Procedūra : 2010/0361(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0071/2015

Pateikti tekstai :

A8-0071/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/05/2015 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0190

REKOMENDACIJA     ***
PDF 151kWORD 58k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Pavel Svoboda

PR_NLE-AP_Agreement

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07597/1/2014),

–       atsižvelgdamas į 1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos(1),

–       atsižvelgdamas į 2001 m. sausio 24 d. Europos konvenciją dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos(2),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimą 2014/243/ES dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu(3),

–       atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0286/2014),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimą(4),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0071/2015),

1.      pritaria konvencijos sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms bei Europos Tarybai.

(1)

OL L 320, 1998 11 28, p. 54.

(2)

OL L 336, 2011 12 20, p. 2.

(3)

OL L 128, 2014 4 30, p. 61.

(4)

2013 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija / Taryba, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Teisinis pranešimas - Privatumo politika