Postup : 2014/2109(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2015

Predkladané texty :

A8-0069/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.30
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0139

SPRÁVA     
PDF 181kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.711v03-00 A8-0069/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(5), a najmä jeho článok 23,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0069/2015),

1.      udeľuje riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013;

(2014/2109(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(12), a najmä jeho článok 23,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0069/2015),

1.      konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0069/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) na rozpočtový rok 2013 sumu 58 315 000 EUR, čo je zvýšenie o 0,2 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže celkový príspevok Únie do rozpočtu centra na rok 2013 dosiahol sumu 56 727 000 EUR, čo nepredstavuje žiadnu zmenu v porovnaní s rokom 2012; zdôrazňuje, že táto suma tvorí 0,039 % z celkového rozpočtu Únie;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe o absolutóriu za rok 2012, Dvor audítorov označil dve z nich ako „nevzťahuje sa“ a jednu ako „prebiehajúcu“; konštatuje, že táto pretrvávajúca otázka sa týka overovania ex ante, ktoré nie je podporené dostatočnou dokumentáciou o oprávnenosti a presnosti vykazovaných nákladov; s obavami konštatuje, že centrum prijalo s desaťmesačným oneskorením stratégiu overovania ex post; očakáva, že centrum bude informovať orgán udeľujúci absolutórium hneď, ako sa táto pretrvávajúca otázka vyrieši;

2.      berie na vedomie, že podľa údajov centra:

a.      bolo revidované znenie komplexnej politiky centra týkajúcej sa nezávislosti, ktoré mala správna rada centra prijať v roku 2014, rozdelené na politiku vzťahujúcu sa na externých odborníkov a politiku vzťahujúcu sa na zamestnancov; konštatuje, že tieto politiky budú pripravené na prijatie správnou radou centra v roku 2015; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o prijatí vyššie uvedených politík;

b.      sú životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov jeho správnej rady, poradného fóra a vyššieho manažmentu zverejnené na internetovej stránke centra;

c.      sú informácie o dosahu jeho činností na občanov Únie dostupné na internetovej stránke centra, kde sú zverejnené viaceré typy dokumentov vrátane tlačových správ, informačných bulletinov, výsledkov vedeckého výskumu a osobitných správ;

Pripomienky k zákonnosti a správnosti operácií

3.      na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že hoci centrum zlepšilo riadenie postupov verejného obstarávania, pri jednom postupe začatom v roku 2013 neboli informácie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s informáciami v zadávacích špecifikáciách, čo mohlo mať vplyv na priebeh súťaže a výsledok postupu; berie na vedomie, že v nadväznosti na audit Dvora audítorov centrum prijalo okamžité nápravné opatrenia a zrušilo rámcovú zmluvu;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo relatívne nízku mieru plnenia rozpočtu na úrovni 92,96 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 74,14 %; so znepokojením konštatuje, že k zrušeniu rozpočtových prostriedkov došlo vo všetkých rozpočtových hlavách, a zdôrazňuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o 2,12 %;

5.      na základe informácií centra zisťuje, že v rozpočte na rok 2013 si vyhradilo finančné prostriedky na spätné úpravy platov zamestnancov; berie na vedomie, že Súdny dvor Európskej únie v poslednom štvrťroku daného roku rozhodol, že centrum nemôže použiť tieto prostriedky na iné účely;

6.     konštatuje, že centrum v roku 2013 zaznamenalo kladný výsledok rozpočtového hospodárenia, ktorý, ak sa pripočíta k negatívnemu výsledku z predchádzajúcich rokov, znamená celkový kladný zostatok výsledku rozpočtového hospodárenia; konštatuje, že v dôsledku toho sa suma 2 012 975 EUR má Komisii vrátiť v roku 2014 v súvislosti s rozpočtom na rok 2013;

Záväzky a prenosy                                                      

7.      so znepokojením konštatuje, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 bola pomerne vysoká, pričom v prípade hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla 1 714 484 EUR (26 %) a v prípade hlavy III (operačné výdavky) 7 907 139 EUR (44 %); konštatuje, že v prípade hlavy III sa prenosy týkali hlavne obstarávania IT hardvéru a softvéru, ako aj prebiehajúceho externého hodnotenia centra; berie na vedomie, že v prípade hlavy III sa prenosy týkali hlavne viacročných projektov a položiek IT, v súvislosti s ktorými sa činnosti a platby vykonávali v súlade s prevádzkovými potrebami;

8.      vyjadruje poľutovanie, že Dvor audítorov zistil nedostatky v súvislosti s plánovaním a plnením rozpočtu na operačné zasadnutia, a to najmä v dôsledku nadhodnotenia účasti a nákladov na hotely a letenky; je znepokojený tým, že v príslušnom rozpočtovom riadku bolo zrušených 29 % rozpočtových prostriedkov na rok 2013 a 59 % prostriedkov prenesených z roka 2012, pričom sa 38 % viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 vyčlenených na operačné zasadnutia prenieslo do roka 2014; vyzýva centrum, aby dodržiavalo zásadu ročnej platnosti rozpočtu a aby v tejto súvislosti zlepšilo svoje finančné hospodárenie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.      konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov centra v oblasti verejného obstarávania;

10.    berie na vedomie iniciatívu centra na posilnenie oblasti obstarávania vytvorením útvaru verejného obstarávania a útvaru právnych služieb a reštrukturalizáciou svojich činností verejného obstarávania a financovania;

11.    konštatuje, že v správe Dvora audítorov nie sú uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov centra;

12.    berie na vedomie, že 190 zo 198 pracovných miest uvedených v pláne pracovných miest bolo obsadených do konca roku 2013; oceňuje zlepšenú mieru obsadzovania pracovných miest v porovnaní s rokom 2012;

Vnútorné kontroly

13.    berie na vedomie, že podľa informácií centra došlo v pláne na overovanie grantov ex post na rok 2012 k oneskoreniam a že bol spojený s plánom na overovanie grantov na rok 2013; berie na vedomie, že plán na overovanie grantov na rok 2013 sa realizuje za pomoci externej audítorskej firmy, ktorá na základe rámcovej zmluvy Komisie poskytuje služby technickej podpory v oblasti auditov a kontrol; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vybraných auditov, ktoré sa vykonávajú podľa plánu na rok 2013;

Vnútorný audit

14.    berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2013 úplné posúdenie rizika, ktorého výsledkom je jeho strategický plán v oblasti interných auditov centra, v ktorom sa uvádzajú navrhované témy auditov na obdobie 2014 – 2016; berie na vedomie, že IAS nevykonal žiadny ďalší audit;

15.    konštatuje, že IAS vykonal administratívnu kontrolu vykonávania svojich predchádzajúcich odporúčaní; berie na vedomie, že podľa údajov centra nezostali k 31. decembru 2013 nevyriešené žiadne veľmi dôležité ani kritické odporúčania;

o

o   o

16.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

3.2.2015

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013

(2014/2109(DEC))

Spravodajca: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrol rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že v roku 2013 dostalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum‟) zo všeobecného rozpočtu Únie sumu 58 315 356 EUR; zdôrazňuje, že táto suma tvorí 0,039 % z celkového rozpočtu Únie;

2.  žiada opäť centrum, aby vo svojej internej a externej komunikácii jasne uvádzalo, že finančné prostriedky dostáva z  rozpočtu Únie (dotácia z Únie) namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva;

3.  konštatuje, že centrum v roku 2013 zaznamenalo kladný výsledok rozpočtového hospodárenia, ktorý, ak sa pripočíta k negatívnemu výsledku z predchádzajúcich rokov, znamená celkový kladný zostatok výsledku rozpočtového hospodárenia; konštatuje, že v dôsledku toho sa suma 2 012 975 EUR má Komisii vrátiť v roku 2014 v súvislosti s rozpočtom na rok 2013;

4.  konštatuje, že zatiaľ čo berie na vedomie viacročné činnosti centra, ktoré viedli k prenosom, prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov boli v roku 2013 pomerne vysoké (9 621 623 EUR); žiada centrum, aby dodržiavalo zásadu ročnej platnosti rozpočtu;

5.  víta úsilie, ktoré vyvinulo centrum, aby ukončilo nápravné opatrenia prijaté na základe predchádzajúcich pripomienok Dvora audítorov, a najmä prijatie stratégie kontroly ex post, ako aj jeho záväzok, že bude pozornejšie monitorovať prevádzkové výdavky na zasadnutia, aby sa predišlo zbytočným prenosom alebo zrušeniam prostriedkov;

6.  berie na vedomie, že 190 zo 198 pracovných miest uvedených v pláne pracovných miest bolo obsadených do konca roku 2013; oceňuje zlepšenú mieru obsadzovania pracovných miest v porovnaní s rokom 2012;

7.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa domnieva, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou centra za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

8.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.

(10)

Ú. v. Es L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 142, 30.04.2004, s. 1.

(13)

Ú. v. Es L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 07.12.2013, s. 42.

(15)

    Prijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia