DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie

  30.3.2015 - (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE)) - ***

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodaj: Pavel Svoboda

  Postup : 2010/0361(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0071/2015
  Předložené texty :
  A8-0071/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie

  (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07597/1/2014),

  –       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem[1],

  –       s ohledem na Evropskou úmluvu o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem ze dne 24. ledna 2001[2],

  –       s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2014/243/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie[3]

  –       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0286/2014),

  –       s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2013[4],

  –       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –       s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0071/2015),

  1.      uděluje souhlas s uzavřením dohody;

  2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

  • [1]  Úř. věst. L 320, 28.11.1998, s. 54.
  • [2]  Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 2.
  • [3]  Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 61.
  • [4]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2013, Komise v. Rada, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  24.3.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu