HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester

  30.3.2015 - (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE)) - ***

  Retsudvalget
  Ordfører: Pavel Svoboda

  Procedure : 2010/0361(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0071/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0071/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester

  (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (07597/1/2014),

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester[1],

  –       der henviser til den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester[2],

  –       der henviser til Rådets afgørelse 2014/243/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester[3],

  –       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, afsnit 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0286/2014),

  –       der henviser til Domstolens dom af 22. oktober 2013[4],

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

  –       der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A8-0071/2015),

  1.      godkender indgåelsen af konventionen;

  2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

  • [1]  EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54.
  • [2]  EUT L 336 af 20.12.2011, s. 2.
  • [3]  EUT L 128 af 30.4.2014, s. 61.
  • [4]  Domstolens dom af 22. oktober 2013, Kommissionen mod Rådet, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  24.3.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu