RAPORT Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

30.3.2015 - (2014/2090(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Ryszard Czarnecki

Menetlus : 2014/2090(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0068/2015
Esitatud tekstid :
A8-0068/2015
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2090(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega[1],

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust[2], mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[3],

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[4], eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta[5], eriti selle artiklit 15,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[6],

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[7], eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0068/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori tegevusele keskuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2090(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega[8],

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust[9], mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[10],

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[11], eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta[12], eriti selle artiklit 15,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[13],

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[14], eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0068/2015),

1.      märgib, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2090(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0068/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2013. aasta lõplik eelarve 16 308 171,83 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 0,05 % vähenemist;

B.     arvestades, et 2013. aastaks keskuse eelarvesse ettenähtud liidu rahalise toetuse kogusumma oli 15 550 000 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 0,01 % vähenemist;

C.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud kui „pooleli” või „alustamata”, on võetud parandusmeetmeid ning ühe kommentaari seisuks on kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud” ja teise seisuks „pooleli”; märgib lisaks, et seoses 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud nelja kommentaariga on ühe puhul võetud parandusmeede, mille tulemusel on kommentaari seisuks märgitud kontrollikoja aruandes „lõpetatud”, kuid ülejäänud kolme kommentaari seisuks on „pooleli”;

2.      võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et

a. keskus on rakendanud mitmeid menetlusi ja meetmeid, millega tagada Reitoxi teabevõrgu raames tehtava koostöö toetamiseks antud toetuste kulude eel- ja järeltõendamine ning -kontroll; märgib, et meetmete hulka kuuluvad üksikasjalikud eelkontrollid, Reitoxi riiklikele koordinatsioonikeskustele antud kirjalikud juhised, päevakajaliste probleemidega seotud teabeüritused, iga riikliku koordinatsioonikeskuse finantsaruannete iga-aastane analüüs, kohapealsed järelkontrollid;

b. keskus vaatas läbi eeskirjad, milles on kindlaks määratud järeltoimingute nõuded, et siduda järelkontroll selgesti riskihinnangu tulemustega; märgib, et 2014. aastal läbi viidud kõige viimane riskihindamine kinnitas, et on olemas teatavad keskmised ja kõrged, tõenäoliselt järelkontrolliks alust andvad riskid, mis on peamiselt tehnilist laadi ning seotud infotehnoloogia turvalisuse ja tarkvara konfiguratsiooniga;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

3.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et keskus algatas hankemenetluse kontoritehnika rentimiseks neljaks aastaks ja et hankemenetluse tehnilisi tingimusi muudeti menetluse käigus oluliselt; on mures selle pärast, et vastavalt avaldatud tehnilistes kirjeldustes ettenähtud võimalusele muudeti tehnilisi tingimusi lepingu sõlmimiseks veel kord, mille tagajärjel lepingu väärtus vähenes; peab kahetsusväärseks, et lepingu hinnastruktuuri kohta avaldatud teave ei olnud piisavalt selge, mistõttu tõlgendas üks pakkujatest seda valesti ning tal oli seetõttu lepingu saamiseks väiksem võimalus;

4.      märgib murelikult, et nimetatud hankemenetluse hindamiskriteeriumid ei olnud läbipaistvuse tagamiseks ja pakkujate võrdseks kohtlemiseks piisavalt konkreetsed; märgib, et need puudused vähendasid hankemenetluse tõhusust ja tulemuslikkust ning seadsid konkurentsi ohtu;

5.      märgib, et keskuse andmeil avaldati vastav hanketeade Euroopa avalike hangete teabesüsteemi kaudu, mis seab avaldatavale teabele teatavad piirangud; võtab lisaks teadmiseks, et kõiki pakkujaid koheldi ja nende pakkumusi hinnati võrdselt vastavalt kehtestatud ja avaldatud hankekriteeriumidele ja meetodile; kutsub keskust siiski üles hankemenetlusi veelgi parandama ja andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmete kohta aru;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

6.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 99,73 % ja et maksete assigneeringute täitmise määr oli 97,71 %, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes väikest, 0,1 % suurust langust; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitas seda, et kulukohustused võeti õigel ajal;

7.      võtab teadmiseks, et keskus parandas oma makseprotsesside tõhusust; märgib eelkõige, et maksed töödeldi edukalt keskmiselt 16 päeva enne vastavat tähtaega;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringud

8.      võtab teadmiseks, et kontrollikoja iga-aastase auditi käigus ei leitud 2013. aasta ülekandmise tasemega seoses märkimisväärseid probleeme; võtab teadmiseks, et keskus järgis eelarve aastasuse põhimõtet ja täitis eelarve õigel ajal;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.      võtab teadmiseks keskuse teabe selle kohta, et keskus on huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika kooskõlas komisjoni suunistega läbi vaadanud; märgib, et keskuse haldusnõukogu kiitis läbivaadatud poliitika heaks oma 4. ja 5. detsembri 2014. aasta koosolekul; jääb ootama haldusnõukogu ja kõrgema juhtkonna liikmete ning direktori majanduslike huvide deklaratsioonide avaldamist;

Siseaudit

10.    võtab teadmiseks, et keskus edastas komisjoni siseauditi talitlusele oma kolmeaastase (2013–2015) strateegilise auditikava rakendamise kohta ajakohastatud teabe; ühtlasi võtab teadmiseks, et 2013. aastal viis siseauditi talitus keskuses läbi eelarvestus- ja seireauditi, mille alusel anti kolm väga olulist soovitust; märgib, et keskus on teada andnud, et kaks soovitust on ellu viidud ning neist ühe on siseauditi talitus lõpetatuks lugenud ja teine ootab lõpetamiseks siseauditi talituse kontrolli ja soovitust; võtab lisaks teadmiseks, et ühe soovituse elluviimine on lõppjärgus;

11.    võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis oma varasemate soovituste elluviimist ja luges 2013. aastale eelnenud auditite alusel antud, seni lõpetamata nelja väga olulise soovituse seisu lõpetatuks; võtab teadmiseks, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi kriitilise tähtsusega soovituse elluviimine;

Muud märkused

12.    võtab keskuse andmete põhjal teadmiseks, et 2015. aasta jaanuaris allkirjastati leping keskuse kasutamata endise hoone Palacete Mascarenhas müümiseks;

13.    võtab teadmiseks, et Cais do Sodre Relogio hoone jääb endiselt suures osas kasutuseta, sest ainult väga vähesed hoone rentimisest huvitatud esitasid konkreetsed taotlused; võtab teadmiseks, et praegu toimuvad lühiajalist rentimist puudutavad läbirääkimised pakkujaga, kellelt saadav renditulu oleks tunduvalt madalam kui kulud, mille keskus peab kandma, ja et keskus peab praegu hoone omanikuga läbirääkimisi rendihinna võimaliku langetamise üle, et rendikulu ja -tulu erinevus oleks võimalikult väike; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile edasisest arengust teada niipea, kui laekub rohkem teavet;

o

o o

14.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile[15] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

6.2.2015

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2090(DEC))

Arvamuse koostaja: Sylvie Guillaume

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt kontrollikoja järelduste üle, mille kohaselt kajastab Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse raamatupidamise aastaaruanne keskuse finantsolukorda ning keskuse majandustulemusi ja rahavooge 31. detsembri 2013. aasta seisuga kõigis olulistes aspektides õiglaselt ning mille kohaselt on keskuse 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepanekud, milles osutatakse vajalikele parandustele seoses raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsusega;

3.  märgib seejuures, et hankemenetlusi saaks veelgi täiustada, eelkõige seoses läbipaistvuse ja eri pakkujate võrdse kohtlemisega;

4.  väljendab muret seoses kasutamata ametiruumidega keskuse endises peakorteris ja sellega seonduvate kuludega ning nõuab, et see probleem lahendataks esmajärjekorras;

5.  on üldiselt seisukohal, et keskus peaks kooskõlas eelarve aastasuse põhimõttega pöörama suuremat tähelepanu usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele, st assigneeringute säästlikule, tõhusale ja tulemuslikule kasutamisele oma ülesannete täitmisel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

 • [1]       ELT C 442, 10.12.2014, lk 201.
 • [2]       ELT C 442, 10.12.2014, lk 201.
 • [3]       EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [4]       ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [5]       ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.
 • [6]       EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [7]       ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [8]       ELT C 442, 10.12.2014, lk 201.
 • [9]       ELT C 442, 10.12.2014, lk 201.
 • [10]     EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [11]     ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [12]      ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.
 • [13]      EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [14]     ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [15]     Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.