Förfarande : 2014/2109(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0069/2015

Ingivna texter :

A8-0069/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0139

BETÄNKANDE     
PDF 170kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.711v03-00 A8-0069/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013

(2014/2109(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013

(2014/2109(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013, med centrumets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(5), särskilt artikel 23,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0069/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013

(2014/2109(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013, med centrumets svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(12), särskilt artikel 23,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0069/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013

(2014/2109(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0069/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt redovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 58 315 000 EUR, vilket motsvarar en ökning med 0,2 % jämfört med 2012.

B.     Unionens totala bidrag till centrumets budget för 2013 uppgick till 56 727 000 EUR, dvs. ingen förändring jämfört med 2012. Parlamentet betonar att detta belopp motsvarar 0,039 % av unionens totala budget.

C.     Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar med utgångspunkt från revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i ansvarsfrihetsbetänkandet för 2012, markerade revisionsrätten två av dem som ”ej tillämplig” och en som ”pågår”. Parlamentet noterar att det pågående ärendet avser förhandskontroller, där man inte med tillräcklig dokumentation har styrkt att de kostnader som ersättning begärs för är stödberättigande och exakta. Parlamentet konstaterar med oro att centrumet införde en strategi med efterhandskontroller tio månader senare. Parlamentet förväntar sig att centrumet informerar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så fort det pågående ärendet har avslutats.

2.      Europaparlamentet konstaterar följande på grundval av uppgifter från centrumet:

a.      Den reviderade versionen av centrumets omfattande riktlinjer för oberoende, som skulle antas av centrumets styrelse 2014, har delats upp i riktlinjer som gäller för externa experter och riktlinjer som gäller de anställda. Dessa riktlinjer kommer att vara klara att antas av centrumets styrelse 2015. Centrumet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om antagandet av ovan nämnda riktlinjer.

b.      Meritförteckningarna och intresseförklaringarna för medlemmarna av centrumets styrelse, rådgivande grupp och högsta ledning har offentliggjorts på centrumets webbplats.

c.      Information om hur centrumets verksamhet påverkar unionens medborgare finns på dess webbplats, genom offentliggörandet av olika typer av handlingar, inbegripet pressmeddelanden, nyhetsbrev, resultat av vetenskaplig forskning och specifika rapporter.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

3.      Europaparlamentet är med utgångspunkt från revisionsrättens rapport bekymrat över att centrumet visserligen har förbättrat sin hantering av upphandlingsförfaranden men i ett förfarande som inleddes 2013 var informationen i meddelandet om upphandling och i förfrågningsunderlaget motstridig, vilket kan ha påverkat konkurrensen och förfarandets resultat. Efter revisionsrättens granskning vidtog centrumet genast korrigerande åtgärder och ramkontraktet sades upp.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.      Europaparlamentet noterar att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2013 resulterade i ett relativt lågt budgetgenomförande på 92,96 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 74,14 %. Parlamentet är bekymrat över att anslag hade förfallit under alla budgetrubriker och påpekar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena minskade med 2,12 % jämfört med föregående år.

5.      Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från centrumet att man hade avsatt medel från budgeten för 2013 för retroaktiva lönejusteringar för de anställda. Enligt Europeiska unionens domstols beslut från årets sista kvartal fick centrumet inte använda dessa medel för andra ändamål.

6.     Europaparlamentet noterar att centrumet under 2013 hade ett positivt budgetutfall, som när det lades till det negativa budgetutfallet från föregående år resulterade i en övergripande positiv balans för resultatet. Parlamentet noterar vidare att 2 012 975 EUR därför ska betalas tillbaka till kommissionen år 2014 med avseende på 2013 års budget.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår    

7.      Europaparlamentet noterar med oro den relativt höga nivån av gjorda åtaganden som fördes över till 2014, dvs. 1 714 484 EUR (26 %) för avdelning 2 (administrativa utgifter) och 7 907 139 EUR (44 %) för avdelning 3 (driftsutgifter). För avdelning 2 gällde överföringarna främst upphandling av hård- och mjukvara för it och den pågående externa utvärderingen av centrumet. För avdelning 3 gällde överföringarna främst fleråriga projekt och it-poster för vilka åtgärder genomfördes och betalningar gjordes i enlighet med vad verksamheten krävde.

8.      Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten fann brister avseende planeringen och genomförandet av budgeten för administrationens sammanträden, vilket främst berodde på att centrumet hade överskattat antalet deltagare och flyg- och hotellkostnaderna. Parlamentet bekymrar sig över att för respektive budgetpost förföll 29 % av anslagen för 2013 och 59 % av överföringarna från 2012, och dessutom fördes 38 % av de anslag för 2013 för vilka åtaganden gjorts för administrationens sammanträden över till 2014. Parlamentet uppmanar centrumet att respektera principen om budgetens ettårighet och förbättra sin ekonomiska förvaltning i detta avseende.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.      Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra granskningsiakttagelser lett till några kommentarer om centrumets upphandlingsförfaranden i revisionsrättens rapport.

10.    Europaparlamentet noterar centrumets initiativ att stärka upphandlingsområdet genom att inrätta en sektion för upphandling och en sektion för rättstjänster samt genom en omstrukturering av verksamheten avseende upphandling och ekonomi.

11.    Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport inte innehöll några kommentarer om centrumets rekryteringsförfaranden.

12.    Europaparlamentet noterar att 190 av de 198 tjänsterna enligt tjänsteförteckningen hade tillsatts vid utgången av 2013. Parlamentet konstaterar att tillsättningsgraden förbättrats jämfört med 2012.

Internkontroll

13.    Europaparlamentet noterar utifrån uppgifter från centrumet att planen för efterhandskontroll av bidrag för 2012 var försenad och slogs samman med 2013 års plan för kontroll av bidrag. Parlamentet konstaterar att 2013 års plan för kontroll av bidrag genomförs med hjälp av en extern revisionsbyrå, med vilket avtal ingåtts inom ramen för kommissionens ramavtal för tillhandahållande av tjänster avseende tekniskt bistånd inom revisioner och kontroller. Europaparlamentet uppmanar centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av de utvalda revisioner som görs inom ramen för 2013 års plan.

Internrevision

14.    Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2013 utförde en fullständig riskbedömning som utmynnade i IAS strategiska plan för intern revision för centrumet med en förteckning över föreslagna granskningsteman för 2014–2016. Inga ytterligare revisioner utfördes av IAS.

15.    Europaparlamentet noterar att IAS följde upp genomförandet av dess tidigare rekommendationer genom en skrivbordsundersökning. Parlamentet noterar utifrån uppgifter från centrumet att varken kritiska eller mycket viktiga rekommendationer kvarstod att åtgärda den 31 december 2013.

o

o   o

16.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

3.2.2015

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013

(2014/2109(DEC))

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att ett belopp på 58 315 356 EUR ställdes till förfogande under 2013 för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) från unionens allmänna budget. Parlamentet betonar att detta belopp motsvarar 0,039 % av EU:s totala budget.

2.  Europaparlamentet begär än en gång att centrumet i sina interna och externa meddelanden tydliggör att det får medel från unionens budget (unionsstöd) och inte stöd från kommissionen eller gemenskapen.

3.  Europaparlamentet noterar att centrumet under 2013 hade ett positivt budgetutfall, som när det lades till det negativa budgetutfallet från föregående år resulterade i en övergripande positiv balans för resultatet. Parlamentet noterar vidare att 2 012 975 EUR därför ska betalas tillbaka till kommissionen år 2014 med avseende på 2013 års budget.

4.  Europaparlamentet är medvetet om centrumets fleråriga verksamheter som orsakar många överföringar, men konstaterar att överföringarna av gjorda åtaganden var relativt stora under 2013 (9 621 623 EUR). Parlamentet ber centrumet att försöka respektera principen om budgetens ettårighet.

5.  Europaparlamentet välkomnar centrumets ansträngningar för att vidta korrigerande åtgärder till följd av revisionsrättens tidigare kommentarer, och särskilt antagandet av en strategi för efterhandskontroller och centrumets åtagande att mer noga övervaka utgifterna för administrationens sammanträden så att onödiga överföringar eller förfallna anslag undviks.

6.  Europaparlamentet noterar att 190 av de 198 tjänsterna enligt tjänsteförteckningen hade tillsatts vid utgången av 2013. Parlamentet konstaterar att tillsättningsgraden förbättrats jämfört med 2012.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för centrumets årliga räkenskaper för budgetåret 2013 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

8.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att verkställande direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2013.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

8

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy