Menetlus : 2010/0361(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0071/2015

Esitatud tekstid :

A8-0071/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/05/2015 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0190

SOOVITUS     ***
PDF 139kWORD 55k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Õiguskomisjon

Raportöör: Pavel Svoboda

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07597/1/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 1998. aasta direktiivi 98/84/EÜ tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta(1)

–       võttes arvesse tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni, mis võeti vastu 24. jaanuaril 2001(2),

–       võttes arvesse nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsust 2014/243/EL tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta(3),

–       võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0286/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Kohtu 22. oktoobri 2013. aasta otsust(4),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0071/2015),

1.      annab nõusoleku konventsiooni sõlmimiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule.

(1)

EÜTL 320, 28.11.1998, lk 54.

(2)

ELT L 336, 20.12.2011, lk 2.

(3)

ELT L 128, 30.4.2014, lk 61.

(4)

Euroopa Kohtu 22. oktoobri 2013. aasta otsus kohtuasjas C-137/12: komisjon vs. nõukogu, ECLI:EU:C:2013:675.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika