Procedure : 2010/0361(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0071/2015

Ingediende teksten :

A8-0071/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/05/2015 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0190

AANBEVELING     ***
PDF 144kWORD 57k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Pavel Svoboda

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07597/1/2014),

–       gezien Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang(1)

–       gezien het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang van 24 januari 2001(2),

–       gezien Besluit 2014/243/EU van de Raad van 14 april 2014 inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang(3),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0286/2014),

–       gezien het arrest van het Hof van Justitie van 22 oktober 2013(4),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A8-0071/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Verdrag;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Raad van Europa.

(1)

PB L 320 van 28.11.1998, blz. 54.

(2)

PB L 336 van 20.12.2011, blz. 2.

(3)

PB L 128 van 30.4.2014, blz. 61.

(4)

Arrest van het Hof van Justitie van 22 oktober 2013, Commissie/Raad, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Juridische mededeling - Privacybeleid