SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013

30.3.2015 - (2014/2090(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Ryszard Czarnecki

Postup : 2014/2090(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0068/2015
Predkladané texty :
A8-0068/2015
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra[1],

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií[2] , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[3],

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[4], a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1920/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti[5], a najmä jeho článok 15,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[6],

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123[7], a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0068/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra[8],

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií[9] , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[10],

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[11], a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1920/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti[12], a najmä jeho článok 15,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[13],

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123[14], a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0068/2015),

1.      konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť je prílohou správy Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0068/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2013 sumu 16 308 171,83  EUR, čo predstavuje zníženie o 0,05 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže celkový príspevok Únie do rozpočtu centra na rok 2013 dosiahol sumu 15 550 000 EUR, čo predstavuje zníženie o 0,01 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2011 a označené ako „riešené“ alebo „nevyriešené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov označená ako „ukončená“ a ďalšia ako „riešená“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o štyri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2012, v nadväznosti na pripomienky za predchádzajúci rok bolo prijaté jedno nápravné opatrenie, čo viedlo k tomu, že táto pripomienka je v správe Dvora audítorov označená ako „ukončená“, pričom zostávajúce tri pripomienky sú označené ako „riešené“;

2.      berie na vedomie, že podľa údajov centra:

a. centrum vykonalo viacero postupov a opatrení na zabezpečenie primeraných predbežných a následných overovaní a kontrol nákladov spojených s grantmi na podporu spolupráce v rámci siete Reitox; konštatuje, že opatrenia zahŕňajú podrobné predbežné kontroly, písomné inštrukcie adresované národným kontaktným miestam siete Reitox, špecifické informačné semináre o relevantných témach, ročnú analýzu finančných výkazov každého národného kontaktného miesta a následné overovania na mieste;

b. centrum preskúmalo svoje pravidlá, ktoré vymedzujú požiadavky na ex post postupy, s cieľom priamo prepojiť následné overovanie a výsledkami posudzovania rizika; poznamenáva, že ostatné posudzovanie rizika v roku 2014 potvrdilo existenciu určitých stredne vysokých až vysokých rizík odôvodňujúcich následné overovanie, ktoré majú väčšinou technickú povahu a súvisia so zabezpečením v oblasti informačných technológií a konfiguráciou softvéru;

Pripomienky k zákonnosti a správnosti operácií

3.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že centrum začalo postup verejného obstarávania na prenájom kancelárskeho zariadenia na obdobie štyroch rokov a že v priebehu tohto obstarávania sa technické požiadavky podstatne zmenili; vyjadruje znepokojenie nad tým, že technické požiadavky boli opäť upravené pre podpísanie zmluvy v súlade s možnosťou oznámenou v uverejnených špecifikáciách, čo viedlo k poklesu hodnoty zmluvy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že informácie uverejnené o cenovej štruktúre zmluvy neboli dostatočne jasné a to viedlo ku chybnému výkladu jedným uchádzačom, ktorý mal preto menšiu šancu získať zákazku;

4.      so znepokojením konštatuje, že hodnotiace kritériá uvedeného obstarávania neboli dostatočne konkrétne, aby zabezpečili plnú transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi; poznamenáva, že uvedené nedostatky ovplyvnili efektívnosť a účinnosť tohto postupu verejného obstarávania a vytvorili riziko obmedzovania hospodárskej súťaže;

5.      berie na vedomie, že podľa údajov centra bolo príslušné vyhlásenie verejného obstarávania uverejnené prostredníctvom Informačného systému pre európske verejné obstarávanie, ktorý stanovuje určité obmedzenia, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa môžu uverejniť; ďalej berie na vedomie, že vo vzťahu ku všetkým uchádzačom sa uplatnil rovnaký prístup a ich ponuky sa vyhodnotili v súlade so stanovenými a uverejnenými kritériami a metódami na vyhodnotenie ponúk; vyzýva centrum, aby napriek tomu zlepšilo svoje postupy verejného obstarávania a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o prijatých opatreniach;

Rozpočet a finančné hospodárenie

6.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,73 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 97,71 %, čo predstavuje mierne zníženie o 0,1 % v porovnaní s rokom 2012; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov vysoká celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov naznačuje včasné prijatie záväzkov;

7.      berie na vedomie, že centrum zlepšilo efektívnosť svojich platobných postupov; konštatuje najmä skutočnosť, že platby sa úspešne vykonávali v priemere 16 dní pred príslušným termínom;

Záväzky a prenosy

8.      berie na vedomie, že ročný audit Dvora audítorov nezistil významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013; berie na vedomie, že centrum dodržiava zásadu ročnej platnosti rozpočtu a jeho včasného plnenia;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.      berie na vedomie oznámenie centra, že preskúmalo svoju politiku týkajúcu sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia v zmysle usmernení Komisie; konštatuje, že preskúmanú politiku schválila správna rada centra na svojej schôdzi, ktorá sa konala 4. a 5. decembra 2014; očakáva uverejnenie vyhlásení o záujmoch členov správnej rady, vyššieho manažmentu a riaditeľa;

Vnútorný audit

10.    berie na vedomie oznámenie centra, že útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) poslalo aktuálne informácie o vykonávaní svojho trojročného strategického plánu auditu na obdobie rokov 2013 – 2015; ďalej konštatuje, že v roku 2013 IAS uskutočnil v centre audit rozpočtovania a monitorovania, z ktorého vyplynuli tri veľmi dôležité odporúčania; z informácií centra zisťuje, že dve odporúčania boli vykonané, jedno z nich IAS považuje za uzavreté, zatiaľ čo v prípade druhého sa čaká na preskúmanie a odporúčanie zo strany IAS, aby mohlo byť uzavreté; ďalej konštatuje, že vykonávanie jedného odporúčania je v pokročilej fáze;

11.    berie na vedomie, že IAS overil vykonávanie svojich skorších odporúčaní a uzatvoril štyri zostávajúce veľmi dôležité odporúčania týkajúce sa auditov pred rokom 2013; uznáva, že ku dňu 31. decembra 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom;

Ďalšie pripomienky

12.    berie na vedomie oznámenie centra, že zmluva na predaj nepoužívanej bývalej budovy Palacete Mascarenhas bola podpísaná v januári 2015;

13.    berie na vedomie, že budova Cais do Sodre Relogio zostáva väčšinou nevyužitá, pretože do fázy konkrétnych návrhov dospelo iba málo vyjadrení záujmu o prenájom; berie na vedomie, že v súčasnosti pokračujú rokovania o krátkodobom prenájme, pričom ponúkané nájomné je značne nižšie ako náklady na prenájom, ktoré platí centrum, a že centrum rokuje s majiteľom budovy o možnom znížení nájomného, aby čo najviac neutralizovalo náklady na prenájom; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o budúcom vývoji, keď bude k dispozícii viac informácií;

o

o o

14.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015[15] o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2090(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, ktorý sa domnieva, že ročná účtovná závierka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky jeho operácií a tok hotovosti za rozpočtový rok končiaci k tomuto dátumu, pričom uvádza, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

2.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené zlepšenia potrebné v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou operácií;

3.  v tejto súvislosti poznamenáva, že v prípade postupov verejného obstarávania sú možné ďalšie zlepšenia, najmä čo sa týka transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s jednotlivými uchádzačmi;

4.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nevyužívanými kanceláriami v bývalom sídle a súvisiacimi nákladmi, a žiada, aby sa vyriešenie tohto problému považovalo za absolútnu prioritu;

5.  vo všeobecnosti sa domnieva, že v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu by EMCDDA malo venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia , a to z hľadiska hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti, ktorými sa centrum riadi pri využívaní pridelených prostriedkov na plnenie úloh, ktorými je poverené.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

 • [1]       Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
 • [2]       Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
 • [3]       Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [4]       Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [5]       Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
 • [6]       Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [7]       Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [8]       Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
 • [9]       Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
 • [10]     Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [11]     Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [12]      Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
 • [13]      Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [14]     Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [15]     Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.