Menetlus : 2014/2109(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0069/2015

Esitatud tekstid :

A8-0069/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.30
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0139

RAPORT     
PDF 166kWORD 81k
30.3.2015
PE 539.711v03-00 A8-0069/2015

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2109(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2109(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(5), eriti selle artiklit 23,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0069/2015),

1.      annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2109(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(12), eriti selle artiklit 23,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0069/2015),

1.      märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2109(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0069/2015),

A.     arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2013. aasta lõplik eelarve 58 315 000 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 0,2 % suurust kasvu;

B.     arvestades, et keskuse 2013. aasta eelarvesse makstava liidu rahalise toetuse suurus oli kokku 56 727 000 eurot, mis jäi võrreldes 2012. aastaga samaks; rõhutab, et see summa moodustab ELi üldeelarvest 0,039 %;

C.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kolme kommentaari puhul, mis kontrollikoda esitas 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas aruandes, on kahe kommentaari seisuks märgitud „ei kohaldata” ning ühe seisuks „pooleli”; märgib, et lahendamata probleem puudutab eelkontrolli, mille puhul ei ole esitatud piisavalt dokumente, mis tõendaksid kulude rahastamiskõlblikkust ja täpsust; märgib murelikult, et keskus võttis järelkontrollide strateegia vastu kümnekuulise hilinemisega; eeldab, et keskus teavitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni, kui probleem on lahendatud;

2.      võtab keskuse esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et

a.      keskuse tervikliku sõltumatuse poliitika läbivaadatud versiooni asemel, mille keskuse haldusnõukogu pidi 2014. aastal vastu võtma, on nüüd välja töötatud välisekspertide suhtes kohaldatav poliitika ja personali suhtes kohaldatav poliitika; märgib, et asjaomased poliitikameetmed on valmis keskuse haldusnõukogus 2015. aastal vastu võtmiseks; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nimetatud poliitikameetmete vastuvõtmisest;

b.      haldusnõukogu, nõuandva kogu ning kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on keskuse veebisaidil üldsusele kättesaadavad;

c.      teave tema tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on kättesaadav keskuse veebilehel avaldatavate mitmesuguste dokumentide kujul (sh pressiteated, uudiskirjad, teadusuuringute tulemused ja eriaruanded);

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

3.      märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et ehkki keskus on hankemenetluste haldamist parandanud, esitati ühe 2013. aastal algatatud hankemenetluse hanketeates ja tehnilises kirjelduses vastukäivat teavet, mis võis konkurentsi ja menetluse tulemust mõjutada; võtab teadmiseks, et pärast kontrollikoja auditit võttis keskus viivitamatult parandusmeetmeid ja raamleping tühistati;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.      märgib, et vaatamata 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alastele jõupingutustele oli eelarve täimise määr suhteliselt madal (92,96 %) ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 74,14 %; märgib murelikult, et kõikides jaotistes esines assigneeringute tühistamist, ning juhib tähelepanu asjaolule, et maksete assigneeringute täitmise määr vähenes eelneva aastaga võrreldes 2,12 %;

5.      tõdeb keskuse esitatud andmete põhjal, et 2013. aasta eelarvest olid eraldatud vahendid töötajate palkade tagasiulatuvaks korrigeerimiseks; märgib, et Euroopa Liidu Kohus otsustas aasta viimases kvartalis, et keskus ei saa neid vahendeid muudel eesmärkidel kasutada;

6.     märgib, et 2013. aastal oli keskusel eelarveülejääk, mis andis eelmiste aastate puudujääkidega kokku liites tulemuseks positiivse koondtulemi; märgib, et selle tulemusena tuleb 2014. aastal komisjonile 2013. aasta eelarve osas tagasi maksta 2 012 975 eurot;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud 

7.      märgib murelikult, et 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli suhteliselt suur – II jaotises (halduskulud) 1 714 484 eurot (26 %) ning III jaotises (tegevuskulud) 7 907 139 eurot (44 %); võtab teadmiseks, et III jaotises olid ülekandmised seotud peamiselt IT-valdkonna riist- ja tarkvara hankimisega ning keskuse poolelioleva välishindamisega; võtab teadmiseks, et III jaotises olid ülekandmised seotud peamiselt mitmeaastaste projektide ja IT-toodetega, mille puhul toimus tegevuse elluviimine ja maksete tegemine vastavalt reaalsetele vajadustele;

8.      peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda tuvastas puudusi töökoosolekute eelarve planeerimises ja elluviimises ning need tulenesid peamiselt osalejate arvu ning majutus- ja reisikulude ülehindamisest; peab murettekitavaks, et vastaval eelarvereal tühistati 2013. aastal 29 % assigneeringutest ja 59 % 2012. aastast üle kantud assigneeringutest ning et lisaks sellele kanti 2014. aastasse üle 38 % töökoosolekute jaoks ette nähtud 2013. aasta kulukohustustega seotud assigneeringutest; palub keskusel järgida eelarve aastasuse põhimõtet ja parandada sellega seoses oma finantsjuhtimist;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9.      märgib, et kontrollikoda ei esitanud oma aruandes ei seoses 2013. aasta valimis olnud tehingute ega ka muude auditileidudega ühtki kommentaari keskuse hankemenetluste kohta;

10.    võtab teadmiseks keskuse algatuse tugevdada hangete valdkonda hankesektsiooni ja õigusteenuste sektsiooni loomise ning hanke- ja finantstegevuse ümberkorraldamisega;

11.    märgib, et kontrollikoja aruanne ei sisaldanud kommentaare ka keskuse töölevõtmismenetluste kohta;

12.    võtab teadmiseks, et 2013. aasta lõpuks oli 198st ametikohtade loetelust ette nähtud ametikohast täidetud 190; tunnustab keskust võrreldes 2012. aastaga paranenud ametikohtade täitmismäära eest;

Sisekontrollimehhanismid

13.    võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et 2012. aasta toetuste järelkontrollikavas esines viivitusi ning seetõttu liideti see 2013. aasta toetuste kontrollikavaga; võtab teadmiseks, et 2013. aasta toetuste kontrollikava rakendatakse välise audiitorühingu abil, kellega on sõlmitud leping vastavalt komisjoni raamlepingule tehnilise abi teenuste osutamiseks auditi- ja kontrollivaldkonnas; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 2013. aasta kava kohaselt läbiviidavate valitud auditite tulemustest;

Siseaudit

14.    märgib, et 2013. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi täieliku riskihindamise, mille tulemusel koostati keskuse jaoks strateegiline siseauditi kava, milles on loetletud kavandatud audititeemad aastateks 2014–2016; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus ei täitnud ühtegi muud auditiülesannet;

15.    märgib, et siseauditi talitus kontrollis dokumentide põhjal oma varasemate soovituste rakendamist; võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi väga olulise ega kriitilise tähtsusega soovituse elluviimine;

o

o   o

16.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

3.2.2015

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2109(DEC))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et 2013. aastal eraldati Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (edaspidi „keskus”) liidu üldeelarvest 58 315 356 eurot; rõhutab, et see summa moodustab ELi üldeelarvest 0,039%;

2.  palub veel kord keskusel anda nii sise- kui ka välissuhtluses selget teavet selle kohta, et keskust rahastatakse liidu eelarvest (liidu toetusena), mitte komisjoni või ühenduse toetuse abil;

3.  märgib, et 2013. aastal oli keskusel eelarveülejääk, mis andis eelmiste aastate puudujääkidega kokku liites tulemuseks positiivse koondtulemi; märgib, et selle tulemusena tuleb 2014. aastal komisjonile 2013. aasta eelarve osas tagasi maksta 2 012 975 eurot;

4.  märgib, et olles küll teadlik keskuse mitmeaastasest tegevusest, mis tõi kaasa järgmisse eelarveaastasse ülekandmisi, olid kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmised 2013. aastal siiski suhteliselt suured (9 621 623 eurot); palub keskusel püüda eelarve aastasuse põhimõttest kinni pidada;

5.  väljendab heameelt seoses pingutustega, mida keskus on teinud kontrollikoja varasemate märkuste alusel võetud parandusmeetmete lõpuleviimiseks, eelkõige seoses järelkontrolli strateegia vastuvõtmisega, ning endale võetud kohustusega teostada hoolikamat järelevalvet koosolekute tegevkulude üle, et vältida tarbetuid ülekandmisi või tühistamisi;

6.  võtab teadmiseks, et 2013. aasta lõpuks oli 198st ametikohtade loetelust ette nähtud ametikohast täidetud 190; tunnustab keskust võrreldes 2012. aastaga paranenud ametikohtade täitmismäära eest;

7.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et kontrollikoja hinnangul on keskuse 2013. aasta raamatupidamisaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

8.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tegevdirektori tegevusele keskuse 2013. aasta eelarve täitmisel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

8

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 123.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 123.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 123.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 123.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

    Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika