ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013

30.3.2015 - (2014/2090(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

Διαδικασία : 2014/2090(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0068/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0068/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2090(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου[1],

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[3],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[4], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας[5], και ιδίως το άρθρο 15,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[6],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0068/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2090(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου[8],

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[9] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[10],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[11], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας[12], και ιδίως το άρθρο 15,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[13],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14], και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0068/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2090(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0068/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (το «Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 16 308 171,83 ευρώ, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,05% σε σύγκριση με το 2012·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική εισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2013 ήταν 15 550 000 ευρώ, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,01% σε σύγκριση με το 2012·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013 (η «έκθεση του Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες επισημαίνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» ή «εκκρεμεί» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και, στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, η μία παρατήρηση χαρακτηρίζεται με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε» και η άλλη με την ένδειξη «σε εξέλιξη»· σημειώνει επιπλέον ότι, όσον αφορά τις τέσσερις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, έχει ληφθεί ένα διορθωτικό μέτρο για τις παρατηρήσεις του προηγούμενου έτους, που είχε ως αποτέλεσμα, στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η μία παρατήρηση να επισημαίνεται με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», ενώ οι άλλες τρεις να επισημαίνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη»·

2.      γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι:

α. έχει υλοποιήσει πολλαπλές διαδικασίες και μέτρα ώστε να διασφαλίσει επαρκείς εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαληθεύσεις και επαρκή έλεγχο των εξόδων που συνδέονται με επιχορηγήσεις που στοχεύουν στη στήριξη της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου Reitox· σημειώνει ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν λεπτομερείς εκ των προτέρων ελέγχους, γραπτές οδηγίες όσον αφορά τα εθνικά κομβικά σημεία (ΕΚΣ) Reitox, ειδικές ενημερωτικές συνεδριάσεις για τα διακυβευόμενα ζητήματα, ετήσια ανάλυση της χρηματοοικονομικής αναφοράς σχετικά με κάθε ΕΚΣ, επιτόπιες εκ των υστέρων επαληθεύσεις·

β. έχει αναθεωρήσει τους κανόνες που καθορίζουν τις απαιτήσεις για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να συνδέσει ρητά την εκ των υστέρων επαλήθευση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων· σημειώνει ότι η πιο πρόσφατη αξιολόγηση κινδύνου, που διενεργήθηκε το 2014, επιβεβαίωσε την ύπαρξη ορισμένων κινδύνων μεσαίου και υψηλού επιπέδου, που πιθανόν να δικαιολογούν εκ των υστέρων επαλήθευση και οι οποίοι έχουν κυρίως τεχνικό χαρακτήρα, που συνδέεται με την ασφάλεια των ΤΠ και τις παραμέτρους λογισμικού·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

3.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι το Κέντρο προκήρυξε διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τη μίσθωση εξοπλισμού γραφείων για περίοδο τεσσάρων ετών και ότι οι τεχνικές απαιτήσεις τροποποιήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι τεχνικές απαιτήσεις προσαρμόσθηκαν και πάλι για τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με την επιλογή που ανακοινώθηκε στις δημοσιευμένες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της σύμβασης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τη διάρθρωση της αξίας της σύμβασης δεν ήταν αρκούντως σαφείς και παρερμηνεύθηκαν από έναν προσφέροντα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι πιθανότητές του να επιλεγεί στο πλαίσιο της διαδικασίας·

4.      σημειώνει με ανησυχία ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για την προαναφερθείσα διαδικασία δεν ήταν αρκούντως σαφή ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των προσφερόντων· παρατηρεί ότι η ανεπάρκεια αυτή είχε επίπτωση στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εν λόγω διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, ενώ ενείχε επίσης τον κίνδυνο να παρακωλύσει τον ανταγωνισμό·

5.      γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε μέσω του συστήματος πληροφορικής για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θέτει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά τις πληροφορίες που μπορούν να δημοσιευθούν· γνωρίζει επιπλέον ότι όλοι οι προσφέροντες έτυχαν ίσης μεταχείρισης και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μέθοδο ανάθεσης που είχαν καθοριστεί και δημοσιευθεί· καλεί το Κέντρο να βελτιώσει, παρόλα αυτά, τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που θα λάβει·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

6.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέρχεται στο 99,73%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 97,71%, ήτοι ότι υπήρξε ελαφρά μείωση κατά 0,1% σε σχέση με το 2012· γνωρίζει, με βάση την έκθεση του Συμβουλίου, ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων καταδεικνύει την έγκαιρη ανάληψη των υποχρεώσεων·

