SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013

30.3.2015 - (2014/2090(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

Procedura : 2014/2090(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0068/2015
Teksty złożone :
A8-0068/2015
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013

(2014/2090(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Centrum[1],

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[3],

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[4], w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii[5], w szczególności jego art. 15,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[6],

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[7], w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0068/2015),

1.      udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2013

(2014/2090(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Centrum[8],

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności[9] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[10],

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[11], w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii[12], w szczególności jego art. 15,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[13],

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[14], w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0068/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013

(2014/2090(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0068/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 16 308 171,83 EUR, co stanowi spadek o 0,05% w porównaniu z 2012 r.;

B.     mając na uwadze, że łączny wkład Unii do budżetu Centrum na 2013 r. wyniósł 15 550 000 EUR, co stanowi spadek o 0,01% w porównaniu z 2012 r.;

C.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne, oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w stosunku do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z roku 2011 i oznaczonych jako „w trakcie realizacji” lub „pozostające do realizacji” w sprawozdaniu Trybunału z 2012 r. podjęto działania naprawcze i jedna z tych kwestii została oznaczona w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowana”, a druga jako „w trakcie realizacji”; zauważa ponadto, że w odniesieniu do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z 2012 r. podjęto jedno działanie naprawcze w odpowiedzi na uwagi z poprzedniego roku, w wyniku czego kwestia ta została oznaczona w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowana”, a pozostałe trzy jako „w trakcie realizacji”;

2.      na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że:

a. wdrożyło ono wiele procesów i środków w celu zapewnienia odpowiednich weryfikacji ex ante i ex post i kontroli kosztów związanych z dotacjami na wsparcie współpracy w ramach sieci REITOX; zauważa, że do środków tych należą: szczegółowe kontrole ex ante, instrukcje pisemne dla krajowych punktów centralnych REITOX, szczegółowe sesje informacyjne na temat odnośnych kwestii, analizy roczne sprawozdawczości finansowej każdego krajowego punktu centralnego oraz weryfikacje ex post przeprowadzane na miejscu;

b. dokonało ono przeglądu przepisów określających wymogi kontroli ex post, aby wyraźnie połączyć weryfikacje ex post z wynikami oceny ryzyka; zauważa, że ostatnia ocena ryzyka w 2014 r. potwierdziła istnienie pewnych rodzajów zagrożenia na poziomie średnim i wysokim, które mogą uzasadnić weryfikację ex post i które mają głównie charakter techniczny, ponieważ są związane z bezpieczeństwem IT i konfiguracją oprogramowania;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

3.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Centrum wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące najmu sprzętu biurowego w okresie czterech lat, oraz że wymogi techniczne istotnie zmieniono w trakcie tego postępowania; jest zaniepokojony faktem, że wymogi te znów zmodyfikowano w celu udzielenia zamówienia, zgodnie z możliwością zapowiedzianą w opublikowanej specyfikacji, co doprowadziło do spadku wartości zamówienia; ubolewa, że opublikowane informacje na temat struktury cenowej zamówienia nie były wystarczająco przejrzyste, przez co zostały błędnie zinterpretowane przez jednego z oferentów, który w związku z tym miał mniejsze szanse na uzyskanie zamówienia;

4.      z niepokojem zauważa, że kryteria oceny w przypadku powyższej procedury nie były dostatecznie precyzyjne, by zapewnić całkowitą przejrzystość postępowania i równe traktowanie oferentów; zauważa, że opisane powyżej uchybienia wpłynęły na skuteczność i efektywność postępowania o udzielenie zamówienia i stworzyły ryzyko ograniczenia konkurencji;

5.      na podstawie informacji uzyskanych od Centrum stwierdza, że odnośne ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane za pośrednictwem systemu informacyjnego dla europejskich zamówień publicznych, który przewiduje pewne ograniczenia informacji, które można opublikować; przyjmuje ponadto do wiadomości, że wszyscy oferenci byli traktowani jednakowo i byli oceniani zgodnie z ustalonymi i opublikowanymi kryteriami udzielania zamówień oraz ustaloną i opublikowaną metodą; wzywa jednak Centrum do udoskonalenia jego procedur udzielania zamówień oraz do zgłoszenia organowi udzielającemu absolutorium, jakie podjęto środki;

Zarządzanie budżetem i finansami

6.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,73%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 97,71%, co stanowi niewielki spadek w wysokości 0,1% w porównaniu z rokiem 2012; stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału, że ogólny wysoki poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań;

7.      zauważa, że Centrum poprawiło wydajność swoich procesów płatności; w szczególności zauważa fakt, iż płatności były dokonywane średnio 16 dni przed upływem danego terminu;

Zobowiązania i przeniesienia

8.      przyznaje, że podczas dorocznej kontroli przeprowadzonej przez Trybunał nie stwierdzono istotnych problemów dotyczących poziomu przeniesień w 2013 r.; zauważa, że Centrum przestrzegało zasady jednoroczności i wykonało swój budżet w terminie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.      na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że dokonało ono przeglądu swojej polityki zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, zgodnie z wytycznymi Komisji; zauważa, że polityka ta została po przeglądzie zatwierdzona przez zarząd Centrum na posiedzeniu w dniach 4 i 5 grudnia 2014 r.; z niecierpliwością oczekuje na publikację deklaracji o braku konfliktu interesów zarządu, wyższej kadry kierowniczej i dyrektora;

Audyt wewnętrzny

10.    na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że zaktualizowany stan wdrożenia strategicznego trzyletniego planu audytu na lata 2013–2015 wysłano Służbie Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS); zauważa ponadto, że w 2013 r. IAS przeprowadziła audyt dotyczący sporządzania budżetu i monitorowania w Centrum, w wyniku którego sformułowano trzy bardzo ważne zalecenia; na podstawie informacji uzyskanych od Centrum ustala, że dwa zalecenia wdrożono, z czego jedno wdrożenie zostało zatwierdzone przez IAS, a drugie oczekuje na przegląd IAS i zalecenie dotyczące zatwierdzenia; zauważa ponadto, że jedno zalecenie jest na zaawansowanym etapie wdrażania;

11.    odnotowuje, że IAS monitorowała wdrażanie swoich wcześniejszych zaleceń i zatwierdziła wdrożenie czterech pozostałych bardzo ważnych zaleceń związanych z audytami sprzed 2013 r.; uznaje, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było żadnych niewdrożonych zaleceń o zasadniczym znaczeniu;

Inne uwagi

12.    na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że umowę sprzedaży budynku Palacete Mascarenhas, nieużywanego już przez Centrum, podpisano w styczniu 2015 r.;

13.    zauważa, że budynek Cais do Sodre Relogio pozostaje w większości nieużytkowany, ponieważ tylko dwie oferty najmu tego budynku skutkowały konkretnymi propozycjami; uznaje, że obecnie trwają negocjacje w sprawie wynajmu krótkoterminowego, które dotyczą oferty znacznie poniżej kosztów najmu ponoszonych przez Centrum, oraz że Centrum negocjuje z właścicielem budynku ewentualne obniżenie czynszu, aby jak najbardziej zneutralizować koszty najmu; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji, jak tylko dostępne będą bardziej szczegółowe informacje;

o

o o

14.    w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.[15] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

6.2.2015

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013

(2014/2090(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvie Guillaume

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje ustalenia Trybunału Obrachunkowego, z których wynika, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) rzetelnie przedstawia wszystkie istotne aspekty jego sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, jak również że transakcje, na których opiera się roczne sprawozdanie finansowe EMCDDA za rok budżetowy 2013, są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego wskazujące na konieczność poprawy sytuacji w zakresie zgodności z prawem i prawidłowości transakcji;

3.  zauważa w związku z tym, że procedury udzielania zamówień publicznych można jeszcze ulepszyć, zwłaszcza w odniesieniu do przejrzystości i równego traktowania poszczególnych oferentów;

4.  wyraża zaniepokojenie w związku z nieużywanymi pomieszczeniami biurowymi w byłej siedzibie centrum oraz związanymi z tym kosztami i apeluje o zdecydowanie priorytetowe potraktowanie kwestii rozwiązania tego problemu;

5.  ogólnie uważa, że zgodnie z zasadą jednoroczności budżetu EMCDDA powinno zwrócić więcej uwagi na zapewnienie należytego zarządzania finansami, tj. gospodarności, efektywności i skuteczności przy wykorzystywaniu środków przyznanych mu na realizację wyznaczonych zadań.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

 

5.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

 • [1]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 201.
 • [2]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 201.
 • [3]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [4]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [5]  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
 • [6]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [7]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [8]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 201.
 • [9]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 201.
 • [10]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [11]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [12]  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
 • [13]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [14]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [15]     Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.