Postup : 2010/0361(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0071/2015

Předložené texty :

A8-0071/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0190

DOPORUČENÍ     ***
PDF 150kWORD 59k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Pavel Svoboda

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07597/1/2014),

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem(1),

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem ze dne 24. ledna 2001(2),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2014/243/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie(3)

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0286/2014),

–       s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2013(4),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0071/2015),

1.      uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

(1)

Úř. věst. L 320, 28.11.1998, s. 54.

(2)

Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 2.

(3)

Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 61.

(4)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2013, Komise v. Rada, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Právní upozornění - Ochrana soukromí