7.      σημειώνει ότι το Κέντρο βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πληρωμής του· σημειώνει ειδικότερα ότι υπήρχε επιτυχής διεκπεραίωση των πληρωμών κατά μέσο όρο 16 ημέρες πριν από τη σχετική προθεσμία·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

8.      γνωρίζει ότι το Συνέδριο, κατά τον ετήσιο έλεγχό του, δεν εντόπισε θέματα άξια αναφοράς σχετικά με το επίπεδο των μεταφορών του 2013· σημειώνει τη συμμόρφωση του Κέντρου με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού του και την έγκαιρη εκτέλεση του προϋπολογισμού του·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.      γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι έχει αναθεωρήσει την πολιτική του όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής· σημειώνει ότι η αναθεωρημένη πολιτική εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2014· αναμένει τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών και του διευθυντή·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

10.    γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι έχει σταλεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της Επιτροπής επικαιροποιημένη κατάσταση προόδου όσον αφορά την υλοποίηση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου ελέγχου του για την περίοδο 2013-2015· σημειώνει επιπλέον ότι το 2013 η ΥΕΕ διενήργησε έλεγχο όσον αφορά την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού εντός του Κέντρου, από τον οποίο προέκυψαν τρεις πολύ σημαντικές συστάσεις· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι δύο από τις παραπάνω συστάσεις υλοποιήθηκαν, μία εκ των οποίων η ΥΕΕ θεωρεί ότι έχει ολοκληρωθεί , ενώ για την άλλη εκκρεμεί αναθεώρηση της ΥΕΕ και σύσταση για την ολοκλήρωσή της· σημειώνει ακόμη ότι μία από τις συστάσεις βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης·

11.    σημειώνει ότι η ΥΕΕ παρακολούθησε την υλοποίηση των προηγούμενων συστάσεών της και έκλεισε τις υπόλοιπες τέσσερις ιδιαιτέρως σημαντικές συστάσεις οι οποίες σχετίζονταν με ελέγχους που είχαν διενεργηθεί πριν από το 2013· αναγνωρίζει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν εκκρεμούσε καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση·

Λοιπές παρατηρήσεις

12.    γνωρίζει, από πληροφορίες του Κέντρου, ότι τον Ιανουάριο του 2015 υπογράφηκε η σύμβαση για την πώληση του μη χρησιμοποιούμενου προηγούμενου κτιρίου του «Palacete Mascarenhas»·

13.    σημειώνει ότι το κτίριο Cais do Sodre Relogio παραμένει ως επί το πλείστον σε αχρησία, διότι ο αριθμός των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του κτιρίου που κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις ήταν πολύ μικρός· αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση του κτιρίου βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη, με μία προσφορά πολύ κατώτερη του κόστους μίσθωσης που βαρύνει το Κέντρο, και ότι το ίδιο βρίσκεται εν μέσω διαπραγματεύσεων με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για πιθανή μείωση του μισθώματος, προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος μίσθωσης στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό· ζητεί από το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις μόλις καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες·

o

o o

13.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015[15] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

6.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2090(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Guillaume

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο εκτιμά ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) αποτυπώνουν πιστά από κάθε ουσιώδη πλευρά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2013, καθώς και τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του και τις ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και το οποίο διευκρινίζει παράλληλα ότι οι υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του EMCDDA για το οικονομικό έτος 2013 είναι νόμιμες και κανονικές σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές τους·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύουν τις αναγκαίες βελτιώσεις στο πλαίσιο της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων·

3.  επισημαίνει σχετικά ότι οι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση, κυρίως ως προς τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των διαφόρων προσφερόντων·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση όσον αφορά τα κενά γραφεία στην παλαιά έδρα και για το συναφές κόστος, ζητεί δε να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην επίλυση αυτού του προβλήματος·

5.  κρίνει γενικά ότι σύμφωνα με την αρχή του ενιαυσίου του προϋπολογισμού το Κέντρο θα πρέπει να δίδει περισσότερη προσοχή στην αρχή της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι στην οικονομία, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που τίθενται στη διάθεσή της για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

 • [1]  ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 201.
 • [2]  ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 201.
 • [3]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [5]  ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1.
 • [6]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
 • [7]  ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
 • [8]  ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 201.
 • [9]  ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 201.
 • [10]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [11]  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [12]  ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1.
 • [13]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
 • [14]  ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
 • [15]     Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000