění prohlášení o zájmech členů správní rady, vrcholného vedení a ředitele;

Interní audit

10.    bere na vědomí sdělení centra, že útvaru interního auditu Komise (IAS) zaslalo aktuální informace o plnění svého tříletého strategického plánu auditu na období 2013–2015; dále bere na vědomí, že v roce 2013 provedl IAS v centru audit sestavování rozpočtu a kontroly, z něhož vzešla tři velmi důležitá doporučení; z informací centra zjišťuje, že dvě doporučení byla provedena, z nichž jedno IAS považuje za uzavřené, zatímco druhé na ověření a doporučení k uzavření ze strany IAS ještě čeká; dále poznamenává, že jedno z doporučení je v pokročilé fázi plnění;

11.    bere na vědomí, že IAS ověřilo plnění svých dřívějších doporučení a uzavřelo čtyři zbývající velmi důležitá doporučení vzešlá z auditů před rokem 2013; všímá si, že k datu 31. prosince 2013 nebyla otevřena žádná kritická doporučení;

Další připomínky

12.    bere na vědomí informaci centra, že v lednu 2015 byla podepsána smlouva o prodeji jeho nevyužívané bývalé budovy „Palacete Mascarenhas“;

13.    bere na vědomí, že objekt „Cais do Sodre Relogio“ zůstává z velké části nevyužit, neboť jen několik potenciálních zájemců o pronájem objektu nakonec dospělo do fáze konkrétních návrhů; bere na vědomí, že v současné době probíhají jednání o krátkodobém pronájmu, přičemž nabízená částka je citelně nižší než náklady na nájem, které nese centrum, a že centrum jedná s majitelem objektu o případném snížení nájemného s cílem náklady na nájem co nejvíce neutralizovat; vyzývá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovalo o dalším vývoji;

o

o o

14.    pokud jde o další průřezové připomínky, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015[15] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz jeho finanční situace k 31. prosinci 2013 a výsledků jeho operací a peněžních toků za daný rok a že veškeré operace, na nichž se zakládá účetní závěrka EMCDDA za rozpočtový rok 2013, byly legální a správné ve všech významných ohledech;

2.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, který uvádí nezbytná zlepšení ve věci legality a správnosti operací;

3.  poukazuje v této souvislosti na to, že je možné dále zdokonalovat postupy zadávání veřejných zakázek, zejména pokud jde o transparentnost a rovné zacházení se všemi uchazeči;

4.  je znepokojen tím, že v dřívějším sídle agentury se nachází neobsazené kanceláře, a žádá, aby se vyřešení tohoto problému stalo naprostou prioritou;

5.  v obecné rovině se domnívá, že EMCDDA by měl věnovat více pozornosti řádnému finančnímu řízení v souladu s rozpočtovou zásadou ročního rozpočtu, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou evropský inspektor ochrany údajů využívá přidělené prostředky k plnění svých úkolů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

 • [1]       Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 201.
 • [2]       Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s 201.
 • [3]       Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [4]       Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [5]       Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
 • [6]       Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [7]       Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [8]       Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 201.
 • [9]       Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s 201.
 • [10]     Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [11]     Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [12]      Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
 • [13]      Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [14]     Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [15]     Přijaté texty, P8_ TA-PROV(2015)0000.