Procedure : 2014/2090(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0068/2015

Indgivne tekster :

A8-0068/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.39
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0148

BETÆNKNING     
PDF 171kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.732v02-00 A8-0068/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013

(2014/2090(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013

(2014/2090(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 med centrets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(5), særlig artikel 15,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0068/2015),

1.      meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013

(2014/2090(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 med centrets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(12), særlig artikel 15,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0068/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013,

(2014/2090(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0068/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2013 ifølge centrets årsregnskab var på 16 308 171,83 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,05 % sammenlignet med 2012;

B.     der henviser til, at Unionens bidrag til centrets budget for 2013 var på 15 550 000 EUR, hvilket er et fald på 0,01 % i forhold til 2012;

C.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 (Revisionsrettens beretning) har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      noterer sig ud fra Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011 og markeret som "i gang" eller "ikke igangsat" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at én bemærkning i Revisionsrettens beretning er markeret som "afsluttet", mens den anden er markeret som "i gang"; noterer sig endvidere, at der for så vidt angår de fire bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, er blevet truffet én korrigerende foranstaltning som reaktion på de sidste års bemærkninger, og at den således nu er markeret som "afsluttet", mens de tre resterende er markeret som "i gang";

2.      erfarer fra centret, at:

a. det har gennemført flere processer og foranstaltninger til at sikre en passende forudgående og efterfølgende kontrol og kontrol af omkostninger i forbindelse med tilskud til støtte af samarbejdet inden for Reitox-netværket; bemærker, at foranstaltningerne omfatter detaljerede forudgående kontroller, skriftlige instruktioner til Reitox’ nationale kontaktpunkter, særlige informationsmøder om de spørgsmål, der behandles, årlige analyser af den finansielle indberetning fra hvert af de nationale kontaktpunkter, efterfølgende kontrol på stedet

b. det har ændret de regler, som fastsætter kravene til efterfølgende evalueringer med henblik på udtrykkeligt at knytte den efterfølgende kontrol til resultaterne af risikovurderingen; bemærker, at den seneste risikovurdering i 2014 bekræftede forekomsten af risici på mellemniveau og højt niveau, der kunne begrunde en efterfølgende kontrol, som hovedsageligt var af teknisk art og vedrørte IT-sikkerhed og softwarekonfiguration;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

3.      konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at centret iværksatte en udbudsprocedure med henblik på leje af kontorudstyr over en fireårig periode, og at de tekniske krav var genstand for omfattende ændringer i løbet af proceduren; er bekymret over, at de tekniske krav blev yderligere justeret i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, jf. en mulighed i de offentliggjorte specifikationer, hvilket førte til et fald i kontraktens værdi; beklager, at de offentliggjorte oplysninger om kontraktens prisstruktur ikke var tilstrækkeligt klare, hvilket førte til, at en af de bydende fejlfortolkede indholdet og dermed mindskede sin chance for at få tildelt kontrakten;

4.      bemærker med bekymring, at bedømmelseskriterierne for ovennævnte procedure ikke var specifikke nok til at sikre fuld gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgivere; bemærker, at ovennævnte svaghed påvirkede effektiviteten af denne udbudsprocedure og risikerede at hindre egentlig konkurrence;

5.      erfarer fra centret, at den relevante udbudsbekendtgørelse blev offentliggjort via informationssystemet for offentlige indkøb i EU, der indebærer visse begrænsninger for, hvilke oplysninger der kan offentliggøres; anerkender endvidere, at alle de bydende blev behandlet lige og vurderet på grundlag af de fastlagte og offentliggjorte tildelingskriterier og metoder; opfordrer ikke desto mindre centret til at forbedre sine udbudsprocedurer og til at orientere dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes i denne forbindelse;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

6.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,73 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 97,71 %, hvilket repræsenterer et lille fald på 0,1 % i forhold til 2012; erfarer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at det høje samlede niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

7.      noterer sig, at centret forbedrede effektiviteten af sine betalingsprocesser; noterer sig navnlig, at betalingerne gennemsnitligt blev behandlet 16 dage før den relevante frist;

Forpligtelser og fremførsler

8.      anerkender, at der i Revisionsrettens årlige revision ikke blev fundet nogen bemærkelsesværdige forhold, for så vidt angår antallet af fremførsler i 2013; bemærker, at centret har overholdt princippet om budgettets etårighed og rettidige gennemførelse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.      erfarer fra centret, at det har revideret sin politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter på grundlag af Kommissionens retningslinjer; bemærker, at den reviderede politik blev godkendt af centrets bestyrelse på dets møde den 4. og 5. december 2014; afventer offentliggørelsen af interesseerklæringer fra bestyrelsen, ledelsen og direktøren;

Intern revision

10.    noterer sig centrets oplysning om, at en opdateret status for gennemførelsen af dets treårige strategiske revisionsplan for 2013-2015 blev sendt til Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); konstaterer endvidere, at IAS i 2013 gennemførte en revision af centrets budgettering og overvågning, der resulterede i tre meget vigtige anbefalinger; erfarer fra centret, at to af anbefalingerne er blevet gennemført, hvoraf den ene af IAS betragtes som afsluttet, mens den anden afventer IAS's gennemgang og anbefaling for afslutning; bemærker endvidere, at én anbefaling er på et fremskredent gennemførelsesstadium;

11.    noterer sig, at IAS har fulgt op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger og afsluttet de fire resterende meget vigtige anbefalinger i forbindelse med revisioner før 2013; anerkender, at der ikke blev fundet nogen udestående kritiske anbefalinger pr. 31. december 2013;

Andre bemærkninger

12.    erfarer fra centret, at kontrakten for salget af dets ubenyttede tidligere bygning "Palacete Mascarenhas" blev underskrevet i januar 2015;

13.    noterer sig, at "Cais do Sodre Relogio"-bygningen fortsat stort set ikke bliver brugt, da kun få interessetilkendegivelser vedrørende leje af bygningen udmøntede sig i konkrete forslag; anerkender, at forhandlinger om en kortsigtet udlejningskontrakt i øjeblikket er i gang med et tilbud, der ligger betydeligt under centrets omkostninger, og at det forhandler med bygningens ejer om en eventuel nedsættelse af lejen med henblik på så vidt muligt at neutralisere lejeomkostningerne; opfordrer centret til at informere dechargemyndigheden om den fremtidige udvikling, så snart der foreligger nye oplysninger;

o

o o

14.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013

(2014/2090(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, og at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for EMCDDA for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om de nødvendige forbedringer med hensyn til transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed;

3.  bemærker i denne forbindelse, at indkøbsprocedurerne yderligere kan forbedres, navnlig med hensyn til gennemsigtighed og ligebehandling af de forskellige tilbudsgivere;

4.  er bekymret over situationen for de uudnyttede kontorlokaler i centrets tidligere hjemsted og de dermed forbundne omkostninger og kræver, at dette spørgsmål løses som en absolut prioritet;

5.  mener generelt, at EMCDDA i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed bør udvise mere opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 201.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 201.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 201.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 201.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik