Postup : 2010/0361(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0071/2015

Predkladané texty :

A8-0071/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0190

ODPORÚČANIE     ***
PDF 153kWORD 60k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Pavel Svoboda

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie

(07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07597/1/2014),

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu(1),

–       so zreteľom na Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu z 24. januára 2001(2),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/243/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie(3),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0286/2014),

–       so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 22. októbra 2013(4),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0071/2015),

1.      udeľuje súhlas s uzavretím dohovoru;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

(1)

Ú. v. ES L 320, 28.11.1998, s. 54.

(2)

Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 2.

(3)

Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 61.

(4)

Rozsudok Súdneho dvora z 22. októbra 2013, Komisia proti Rade, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia