Postup : 2014/2139(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0070/2015

Predkladané texty :

A8-0070/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0130

SPRÁVA     
PDF 202kWORD 138k
30.3.2015
PE 541.337v02-00 A8-0070/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2014/2139(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2014/2139(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rozpočtový rok 2012 (COM(2014)0607) a na pripojené pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 110,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0070/2015),

A.     keďže toto uznesenie obsahuje pre každú organizáciu v zmysle článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 prierezové poznámky pripojené k rozhodnutiam o udelení absolutória v súlade s článkom 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článkom 3 prílohy V Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu;

B.     keďže v poslednom desaťročí došlo k výraznému zvýšeniu počtu agentúr – ich počet sa zvýšil z troch v roku 2000 na 32 v roku 2013;

1.      pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenné životy občanov Únie, a nezávislosť agentúr, najmä v prípade regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavným dôvodom zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posudkov; upozorňuje, že úlohou výkonných agentúr je pomôcť Komisii riadiť programy Únie v jej mene; vyzýva Komisiu a sieť agentúr Únie (ďalej len „sieť“), aby zlepšili svoju komunikačnú politiku a zabezpečili účinnú komunikáciu agentúr s občanmi s cieľom zvýšiť informovanosť o produktivite a dosiahnutých výsledkoch;

2.     uznáva úlohu agentúr pri podpore politík Únie; požaduje širšie využitie ich odborných znalostí a schopností v príslušných fázach vykonávania politiky európskeho semestra; zdôrazňuje prínos agentúr pre snahu o plnenie cieľov stratégie Európa 2020;

3.     uznáva, že v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol vytvorený veľký počet agentúr, pripomína však význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov; zdôrazňuje, že zriadenie každej novej agentúry vychádzalo zo skutočnej potreby; poznamenáva, že niektoré agentúry pôsobiace v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sú operačné agentúry a že plnenie ich rozpočtu závisí aj od vonkajších faktorov;

4.     domnieva sa, že diskusia o návrhoch ročných programov práce a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority;

5.      konštatuje, že podľa zhrnutia výsledkov výročných auditov európskych agentúr a iných orgánov za rok 2013 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) rozpočet agentúr na rok 2013 predstavoval približne 2 miliardy EUR, čo je nárast o 25 % v porovnaní s rokom 2012 a predstavuje 1,4 % všeobecného rozpočtu Únie; konštatuje, že toto zvýšenie je v prvom rade dôsledkom zriadenia nových agentúr, ako aj rozšírenia úloh pre niektoré agentúry; na základe zhrnutia Dvora audítorov poznamenáva, že agentúry zamestnávajú približne 6 500 stálych a dočasných úradníkov, čo predstavuje 14 % celkového počtu úradníkov Únie schválených podľa všeobecného rozpočtu Únie; okrem toho poznamenáva, že pre agentúry pracuje približne 2 900 zmluvných alebo vyslaných pracovníkov;

6.      pripomína, že riziko poškodenia povesti v súvislosti s agentúrami je pre Úniu vysoké, keďže agentúry majú značný vplyv na politiku, rozhodovanie a vykonávanie programov v oblastiach, ktoré majú rozhodujúci význam pre občanov Únie;

7.      konštatuje, že zásada „pomer cena – výkon“ platí aj pre agentúry a agentúry by mali preukázať, že fungujú efektívne a zabezpečiť, aby boli občania plne informovaní o výsledkoch ich činnosti; vyzýva sieť, aby orgán udeľujúci absolutórium podrobne informovala o uplatňovaní a pridanej hodnote spoločného súboru zásad a príručiek k systémom merania výkonnosti a rámcom, viacročných a ročných programových dokumentov, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a nástrojov na podávanie správ a hodnotenie;

Spoločný prístup a plán Komisie

8.      pripomína, že Parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 spoločný prístup k decentralizovaným agentúram (ďalej len „spoločný prístup“), t. j. politickú dohodu týkajúcu sa budúcnosti riadenia a reformy agentúr; berie na vedomie, že Komisia je zodpovedná za opatrenia nadväzujúce na túto dohodu;

9.      víta plán Komisie o následných opatreniach týkajúcich sa spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ (ďalej len „plán“) stanovený v decembri 2012 a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby pokračovali vo svojom pokroku dosiahnutom pri realizácii myšlienok, ktoré sú v ňom vyjadrené; berie na vedomie, že Komisia v tomto svojom dokumente stanovila podrobný plán, ako vykonávať následné kroky týkajúce sa spoločného prístupu, a uviedla zoznam 90 otázok, v súvislosti s ktorými musia všetci zapojení aktéri podniknúť príslušné kroky;

10.    berie na vedomie správu Komisie o pokroku vo vykonávaní spoločného prístupu, jej program na rok 2013 a na ďalšie obdobie, ako aj úsilie vyvíjané spoločne Komisiou a decentralizovanými agentúrami, ktoré viedlo k preukázateľnému pokroku; v tejto súvislosti víta objasnenie postupov a úloh funkcií vnútornej kontroly a vnútorných audítorských služieb agentúr uskutočňovaných podľa revidovaného rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách(6), ako aj usmernenia pre stratégie agentúr v oblasti boja proti podvodom, ktoré vypracoval Európsky úrad pre boj proti podvodom;

11.    berie na vedomie informácie siete, že agentúry dosiahli značný pokrok z hľadiska vykonávania opatrení stanovených v spoločnom prístupe; okrem toho uznáva, že podľa prieskumu, ktorý sieť vykonala medzi agentúrami, na ktoré sa uvádzaný plán vzťahuje, dosahuje miera dokončenia činností zahrnutých v pláne opatrení týkajúcich sa agentúr 96 %;

12.    berie na vedomie, že útvary Komisie vypracovali štandardné ustanovenia, ktoré obsahujú príslušné právne ustanovenia zohľadňujúce zásady dohodnuté v spoločnom prístupe, ako aj ďalšie ustanovenia, ktoré sú obvykle súčasťou ustanovujúcich aktov agentúr; uznáva, že tieto štandardné ustanovenia sa používajú ako referenčné východisko pri vytváraní nových agentúr alebo pri revízii existujúcich ustanovujúcich aktov;

13.    konštatuje, že na základe príspevkov agentúr Komisia vypracovala usmernenia obsahujúce štandardné ustanovenia pre dohody o sídle medzi decentralizovanými agentúrami a hostiteľským členským štátom; so znepokojením konštatuje, že 10 agentúr stále neuzavrelo dohodu o sídle; vyzýva agentúry, aby účinne a prioritne riešili otázky dohody o sídle s cieľom zvýšiť efektivitu a ušetriť náklady; obáva sa, že neexistencia dohôd o sídle môže mať vážne dôsledky pre zamestnancov agentúr, a vyzýva príslušné členské štáty, aby uzavreli dohody skôr, ako sa začne budúci postup udelenia absolutória;

14.    považuje za dôležité vykonať seriózne posúdenie možnosti zlúčenia agentúr, ktoré vykonávajú podobnú činnosť, a to nielen preto, aby sa zabránilo plytvaniu zdrojov, ale aj s cieľom vytvoriť kritické množstvo, vďaka ktorému sa agentúry stanú skutočne efektívnymi;

15.    konštatuje, že Komisia zlepšila svoje služby pre agentúry vo forme všeobecných aj osobitných odporúčaní, a to na základe využitia informácií a odporúčaní poskytnutých sieťou; konštatuje, že v súvislosti s obmedzenými finančnými a ľudskými zdrojmi tieto zlepšenia viedli k zváženiu možných štrukturálnych opatrení na racionalizáciu fungovania agentúr; poznamenáva, že tieto opatrenia už priniesli výsledky, ako napríklad spoločné využívanie služieb viacerými agentúrami, a agentúry nabáda, aby v tomto úsilí pokračovali;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

16.    pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je jednou z troch základných účtovných zásad (spolu s jednotnosťou a rovnováhou) potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; konštatuje, že decentralizované agentúry niekedy túto zásadu v plnej miere nedodržiavajú; agentúry vyzýva, aby v tejto súvislosti obmedzili chyby na minimum;

17.    berie na vedomie informácie uvedené v zhrnutí Dvora audítorov, že vysoká miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia a že táto otázka sa týkala 24 agentúr; uznáva, že vysoká miera prenosov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

18.    berie na vedomie, že Dvor audítorov napriek tomu v siedmich prípadoch zaznamenal vysokú mieru zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov; konštatuje, že takéto zrušenia naznačujú, že rozpočtové prostriedky boli prenesené na základe nadhodnotených potrieb alebo boli inak neodôvodnené; vyzýva sieť, aby urobila všetko, čo je v jej silách, a zabránila budúcim prenosom a aby sa zamerala predovšetkým na tie agentúry, ktoré zrušili prenesené rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov;

19.    berie na vedomie, že Komisia 30. septembra 2013 prijala nové rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom zjednodušiť pravidlá uplatniteľné na agentúry;

20.    konštatuje, že v záujme zabezpečenia lepšej súdržnosti a porovnateľnosti medzi dokumentmi, ktoré vytvorili agentúry, s nimi Komisia spolupracuje na usmerneniach pre programový dokument, ktorý pozostáva z ročnej a viacročnej zložky, ako aj na vzore pre konsolidované výročné správy o činnosti prispôsobené požiadavkám rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

21.    konštatuje, že v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách sa ustanovuje, že konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zašle do 1. júla každého roka Komisii, Dvoru audítorov a orgánu udeľujúcemu absolutórium, ktorý zhŕňa informácie z výročných správ o činnosti, z interných a externých audítorských správ, ako aj z finančných správ, ako sa vyžaduje podľa predchádzajúceho rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že správy o absolutóriu zostávajú oddelené vzhľadom na svoj osobitný charakter a na adresátov predbežnej účtovnej závierky;

22.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade Európskeho inovačného a technologického inštitútu a agentúry Frontex musel Dvor audítorov napriek tomu vydať výrok s výhradou k zákonnosti a správnosti príslušných transakcií; vyjadruje poľutovanie nad naďalej vysokým počtom pripomienok (97) Dvora audítorov týkajúcich sa 35 agentúr; naliehavo vyzýva sieť, aby dohliadla na to, aby príslušné agentúry prijali potrebné opatrenia v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov;

Spolupráca medzi agentúrami – spoločné služby a synergie

23.    vyjadruje pochybnosti v súvislosti s geografickým umiestnením agentúr, keďže mnohé z nich sa nachádzajú veľmi ďaleko od ostatných európskych inštitúcií; zastáva názor, že geografická vzdialenosť nemá vplyv na zabezpečenie nezávislosti agentúr a neposkytuje ani ochranu pred neželaným zasahovaním zo strany Komisie alebo členských štátov, avšak v každom prípade so sebou prináša dodatočné náklady na cestovanie a sťažuje využívanie synergického účinku, napríklad centralizovanejších administratívnych a finančných služieb, ktoré by spoločne využívali všetky alebo viaceré agentúry;

24.    konštatuje, že všetky agentúry preskúmali svoje interné administratívne postupy v súlade s predchádzajúcimi odporúčaniami orgánu udeľujúceho absolutórium; okrem toho konštatuje, že niektoré agentúry už prešli pravidelným procesom hodnotenia vykonaným v súlade s certifikáciou ISO (ISO 9001), ako aj auditmi vykonanými ich útvarmi kvality a vnútorného auditu; berie na vedomie, že niektoré agentúry využili na hodnotenie svojich vnútorných administratívnych postupov pomoc konzultantov;

25.    víta skutočnosť, že rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách stanovuje možnosť spoločného využívania alebo prenosu služieb v prípadoch, keď je tým možné zvýšiť nákladovú efektívnosť; pripomína, že agentúry sa už usilujú o synergie, vymieňajú si najlepšie postupy a spoločne využívajú služby v záujme efektívneho fungovania a s cieľom čo najlepšie využiť svoje zdroje; berie na vedomie vývoj vzájomnej spolupráce agentúr, ktorá sa v nadchádzajúcich rokoch ďalej zintenzívni a umožní im naďalej plniť svoje ciele; konštatuje, že 82 % agentúr podpísalo memorandum o porozumení s inými agentúrami; vyzýva agentúry, aby naďalej rozširovali svoju už etablovanú spoluprácu a spoločné využívanie služieb; vyzýva agentúry, aby sa aktívne usilovali nadväzovať ďalšiu vzájomnú spoluprácu s cieľom zvyšovať účinnosť a efektivitu svojej činnosti;

26.    berie na vedomie informáciu agentúry, že bol vytvorený internetový komunikačný nástroj, ktorý slúži ako platforma pre výmenu informácií, poznatkov a najlepších postupov medzi agentúrami a obsahuje databázu spoločne využívaných služieb v rôznych oblastiach a odkazy na nové iniciatívy; berie na vedomie, že spolupráca medzi agentúrami v ich príslušných špecializovaných oblastiach sa nepretržite zintenzívňuje a že v blízkej budúcnosti 65 % agentúr očakáva stanovenie nových iniciatív a podpísanie nových memoránd o porozumení s inými agentúrami;

Výkonnosť

27.    víta skutočnosť, že bol odsúhlasený spoločný súbor zásad zameraných na dosiahnutie účinného a účelného riadenia, ktoré je zamerané na výsledky, ako aj spoločné usmernenia pre systémy merania výkonu, viacročné a ročné programové dokumenty a nástroje na podávanie správ a hodnotenie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa sieť stala členom novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre výkonnosť s cieľom podporiť spoločné chápanie pojmu dobrý a zlepšený výkon; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol hodnotenie výkonnosti a výsledkov agentúr včas pred revíziou viacročného finančného rámca v roku 2016;

28.    domnieva sa, že trend klásť pri podávaní správ väčší dôraz na účinnosť a dosiahnuté výsledky je pozitívny; v tejto súvislosti žiada ďalšie posilnenie systému podávania správ, aby sa posilnila demokratická zodpovednosť agentúr;

Riadenie ľudských zdrojov

29.    berie na vedomie, že Komisia prijala v júli 2013 oznámenie(7) o plánovaní ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť zdrojov s obmedzeniami stanovenými v tejto súvislosti vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

30.    na základe informácií siete konštatuje, že väčšina agentúr už zrealizovala požadované zníženie počtu zamestnancov o 5 % vo svojich viacročných plánoch personálnej politiky, a naliehavo sieť vyzýva, aby dohliadla na to, aby agentúry, ktoré tak ešte neučinili, prijali potrebné opatrenia a bezodkladne vykonali takéto zníženie počtu zamestnancov; víta skutočnosť, že Komisia vytvorila dodatočný fond pracovných miest určených na presun týkajúci sa 5 % počtu zamestnancov, a naliehavo sieť vyzýva, aby v tejto súvislosti s Komisiou plne spolupracovala;

31.    vo všeobecnosti sa domnieva, že je potrebné zlepšiť postupy prijímania zamestnancov a medziiným aj ich transparentnosť;

32.    berie na vedomie, že sieť sa dohodla na zriadení medziagentúrnej skupiny vyšetrovateľov s cieľom vykonávať disciplinárne vyšetrovania; berie na vedomie, že kandidáti menovaní agentúrami sa budú zúčastňovať na osobitných akciách odbornej prípravy na tento účel, ktoré bude vykonávať Úrad Komisie pre vyšetrovanie a disciplinárne opatrenia;

33.    vyzýva agentúry, aby zlepšili geografickú rovnováhu v oblasti obsadzovania pracovných miest; žiada všetky agentúry, aby zverejňovali skutočný ekvivalent plného pracovného času, a to nielen v prípade dočasných a zmluvných zamestnancov, ale aj dodávateľov;

Spolupráca siete s Parlamentom

34.    vyjadruje spokojnosť so spoluprácou siete s príslušným parlamentným výborom a berie na vedomie dostupnosť a otvorenosť riaditeľov agentúr, s ktorými výbor nadviazal kontakt v rámci ročného postupu udeľovania absolutória; vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby ďalej rozvíjali komunikáciu a spoluprácu s Parlamentom, aj nad rámec postupu udeľovania absolutória;

Konflikt záujmov a transparentnosť

35.    konštatuje, že v súlade s plánom činností Komisia v decembri 2013 uverejnila usmernenia o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ (ďalej len „usmernenia“); konštatuje, že tieto usmernenia obsahujú ustanovenia o uverejnení vyhlásení o záujmoch členov správnej rady, výkonných riaditeľov, odborníkov vo vedeckých výboroch alebo iných takýchto orgánov a zamestnancov; okrem toho poznamenáva, že usmernenia jasne odkazujú na politiky prijaté agentúrami; berie na vedomie, že viaceré agentúry prijali alebo aktualizovali svoje politiky predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, aby zohľadnili usmernenia;

36.    konštatuje, že usmernenia nie sú pre agentúry právne záväzné, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako s agentúrami uzatvárať záväznejšie dohody, s cieľom podporovať transparentnosť a predchádzať konfliktom záujmov;

37.    berie na vedomie informáciu agentúr, že dôvera občanov Únie v európske inštitúcie, agentúry a orgány má prvoradý význam; konštatuje, že agentúry zaviedli celý rad konkrétnych opatrení a nástrojov s cieľom primerane riešiť riziká skutočných a vnímaných konfliktov záujmov; konštatuje, že 88 % agentúr už prijalo príslušné politiky na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie, kým zostávajúcich 12 % tak práve robí; berie na vedomie, že v rámci politík 81 % agentúr sa zohľadňujú vyslaní národní experti a externí a dočasní zamestnanci;

38.    konštatuje však, že viaceré agentúry majú naďalej ťažkosti s vykonávaním politík nezávislosti, najmä pokiaľ ide o personálne obsadzovanie expertných skupín a vedeckých panelov a výborov; odporúča agentúram, aby sa na túto otázku zamerali spolu s Komisiou a aby pritom zohľadnili aj odporúčania z vyšetrovania európskej ombudsmanky z vlastnej iniciatívy (OI/6/2014/NF), ktoré začalo 12. mája 2014, uvedené v liste Komisii na tému zloženia expertných skupín Komisie;

39.     berie na vedomie, že 61 % agentúr už na svojich internetových stránkach zverejnilo životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov svojich správnych rád, vedúcich pracovníkov a externých aj interných odborníkov; uznáva, že zostávajúce agentúry sa dohodli uverejniť tie isté informácie po prijatí revidovaných politík a očakáva, že tieto agentúry príjmu revidované politiky a zverejnia tieto informácie bez zbytočného odkladu;

40.    konštatuje, že vyslaní národní experti, externí a dočasní zamestnanci nie sú výslovne uvedení v usmerneniach a že osobitne v prípade tzv. nezávislých expertov existuje naďalej riziko nejednoznačného výkladu, napríklad v prípade akademických pracovníkov, ktorí zároveň realizovali výskum pre jednotlivé spoločnosti alebo podnikateľský sektor vo všeobecnosti; vyzýva sieť, aby v tomto ohľade zabezpečila harmonizovaný prístup, ktorý zároveň zabráni akýmkoľvek nepriamym konfliktom záujmov;

41.    uznáva, že úrad OLAF vypracoval usmernenia pre stratégie agentúr proti podvodom a že pri tom vzal do úvahy príspevok agentúr; berie na vedomie, že úrad OLAF poskytuje agentúram podporu na uľahčenie vykonávania týchto usmernení;

42.    vyzýva Dvor audítorov, aby prijal opatrenia nadväzujúce na osobitnú správu č. 15/2012 s názvom Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ;

43.    nabáda Komisiu, aby uskutočňovala pravidelné hodnotenia transparentnosti a integrity agentúr a aby výsledky takéhoto hodnotenia zverejňovala;

Viditeľnosť

44.    vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom viditeľnosti a demokratickej zodpovednosti agentúr, keďže občania ich vo všeobecnosti veľmi dobre nepoznajú a agentúry ľahko podliehajú vonkajším vplyvom zo strany špecializovaných lobistov, najmä tých, ktorí zastupujú veľké spoločnosti;

45.    berie na vedomie, že v roku 2014 takmer všetky agentúry uviedli na svojich internetových stránkach vyhlásenie, že sú agentúrami Únie; naliehavo vyzýva zostávajúce agentúry, aby vyhlásenie čo najskôr uviedli a žiada agentúry, aby zabezpečili, že ony samotné, ako aj ich činnosť bude spájaná s Úniou;

46.    víta iniciatívu niektorých agentúr zaviesť v súvislosti s niektorými svojimi politikami verejné konzultácie; vyzýva agentúry, aby v tejto praxi pokračovali;

47.    konštatuje, že pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť, všetky zmluvy na externé služby podpísané agentúrami zaväzujú dodávateľov, aby dodržiavali miestne pracovnoprávne a daňové predpisy; berie na vedomie, že agentúry tiež prijali ďalšie opatrenia na podporu sociálnej zodpovednosti, a to buď z dôvodu sociálneho profilu svojich osobitných úloh, alebo vzhľadom na miestne spoločenstvá, v ktorých pôsobia;

48.    berie na vedomie predovšetkým tieto opatrenia:

–  Európska agentúra pre lieky zverejňuje prevažnú časť svojej produkcie na svojej internetovej stránke s cieľom zlepšiť informovanie verejnosti a jej povedomie,

–  Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania aktívne podporuje mesto Solún pri skúmaní možností mapovania a zosúlaďovania zručností na miestnej a regionálnej úrovni a takisto prerozdeľuje svoje odtajnené IT vybavenie miestnym školám a charitatívnym organizáciám na základe transparentného postupu žiadostí a prideľovania,

–  inovatívny program Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie v oblasti činností sociálnych médií počas Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v roku 2010 vyhral medzinárodné ocenenia a takýto participatívny prístup sa ďalej šíri vo všetkých jej činnostiach;

49.    konštatuje, že len jedna agentúra – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) – uverejňuje svoje výročné správy o činnosti vo všetkých úradných jazykoch Únie, zatiaľ čo tri agentúry prekladajú zhrnutia svojich výročných správ o činnosti do 23 úradných jazykov s výnimkou írčiny;

50.    berie na vedomie, že pod vedením CdT sieť uskutočnila prieskum o prístupe agentúr k viacjazyčnosti; berie na vedomie, že prieskum poukazuje na veľkú rôznorodosť súčasných prístupov k viacjazyčnosti, a podotýka, že každá agentúra má rôzne cieľové skupiny, požiadavky zainteresovaných strán, ako aj rôzne rozpočty a rozsahy, a preto nemôže existovať univerzálna jazyková politika pre všetky agentúry;

51.    berie však na vedomie, že všetky agentúry sa snažia uplatňovať viacjazyčnú prax vo svojich internetových prezentáciách a usilujú sa mať na svojej internetovej stránke aspoň jeden oddiel alebo dokument, ktorý poskytuje základné informácie o agentúre vo všetkých úradných jazykoch Únie; poukazuje na to, že napriek tomu, že viacjazyčný prístup si vyžaduje značné finančné prostriedky, je potrebné, aby agentúry prijali okamžité opatrenia v tejto oblasti;

52.    berie na vedomie, že výsledky práce agentúr sa verejne sprístupňujú prostredníctvom umiestnenia ich výročných správ o činnosti na ich internetových stránkach; okrem toho konštatuje, že časti výročných správ o činnosti obsahujú opisy, ktoré zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú, ako sa používajú finančné prostriedky Únie v rozpočte agentúr; konštatuje, že väčšina agentúr vypracúva správy o vplyve svojich osobitných úloh na občanov Únie, v ktorých vysvetľuje, prečo je ich práca dôležitá;

53.    berie na vedomie, že mnohé agentúry posilnili svoju prítomnosť na internete a vyvinuli značné úsilie v záujme zviditeľnenia, a víta aktívny prístup v tomto smere; vyzýva ďalej agentúry, aby sa zviditeľňovali pomocou ďalších nástrojov, napríklad sociálnych sietí, dní otvorených dverí, prítomnosťou na veľtrhoch a podobnými nástrojmi s cieľom zabezpečiť, aby boli európski občania transparentným spôsobom náležite informovaní o činnosti agentúr;

Vnútorné kontroly

54.    poznamenáva, že 10 agentúr malo spolu 17 pripomienok týkajúcich sa otázok vnútornej kontroly, čo predstavuje pokrok v porovnaní s rokom 2012, keď malo 22 agentúr 34 pripomienok týkajúcich sa tých istých záležitostí; konštatuje, že v štyroch prípadoch sa tieto otázky týkali implementácie štandardov vnútornej kontroly, ktoré neboli prijaté na konci roka alebo boli prijaté, ale boli zrealizované len čiastočne, alebo v prípade ktorých stále prebiehali nápravné opatrenia; konštatuje, že počet pripomienok týkajúcich sa správy dlhodobého majetku a riadenia grantov v porovnaní s rokom 2012 klesol;

55.    berie na vedomie, že úlohy Útvaru pre vnútorný audit Komisie (IAS) a oddelení vnútorného auditu agentúr ďalej objasnilo rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách tým, že stanovilo priestor na rozšírenú koordináciu práce, výmenu informácií a celkovú súčinnosť medzi nimi; konštatuje, že rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách poskytuje agentúram možnosť spoločne využívať svoje oddelenia vnútorného auditu, a vyzýva agentúry, aby tak robili vždy, keď je to možné;

56.    vo všeobecnosti vyzýva Dvor audítorov, aby sa naďalej sústreďoval na kontrolu riadneho finančného hospodárenia agentúr, a to z hľadiska zásad hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, ktorými sa agentúry riadia, keď používajú pridelené rozpočtové prostriedky na plnenie svojich úloh;

Samofinancované agentúry

57.    opätovne zdôrazňuje, že orgány Únie, na ktoré sa nevzťahujú rozpočtové pravidlá stanovené v rámcovom nariadení o rozpočtových, by si podľa potreby mali v záujme konzistentnosti stanoviť podobné pravidlá(8); zdôrazňuje, že sa treba čo najskôr zamerať na aktuálne prebytky prostriedkov a preskúmať možnosť ich vrátenia do rozpočtu Únie; postupuje túto otázku na zváženie medziinštitucionálnej pracovnej skupine pre výkonnosť;

Ďalšie pripomienky

58.    víta úsilie, ktoré agentúry vyvíjajú s cieľom vyriešiť otázku efektívnosti nákladov pracovného priestoru a jeho šetrnosti k životnému prostrediu; agentúry nabáda, aby sa vo vzťahu k práci a k správe budov naďalej usilovali uplatňovať riešenia, ktoré sú efektívne z hľadiska nákladov a šetrné k životnému prostrediu, a aby začali viac využívať digitálne riešenia, napríklad videokonferencie s cieľom obmedzovať cestovné a ďalšie výdavky;

0

0         0

59.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

30.1.2015

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2014/2139(DEC))

Spravodajkyňa: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  uznáva úlohu agentúr pri podpore politík Únie; požaduje širšie využitie ich odborných znalostí a schopností v príslušných fázach vykonávania politiky európskeho semestra; zdôrazňuje prínos agentúr pre snahu o plnenie cieľov stratégie Európa 2020;

2.  domnieva sa, že diskusia o návrhoch ročných programov práce a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority;

3.  berie na vedomie pripomienky uvedené v správe Komisie o pokroku (9) a týkajúce sa zavádzania spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ(10) a súvisiaceho plánu(11);

víta pokrok dosiahnutý v mnohých oblastiach vrátane spoločnej príručky o osvedčených postupoch, usmernení obsahujúcich štandardné ustanovenia pre dohody o sídlach decentralizovaných agentúr EÚ, usmernení k zostavovaniu rozpočtu podľa výkonnosti a pre decentralizované agentúry, usmernení k predchádzaniu konfliktom záujmov a ich riadeniu, prebiehajúcej práce na individualizovaných ukazovateľoch výkonnosti na hodnotenie výsledkov, ktoré dosiahli riaditelia agentúr, a štrukturálnej reformy v súvislosti s navrhnutým zlúčením Európskej policajnej akadémie s Europolom;

4.  konštatuje, že Komisia by mala na základe dôkladne vypracovaných posúdení vplyvu pokračovať v posudzovaní možností zlúčenia existujúcich agentúr, najmä v oblasti administratívneho a finančného riadenia; víta zníženie nákladov, ktoré tým bude možné dosiahnuť, a vyzýva Komisiu, aby sa predovšetkým sústredila na zabezpečenie toho, že tieto racionalizačné opatrenia neohrozia cenný príspevok agentúr k prijímaniu politických rozhodnutí, najmä rozhodnutí týkajúcich sa výziev spojených so stratégiou Európa 2020; domnieva sa, že existujúce osvedčené postupy vzťahujúce sa na súčinnosť medzi agentúrami by mali v čo najväčšej miere viesť k cieľu vzájomnej komplementárnosti;

5.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol vo vykonávaní uvedeného plánu, ktorého cieľom je posilnenie fungovania agentúr a vytvorenie súdržnejšieho a účinnejšieho rámca s cieľom zlepšiť ich efektívnosť, nákladovú účinnosť a zodpovednosť; v tejto súvislosti víta objasnenie postupov a úloh funkcií vnútornej kontroly a vnútorných audítorských služieb agentúr uskutočňovaných podľa revidovaného rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj usmernenia pre stratégie agentúr v oblasti boja proti podvodom, ktoré vypracoval Európsky úrad pre boj proti podvodom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2014/2139(DEC))

Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Orgány, úrady a agentúry Únie pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

1.  uznáva, že v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol vytvorený veľký počet agentúr, pripomína však význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov; zdôrazňuje, že zriadenie každej novej agentúry vychádzalo zo skutočnej potreby; je presvedčený, že všetky agentúry pôsobiace v tejto oblasti plnia osobitnú a potrebnú úlohu, pričom zabezpečujú európsku pridanú hodnotu;

2.  nabáda všetky agentúry, aby vynaložili čo najväčšie úsilie v záujme zodpovedného hospodárenia so svojimi rozpočtami, a žiada najmä lepšie rozpočtové plánovanie, v ktorom by sa nemali preceňovať potreby a v rámci ktorého by sa mala dodržiavať zásada ročnej platnosti rozpočtu; vyzýva agentúry, aby sa snažili zabezpečiť čo najvyššiu mieru transparentnosti; oceňuje agentúry, ktoré už uskutočnili kroky, aby zjednodušili svoje fungovanie a používali svoje rozpočtové prostriedky čo najlepším spôsobom;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty neuzavreli dohody o sídlach; obáva sa, že to môže mať vážne dôsledky pre zamestnancov agentúr, a vyzýva príslušné členské štáty, aby uzavreli dohody skôr, ako sa začne budúci postup udelenia absolutória;

4.  domnieva sa, že trend klásť pri podávaní správ väčší dôraz na účinnosť a dosiahnuté výsledky je pozitívny; v tejto súvislosti žiada ďalšie posilnenie systému podávania správ, aby sa posilnila demokratická zodpovednosť agentúr;

5.  vo všeobecnosti sa domnieva, že je potrebné zlepšiť postupy prijímania zamestnancov a medziiným aj ich transparentnosť;

6.  vyjadruje želanie, aby boli aspoň výročné správy o činnosti agentúr zverejnené nielen v angličtine, ale vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, prípadne na začiatok v nemčine a vo francúzštine;

7.  poznamenáva, že niektoré agentúry pôsobiace v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sú operačné agentúry a že plnenie ich rozpočtu závisí aj od vonkajších faktorov;

8.  vo všeobecnosti vyzýva Dvor audítorov, aby sa naďalej sústreďoval na kontrolu riadneho finančného hospodárenia agentúr, a to z hľadiska zásad hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, ktorými sa agentúry riadia, keď používajú pridelené rozpočtové prostriedky na plnenie svojich úloh.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

7

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013.

(7)

COM(2013) 0519.

(8)

V súčasnosti CPVO (Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín) v Angers a OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu) v Alicante

(9)

http://europa.eu/agencies/documents/2013-12-10_progress_report_on_the_implementation_of_the_common_approach_en.pdf

(10)

http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_sk.pdf

(11)

http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia