Procedūra : 2014/2109(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0069/2015

Pateikti tekstai :

A8-0069/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.30
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0139

PRANEŠIMAS     
PDF 184kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.711v03-00 A8-0069/2015

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2109(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2109(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(5), ypač į jo 23 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0069/2015),

1.      patvirtina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2109(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(12), ypač į jo 23 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0069/2015),

1.      pažymi, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2109(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0069/2015),

A.     kadangi, atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) finansines ataskaitas, Centro 2013 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 58 315 000 EUR, t. y. 0,2 % daugiau negu 2012 m.;

B.     kadangi bendras Sąjungos įnašas į Centro 2013 m. biudžetą buvo 56 727 000 EUR, t. y. toks pats kaip 2012 m.; pabrėžia, kad ši suma sudarė 0,039 proc. viso Sąjungos biudžeto;

C.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad dvi iš trijų 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje pateiktų pastabų Audito Rūmai pažymėjo žyma „netaikoma“ ir vieną – žyma „vykdoma“; pažymi, kad vykdomas veiksmas susijęs su ex ante patikromis, kurios nebuvo pakankamai pagrįstos dokumentacija apie deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir tikslumą; susirūpinęs pažymi, kad Centras patvirtino ex post patikrų strategiją vėluodamas dešimt mėnesių; tikisi, kad Centras informuos biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją tuomet, kai tik vykdomas veiksmas bus atliktas;

2.      remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad:

a.      Centro išsamios nepriklausomumo politikos pataisyta versija, kurią Centro administracinė valdyba turėjo papildyti 2014 m., padalinta į išorės ekspertams taikomą politiką ir darbuotojams taikomą politiką; pažymi, kad šios dvi politikos sritys bus parengtos, kad Centro administracinė valdyba jas patvirtintų 2015 m.; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie anksčiau minėtos politikos patvirtinimą;

b.      Centro interneto svetainėje paskelbti Centro administracinės valdybos, patariamojo forumo ir vyriausiųjų vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos;

c.      informacija apie Centro veiklos poveikį Sąjungos piliečiams teikiama Centro interneto svetainėje skelbiant kelių rūšių dokumentus, įskaitant pranešimus spaudai, naujienlaiškius, mokslinių tyrimų rezultatus ir specialias ataskaitas;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

3.      remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad, nors Centras patobulino savo viešųjų pirkimų procedūrų valdymą, vienos 2013 m. pradėtos vykdyti procedūros atveju skelbime apie pirkimą pateikta informacija neatitiko konkurso specifikacijose pateiktos informacijos, o tai galėjo paveikti konkurencijos procesą ir procedūros rezultatus; konstatuoja, kad Audito Rūmams atlikus auditą Centras ėmėsi neatidėliotinų taisomųjų veiksmų ir bendroji sutartis buvo panaikinta;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.      pažymi, kad 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėjimo veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo palyginti mažas – 92,96 % ir mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 74,14 %; susirūpinęs pažymi, kad biudžeto asignavimai buvo panaikinti visose biudžeto antraštinėse dalyse, ir pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis sumažėjo 2,12 %;

5.      remdamasis Centro pateikta informacija, patvirtina, kad jis darbuotojų atlyginimų patikslinimams atgaline data rezervavo lėšų iš 2013 m. biudžeto; konstatuoja, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą paskutinį metų ketvirtį ir kad Centras šių lėšų negalėjo panaudoti kitiems tikslams;

6.      pažymi, kad 2013 m. Centro biudžeto rezultatas buvo teigiamas ir, pridėjus jį prie neigiamo ankstesnių metų biudžeto rezultato, bendras rezultatų balansas yra teigiamas; pažymi, kad dėl to 2014 m. Komisijai turi būti grąžinta 2 012 975 EUR, kurie susiję su 2013 m. biudžetu;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.      susirūpinęs pažymi, kad į 2014 m. pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo palyginti didelis – 1 714 484 EUR (26 %), o pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) – 7 907 139 EUR (44 %); konstatuoja, kad III antraštinės dalies atveju perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia buvo susiję su IT techninės ir programinės įrangos viešaisiais pirkimais ir tebevykstančiu Centro išoriniu vertinimu; atkreipia dėmesį į tai, kad III antraštinės dalies atveju perkėlimai į kitą laikotarpį buvo daugiausiai susiję su daugiamečiais projektais ir IT prekėmis, su šiais dalykais susijusi veikla ir mokėjimai įvykdyti atsižvelgiant į veiklos poreikius;

8.      apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė darbo posėdžių biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumų, kuriuos daugiausia lėmė pervertintas jų lankomumo lygis bei viešbučių ir kelionių lėktuvu išlaidos; yra susirūpinęs, kad atitinkamoje biudžeto eilutėje panaikinti 29 % 2013 m. asignavimų ir 59 % iš 2012 m. perkeltų asignavimų, be to, į 2014 m. perkelti 38 % darbo posėdžiams skirtų įsipareigotų 2013 m. asignavimų; ragina Centrą paisyti biudžeto metinio periodiškumo principo ir į tai atsižvelgiant pagerinti finansų valdymą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

9.      pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Centro viešųjų pirkimų procedūrų;

10.    atkreipia dėmesį į Centro iniciatyvą gerinti viešųjų pirkimų sritį įsteigiant Viešųjų pirkimų skyrių ir Teisinių paslaugų skyrių ir restruktūrizuojant savo viešųjų pirkimų ir finansinę veiklą;

11.    pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Centro įdarbinimo procedūrų;

12.    atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2013 m. pabaigos 190 iš 198 etatų plane numatytų etatų buvo užimti; pripažįsta, kad darbo vietų užpildymo rodiklis pagerėjo, palyginti su 2012 m.;

Vidaus kontrolė

13.    remdamasis Centro pateikta informacija, atkreipia dėmesį į tai, kad vėluota įgyvendinti 2012 m. dotacijų ex post patikrinimo planą ir jis sujungtas su 2013 m. dotacijų patikrinimo planu; konstatuoja, kad 2013 m. dotacijų patikrinimo planas vykdomas padedant išorės audito įmonei, su kuria sutartis sudaryta pagal Komisijos techninės paramos paslaugų teikimo audito ir kontrolių srityje bendrąją sutartį; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie atrinktų auditų, įgyvendinamų pagal 2013 m. planą, rezultatus;

Vidaus auditas

14.    pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) 2013 m. atliko visapusišką rizikos vertinimą, po kurio parengtas Centrui skirtas VAT strateginis vidaus audito planas, kuriame išvardytos 2014–2016 m. siūlomos audito temos; konstatuoja, kad VAT neįvykdė jokių papildomų audito užduočių;

15.    pažymi, kad VAT patikrino, ar įgyvendintos jos ankstesnės rekomendacijos atlikdama dokumentų patikrą; remdamasis Centro pateikta informacija, konstatuoja, kad 2013 m. gruodžio 31 d. neliko neįgyvendintų labai svarbių arba esminių rekomendacijų;

o

o   o

16.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

3.2.2015

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2109(DEC))

Nuomonės referentas: Giovanni La Via

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad 2013 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (toliau – Centras) suteikta 58 315 356 EUR suma iš Sąjungos bendrojo biudžeto; pabrėžia, kad ši suma sudarė 0,039 proc. viso ES biudžeto;

2.  dar kartą prašo Centro savo vidaus ir išorės pranešimuose aiškiai nurodyti, kad jis gauna lėšas iš Sąjungos biudžeto, t. y. Sąjungos subsidiją, o ne Komisijos ar Bendrijos subsidiją;

3.  pažymi, kad 2013 m. Centro biudžeto rezultatas buvo teigiamas ir, pridėjus jį prie neigiamo ankstesnių metų biudžeto rezultato, bendras rezultatų balansas yra teigiamas; pažymi, kad dėl to 2014 m. Komisijai turi būti grąžinta 2 012 975 EUR, kurie susiję su 2013 m. biudžetu;

4.  pažymi, kad 2013 m. įsipareigotų asignavimų perkėlimo į kitus metus rodiklis buvo gana didelis (9 621 623 EUR), nors žino, kad Centro veikla yra daugiametė ir kad tai lėmė perkėlimus; prašo Centro bandyti taikyti biudžeto metinio periodiškumo principą ir jo laikytis;

5.  palankiai vertina Centro pastangas baigti taisomuosius veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į ankstesnes Audito Rūmų pastabas, ypač baigiamojo patikrinimo strategijos priėmimą, ir jo įsipareigojimą atidžiau stebėti operatyvinio pobūdžio susitikimams skirtas išlaidas, kad būtų išvengta nereikalingo asignavimų perkėlimo į kitus metus arba jų panaikinimo;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2013 m. pabaigos 190 iš 198 etatų plane numatytų etatų buvo užimti; pripažįsta, kad darbo vietų užpildymo rodiklis pagerėjo, palyginti su 2012 m.;

7.  palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai mano, kad Centro 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

8.  remdamasis turimais duomenimis rekomenduoja patvirtinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro vykdomajam direktoriui, kad Centro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

29.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

8

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 123.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 123.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 123.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 123.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

    Tą dieną priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika