Procedură : 2014/2109(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0069/2015

Texte depuse :

A8-0069/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.30
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0139

RAPORT     
PDF 180kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.711v03-00 A8-0069/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2109(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2109(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Centrului(1),

–       având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Centrului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor(5), în special articolul 23,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0069/2015),

1.      acordă directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2109(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Centrului(8),

–       având în vedere Declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Centrului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor(12), în special articolul 23,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0069/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor , Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2109(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0069/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 58 315 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 0,2% față de bugetul pentru 2012;

B.     întrucât contribuția globală a Uniunii la bugetul Centrului pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 56 727 000 EUR, fiind neschimbată față de 2012; subliniază că această sumă reprezintă 0,039 % din bugetul total al Uniunii;

C.     întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că, în ce privește cele trei observații formulate în raportul de descărcare de gestiune pe 2012, în cazul a două dintre acestea apare indicația „nu se aplică”, iar una este marcată ca fiind „în desfășurare”; observă că acest lucru se referă la verificările ex-ante, care nu sunt sprijinite în măsură suficientă de documente privind eligibilitatea și exactitatea costurilor declarate; constată cu îngrijorare că Centrul a adoptat strategia pentru verificările ex-post cu o întârziere de zece luni; solicită Centrului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune de îndată ce această chestiune este finalizată;

2.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, de următoarele aspecte:

a.      versiunea revizuită a politicii cuprinzătoare de independență a Centrului, care urma să fie adoptată de Consiliul de administrație al Centrului în 2014, a fost împărțită într-o politică care se aplică experților externi și o politică care se aplică membrilor personalului; observă că aceste politici vor putea fi adoptate de Consiliul de administrație al Centrului în 2015; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea politicilor menționate mai sus;

b.      CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, Consiliului consultativ și personalului de conducere de nivel superior au fost făcute publice pe site-ul Centrului;

c.      informațiile referitoare la impactul activităților asupra cetățenilor Uniunii se găsesc pe site-ul Centrului, sub forma mai multor tipuri de documente, printre care comunicate de presă, buletine informative, rezultate ale unor cercetări științifice și rapoarte specifice;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

3.      constată cu îngrijorare, din raportul Curții, că, deși Centrul și-a îmbunătățit modul de gestionare a procedurilor de achiziții, în cazul unei proceduri lansate în 2013, informațiile din anunțul de participare nu corespundeau cu cele din caietul de sarcini, ceea ce este posibil să fi afectat procesul competitiv și rezultatul procedurii; constată că, în urma auditului Curții, Centrul a întreprins rapid acțiuni corective și contractul-cadru a fost anulat;

Gestiunea bugetară și financiară

4.      constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară relativ scăzută, de 92,96 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 74,14 %; observă cu îngrijorare că toate titlurile bugetare conțineau anulări ale unor credite și subliniază că rata de execuție a creditelor de plată a scăzut cu 2,12 % în comparație cu anul precedent;

5.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Centru, că acesta a rezervat fonduri din bugetul pentru 2013 pentru regularizările salariale cu caracter retroactiv; constată că, întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene și-a pronunțat hotărârea în ultimul trimestru al anului, Centrul nu a putut să utilizeze aceste fonduri în alte scopuri;

6.     constată că, în 2013, Centrul a înregistrat un sold bugetar pozitiv, care, combinat cu soldul negativ din exercițiile anterioare, a dus la obținerea unui sold global pozitiv al contului de rezultate; ia act de faptul că, prin urmare, suma de 2 012 975 EUR trebuie să fie rambursată Comisiei în 2014 în contul bugetului din 2013;

Angajamente și reportări                                           

7.      constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate în 2014 a fost relativ ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 1 714 484 EUR (26 %), precum și pentru titlul III (cheltuieli operaționale), situându-se la 7 907 139 EUR (44 %); constată că, pentru titlul III, reportările s-au datorat în principal achiziționării de hardware și de software informatic, precum și evaluării externe a Centrului aflate în desfășurare; ia act de faptul că, pentru titlul III, reportările priveau în principal proiecte multianuale și elemente informatice pentru care activitățile erau realizate și plățile erau efectuate conform nevoilor operaționale;

8.      regretă faptul că Curtea a identificat deficiențe la nivelul planificării și al execuției bugetare în ceea ce privește reuniunile operaționale, cauzate în principal de supraestimarea nivelurilor de prezență și a costurilor de cazare și de transport cu avionul; este îngrijorat de faptul că, pentru linia bugetară respectivă, au fost anulate 29 % din creditele aferente exercițiului 2013 și 59 % din reportările din exercițiul 2012, în plus față de cele 38 % din creditele angajate pentru reuniuni operaționale aferente exercițiului 2013 care au fost reportate în 2014; invită Centrul să respecte principiul bugetar al anualității și să-și îmbunătățească gestiunea financiară în acest sens;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

9.      constată că, pentru exercițiul 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Centrului în raportul Curții;

10.    ia act de inițiativa Centrului de a-și îmbunătăți practicile de achiziții prin înființarea Secțiunii pentru achiziții și a Secțiunii pentru servicii juridice și prin restructurarea activităților de achiziții și a celor financiare;

11.    observă că raportul Curții nu a cuprins observații legate de procedurile de recrutare ale Centrului;

12.    constată că, până la sfârșitul anului 2013, au fost ocupate 190 de posturi din totalul de 198 de posturi prevăzute în organigramă; ia act de îmbunătățirea ratei de ocupare comparativ cu 2012;

Controale interne

13.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Centru, că planul de verificare ex post a granturilor pentru 2012 a cunoscut întârzieri și a fost contopit cu planul de verificare a granturilor pentru 2013; constată că planul de verificare a granturilor pentru 2013 este implementat cu sprijinul unei societăți externe de audit cu care s-a încheiat contract în temeiul contractului-cadru al Comisiei pentru furnizarea de servicii de asistență tehnică în domeniul auditurilor și al controalelor; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele auditurilor tematice efectuate în cadrul planului pentru 2013;

Auditul intern

14.    observă că în 2013 Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o evaluare completă a riscurilor care a avut drept rezultat un plan strategic de audit intern pentru Centru și a enumerat subiectele auditurilor propuse pentru perioada 2014-2016; constată că IAS nu a mai efectuat și alte misiuni de audit;

15.    observă că IAS a monitorizat implementarea recomandărilor sale anterioare prin intermediul unei examinări documentare; constată, pe baza informațiilor furnizate de Centru, că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare foarte importantă și nicio recomandare critică deschisă;

o

o   o

16.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter transversal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

3.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2109(DEC))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că, în 2013, a fost pusă la dispoziția Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor („Centrul”) o sumă de 58 315 356 EUR, prin intermediul bugetului general al Uniunii; subliniază că această sumă reprezintă 0,039% din bugetul general al Uniunii;

2.  solicită încă o dată Centrului să indice cu claritate, în comunicarea sa internă și externă, că primește fonduri de la bugetul Uniunii (subvenții din partea Uniunii), și nu subvenții din partea Comisiei sau a Comunității;

3.  constată că, în 2013, Centrul a înregistrat un sold bugetar pozitiv, care, combinat cu soldul negativ din exercițiile anterioare, a dus la obținerea unui sold global pozitiv al contului de rezultate; ia act de faptul că, prin urmare, suma de 2 012 975 EUR trebuie să fie rambursată Comisiei în 2014 în contul bugetului din 2013;

4.  observă că, în 2013, nivelul creditelor de angajament reportate de Centru a fost relativ ridicat (9 621 623 EUR), recunoscând, în același timp, faptul că activitățile multianuale ale Centrului au generat reportări; solicită totuși Centrului să respecte principiul anualității bugetului;

5.  salută eforturile Centrului de a finaliza acțiunile corective inițiate ca urmare a observațiilor anterioare ale Curții de Conturi și în special adoptarea unei strategii de verificare ex-post, precum și angajamentul său de a monitoriza mai îndeaproape cheltuielile operaționale asociate întrunirilor pentru a evita reportările sau anulările care nu sunt necesare;

6.  constată că, până la sfârșitul anului 2013, au fost ocupate 190 de posturi din totalul de 198 de posturi prevăzute în organigramă; ia act de îmbunătățirea ratei de ocupare comparativ cu 2012;

7.  salută faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2013;

8.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2013.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

8

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 123.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 123.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 123.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 123.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

    Texte adoptate la acea dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Notă juridică - Politica de confidențialitate