Postupak : 2014/2090(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0068/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0068/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.39
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0148

IZVJEŠĆE     
PDF 177kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.732v02-00 A8-0068/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.

(2014/2090(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.

(2014/2090(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o osnivanju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama(5), a posebno njezin članak 15.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0068/2015),

1.      daje razrješnicu direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama u vezi s izvršenjem proračuna Centra za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.

(2014/2090(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija , koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o osnivanju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama(12), a posebno njezin članak 15.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0068/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da proslijedi ovu Odluku direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.

(2014/2090(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0068/2015),

A.     budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) za financijsku godinu 2013. iznosio 16 308 171,83 EUR, što je smanjenje od 0,05 % u odnosu na 2012. godinu,

B.     budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Centra za 2013. iznosio 15 550 000 EUR, što je smanjenje od 0,01 % u odnosu na 2012.,

C.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      primjećuje na temelju izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i koje u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „U tijeku” ili „Predstoji” te je jedna primjedba u aktualnom izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”, a druga „U tijeku”; nadalje primjećuje da je u pogledu četiri primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzeta jedna korektivna mjera u vezi s primjedbom iz prethodne godine te je sada ta primjedba označena oznakom „Dovršeno”, a ostale tri oznakom „U tijeku”;

2.      potvrđuje na temelju navoda Centra:

a. da je primijenio mnogostruke postupke i mjere radi jamčenja odgovarajućih ex ante i ex post provjera i odgovarajuće kontrole troškova povezanih s dodijeljenim sredstvima za podršku suradnji u okviru mreže Reitox; napominje da mjere uključuju detaljne ex ante kontrole, pisane upute nacionalnim kontaktnim točkama u okviru mreže Reitox, konkretne informativne sastanke o važnim pitanjima, godišnju analizu financijskih izvještaja svake nacionalne kontaktne točke te terenske ex post provjere;

b. da je Centar preispitao svoja pravila kojima se utvrđuju uvjeti za ex post revizije kako bi se izravno povezale ex post provjere s rezultatima procjene rizika; napominje da je posljednjim procjenama rizika iz 2014. potvrđeno postojanje određenih rizika srednje do visoke razine kojima bi se moglo opravdati izvođenje ex post procjene, a koji su većinom tehničke prirode te su povezani s informatičkom sigurnošću i konfiguracijom softvera;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

3.      napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da je Centar pokrenuo postupak javne nabave za iznajmljivanje uredske opreme na razdoblje od četiri godine i da su tehnički zahtjevi bili podvrgnuti znatnim izmjenama tijekom trajanja postupka; zabrinut je da su tehnički uvjeti dodatno prilagođeni kako bi se zaključio ugovor, u skladu s opcijom naznačenom u objavljenim specifikacijama, što je dovelo do smanjenja vrijednosti ugovora; žali zbog činjenice da objavljene informacije o strukturi cijena ugovora nisu bile dovoljno jasne te ih je stoga jedan ponuđač pogrešno protumačio, zbog čega je imao manje izgleda za dobivanje ugovora;

4.      sa zabrinutošću primjećuje da kriteriji ocjenjivanja koji su primijenjeni u spomenutom postupku nisu bili dovoljno jasni, čime se nisu zajamčili transparentnost i jednako postupanje prema ponuđačima; primjećuje da su spomenuti nedostatci utjecali na učinkovitost i uspješnost tog postupka javne nabave te da se njima izazvao rizik od ometanja konkurencije;

5.      potvrđuje na temelju navoda Centra da je odgovarajuća obavijest o dodjeli ugovora objavljena korištenjem informacijskog sustava za europsku javnu nabavu, kojim se nameću neka ograničenja o podacima koji se mogu objaviti; nadalje potvrđuje da se prema svima ponuđačima postupalo jednako te da ih se jednako ocjenjivalo u skladu s utvrđenim i objavljenim kriterijima i metodologijom korištenima u odabiru; poziva Centar da ipak poboljša postupak javne nabave i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama;

Upravljanje proračunom i financijama

6.      prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,73 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 97,71 %, što predstavlja blago smanjenje od 0,1 % u usporedbi s 2012.; na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da je visoka ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazala da su se obveze izvršavale pravodobno;

7.      prima na znanje da je Centar poboljšao učinkovitost svojih postupaka plaćanja; osobito primjećuje da su plaćanja uspješno izvršena u prosjeku 16 dana prije propisanog roka;

Obveze i prijenosi

8.      prima na znanje da Revizorski sud u okviru svoje godišnje revizije nije uočio nikakve veće probleme u pogledu razine prijenosa u 2013.; prima na znanje da se Centar pridržava načela jedne godine i da pravodobno izvršava svoj proračun;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.      potvrđuje na temelju navoda Centra da je ispitao svoju politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa u skladu sa smjernicama Komisije; napominje da je Upravni odbor Centra odobrio revidiranu politiku na sastanku 4. i 5. prosinca 2014.; čeka objavu izjava o interesima Upravnog odbora, višeg rukovodstva i direktora;

Unutarnja revizija

10.    potvrđuje na temelju navoda Centra da je Službi Komisije za unutarnju reviziju (IAS) poslan ažurirani pregled izvršenja njegova trogodišnjeg strategijskog revizijskog plana za razdoblje 2013. – 2015.; nadalje primjećuje da je 2013. IAS proveo reviziju o planiranju i praćenju proračuna u sklopu Centra iz koje su proizašle tri vrlo važne preporuke; potvrđuje na temelju navoda Centra da su dvije preporuke provedene, od kojih IAS jednu smatra zaključenom, dok se za drugu još čeka da IAS izvrši pregled i preporuči njezino zaključivanje; nadalje napominje da je jedna preporuka u uznapredovanoj fazi provedbe;

11.    prima na znanje da je IAS provjerio provedbu svojih ranijih preporuka te zaključio četiri preostale vrlo važne preporuke koje su se odnosile na revizije prije 2013.; potvrđuje da nijedna ključna preporuka nije ostala neriješena na dan 31. prosinca 2013.;

Druge primjedbe

12.    potvrđuje na temelju navoda Centra da je ugovor o prodaji njegove neiskorištene bivše zgrade „Palacete Mascarenhas” potpisan u siječnju 2015.;

13.    napominje da je zgrada „Cais do Sodro Relogio” i dalje neiskorištena s obzirom na to da je tek nekoliko subjekata koji su iskazali interes za najam zgrade izašlo s konkretnim ponudama; potvrđuje da su pregovori za kratkoročni najam trenutno u tijeku, no iznos ponude je znatno niži od troškova najma koje plaća Centar te stoga pregovara s vlasnikom zgrade o mogućem smanjenju najamnine kako bi se što je više moguće neutralizirali troškovi najma; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o budućem razvoju događaja kada bude raspolagao s više informacija;

o

o o

14.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

6.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.

(2014/2090(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvie Guillaume

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda prema kojima godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) u svim bitnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje tog centra na dan 31. prosinca 2013., kao i rezultate njegova poslovanja i novčane tokove za financijsku godinu zaključenu tim danom te prema kojima su osnovne transakcije prikazane u računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2013. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

2.  prima na znanje primjedbe Revizorskog suda o tome da su potrebna poboljšanja u području zakonitosti i pravilnosti transakcija;

3.  u vezi s tim primjećuje da bi se moglo dodatno poboljšati postupke javne nabave, pogotovo kada je riječ o transparentnosti i jednakom postupanju s različitim ponuditeljima;

4.  izražava zabrinutost zbog neiskorištenih poslovnih prostorija u njegovu nekadašnjem sjedištu i pripadajućih troškova te zahtijeva da se rješavanje tog problema odredi kao apsolutni prioritet;

5.  općenito smatra da bi Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama u svom radu trebao posvetiti veću pozornost načelu dobrog financijskog upravljanja u skladu s proračunskim načelom jedne godine, odnosno ekonomičnoj, učinkovitoj i djelotvornoj uporabi svojih odobrenih sredstava pri ispunjavanju zadaća koje su mu dodijeljene.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

     SL C 442, 10.12.2014., str. 201.

(2)

     SL C 442, 10.12.2014., str. 201.

(3)

     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

     SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

(6)

     SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

     SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

     SL C 442, 10.12.2014., str. 201.

(9)

     SL C 442, 10.12.2014., str. 201.

(10)

   SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

   SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

    SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

(13)

    SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

   SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

   Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti