Postupak : 2014/2139(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0070/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0070/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.21
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0130

IZVJEŠĆE     
PDF 196kWORD 138k
30.3.2015
PE 541.337v02-00 A8-0070/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2014/2139(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2014/2139(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje odluke o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Komisije o mjerama praćenja na temelju razrješnice za financijsku godinu 2012. (COM(2014)0607) i priložene radne dokumente službi Komisije (SWD(2014)0285 i SWD(2014)0286),

–       uzimajući u obzir posebna godišnja izvješća(1) Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji decentraliziranih agencija za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(4),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 110.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0070/2015),

A.     budući da ova Rezolucija sadrži, za svako tijelo u smislu članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, horizontalne primjedbe priložene odlukama o razrješnici u skladu s člankom 110. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 i člankom 3. Priloga V. Poslovniku Parlamenta,

B.     budući da se broj agencija tijekom prošlog desetljeća znatno povećao, s tri u 2000. na 32 u 2013.,

1.      ponovno ističe važnost zadaća koje obavljaju agencije i njihova izravnog utjecaja na svakodnevni život građana Unije, autonomiju agencija, posebice regulatornih agencija i onih koje imaju funkciju neovisnog prikupljanja informacija; podsjeća da je glavni razlog za uspostavu agencija bila provedba neovisnih tehničkih ili znanstvenih procjena; ističe da je uloga izvršnih agencija pomagati Komisiji u upravljanju programima Unije u ime same Unije; poziva Komisiju i Mrežu agencija Unije („Mreža”) da poboljšaju svoje politike komunikacije kako bi zajamčile učinkovitu komunikaciju agencija s građanima u cilju senzibiliziranja javnosti o produktivnosti i postignućima;

2.     prepoznaje ulogu koju agencije imaju u pružanju podrške politikama Unije; poziva na širu primjenu tog stručnog znanja i mogućnosti u relevantnim fazama političkog postupka europskog semestra; naglašava važnost doprinosa agencija u radu na postizanju ciljeva strategije Europa 2020.;

3.     prima na znanje velik broj agencija osnovanih u području slobode, sigurnosti i pravde, ali ponovno naglašava važnost misija koje provode i njihov izravan utjecaj na svakodnevne živote građana; ističe da su sve nove agencije osnovane kao odgovor na specifičnu potrebu; napominje da su neke agencije koje su nadležne na području slobode, sigurnosti i pravde operativne te da izvršenje njihovih proračuna ovisi i o vanjskim čimbenicima;

4.     smatra da se raspravom o nacrtima godišnjih programa rada i višegodišnjim strategijama agencija u nadležnim odborima pomaže zajamčiti da programi i strategije odražavaju stvarne političke prioritete;

5.      napominje iz sažetog prikaza rezultata godišnjih revizija za 2013. godinu, koje je Revizorski sud proveo nad europskim agencijama i drugim tijelima („sažetak Suda”), da je proračun agencija za 2013. iznosio otprilike 2 milijarde EUR, što predstavlja rast od 25 % u usporedbi s 2012. te otprilike 1,4 % općeg proračuna Unije; napominje da je taj porast uglavnom posljedica novouspostavljenih agencija i novih zadaća nekih agencija; primjećuje iz sažetka Suda da je u agencijama zaposleno otprilike 6 500 stalnih dužnosnika i privremenog osoblja koji čine 14 % ukupnog broja djelatnika Unije koji su odobreni općim proračunom Unije; napominje nadalje da u agencijama radi i otprilike 2 900 ugovornog ili upućenog osoblja;

6.      podsjeća da je rizik za ugled Unije povezan s agencijama visok s obzirom na to da imaju znatan utjecaj na donošenje politika i odluka te provedbu programa u područjima od ključne važnosti za građane Unije;

7.      napominje da načelo „vrijednost za novac” također vrijedi za agencije te da bi one trebale pokazati da je njihov rad učinkovit i na taj način zajamčiti dobru obaviještenost građana o rezultatima aktivnosti agencija; zahtjeva od Mreže da pomno obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o primjeni i dodanoj vrijednosti zajedničkog skupa načela i priručnika o sustavima i okvirima za mjerenje uspješnosti, višegodišnjim i godišnjim programskim dokumentima, ključnim pokazateljima uspješnosti, alatima za izvještavanje i ocjenjivanje;

Zajednički pristup i plan Komisije

8.      podsjeća da su Parlament, Vijeće i Komisija u srpnju 2012. usvojili Zajednički pristup decentraliziranim agencijama („Zajednički pristup”), politički sporazum o budućem upravljanju agencijama i njihovoj reformi; prima na znanje da je Komisija odgovorna za praćenje tog sporazuma;

9.      pozdravlja Komisijin „Plan za praćenje zajedničkog pristupa decentraliziranim agencijama EU-a” („Plan”) utvrđen u prosincu 2012. te poziva sve uključene strane da nastave s napretkom ostvarenim u provedbi ideja koje su u njemu izražene; prepoznaje da je Komisija u svom Planu iznijela detaljan plan o provedbi praćenja Zajedničkog pristupa te navela 90 problema za koje je potrebno djelovanje svih uključenih sudionika;

10.    prima na znanje izvješće Komisije o napretku u provedbi Zajedničkog pristupa, njezin program za 2013. i razdoblje nakon toga, kao i zajedničke napore koje su poduzele Komisija i decentralizirane agencije, a koji su doveli do vidljivog napretka; pozdravlja u tom pogledu činjenicu da su oblici i uloge procesa unutarnje kontrole i službi agencija za unutarnju reviziju razjašnjeni u novoj Okvirnoj financijskoj uredbi(6), ali i činjenicu da je Europski ured za borbu protiv prijevara razradio smjernice za strategije agencija za borbu protiv prijevara;

11.    prima od Mreže na znanje da su agencije dobro napredovale u smislu provedbe mjera predviđenih Zajedničkim pristupom; utvrđuje, nadalje, da je, prema istraživanju koje je Mreža pokrenula među agencijama obuhvaćenima Planom, stopa dovršetka mjera iz plana koji se odnosi na pojedinu agenciju 96 %;

12.    prima na znanje da su službe Komisije izradile standardne odredbe u koje su uključene odgovarajuće pravne odredbe kako bi se odrazila načela dogovorena u Zajedničkom pristupu, kao i druge odredbe koje su uglavnom dio osnivačkih akata agencija; potvrđuje da se te standardne odredbe upotrebljavaju kao referentna točka pri osnivanju novih agencija ili pri revidiranju postojećih osnivačkih akata;

13.    napominje da je na temelju doprinosa agencija Komisija izradila smjernice sa standardnim odredbama za sporazume o sjedištu između decentraliziranih agencija i država članica domaćina; sa zabrinutošću primjećuje da 10 agencija još nema sporazum o sjedištu; preporučuje agencijama da pitanje sporazuma o sjedištu smatraju prioritetom i učinkovito ga riješe u cilju povećanja učinkovitosti i uštede troškova; izražava zabrinutost zbog činjenice da bi nepostojanje sporazuma o sjedištu moglo dovesti do ozbiljnih posljedica za osoblje agencija i poziva države članice da zaključe sporazume prije početka sljedećeg postupka davanja razrješnice;

14.    smatra da je potrebno provesti ozbiljnu procjenu kako bi se ocijenila mogućnost spajanja agencija koje izvršavaju slične zadaće, ne samo da bi se izbjeglo rasipanje sredstava, već također da bi se stvorila kritična masa potrebna za stvarnu učinkovitost agencija;

15.    potvrđuje da je Komisija unaprijedila svoje usluge agencijama u obliku općih i posebnih preporuka uporabom informacija i prijedloga koje pruža Mreža; napominje da su u kontekstu ograničenih financijskih i ljudskih resursa ta poboljšanja dovela do razmatranja mogućih strukturnih mjera za racionalizaciju rada agencija; napominje da su te mjere već dale rezultate poput zajedničkih usluga između agencija i potiče agencije da nastave u tom smjeru;

Upravljanje proračunom i financijama

16.    podsjeća da je načelo jedne godine među tri osnovna računovodstvena načela, zajedno s načelom jedinstva i ravnoteže, koja su neophodna za osiguravanje učinkovite provedbe proračuna Unije; napominje da se decentralizirane agencije ponekad ne pridržavaju tog načela u potpunosti; poziva agencije da s time u vezi smanje pogreške;

17.    prima iz sažetka Suda na znanje da je visoka razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava i dalje jedan od najčešćih problema kod upravljanja proračunom i financijama te da se taj problem prisutan dok 24 agencije; potvrđuje da visoka razina prenesenih sredstava nije sukladna proračunskom načelu jedne godine;

18.    prima na znanje da je u sedam slučajeva Revizorski sud i dalje zabilježio visoku razinu ukidanja prijenosa iz prijašnjih godina; primjećuje da takvi prijenosi ukazuju na to da su prenesena odobrena sredstva dodijeljena na temelju precijenjenih potreba ili da nisu opravdana ni na koji drugi način; poziva Mrežu da učini sve što je u njezinoj moći da spriječi buduće prijenose i da obrati posebnu pozornost na one agencije koje su ukinule prijenose iz prijašnjih godina;

19.    prima na znanje da je Komisija 30. rujna 2013. donijela novu Okvirnu financijsku uredbu u cilju pojednostavljenja pravila koja se primjenjuju na agencije;

20.    napominje da radi bolje usklađenosti i usporedivosti dokumenata koje agencije proizvode Komisija s njima surađuje na smjernicama za programski dokument, koji se sastoji od godišnjeg i višegodišnjeg dijela, kao i na obrascu za konsolidirana godišnja izvješća o radu prilagođenom zahtjevima određenima u Okvirnoj financijskoj uredbi;

21.    napominje da se Okvirnom financijskom uredbom propisuje da konsolidirano godišnje izvješće o radu bude poslano do 1. srpnja svake godine Komisiji, Revizorskom sudu i tijelu nadležnom za davanje razrješnice, i u kojem su okupljene informacije iz godišnjeg izvješća o radu, unutarnjih i vanjskih revizijskih izvješća te financijskih izvještaja, kako se zahtijevalo prethodnom Okvirnom financijskom uredbom; napominje da su izvješća o razrješnici i dalje odvojena zbog njihove posebne naravi i primatelja privremene računovodstvene dokumentacije;

22.    žali zbog činjenice da je u slučaju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju i Frontexa Revizorski sud i dalje morao izdati uvjetna mišljenja o zakonitosti i pravilnosti transakcija u vezi s računovodstvenom dokumentacijom; zabrinut je zbog ponovo velikog broj primjedbi (97) Revizorskog suda koje se odnose na 35 agencija; potiče Mrežu da se pobrine da dotične agencije poduzmu sve potrebne mjere kako bi postupile prema napomenama Suda;

Suradnja među agencijama – zajedničke usluge i sinergije

23.    izražava sumnju u vezi sa zemljopisnim položajem agencija, od kojih su mnoge smještene daleko od drugih europskih institucija; smatra da zemljopisna udaljenost nije potrebna radi zaštite nezavisnosti agencija, niti je sama po sebi jamstvo zaštite od nepoželjnog uplitanja bilo Komisije bilo država članica, ali u svim slučajevima znači dodatne putne troškove i otežava prednosti sinergija, kao što su središnje administrativne i financijske službe koje dijele sve ili neke agencije;

24.    primjećuje da su sve agencije ispitale svoje unutarnje administrativne postupke u skladu s prethodnim preporukama tijela nadležnog za davanje razrješnice; primjećuje nadalje da je niz agencija već proveo redovitu procjenu postupka u skladu s certifikatom ISO (ISO 9001), kao i to da su njihovi odjeli za kvalitetu i unutarnju reviziju proveli revizije; prima na znanje da su neke agencije ugovorom naručile pomoć stručnjaka radi procjene svojih unutarnjih administrativnih postupaka;

25.    pozdravlja činjenicu da se Okvirnom financijskom uredbom predviđa mogućnost razmjene ili prijenosa usluga ako se time može postići troškovna učinkovitost; podsjeća da agencije već traže sinergije, razmjenjuju najbolje prakse i zajednički se koriste uslugama radi učinkovitog djelovanja te kako bi maksimalno iskoristile svoje resurse; prima na znanje razvoj suradnje među agencijama koji će se dodatno pojačati u narednim godinama te im omogućiti da i dalje ispunjavaju svoje ciljeve; prima na znanje da je 82 % agencija potpisalo memorandum o razumijevanju s drugim agencijama; poziva agencije da nastave proširivati svoju već dobro uspostavljenu suradnju i zajedničke usluge; poziva agencije da budu proaktivne u traženju novih načina međusobne suradnje u cilju povećanja učinkovitosti i djelotvornosti svog rada;

26.    prima od agencija na znanje da je stvoren alat za komunikaciju preko interneta koji služi kao platforma za razmjenu informacija, znanja i najboljih praksi među agencijama i koji obuhvaća bazu podataka zajedničkih usluga u različitim područjima i upućivanja na nove inicijative; napominje da se suradnja među agencijama stalno povećava u njihovim područjima stručnosti te da se očekuje da će u skoroj budućnosti 65 % agencija zaključiti nove inicijative i potpisati memorandume o razumijevanju s drugim agencijama;

Uspješnost

27.    pozdravlja činjenicu da je dogovoren zajednički skup načela za učinkovito i djelotvorno upravljanje usmjereno na rezultate te zajedničke smjernice o sustavima za mjerenje uspješnosti, višegodišnjim i godišnjim programskim dokumentima i alatima za ocjenjivanje; ističe da je važno da Mreža postane članica nove međuinstitucionalne radne skupine o uspješnosti kako bi se potaknulo zajedničko razumijevanje koncepta dobre i poboljšanje uspješnosti; zahtijeva da Revizorski sud izradi ocjenu uspješnosti i rezultata agencija na vrijeme za reviziju u Višegodišnjem financijskom okviru za 2016.;

28.    smatra da je trend izvještavanja u kojem se više usredotočuje na učinkovitost i postignute rezultate pozivan; zahtijeva da se sustav izvještavanja u tom pogledu dodatno pojača kako bi se povećala demokratska odgovornost agencija;

Upravljanje ljudskim resursima

29.    uzima na znanje da je u srpnju 2013. Komisija donijela Komunikaciju(7) za uspostavu programiranja ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije u razdoblju 2014. – 2020., u cilju jamčenja usklađenosti resursa s ograničenjima koja su u tom pogledu navedena u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. – 2020.;

30.    prima od Mreže na znanje da je većina agencija provela traženo smanjenje broja osoblja od 5 % u svojim višegodišnjim planovima politike o osoblju i potiče Mrežu da se pobrine da agencije koje to još nisu napravile bez odgađanja poduzmu potrebne mjere za provedbu smanjenja broja osoblja; pozdravlja činjenicu da je Komisija stvorila dodatnu bazu za preraspodjelu djelatnika od 5 % osoblja i potiče Mrežu da u tom pogledu u potpunosti surađuje s Komisijom;

31.    smatra općenito da su potrebna poboljšanja u pogledu postupaka zapošljavanja uz poseban naglasak između ostalog na njihovu transparentnost;

32.    napominje da je Mreža pristala uspostaviti međuagencijsku bazu istražitelja kako bi provodila disciplinske istrage; potvrđuje da će kandidati koje agencije odrede sudjelovati u posebnoj mjeri osposobljavanja u tu svrhu koju provodi Istražni i disciplinski ured Komisije;

33.    poziva agencije da poboljšaju zemljopisnu zastupljenost među svojim osobljem; poziva sve agencije da objave stvaran broj ekvivalenata punog radnog vremena (EPRV) i to ne samo za privremeno i ugovorno osoblje, već i vrijeme rada vanjskih pružatelja usluga, izraženo u ekvivalentima punog radnog vremena ;

Suradnja Mreže s Parlamentom

34.    zadovoljan je suradnjom Mreže s nadležnim parlamentarnim odborom te prima na znanje dostupnost i otvorenost direktora agencija s kojima je odbor kontaktirao u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice; poziva Mrežu i pojedinačne agencije da dodatno pojačaju svoju komunikaciju i suradnju s Parlamentom izvan okvira postupka davanja razrješnice;

Sukobi interesa i transparentnost

35.    zapaža da je Komisija, nakon mjere Plana, u prosincu 2013. objavila „Smjernice o sprečavanju sukoba interesa u decentraliziranim agencijama EU-a i upravljanju njima” („Smjernice”); napominje da su u te Smjernicama uvrštene odredbe o objavi izjava o interesu za članove upravnih odbora, izvršne direktore, stručnjake u znanstvenim odborima ili druga takva tijela i osoblje; napominje nadalje da se Smjernicama osigurava jasna uputa na politike koje su agencije usvojile; prima na znanje da je niz agencija izdao ili ažurirao svoje politike o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima kako bi se u njima odrazile Smjernice;

36.    napominje da Smjernice nisu pravno obvezujuće za agencije i poziva Komisiju da istraži kako se može sklopiti više obvezujućih sporazuma s agencijama u cilju promicanja transparentnosti i izbjegavanja sukoba interesa;

37.    prima od agencija na znanje da je povjerenje građana Unije u europske institucije, agencije i tijela od iznimne važnosti; napominje da su agencije uvele niz konkretnih mjera i alata za odgovarajuće rješavanje rizika od stvarnih i navodnih sukoba interesa; napominje da je 88 % agencija već donijelo odgovarajuće politike za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima, dok se preostalih 12 % nalazi u tom postupku; primjećuje da se u politikama 81 % agencija uzimaju u obzir upućeni nacionalni stručnjaci te vanjsko i privremeno osoblje;

38.    napominje međutim da određeni broj agencija i dalje ima poteškoća s provedbom svojih politika o neovisnosti, posebno u pogledu popunjavanja stručnih skupina te znanstvenih panela i odbora; preporučuje agencijama da taj problem riješe zajedno s Komisijom, uzimajući između ostalog u obzir preporuke istrage na vlastitu inicijativu europske ombudsmanice (OI/6/2014/NF) pokrenute 12. svibnja 2014., koje su sažete u pismu Komisiji o sastavu stručnih skupina Komisije;

39.     prima na znanje da je 61 % agencija na svojim internetskim stranicama već objavilo životopise i izjave o interesu svojih članova upravnog odbora, rukovodećeg osoblja te vanjskih i unutarnjih stručnjaka; uviđa da su preostale agencije pristale objaviti jednake podatke nakon donošenja revidiranih politika i očekuje da će te agencije donijeti revidirane politike i podatke objaviti bez nepotrebnog odlaganja;

40.    napominje da se upućeni nacionalni stručnjaci te vanjsko i privremeno osoblje ne spominju pojedinačno u smjernicama te da posebno u slučaju takozvanih nezavisnih stručnjaka još ima prostora za tumačenje, na primjer u slučaju akademika koji su također provodili istraživanja za pojedina poduzeća ili općenito za poslovnu zajednicu; poziva Mrežu da u tom pogledu zajamči usklađen pristup kojim će se također spriječiti svi neizravni sukobi interesa;

41.    uviđa da je OLAF izradio smjernice za strategije agencija protiv prijevara te da je pritom uzeo u obzir doprinos agencija; napominje da je OLAF pružio potporu agencijama kako bi im olakšao provedbu tih smjernica;

42.    poziva Revizorski sud da postupi u skladu sa svojim tematskim izvješćem br. 15/2012 pod nazivom „Upravljanje sukobom interesa u odabranim agencijama EU-a”;

43.    potiče Komisiju da provodi redovite ocjene transparentnosti i integriteta agencija te da objavljuje rezultate takvih ocjena;

Vidljivost

44.    žali zbog nedostatka vidljivosti i demokratske odgovornosti agencija, o kojima građani uglavnom ne znaju mnogo i koje su osjetljive na vanjske utjecaje stručnih lobista, posebno onih koji predstavljaju velika poduzeća;

45.    prima na znanje da su u 2014. gotovo sve agencije na svojim internetskim stranicama objavile izjavu o tome da su agencije Unije; potiče preostale agencije da pod hitno dodaju tu izjavu i poziva ih da se pobrinu da se one i njihov rad povezuju s Unijom;

46.    pozdravlja inicijativu nekih agencija da se uvedu javna savjetovanja o nekim svojim politikama; poziva agencije da nastave s tom praksom;

47.    napominje da se, što se tiče socijalne odgovornosti, svim ugovorima koje su agencije potpisale za vanjske usluge ugovaratelje obvezuje da se pridržavaju lokalnog radnog i poreznog zakonodavstva; utvrđuje da su agencije poduzele i daljnje mjere kojima promiču socijalnu odgovornost, bilo zbog socijalnog profila svojih određenih misija, bilo u vezi s lokalnim zajednicama u kojima se nalaze;

48.    napominje prije svega sljedeće mjere:

–  Europska agencija za lijekove na svojoj internetskoj stranici objavljuje veći dio svojih ostvarenja kako bi bolje obavijestila i senzibilizirala javnost,

–  Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja aktivno podupire solunsku općinu u istraživanju mogućnosti mapiranja i usklađivanja vještina na lokanoj i regionalnoj razini, kao i u preraspodjeli njezine rashodovane informatičke opreme lokalnim školama i dobrotvornim ustanovama na temelju transparentnog postupka prijave i dodjele,

–  inovativni program aktivnosti na društvenim medijima Europske zaklade za izobrazbu tijekom Europske godine suzbijanja siromaštva i socijalne isključenost 2010. osvojio je međunarodne nagrade, a takav pristup koji se temelji na sudjelovanju dalje se proširio na sve aktivnosti zaklade;

49.    napominje da samo jedna agencija, Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT), objavljuje svoja godišnja izvješća o radu na svim službenim jezicima Unije, dok tri agencije prevode sažetke svojih godišnjih izvješća o radu na 23 službena jezika, uz iznimku irskog;

50.    napominje da je pod vodstvom CdT-a Mreža provela istraživanje o pristupu agencija višejezičnosti; napominje da je istraživanje pokazalo velike razlike u postojećem pristupu višejezičnosti te primjećuje da, s obzirom na to da svaka agencija ima različitu ciljnu publiku, zahtjeve dionika kao i različite proračune i razmjere, ne može za sve agencije postojati jedinstvena jezična politika;

51.    unatoč tome uviđa da sve agencije rade na primjeni višejezične prakse što se tiče njihove prisutnosti na internetu te nastoje imati najmanje jednu rubriku ili dokument na svojim internetskim stranicama u kojima se na svim službenim jezicima Unije pružaju osnovne informacije o agenciji; ističe da, iako višejezični pristup zahtijeva znatna financijska sredstva, agencije trebaju odmah reagirati u tom pogledu;

52.    prima na znanje da se rezultati rada agencija objavljuju javnosti uvrštavanjem njihovih godišnjih izvješća o radu na internetske stranice; isto tako napominje da su u nekim dijelovima godišnjih izvješća o radu uključeni opisi kojima se razumljivim jezikom objašnjava kako se sredstva Unije upotrebljavaju u proračunu agencija; napominje da većina agencija izrađuje izvješća u pogledu učinka svojih pojedinih zadaća na građane Unije i u kojima se objašnjava zašto je njihov rad važan;

53.    prima na znanje da su brojne agencije pojačale svoju prisutnost na internetu i uložile znatan napor u povećanje svoje vidljivosti te pozdravlja prokativan pristup u tom pogledu; poziva agencije da dodatno pojačaju vidljivost drugim alatima, kao što su društvene mreže, dani otvorenih vrata, sudjelovanje na sajmovima i slično, kako bi se na transparentan način zajamčila dobra obaviještenost europskih građana o radu agencija;

Unutarnje kontrole

54.    napominje da je 10 agencija dobilo ukupno 17 primjedbi koje su se odnosile na pitanja unutarnje kontrole, što predstavlja napredak u usporedbi s 2012. kada su 22 agencije dobile 34 primjedbe u pogledu istih pitanja; napominje da su se u četiri slučaja ta pitanja odnosila na provedbu standarda unutarnje kontrole koji nisu bili usvojeni do kraja godine ili su bili usvojeni, ali samo djelomično provedeni, ili za koje su korektivne mjere još bile u tijeku; napominje da su se primjedbe o upravljanju dugotrajnom imovinom i upravljanju bespovratnim sredstvima smanjile u usporedbi s 2012.;

55.    prima na znanje da su Okvirnom financijskom uredbom dodatno objašnjene uloge Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS) i odjela unutarnje revizije agencija (IAC) tako što su postavljene pretpostavke za pojačano usklađivanje rada, razmjenu informacija i opće sinergije među njima; napominje da se Okvirnom financijskom uredbom agencijama daje mogućnost razmjene njihovih odjela unutarnje revizije te ih poziva da to i rade kada je to moguće;

56.    poziva Revizorski sud da i dalje stavlja naglasak na provjeru dobrog financijskog upravljanja agencijama, naročito na ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost s kojom su se agencije koristile odobrenim sredstvima u ispunjavanju svojih obveza;

Agencije koje se financiraju vlastitim sredstvima

57.    ponavlja da bi tijela Unije na koja se ne primjenjuju financijska pravila iz Okvirne financijske uredbe trebala po potrebi uspostaviti slična pravila radi dosljednosti(8); naglašava da se trenutni viškovi moraju riješiti što je prije moguće i da bi trebalo istražiti mogućnost preraspodijele novca u proračun Unije te upućuje to pitanje na razmatranje međuinstitucionalnoj radnoj skupini o uspješnosti;

Druge primjedbe

58.    pozdravlja napor koji su agencije uložile u cilju rješavanja pitanja isplativosti i ekološke prihvatljivosti radnog prostora; potiče agencije da i dalje teže isplativim i ekološki prihvatljivim rješenjima u pogledu rada i upravljanja zgradama te da povećaju iskoristivost digitalnih rješenja kao što su videokonferencije u cilju smanjenja putnih i drugih troškova;

0

0         0

59.    nalaže svom predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi agencijama koje podliježu ovom postupku davanja razrješnice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

30.1.2015

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2014/2139(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  prepoznaje ulogu koju agencije imaju u pružanju podrške politikama Unije; poziva na širu primjenu tog stručnog znanja i mogućnosti u relevantnim fazama političkog postupka europskog semestra; naglašava važnost doprinosa agencija u radu na postizanju ciljeva strategije Europa 2020.;

2.  smatra da se raspravom o nacrtima godišnjih programa rada i višegodišnjim strategijama agencija u nadležnim odborima pomaže zajamčiti da programi i strategije odražavaju stvarne političke prioritete;

3.  skreće pozornost na izjave u izvješću Komisije o napretku(9) u provedbi zajedničkog pristupa za decentralizirane agencije EU-a(10) i na povezani plan za praćenje tog pristupa(11); pozdravlja napredak postignut u mnogim područjima, uključujući zajednički priručnik dobre prakse, smjernice sa standardnim odredbama za sporazume o sjedištu decentraliziranih agencija EU-a, smjernice o uspješnosti donošenja proračuna i decentraliziranim agencijama, smjernice za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima, tekući rad na prilagođenim pokazateljima uspješnosti kako bi se ocijenili rezultati koje su ostvarili direktori agencija te strukturnu reformu u predloženom spajanju

CEPOL-a s Europolom;

4.  napominje da bi Komisija trebala nastaviti s procjenom mogućnosti spajanja postojećih agencija na temelju detaljnih procjena učinaka, posebno u njihovom administrativnom i financijskom upravljanju; pozdravlja činjenicu da će se time omogućiti smanjenje troškova i poziva Komisiju da obrati posebnu pozornost na to da se mjerama racionalizacije ne bi smio ugroziti vrijedan doprinos agencija na području odluka o politici, posebno onih povezanih s izazovima strategije Europa 2020.; smatra da bi se postojećim dobrim praksama sinergije među agencijama trebala maksimalno povećati svrha međusobnog nadopunjavanja;

5.  pozdravlja napredak postignut u provedbi plana, čiji je cilj uspostava jasnijeg i učinkovitijeg okvira za rad agencija kako bi se povećala njihova učinkovitost, isplativost i odgovornost; pozdravlja u tom pogledu činjenicu da su oblici i uloge funkcija unutarnje kontrole i službi za unutarnju reviziju agencija razjašnjeni u novoj Okvirnoj financijskoj uredbi, ali i činjenicu da je Europski ured za borbu protiv prijevara razradio smjernice za strategije agencija za borbu protiv prijevara.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

29.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

9

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

6.2.2015

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2014/2139(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvie Guillaume

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

Tijela, uredi i agencije Unije na području slobode, sigurnosti i pravde

1.  prima na znanje velik broj agencija osnovanih u području slobode, sigurnosti i pravde, ali ponovno naglašava važnost misija koje provode i njihov izravan utjecaj na svakodnevne živote građana; ističe da su sve nove agencije osnovane kao odgovor na specifičnu potrebu; uvjeren je da je uloga svake agencije na tom području djelovanja drukčija i potrebna te pruža dodanu europsku vrijednost;

2.  potiče sve agencije da učine sve što je u njihovoj moći kako bi odgovorno upravljale svojim proračunima i posebno poziva da poboljšaju svoje proračunsko planiranje, kojim se ne bi trebale precijeniti njihove potrebe i kojim bi se trebalo poštovati načelo jedne godine; poziva agencije da teže najvišoj razini transparentnosti; čestita agencijama koje su uložile napore u cilju racionalizacije svog poslovanja i optimalne upotrebe svog proračuna;

3.  žali zbog činjenice da neke države članice nisu sklopile sporazume o sjedištu; izražava zabrinutost zbog činjenice da bi to moglo dovesti do ozbiljnih posljedica za osoblje agencija i poziva države članice da sklope sporazume prije početka sljedećeg postupka davanja razrješnice za izvršenje proračuna;

4.  smatra da je trend izvještavanja u kojem se više usredotočuje na učinkovitost i postignute rezultate pozivan; zahtijeva da se sustav izvještavanja u tom pogledu dodatno pojača kako bi se povećala demokratska odgovornost agencija;

5.  smatra općenito da je potrebno poboljšati postupke zapošljavanja uz poseban naglasak, između ostalog, na njihovu transparentnost;

6.  nada se da će se makar godišnja izvješća o radu agencija osim na engleskom objaviti i na svim drugim službenim jezicima Europske unije, odnosno, za sada, barem na francuskom i njemačkom jeziku;

7.  napominje da su neke agencije koje su nadležne na području slobode, sigurnosti i pravde operativne te da izvršenje njihovog proračuna ovisi i o vanjskim čimbenicima;

8.  poziva Revizorski sud da i dalje stavlja naglasak na provjeru dobrog financijskog upravljanja agencijama, naročito na ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost s kojom su se agencije koristile odobrenim sredstvima u ispunjavanju svojih obveza.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

7

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014.

(2)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013.

(7)

COM(2013)0519.

(8)

Trenutačno su to Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO) u Angersu i Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) u Alicanteu

(9)

http://europa.eu/agencies/documents/2013-12-10_progress_report_on_the_implementation_of_the_common_approach_en.pdf

(10)

http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf

(11)

http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti