Postup : 2014/2109(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0069/2015

Předložené texty :

A8-0069/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.30
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0139

ZPRÁVA     
PDF 185kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.711v03-00 A8-0069/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi střediska(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(5), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0069/2015),

1.      uděluje řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi střediska(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(12), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0069/2015),

1.      konstatuje, že roční účetní závěrka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí týkající se udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0069/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle účetní závěrky činil konečný rozpočet Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále je „středisko“) na rozpočtový rok 2013 celkem 58 315 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 0,2 %;

B.     vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu střediska na rok 2013 činil 56 727 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 nepředstavuje žádnou změnu; zdůrazňuje, že tato částka představuje 0,039 % celkového rozpočtu Unie;

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že ze tří připomínek uvedených ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2012 označil Účetní dvůr dvě jako „irelevantní“ a jednu jako „probíhající“; konstatuje, že probíhající připomínka se týká ověřování ex ante, která nebyla podložena dostatečnou dokumentací potvrzující způsobilost a správnost vykázaných nákladů; se znepokojením konstatuje, že středisko přijalo strategii pro ověřování ex post s desetiměsíčním zpožděním; očekává, že středisko bude informovat orgán příslušný k udělení absolutoria, až bude tato probíhající záležitost vyřízena;

2.      bere na vědomí informaci střediska, že:

a.      přepracovaná verze souhrnné politiky nezávislosti střediska, kterou měla správní rada střediska přijmout v roce 2014, byla rozdělena na politiku týkající se externích odborníků a na politiku týkající se zaměstnanců; konstatuje, že tyto politiky budou připraveny k přijetí správní radou střediska v roce 2015; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o přijetí výše uvedených politik;

b.      životopisy a prohlášení o zájmech členů jeho správní rady, poradního fóra a nejvyššího vedení byly zveřejněny na internetových stránkách střediska;

c.      informace o dopadu jeho činností na občany Unie jsou uvedeny na webových stránkách střediska, kde je zveřejňováno několik typů dokumentů, včetně tiskových prohlášení, informačních bulletinů, výsledků vědeckého výzkumu a specifických zpráv;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

3.      se znepokojením konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že přestože středisko zlepšilo řízení zadávání veřejných zakázek, v případě jednoho zadávacího řízení zahájeného v roce 2013 byly v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeny jiné informace než v zadávací dokumentaci, což mohlo mít negativní dopad na konkurenci a na výsledek řízení; bere na vědomí, že po auditu Účetního dvora středisko ihned přijalo nápravná opatření a rámcová smlouva byla zrušena;

Rozpočtové a finanční řízení

4.      konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2013 byla relativně nízká míra plnění rozpočtu, která činila 92,96 %, a že míra vyplácení prostředků na platby činila 74,14 %; se znepokojením připomíná, že k rušení prostředků docházelo ve všech rozpočtových hlavách a zdůrazňuje, že míra vyplácení prostředků na platby se ve srovnání s předchozím rokem snížila o 2,12 %;

5.      byl střediskem ujištěn, že si v rozpočtu na rok 2013 vyhradilo finanční prostředky na zpětné úpravy platů zaměstnanců; bere na vědomí, že Soudní dvůr Evropské unie v posledním čtvrtletí daného roku rozhodl, že středisko nemůže tyto finanční prostředky použít na jiné účely;

6.     konstatuje, že v roce 2013 mělo středisko kladnou bilanci rozpočtu, která po přičtení k záporné bilanci z předchozích let znamenala celkově kladný zůstatek; konstatuje, že v důsledku toho musí být v roce 2014 Komisi vrácena částka ve výši 2 012 975 EUR v související s rozpočtem na rok 2013;

Závazky a přenosy                                                      

7.      se znepokojením konstatuje, že úroveň prostředků na závazky přenesených do roku 2014 byla relativně vysoká, tj. 1 714 484 EUR (26 %) případě hlavy II (správní výdaje) a 7 907 139 EUR (44 %) v případě hlavy III (provozní výdaje); konstatuje, že v případě hlavy III se přenosy prostředků týkají převážně zadávání zakázek v oblasti hardwaru a softwaru pro IT a probíhajícího externího hodnocení střediska; konstatuje, že v případě hlavy III se přenosy prostředků týkají především víceletých projektů a položek IT, v jejichž případě byly činnosti a platby prováděny v souladu s provozními potřebami;

8.      lituje toho, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v rozpočtovém plánování a realizaci operativních schůzek, zejména kvůli nadhodnoceným odhadům účasti a nákladům na ubytování a leteckou dopravu; je znepokojen tím, že v této rozpočtové položce bylo zrušeno 29 % prostředků z roku 2013 a 59 % přenosů z roku 2012 a navíc bylo 38 % prostředků na závazky na operativní schůzky přeneseno z roku 2013 do roku 2014; vyzývá středisko, aby dodržovalo zásadu ročního rozpočtu a zlepšilo v tomto směru své finanční řízení;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

9.      konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení;

10.    bere na vědomí iniciativu střediska, že s cílem posílit oblast zadávání veřejných zakázek zřídí úsek pro zadávání veřejných zakázek a úsek pro právní služby a restrukturalizuje své útvary pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek a s financemi;

11.    konstatuje, že zpráva Účetního dvora neobsahovala žádné připomínky k postupům přijímání zaměstnanců;

12.    bere na vědomí, že na konci roku 2013 bylo ze 198 pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst obsazeno 190; zjišťuje, že se míra obsazenosti pracovních míst oproti roku 2012 zlepšila;

Vnitřní kontroly

13.    bere na vědomí informaci střediska, že plán na ověřování grantů ex-post pro rok 2012 zaznamenal zpoždění a byl spojen s plánem na ověřování grantů pro rok 2013; konstatuje, že plán na ověřování grantů pro rok 2013 je prováděn za pomoci externí auditní firmy, která na základě rámcové smlouvy Komise poskytuje služby technické pomoci v oblasti auditů a kontrol; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o výsledcích vybraných auditů, které byly provedeny v rámci plánu pro rok 2013;

Interní audit

14.    konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl v roce 2013 úplné posouzení rizik, které vedlo k vytvoření strategického plánu interního auditu pro středisko a jsou v něm navrženy oblasti, na něž by se audity měly zaměřit v letech 2014–2016; bere na vědomí, že útvar interního auditu neprovedl žádný další audit;

15.    konstatuje, že útvar interního auditu sledoval provádění svých dřívějších doporučení prostřednictvím dokumentární prověrky; bere na vědomí informaci střediska, že ke 31. prosinci 2013 neexistují žádná velmi důležitá ani kritická doporučení;

o

o   o

16.    pokud jde o další připomínky průřezové povahy, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

3.2.2015

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Navrhovatel: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že v roce 2013 mělo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“) k dispozici částku 58 315 356 EUR ze souhrnného rozpočtu Unie; zdůrazňuje, že tato částka představuje 0,039 % celkového rozpočtu EU;

2.  znovu žádá středisko, aby ve své interní i externí komunikaci jasně uvádělo, že dostává finanční prostředky z rozpočtu Unie (dotaci Unie), nikoli dotaci Komise nebo Společenství;

3.  konstatuje, že v roce 2013 mělo středisko kladnou bilanci rozpočtu, která po přičtení k záporné bilanci z předchozích let znamenala celkově kladný zůstatek; konstatuje, že v důsledku toho musí být v roce 2014 vrácena zpět Komisi částka 2 012 975 EUR v souvislosti s rozpočtem na rok 2013;

4.  konstatuje, že jakkoli si je vědom víceleté povahy činností, která byla důvodem přenosů prostředků, byly přenosy rozpočtových prostředků, které byly přiděleny na závazky, v roce 2013 relativně vysoké (9 621 623 EUR); žádá středisko, aby se snažilo dodržovat zásadu ročního rozpočtu;

5.  vítá úsilí střediska, které dokončilo nápravná opatření provedená v návaznosti na předchozí připomínky Účetního dvora, zejména přijalo strategii ověřování ex post, a jeho příslib, že bude podrobněji sledovat výdaje na operační jednání, aby se vyhnulo zbytečným přenosům či rušení prostředků;

6.  bere na vědomí, že na konci roku 2013 bylo z 198 pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst obsazeno 190; zjišťuje, že míru obsazenosti pracovních míst se oproti roku 2012 zlepšila;

7.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr považuje operace, na nichž se zakládá účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2013, ve všech významných ohledech za legální a správné;

8.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 123.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 123.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 123.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 123.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

    Texty přijaté tohoto dne, P8_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí