Procedūra : 2014/2109(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0069/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0069/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.30
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0139

ZIŅOJUMS     
PDF 187kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.711v02-00 A8-0069/2015

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2109(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2109(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru,(4) un jo īpaši tās 23. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0069/2015),

1.      sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2109(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru,(10) un jo īpaši tās 23. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(12) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0069/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2109(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0069/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk „Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 58 315 000, t. i., par 0,2 % lielāks nekā 2012. gadā;

B.     tā kā Eiropas Savienības kopējā iemaksa Centra 2013. gada budžetā bija EUR 56 727 000, proti, tāda pati kā 2012. gadā; uzsver, ka šī summa ir 0,039 % no Savienības kopējā budžeta;

C.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka no trim 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumā izdarītajiem komentāriem divi ir ar atzīmi „neattiecas” un viens kā tāds, kura „ieviešana ir sākta”; atzīmē, ka komentārs, kura ieviešana ir sākta, attiecas uz ex ante pārbaudēm, par kurām nav uzrādīta pietiekama dokumentācija par deklarēto izmaksu attiecināmību un precizitāti; ar bažām norāda, ka Centrs ex post pārbaudes stratēģiju pieņēma ar desmit mēnešu aizkavēšanos; sagaida, ka Centrs informēs budžeta izpildes apstiprinātājiestādi, tiklīdz minētais komentārs būs ieviests;

2.      saskaņā ar Centra sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka:

a)      Centra visaptverošās neatkarības politikas pārskatītā versija, kas Centra valdei bija jāpieņem 2014. gadā, tika sadalīta divās daļās, proti, politikā, ko piemēro ārējiem ekspertiem, un politikā, ko piemēro Centra darbiniekiem; atzīmē, ka minētās politikas pieņemšanai valdē būs gatavas 2015. gadā; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minēto politiku pieņemšanu;

b)     Centra valdes un konsultatīvās padomes locekļu un augstākā līmeņa vadības dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas ir publiski pieejami Centra tīmekļa vietnē;

c)      informācija par Centra darbības ietekmi uz Savienības iedzīvotājiem tiek sniegta Centra tīmekļa vietnē, publicējot dažāda veida dokumentus, tostarp paziņojumus presei, informatīvus biļetenus, zinātniskās pētniecības rezultātus un īpašus ziņojumus;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

3.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām atzīmē — lai gan Centrs ir uzlabojis pārvaldības un iepirkuma procedūras, attiecībā uz vienu no 2013. gadā ieviestajām procedūrām līguma paziņojumā sniegtā informācija bija pretrunā ar konkursa specifikācijās norādīto informāciju, kas varēja ietekmēt konkursu un procedūras iznākumu; pieņem zināšanai, ka pēc Revīzijas palātas veiktās pārbaudes Centrs nekavējoties veica koriģējošu pasākumu un atcēla pamatlīgumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.      atzīmē, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija diezgan zems — 92,96 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 74,14 %; ar bažām norāda, ka apropriāciju atcelšana tika konstatēta visās budžeta sadaļās un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija samazinājies par 2,12 %;

5.      pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju ir guvis pārliecību, ka tas bija rezervējis līdzekļus 2013. gada budžetā retroaktīvai darbinieku algu korekcijai; atzīmē, ka Eiropas Savienības Tiesa gada pēdējā ceturksnī nolēma, ka Centrs šos līdzekļus nedrīkst izmantot citā nolūkā;

6.     atzīmē, ka 2013. gadā Centram bija pozitīvs budžeta izpildes rezultāts, un, ņemot vērā negatīvos izpildes rezultātus iepriekšējos gados, tas ir nodrošinājis kopumā pozitīvu izpildes rezultātu ar budžeta pārpalikumu; norāda, ka šī iemesla dēļ EUR 2 012 975 no 2013. gada budžeta 2014. gadā ir jāieskaita atpakaļ Komisijai;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.      ar bažām atzīmē apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz 2014. gadu, salīdzinoši augsto apmēru — EUR 1 714 484 (26 %) II sadaļā (administratīvie izdevumi) un EUR 7 907 139 (44 %) III sadaļā (pamatdarbības izdevumi); atzīmē, ka III sadaļā apropriāciju pārnešana galvenokārt bija saistīta ar IT datortehnikas un programmnodrošinājuma publisko iepirkumu un tobrīd notiekošo Centra ārējo izvērtēšanu; atzīmē, ka III sadaļā pārnešana galvenokārt skāra daudzgadu projektus un IT posteņus, ar kuriem saistītās darbības tika īstenotas un maksājumi veikti saskaņā ar operatīvajām vajadzībām;

8.      pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatētajiem trūkumiem attiecībā uz budžeta plānošanu un izpildi operatīvo sanāksmju vajadzībām, galvenokārt pārāk augstu novērtētā sanāksmju apmeklējuma līmeņa un viesnīcu un lidojumu izmaksu dēļ; pauž bažas par to, ka attiecīgajā budžeta pozīcijā papildus 38 % apropriāciju, par kurām operatīvo sanāksmju vajadzībām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz 2014. gadu, 2013. gadā tika atcelti 29 % no 2013. finanšu gada apropriācijām un 59 % no apropriācijām, kas bija pārnestas no 2012. gada; aicina Centru attiecībā uz budžetu ievērot gada pārskata principu un šajā sakarībā uzlabot finanšu pārvaldību;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

9.      atzīmē, ka attiecībā uz 2013. gadu nedz atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi Revīzijas palātas ziņojumā nav izraisījuši komentārus par Centra iepirkuma procedūrām;

10.    pieņem zināšanai Centra iniciatīvu stiprināt iepirkuma jomu, izveidojot Iepirkuma nodaļu un Juridisko pakalpojumu nodaļu un pārstrukturējot savas iepirkuma un finanšu darbības;

11.    atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav iekļauti komentāri attiecībā uz Centra darbā pieņemšanas procedūrām;

12.    pieņem zināšanai, ka līdz 2013. gada beigām bija aizpildītas 190 no 198 štatu saraksta štata vietām; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu brīvo štata vietu īpatsvars ir samazinājies;

Iekšējā kontrole

13.    pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka 2012. gadam paredzētā dotāciju ex post pārbaužu plāna izpilde kavējās un tika apvienota ar dotāciju pārbaudes plānu 2013. gadam; pieņem zināšanai, ka dotāciju pārbaudes plāns 2013. gadam tiek īstenots ar ārējās revīzijas uzņēmuma palīdzību, ar kuru tika noslēgts līgums Komisijas pamatlīguma par tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu revīzijas un kontroles jomā ietvaros; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pārbaudēm, kas izlases veidā tiek veiktas saskaņā ar minēto 2013. gada plānu;

Iekšējā revīzija

14.    atzīmē, ka 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica pilnu riska novērtēšanu, kuras rezultātā tika sagatavots Centra stratēģiskais iekšējās revīzijas plāns un ierosināto revīzijas tēmu saraksts laikposmam no 2014. līdz 2016. gadam; pieņem zināšanai, ka pēc šīs novērtēšanas IAS nav veicis nekādus revīzijas uzdevumus;

15.    atzīmē, ka IAS pārbaudīja tā iepriekš sniegto ieteikumu izpildi, veicot dokumentu pārbaudi; pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka uz 2013. gada 31. decembri neizpildītu ļoti svarīgu vai ārkārtīgi būtisku ieteikumu nebija;

o

o   o

16.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

3.2.2015

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2109(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka 2013. gadā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (turpmāk „Centrs”) no Savienības vispārējā budžeta bija piešķirti EUR 58 315 356; uzsver, ka tie ir 0,039 % no visa ES budžeta;

2.  vēlreiz prasa, lai Centrs gan iekšējās, gan ārējās komunikācijas procesā skaidri norādītu, ka saņem līdzekļus no Savienības budžeta (Savienības subsīdiju), nevis Komisijas vai Kopienas subsīdiju;

3.  atzīmē, ka 2013. gadā Centram bija pozitīvs budžeta izpildes rezultāts, un, ņemot vērā negatīvos izpildes rezultātus iepriekšējos gados, tas ir nodrošinājis kopumā pozitīvu izpildes rezultātu ar budžeta pārpalikumu; norāda, ka šī iemesla dēļ EUR 2 012 975 no 2013. gada budžeta 2014. gadā ir jāieskaita atpakaļ Komisijai;

4.  lai arī zina, ka apropriāciju pārnešana ir saistīta ar Centra daudzgadu darbībām, tomēr atzīmē, ka 2013. gadā tika pārnests salīdzinoši daudz saistību apropriāciju (EUR 9 621 623); prasa, lai Centrs vairāk censtos ievērot budžeta gada pārskata principu;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs ir intensīvi strādājis un pabeidzis korektīvās darbības, kas bija jāveic saistībā ar iepriekšējiem Revīzijas palātas komentāriem, un īpaši atzinīgi vērtē Centra pieņemto izpildes (ex post) pārbaudes stratēģiju, kā arī apņemšanos ciešāk kontrolēt operatīvo sanāksmju izdevumus, tā nepieļaujot apropriāciju pārnešanu vai anulēšanu;

6.  pieņem zināšanai, ka līdz 2013. gada beigām bija aizpildītas 190 no 198 štatu saraksta štata vietām; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu brīvo štata vietu īpatsvars ir samazinājies;

7.  ir gandarīts, jo Revīzijas palāta uzskata, ka Centra 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

8.  ņemot vērā tam zināmos faktus, iesaka sniegt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2013. finanšu gada budžeta izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

8

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 123. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 123. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 123. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 123. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika